Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2015-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kallelse till årsstämma 13.2.2015 kl. 8.00 EET

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 19 mars 2015 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Mottagandet av de aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar inleds kl.12.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2014
Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas för räkenskapsperioden 2014.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår att styrelseledamöternas årsarvoden behålls oförändrade och att nettobeloppet efter avdrag av skatter fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76.000 euro, viceordförandens arvode 49.000 euro, samt övriga ledamöters arvode 38.000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämman år 2016. Därtill föreslås att det utbetalas ett mötesarvode om 1.000 euro till styrelsens ordförande och 500 euro var till styrelseledamöterna per styrelsemöte. För revisionsutskottets möten föreslås att till revisionsutskottets ordförande utbetalas ett arvode om 1.000 euro och till de övriga ledamöterna 700 euro var per utskottsmöte, och för belöningsutskottets möten föreslås utbetalas ett mötesarvode om 500 euro per utskottsmöte till belöningsutskottets ordförande samt var och en ledamot. Stockmann Oyj Abp svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för andra än finländska styrelseledamöter i enlighet med vad som förutsätts i den nationella lagstiftningen i respektive land.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår att styrelseledamöternas antal kvarstår som åtta (8).

12. Val av styrelseledamöter

Efter att styrelseledamöterna, strategidirektör Kjell Sundström och professor Eva Liljeblom meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelseledamöter i bolaget, föreslår styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att styrelsens nuvarande ledamöter, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Per Sjödell, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren enligt givet samtycke återväljs för den mandatperiod som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår utskottet att Swedavia AB:s verkställande direktör Torborg Chetkovich och ekonomie magister Jukka Hienonen, enligt givet samtycke väljs till nya styrelseledamöter för ovan nämnda mandatperiod. Torborg Chetkovichs och Jukka Hienonens personuppgifter finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com.

13. Beslut om revisors arvode
Styrelsen föreslår att revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

14. Val av revisor
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman väljs till revisorer, båda enligt givet samtycke. Till revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

15. Tillsättande av nomineringskommitté
Styrelsen föreslår att bolagsstämman besluter tillsätta en nomineringskommitté med uppgift att förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie bolagsstämma enligt följande.

Till nomineringskommittén utses av de fyra största aktieägarna i bolaget utsedda representanter och kommittén kompletteras ytterligare av styrelsens ordförande såsom sakkunnigmedlem. 

De fyra aktieägare, vilkas andelar av bolagets sammanlagda röstetal är störst enligt anteckningarna i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab per den första arbetsdagen i september före därpå följande ordinarie bolagsstämma, har rätt att utse varsin representant i nomineringskommittén.

Styrelsens ordförande fungerar som sammankallare av nomineringskommittén och kommittén väljer inom sig en ordförande.

16. Ändring av bolagsordningen
Bolagets strategiska mål är att ändra bolagets juridiska struktur till att motsvara bolagets operativa verksamhetsmodell. Därför har styrelsen beslutit att utreda möjligheten att bolagisera Stockmanns fastighetsverksamhet och detaljhandel till separata dotterbolag.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman för klarhetens skull besluter om att ändra bolagsordningens 2 § att lyda enligt följande:

”Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varuhusverksamhet, postorderförsäljning och annan handel samt affärsverksamhet och tjänster i anslutning därtill. Bolaget kan bedriva finansierings- och investeringsverksamhet samt restaurangverksamhet. Bolaget kan bedriva sin verksamhet antingen direkt eller genom sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan dessutom, i egenskap av moderbolag eller genom sina dotterbolag, sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter som till exempel administrativa tjänster och finansiering.”

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som upptagits på föredragningslistan ovan samt denna kallelse till bolagsstämma finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast 26.2.2015. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägare på begäran. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med 2.4.2015.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Aktieägare som 9.3.2015 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 13.3.2015 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com;
b) per telefon på numret 020 770 6891 (Euroclear Finland Ab);
c) per fax på numret 09 121 3101; eller
d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 9.3.2015 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 16.3.2015 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, bör i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna kallelse till bolagstämma, 13.2.2015, uppgår det totala antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30.595.765 A-aktier och 41.452.918 B-aktier samt antalet röster för A-aktier till 305.957.650 och för B-aktier till 41.452.918 röster.

För deltagare i bolagsstämman finns möjlighet till avgiftsfri parkering i Q-Park Finlandia.

Dörrarna till platsen för bolagsstämman öppnas kl. 12.30.

Helsingfors, den 13 februari 2015

STOCKMANN Oyj Abp
Styrelsen


Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka