Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2014-03-18 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 18.3.2014 kl. 16.45 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 18 mars 2014 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2013, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt att utdela en dividend på 0,40 euro per aktie för räkenskapsperioden 2013. Bolagsstämman fattade dessutom beslut om styrelsens sammansättning och arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med förslagen.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick verkställande direktör Hannu Penttilä genom Stockmanns resultatutveckling och mest väsentliga händelser under sin period som verkställande direktör vilken inleddes år 2001. Utvecklingen fram till år 2008 var positiv och Stockmann fattade under denna tid tre betydande investeringsbeslut: utvidgningen av varuhuset i Helsingfors centrum, byggandet av köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg samt förvärvet av den svenska modekedjan Lindex.

Av dessa investeringar har Nevsky Centre utvecklats bra, och de huvudsakligen till euron bundna hyresintäkterna har även fungerat som ett skydd mot den försvagade ryska rubeln. Lindex har hämtat ny och lönsam affärsverksamhet från västmarknaderna till koncernen och utjämnat riskerna i anslutning till verksamheten i Ryssland. År 2013 stod modekedjan återigen för koncernens bästa resultatutveckling. Dessutom håller Lindex på att utvecklas till ett globalt varumärke, ett gott exempel på detta är expansionen till Kina på hösten år 2014. De ursprungliga tillväxtmålen för varuhuset i Helsingfors centrum har inte till alla delar uppnåtts, vilket huvudsakligen beror på en minskad allmän konsumtion i och med finanskrisen. Trots detta har varuhuset befäst sin ställning i den hårdnande konkurrensen och genererat ett gott resultat, fastän lönsamheten i de övriga varuhusen i Finland har minskat.

Stockmanns framtida utveckling påverkas på ett avgörande sätt av den långsammare allmänna ekonomiska utvecklingen. Kostnadsstrukturen bör anpassas till en lägre eller negativ tillväxt genom att effektivera verksamheten utnyttjande bl.a. nya informationssystem och det centrerade distributionscentret. Resultatutvecklingen år 2013 skulle ha varit betydligt svagare utan de redan förverkligade kostnadsinbesparingarna. För att upprätthålla tillväxten är en digitaliseringsutveckling väsentlig, speciellt uvecklandet av näthandeln och flerkanaligheten. Samtidigt bör användningen av de existerande butikernas lokaler effektiveras. Betydande investeringar i ny försäljningsyta behövs inte.

Strategiskt sett innehar Ryssland en central roll. Den kraftiga försvagningen av rubelns värde, de ryska konsumenternas lägre köpkraft samt de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland med eventuella motåtgärder tvingar Stockmann att noga överväga hela bolagets kommande strategiska val.

Försäljningssiffrorna i början av år 2014 har varit mycket svaga, men handeln har varit klart piggare i mars. Krisen i Ukraina försvagar möjligheterna att förutspå ekonomin. Stockmann följer med utvecklingen av den ekonomiska situationen, och uppdaterar vid behov sin uppskattning av resultatutvecklingen för det pågående året.


Dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att i dividend för räkenskapsperioden 2013 utbetala 0,40 euro per aktie. Dividenden utbetalas den 16 april 2014 till de aktieägare, som på avstämningsdagen för dividendutdelning den 21 mars 2014 är antecknade i ägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att åtta medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med utskottets förslag återvaldes som styrelsemedlemmar rektor och professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, verkställande direktör Per Sjödell, verkställande direktör Kjell Sundström, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren. Då styrelseordförande Christoffer Taxell meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelsemedlem, valdes som ny medlem Föreningen Konstsamfundets verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, som har verkat som Stockmanns styrelsemedlem åren 2007–2013. Styrelsemedlemmarnas mandat fortsätter till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelseledamöternas arvoden beslöts bibehållas oförändrade och de utbetalas fortsättningsvis huvudsakligen i form av aktier.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor
Anders Lundin. Som revisorsuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Revisorns arvode utbetalas mot räkning.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh till ordförande och verkställande direktör Kari Niemistö till vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 15 i Finsk kod för bolagsstyrning, och enligt bedömningen är samtliga vid bolagsstämman den 18 mars 2014 valda styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Fem av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (
Eva Liljeblom, Kari Niemistö, Per Sjödell, Kjell Sundström och Carola Teir-Lehtinen).

Styrelsen valde verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh till utnämnings- och belöningsutskottets ordförande och till övriga medlemmar verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg och verkställande direktör Dag Wallgren.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka