Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2013-03-21 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 21.3.2013 kl. 16.00 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 21 mars 2013 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2012, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt att utdela en dividend på 0,60 euro per aktie för räkenskapsperioden 2012. Bolagsstämman fattade dessutom beslut om styrelsens sammansättning och arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med förslagen.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick verkställande direktör Hannu Penttilä genom väsentliga händelser under Stockmans 150-årsjubileum och utsikterna för den närmaste framtiden. År 2012 var det första året i Stockmanns historia då omsättningen i utlandet var större än omsättningen i Finland. Verksamheten i Ryssland blev vinstbringande, trots att resultatet inbegriper avslutandet av den förlustbringande Bestseller-franchiseverksamheten. Samtliga varuhus i Ryssland förbättrade klart sina resultat. Rysslands betydelse som en del av koncernens resultatutveckling framhävs under kommande år.

Starka satsningar på samtliga koncernens nätbutiker fortsätter under år 2013. Investeringarna under året kommer som helhet att uppgå till ca 60 miljoner euro, dvs. vara på fjolårets nivå. Utvärderingen av det kommersiella värdet på köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg pågår som bäst. Målet är att under år 2013 fatta beslut om en eventuell fastighetsaffär som skulle innefatta ett långvarigt hyreskontrakt i köpcentret för varuhuset i S:t Petersburg.

Detaljhandelns marknadsutveckling i de nordiska länderna under början av år 2013 är oroväckande. Stockmanns omsättning har varit svagare än uppskattat speciellt i Finland, där konsumenternas förtroende och köpkraft är på en låg nivå. En eventuell ny ökning av mervärdesskatten i detta konjunkturläge skulle försämra konsumenternas köpkraft ytterligare, och detta skulle ha betydande inverkan på sysselsättningen inom handelsbranschen.

Även Stockmann måste i sin verksamhet fästa särskild uppmärksamhet på kostnadseffektivitet. För att uppnå inbesparingar behövs både kostnadsnedskärningar och strukturella förändringar. Resultatet för det första kvartalet kommer pga. normal säsongfluktuation att vara negativt såsom under tidigare år. För hela årets del är Stockmanns mål att öka koncernens omsättning exklusive de avslutade franchiseverksamheterna, samt att förbättra rörelsevinsten. Målen kan nås om marknadsläget speciellt i Finland blir gynnsammare än under början av året.

Dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att i dividend för räkenskapsperioden 2012 utbetala 0,60 euro per aktie. Dividenden utbetalas den 18 april 2013 till de aktieägare, som på avstämningsdagen för dividendutdelning den 26 mars 2013 är antecknade i ägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att åtta medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med utskottets förslag återvaldes som styrelsemedlemmar rektor och professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, minister Christoffer Taxell, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren. Då styrelsemedlemmen Kaj-Gustaf Bergh meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelsemedlem, valdes som ny medlem Stiftelsen för Åbo Akademis skattmästare Kjell Sundström, som tidigare innehaft många internationella direktörsuppdrag inom finansbranschen. Styrelsemedlemmarnas mandat fortsätter till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelseledamöternas arvoden beslöts bibehållas oförändrade och de utbetalas fortsättningsvis huvudsakligen i form av aktier.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och i enlighet aktieägarnas förslag valdes CGR-revisor
Anders Lundin. Som revisorsuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Revisorns arvode utbetalas mot räkning.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman återvalde styrelsen minister Christoffer Taxell till ordförande och verkställande direktör Kari Niemistö till vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 15 i Finsk kod för bolagsstyrning, och enligt bedömningen är samtliga vid bolagsstämman den 21 mars 2013 valda styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Fem av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Eva Liljeblom, Kari Niemistö, Per Sjödell, Kjell Sundström och Carola Teir-Lehtinen).

Styrelsen valde minister Christoffer Taxell till utnämnings- och belöningsutskottets ordförande och till övriga medlemmar verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg och verkställande direktör Dag Wallgren.

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. (09) 121 3558


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka