Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2012

Omsättningen och resultatet förbättrades år 2012: rörelsevinsten ökade med 17 miljoner euro

Helsingfors, Finland, 2013-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2013 kl. 8.00 EET

Oktober - december 2012:
Koncernens omsättning ökade med 2,8 procent till 643,8 miljoner euro (626,1 miljoner euro).
Rörelsevinsten uppgick till 56,8 miljoner euro (59,3 miljoner euro).

Januari - december 2012:
Koncernens omsättning ökade med 5,5 procent till 2 116,4 miljoner euro (2 005,3 miljoner euro).
Rörelsevinsten uppgick till 87,3 miljoner euro (70,1 miljoner euro).
Räkenskapsperiodens resultat var 53,6 miljoner euro (30,8 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till 0,74 euro (0,43 euro).
Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman en dividend på 0,60 euro per aktie

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
Stockmannkoncernens omsättning ökade med 5,5 procent under år 2012 och rörelsevinsten för hela året förbättrades med 17 miljoner euro. Efter flera svåra år och för första gången sedan början av finanskrisen år 2008 är jag nöjd över att vi uppnått ett positivt rörelseresultat i vår ryska verksamhet. I synnerhet förbättrade våra varuhus i Ryssland sin lönsamhet och alla sju varuhus förbättrade både sin omsättning och sina resultat. Köpcentret i Nevsky Centre i S:t Petersburg nådde också sina mål och detta bidrog för sin del till förbättringen. Den goda utvecklingen fortsatte även i alla våra enheters verksamhet i de baltiska länderna, som återhämtat sig från krisen.

Den europeiska skuldkrisen skapade en stor osäkerhet hos konsumenterna, vilket resulterade i svag marknadsutveckling i de nordiska länderna under år 2012. Julhandeln utvecklades som förväntat i varuhusen, men Hobby Halls och modekedjornas utveckling var svagare än förväntat i alla de nordiska länderna. Lindex ökade dock framgångsrikt sin marknadsandel och sitt resultat i de flesta av sina verksamhetsländer under år 2012.

Stockmanns resultat för räkenskapsperioden ökade mer än rörelsevinsten. Till detta bidrog främst lägre nettofinansieringskostnader och sänkt bolagsskattesats i Sverige från och med år 2013, vilket påverkade den latenta skatteskulden. Resultatet per aktie ökade därför med 73 procent.

Ingen permanent lösning har hittats på Europas skuldkris och detta förorsakar fortsättningsvis osäkerhet under år 2013. En långsam tillväxt måste beaktas i synnerhet i våra varuhus i Finland, där rörelsevinsten år 2012 inte motsvarade förväntningarna. Seppäläs omfattande varumärkesförnyelse skapar möjligheter för modekedjan att förbättra sitt resultat i framtiden.

Stockmannkoncernens internationalisering nådde en viktig milstolpe under år 2012, då den internationella omsättningens andel för första gången översteg omsättningen i Finland. Denna trend fortsätter även i framtiden. Stockmann förväntar sig att koncernens omsättning ökar under år 2013 exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten förväntas bli högre än år 2012.

Utsikter för år 2013
Det instabila läget i den europeiska ekonomin förväntas fortsätta under år 2013. Ingen permanent lösning har hittats på den europeiska skuldkrisen och detta orsakar osäkerhet gällande detaljhandels marknadsutveckling. Minskande köpkraft kan ytterligare försvaga konsumenternas förtroende och det ser sannolikt ut att marknaden i Finland kommer att uppleva en lång period av låg tillväxt. Marknaden för prisvärt mode utvecklades svagt både år 2011 och år 2012, framför allt i Sverige, men år 2013 förväntas marknaden växa något. Den ryska marknaden kommer sannolikt att fortsätta prestera bättre än de nordiska marknaderna, förutsatt att oljepriset inte avsevärt sjunker från sin nuvarande nivå. Detaljhandelsmarknadernas tillväxt i Baltikum förväntas fortsätta. Dock kan stor osäkerhet och lågt konsumentförtroende fortsättningsvis påverka konsumenternas köpvilja på alla marknadsområden.

Stockmanns beslut att lägga ned sin Bestseller-franchiseverksamhet i Ryssland och Zara-franchiseverksamheten i Finland innebär en något långsammare omsättningstillväxt. I Ryssland kommer nedläggningen dock att förbättra rörelsevinsten. Uppmärksamhet kommer att ägnas åt att förbättra kostnadseffektiviteten, särskilt i Finland. Koncernens investeringar beräknas vara lägre än avskrivningarna och uppgå till cirka 60 miljoner euro under år 2013.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning ökar år 2013, exklusive de avslutade franchiseverksamheterna. Rörelsevinsten förväntas bli högre än år 2012. Första kvartalets rörelseresultat är negativt på grund av normal säsongfluktuation.


Nyckeltal

  10-12/
2012
10-12/
2011
1-12/
2012
1-12/
2011
Omsättning, Me 643,8 626,1 2 116,4 2 005,3
Omsättningstillväxt, % 2,8 8,5 5,5 10,1
Bruttomarginal, % 49,5 48,6 49,5 48,7
Rörelsevinst, Me 56,8 59,3 87,3 70,1
Nettofinansieringskostnader, Me 8,7 8,1 32,4 34,4
Vinst före skatt, Me 48,2 51,1 54,9 35,7
Rapportperiodens vinst, Me 47,7 45,2 53,6 30,8
Resultat/aktie, outspädd, e 0,66 0,63 0,74 0,43
Eget kapital/aktie, e     12,40 12,11
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me 141,1 179,8 123,7 66,2
Investeringar, Me 19,4 15,7 60,3 66,0
Nettoskuldsättningsgrad, %     90,9 95,3
Soliditet, %     42,8 42,2
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     71 945 71 496
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.     5,1 4,1
Personal, medeltal 16 101 16 183 15 603 15 964

Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2012 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats www.stockmanngroup.com.

Bolagsstämma 2013
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 21 mars med början kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Kallelsen till bolagsstämman, som innehåller förslagen till bolagsstämman, publiceras som ett separat börsmeddelande den 13 februari 2013.

Ekonomisk information år 2013
Stockmanns bokslut och verksamhetsberättelse samt en elektronisk version av årsberättelsen för år 2012 publiceras vecka 9, senast den 28 februari 2013, på hemsidorna stockmanngroup.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 11.

Delårsrapporterna år 2013 publiceras den 26 april 2013, den 9 augusti 2013 och den 30 oktober 2013.


Press- och analytikerträff samt telefonkonferens
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 13 februari 2013 kl. 9.15 i Fazers F8 Tema-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag den 13 februari 2013 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 Financial Statements 2012 SWE.pdf


Tillbaka