Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2014-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kallelse till årsstämma 13.2.2014 kl. 8.00 EET

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 18 mars 2014 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Mottagandet av de aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar inleds kl.12.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2013

Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 2013 utdelas 0,40 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelning är den 21 mars 2014 och styrelsen föreslår, att dividenden utbetalas den 16 april 2014.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår att styrelseledamöternas arvoden bibehålls oförändrade och att nettobeloppet efter avdrag av skatter fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76.000 euro, viceordförandens arvode 49.000 euro, samt övriga ledamöters arvode 38.000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämman år 2015. Därtill föreslås att det utbetalas ett mötesarvode om 500 euro per styrelsemöte och utskottsmöte. Stockmann Oyj Abp svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för andra än finländska styrelseledamöter i enlighet med vad som förutsätts i den nationella lagstiftningen i respektive land.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår att styrelseledamöternas antal kvarstår som åtta (8).

12. Val av styrelseledamöter
Efter att styrelsens ordförande, minister Christoffer Taxell, meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot i bolaget, föreslår styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att styrelsens nuvarande ledamöter, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, verkställande direktör Per Sjödell, skattmästare Kjell Sundström, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren, enligt givet samtycke återväljs för den mandatperiod som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår utskottet att Föreningen Konstsamfundets verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh enligt givet samtycke väljs till ny styrelseledamot för ovan nämnda mandatperiod. Kaj-Gustaf Berghs personuppgifter finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com. De föreslagna styrelseledamöterna har meddelat att de, ifall av inval, bland sig kommer att utse Kaj-Gustaf Bergh till styrelsens ordförande.

13. Beslut om revisors arvode
Styrelsen föreslår att revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

14. Val av revisor
Aktieägare, som representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget, har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Anders Lundin återväljs till revisorer, båda enligt givet samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

15. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar


De beslutsförslag som upptagits på föredragningslistan ovan samt denna kallelse till bolagsstämma finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast den 25 februari 2014. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägarna på begäran. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med den 1 april 2014.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning


Aktieägare som den 6 mars 2014 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 10 mars 2014 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com;
b) per telefon på numret (09) 121 3522;
c) per fax på numret (09) 121 3101; eller
d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 6 mars 2014 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 13 mars 2014 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, bör i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna kallelse till bolagstämma, den 12 februari 2014, uppgår det totala antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30.595.765 A-aktier och 41.452.918 B-aktier samt antalet röster för A-aktier till 305.957.650 och för B-aktier till 41.452.918 röster.

För deltagare i bolagsstämman finns möjlighet till avgiftsfri parkering i Q-Park Finlandia.

Dörrarna till platsen för bolagsstämman öppnas kl. 12.30.

Helsingfors, den 12 februari 2014

STOCKMANN OYJ ABP
StyrelsenNärmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka