Stockmannkoncernens omsättning i maj och reviderad resultatprognos för år 2014

Helsingfors, Finland, 2014-06-12 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.6.2014 kl. 13.00 EET

Stockmannkoncernens omsättning i maj 2014 minskade med 8,3 procent jämfört med året innan och uppgick till 153,9 miljoner euro. Svaga valutakurser för den ryska rubeln samt de svenska och norska kronorna fortsatte att negativt påverka omsättningen i euro. Omsättningen enligt jämförbara valutakurser minskade med 4,7 procent.

Varuhusgruppens omsättning minskade med 9,5 procent. Omsättningen minskade med 8,7 procent i Finland, där detaljhandelsmarknaden fortsättningsvis var mycket svag. Omsättningen i euro i utlandet minskade med 11,6 procent. Omsättningen ökade i Baltikum men minskade i Ryssland.

Modekedjornas omsättning minskade med 6,9 procent. Omsättningen minskade med 11,5 procent i Finland och med 5,8 procent i utlandet. Enligt jämförbara valutakurser ökade Lindex omsättning med 1,6 procent. Omsättningen i euro minskade dock med 3,8 procent pga. valutakurseffekter. Seppäläs omsättning minskade med 24,1 procent. Butiksstängningar fortsatte i Ryssland under april och maj.

Reviderad resultatprognos för år 2014

Efterfrågan på bruksvaror har under det andra kvartalet fortsättningsvis varit mindre än förväntat på marknaden i Finland. Ytterligare har den svaga ryska rubeln fortsättningsvis en stark inverkan på det finansiella resultatet på den ryska marknaden.

Om en klar förändring i marknadssituationen inte sker under årets andra hälft, uppskattar Stockmann att koncernens rörelsevinst för år 2014 kommer att vara betydligt svagare än för år 2013.

Såsom tidigare informerats, har Stockmann inlett en process om att omvärdera och revidera koncernens nuvarande strategi för att svara på de snabba förändringarna inom detaljhandelsmarknaden. Stockmann kommer även att fortsätta sitt kostnadsinbesparingsprogram. Strukturella förändringar planeras och implementeras genom organisationen för att förbättra lönsamheten.


Tidigare resultatprognos för år 2014 (delårsrapport publicerad den 29 april 2014):
På grund av de svaga valutakurserna och en mindre än förväntad konsumtionsefterfrågan i Ryssland och Finland, uppskattar Stockmann att koncernens omsättning i euro under år 2014 kommer att vara mindre än år 2013. Rörelsevinsten förväntas inte överstiga siffran för år 2013.


Omsättningen (exklusive moms) i maj 
5/2014
Me
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 58,2 -8,7
Varuhusgruppen utlandet 23,2 -11,6
Varuhusgruppen totalt 81,4 -9,5
Modekedjorna Finland 13,8 -11,5
Modekedjorna utlandet 58,7 -5,8
Modekedjorna totalt 72,5 -6,9
Ofördelat 0,0  
Finland totalt 72,0 -9,1
Utlandet totalt 81,9 -7,5
Stockmann totalt 153,9 -8,3Omsättningen (exklusive moms) i januari-maj 
1-5/2014
Me
Förändr. %
exkl. avslutad franchising*
Förändr. %
Varuhusgruppen Finland 304,7 -9,6 -10,4
Varuhusgruppen utlandet 149,5 -11,0 -11,0
Varuhusgruppen totalt 454,1 -10,1 -10,6
Modekedjorna Finland 51,5 -8,9 -8,9
Modekedjorna utlandet 233,8 -5,3 -5,3
Modekedjorna totalt 285,3 -5,9 -5,9
Ofördelat 0,1    
Finland totalt 356,3 -9,4 -10,1
Utlandet totalt 383,2 -7,6 -7,6
Stockmann totalt 739,5 -8,5 -8,8


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.
* Förändringen jämfört med omsättningen exklusive Zara-franchiseverksamheten i Finland som avslutades den 1 mars 2013.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel.
(09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktörDistribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka