Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2013

Rörelsevinsten påverkades av den svaga detaljhandelsmarknaden

Helsingfors, Finland, 2014-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2014 kl. 8.00 EET

Oktober - december 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 607,8 miljoner euro (643,8 miljoner euro), en minskning på 4,5 procent exklusive de avslutade franchiseverksamheterna.
Rörelsevinsten uppgick till 48,3 miljoner euro (56,8 miljoner euro).

Januari - december 2013:
Koncernens omsättning uppgick till 2 037,1 miljoner euro (2 116,4 miljoner euro), en minskning på 2,3 procent exklusive de avslutade franchiseverksamheterna.
Rörelsevinsten uppgick till 54,4 miljoner euro (87,3 miljoner euro).
Periodens vinst uppgick till 48,4 miljoner euro (53,6 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till 0,67 euro (0,74 euro), inklusive en skatteåterbetalning om 0,37 euro
Styrelsen kommer att föreslå för bolagsstämman att i dividend utbetalas 0,40 euro per aktie.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
Detaljhandeln upplever en utmanande period i Finland, eftersom den ekonomiska tillväxten stagnerade under år 2013 och konsumenternas köpkraft minskade. Stockmannkoncernens omsättning för hela året minskade något på en svag marknad. Den kraftiga försvagningen av den ryska rubeln innebar ytterligare utmaningar för både omsättning och lönsamhet. Stockmanns rörelseresultat minskade, trots det omfattande kostnadsinbesparingsprogrammet som inleddes under våren.

Efter den lyckade Galna Dagar-kampanjen i oktober var julhandeln särskilt nedslående för våra varuhus i Finland och i Ryssland. Stockmanns nätbutik i Finland fördubblade nästan sin omsättning år 2013. Detta utgjorde 5 procent av omsättningen för varuhusgruppen i Finland för de produktkategorier som såldes på nätet.

Lindex fortsatte att prestera mycket bra under det fjärde kvartalet. Försäljningen ökade på alla marknader och rörelseresultatet förbättrades med 27 procent. Lindex har arbetat hårt för att skapa ett respekterat varumärke och ett attraktivt butikskoncept. Ansträngningarna ger resultat. En ny intressant marknad i Kina kommer att öppnas nästa höst, vilket också markerar Lindex 60-årsjubileum.

2013 var ett år av stora förändringar för Seppälä. Dessa inkluderade en förnyelse av varumärket, reducering av antalet butiker och uppdatering av de viktigaste IT-systemen enligt Lindex modell. Förändringarna inverkade dock inte ännu på det finansiella resultatet som tydligt försvagades. Vi siktar på att ytterligare stänga över 20 Seppäläbutiker i Ryssland under år 2014.

Stockmanns vinst för året minskade mindre än rörelseresultatet, på grund av en skatteåterbetalning till Lindex. Som en följd av detta uppgick resultatet per aktie till 0,67 euro.

Det svaga marknadsläget fortsätter under år 2014 och en försvagad köpkraft måste tas med i beräkningarna, särskilt i Finland. Utsikterna för Ryssland är mycket osäkra. Marknadsläget i Sverige, Norge och de baltiska länderna förväntas vara stabilt. Vi genomför strukturförändringar för att anpassa kostnadsstrukturen till långsam tillväxt och förbättra vårt resultat. Stockmann uppskattar att koncernens omsättning enligt jämförbara valutakurser ökar något under år 2014. Omsättningstillväxten uppskattas genereras under årets senare hälft. Rörelsevinsten förväntas bli något högre än år 2013.

Utsikter för år 2014

Den europeiska ekonomin väntas bli något förbättrad under år 2014, men osäkerheten kommer att fortsätta, framför allt inom detaljhandeln i Finland. Köpkraften förväntas vara fortsatt låg, vilket kommer att ha en negativ inverkan på konsumenternas köpbeteende.

Den ryska rubeln har försvagats kraftigt och det beräknas att den ekonomiska tillväxten i Ryssland kommer att hållas på en låg nivå. Som en konsekvens av detta förväntas detaljhandelsmarknaden försvagas.

Marknaden för prisvärt mode i Sverige förväntas öka något under år 2014. Detaljhandelsmarknaden i Baltikum beräknas förbli relativt stabil. Lågt konsumentförtroende kan emellertid påverka konsumenternas köpvilja inom alla marknadsområden.

Som en konsekvens av de osäkra framtidsutsikterna lanserade Stockmann ett kostnadsinbesparingsprogram under våren 2013. Programmet kommer att fortsätta under år 2014, med fokus på långsiktiga strukturella förändringar för att anpassa kostnadsstrukturen till den långsamma tillväxten och på att förbättra resultatet.

Koncernens investeringar beräknas vara lägre än avskrivningarna och uppgå till cirka 60 miljoner euro under år 2014.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning enligt jämförbara valutakurser ökar något under år 2014. Omsättningstillväxten uppskattas genereras under årets senare hälft. Rörelsevinsten förväntas bli något högre än under år 2013 Första kvartalets rörelseresultat kommer att vara negativt på grund av normal säsongfluktuation.


Nyckeltal

  10-12/
2013
10-12/
2012
1-12/
2013
1-12/
2012
Omsättning, Me 607,8 643,8 2 037,1 2 116,4
Omsättningstillväxt, % -5,6 2,8 -3,7 5,5
Bruttomarginal, % 49,5 49,5 48,6 49,5
Rörelsevinst, Me 48,3 56,8 54,4 87,3
Nettofinansieringskostnader, Me 9,0 8,7 27,6 32,4
Vinst före skatt, Me 39,3 48,2 26,8 54,9
Rapportperiodens vinst, Me 36,5 47,7 48,4 53,6
Resultat/aktie, outspädd, e 0,51 0,66 0,67 0,74
Eget kapital/aktie, e     12,42 12,40
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me 183,2 141,1 125,4 123,7
Investeringar, Me 13,1 19,4 56,8 60,3
Nettoskuldsättningsgrad, %     87,3 90,9
Soliditet, %     43,8 42,8
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     72 049 71 945
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.     3,4 5,1
Personal, medeltal 15 362 16 101 14 963 15 603


Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2013 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Bolagsstämma 2014
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 18 mars med början kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Kallelsen till bolagsstämman, som innehåller förslagen till bolagsstämman, publiceras som ett separat börsmeddelande den 13 februari 2014.

Ekonomisk information år 2014
Stockmanns bokslut och verksamhetsberättelse samt en elektronisk version av årsberättelsen för år 2013 publiceras vecka 9 på
bolagets webbplats stockmanngroup.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 11.

Delårsrapporterna år 2014 publiceras den 29 april 2014, den 13 augusti 2014 och den 29 oktober 2014.


Press- och analytikerträff samt telefonkonferens
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 13 februari 2014 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag den 13 februari 2014 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 Financial Statements 2013 SWE.pdf


Tillbaka