STOCKMANNS JÄMFÖRELSEUPPGIFTER ENLIGT IFRS KVARTALSVIS FÖR ÅR 2004

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 18.4.2005 kl. 17.30

STOCKMANNS JÄMFÖRELSEUPPGIFTER ENLIGT IFRS KVARTALSVIS FÖR ÅR 2004

Stockmann utgav 15.2.2005 ett meddelande om bokslutets jämförelseuppgifter enligt IFRS på årsnivå för år 2004. I detta meddelande ges information om de effekter som övergången till IFRS-bokslutspraxis har på koncernens balans- och resultaträkning, de viktigaste nyckeltalen och segmentuppgifterna kvartalsvis år 2004. Inom Stockmann hänför sig de största verkningarna av övergången till IFRS till behandling av uppskrivningar av anläggningstillgångar, behandling av egna aktier, behandling av vissa leasing- och avbetalningskontrakt inom bilhandeln, upptagning av finansiella instrument samt segmentrapportering.

ALLMÄNT

Stockmann övergick från det finländska bokslutsförfarandet (Finnish Accounting Standards, FAS) till det internationella bokslutsförfarandet (International Financial Reporting Standards, IFRS) 1.1.2005. Bolaget har uppgjort en öppningsbalans enligt IFRS-standarder på övergångsdagen, dvs. 1.1.2004. Delårsrapporterna för år 2005 uppgörs i enlighet med IFRS.

Ändringen i bokslutspraxis inverkar bl.a. på följande redovisningsprinciper:

Värdering och uppskrivning av materiella anläggningstillgångar

Stockmann tillämpar vid värdering av materiella anläggningstillgångar en modell för anskaffningsutgiften i enlighet med standarden IAS 16 (Materiella anläggningstillgångar). Avvikande från bolagets tidigare redovisningspraxis har avskrivningar som motsvarar den ekonomiska verkningstiden gjorts från uppskrivningar av byggnader. I öppningsbalansen enligt IFRS-standarder har gjorts en engångsavskrivning som motsvarar ackumulerade avskrivningar. På uppskrivningar har bokförts skatteskuld i enlighet med IFRS.

Finansiella leasingavtal

De lånebilar och visningsbilar som används av Stockmann Auto genom finansiella leasingavtal behandlas i IFRS-rapporteringen enligt standarden IAS 17 (Leasingavtal) som anläggningstillgångar och räntebärande skuld som aktiveras i balansräkningen. I enlighet med tidigare redovisningspraxis har avtalen upptagits under leasingansvar i noterna.

Egna aktier som bolaget äger

Enligt standarden IAS 39 (Finansiella instrument) upptas inte egna aktier som bolaget äger under tillgångar i balansräkningen i IFRS-bokslutet. Eliminering av egna aktier minskar på långfristiga placeringar och eget kapital jämfört med tidigare redovisningspraxis.

Aktieinnehav i börslistade bolag

Vid IFRS-rapportering värderas aktieinnehav i börslistade bolag till börskursen vid tidpunkten för bokslutet i enlighet med standarden IAS 39 (Finansiella instrument). Differensen mellan aktiernas börskurser och bokföringsvärden upptas under eget kapital i balansräkningen. Enligt tidigare redovisningspraxis har aktieinnehav värderats högst till anskaffningsutgiften i bokslutet.

Fordringar

Avbetalningskontrakt som överförts till finansieringsbolag inom bilhandelns kundfinansiering har behandlats enligt standarden IAS 39 (Finansiella instrument). De kontrakt vilkas samtliga risker, förmåner och bestämmanderätt inte har överförts till mottagaren av överföringen, upptas i IFRS-rapporteringen under fordringar och skulder i balansräkningen. Enligt tidigare bokslutspraxis har kontrakten upptagits som ansvarsförbindelser i bilagor till bokslutet. Kontraktens ränteavkastning periodiseras i IFRS-rapporteringen över kontraktsperioden, då den enligt tidigare redovisningspraxis har intäktsförts i sin helhet vid tidpunkten för uppgörande av kontraktet. Avbetalningskontrakt har behandlats i enlighet med IAS 39 fr.o.m. 1.1.2004 på det sätt som möjliggörs av övergångsstandarden IFRS 1.

Derivatkontrakt och säkringsredovisning

Derivatkontrakt värderas enligt principerna för standarden IAS 39 till gängse värde. Stockmann tillämpar i sin IFRS-rapportering säkringsredovisning enligt standarden IAS 39 för säkring av förutsedda försäljningar och köp i utländsk valuta.

Latent skatteskuld och skattefordran

Latent skatteskuld och skattefordran beräknas enligt standarden IAS 12 (Inkomstskatt) på temporära differenser mellan beskattningsvärdet och IFRS- bokföringsvärdet för alla förmögenhets- och skuldposter. De största latenta skatteposterna uppstår av uppskrivningar som ingår i balansvärdena för byggnader och tomter samt utländska bolags anläggningstillgångar. Enligt tidigare redovisningspraxis har latent skattefordran och skatteskuld inte kalkylerats för nämnda differenser.

Omräkningsdifferenser

Ackumulerade omräkningsdifferenser har slagits samman med ackumulerade vinstmedel vid tidpunkten för övergång till IFRS-rapportering i enlighet med IFRS 1.

Det finländska pensionssystemet (APL)

Pensionsutgifterna har i det finländska bokslutsförfarandet upptagits enligt lokala bestämmelser. APL har inom finländsk bokslutspraxis betraktats som ett avgiftsbestämt system. Invalidpensionsdelen i APL- försäkringen behandlas som ett avgiftsbestämt pensionsarrangemang också i IFRS-rapporteringen. APL-systemets invalidpensionsdel uppskattas vid tidpunkten för övergången ge upphov till ett kalkylerat helhetsansvar på ca 17,5 miljoner euro.

Segmentrapportering

Segmentindelningen enligt nuvarande rapportering förändras vid övergången till IFRS-rapportering på ett sådant sätt att fastighetsenheten, vars intäkter i första hand utgörs av koncernens interna hyresintäkter, avlägsnas. De fastigheter som koncernen äger har i IFRS-rapporteringen fördelats till segmenten som bedriver affärsverksamhet så att de är inkluderade i segmentets tillgångar. I segmentens resultaträkningar ersätts de tidigare interna hyrorna av avskrivningar och övriga kostnader för byggnader. Övriga rörelseintäkter har i IFRS-rapporteringen hänförts till segmenten då de i FAS-rapportering endast rapporterats på koncernnivå.

Segmentindelningen baserar sig på koncernens organisation och interna rapportering. De primära segmenten utgörs av varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall och Seppälä. De sekundära segmenten är Finland, Baltikum och Ryssland.

Presentation av bokslut

Avvikande från FAS-rapporteringen upptas ränteintäkter på räntebärande försäljningsfordringar under övriga intäkter mellan försäljningsbidraget och rörelsevinsten i koncernens resultaträkning i stället för under finansiella intäkter. Ändringen har gjorts efter meddelandet som publicerades den 15 februari. Ändringen innebär ökad rörelsevinst och på motsvarande sätt mindre finansiella intäkter för koncernen. Segmentens ränteintäkter på räntebärande försäljningsfordringar har inkluderats i rörelsevinsten redan i FAS-rapporteringen.

Aktierelaterade ersättningar

Standarden IFRS 2 (Aktierelaterade ersättningar) som publicerades i februari 2004 började tillämpas från början av år 2005. Tillämpningen av standarden inverkar inte nämnvärt på Stockmanns resultat.

Kassaflödeskalkyler

IFRS-rapporteringen ger inte upphov till väsentliga förändringar i Stockmanns kassaflödeskalkyler.

BALANSRÄKNINGAR

Balansräkning, IFRS 1.1.2004 koncernen,ReferFASJuste-IFRS
milj. euroensringar
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar30,530,5
Materiella anläggningstillgångar1230,06,3236,3
Långfristiga placeringar228,7-21,67,0
Långfristiga fordringar0,90,9
Latent skattefordran40,80,31,2
Långfristiga tillgångar totalt290,9-14,9275,8
Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar191,3191,3
Fordringar, räntebärande110,5110,5
Fordringar, räntefria86,886,8
Placeringar tillgängliga för försäljning61,01,0
Finansiella värdepapper101,8101,8
Kassa och banktillgodohavanden19,519,5
Kortfristiga tillgångar totalt509,91,0511,0
Tillgångar totalt800,8-14,0786,8
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital547,1-25,0522,0
Minoritetsandel0,00,0
Eget kapital totalt7547,1-25,0522,0
Långfristiga lån848,62,350,9
Latent skatteskuld1026,07,833,9
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital, räntebärande16,316,3
Kortfristigt främmande kapital, räntefritt9162,70,9163,8
Kortfristiga skulder totalt179,00,9180,1
Eget kapital och skulder totalt800,8-14,0786,8
Balansräkning IFRS 31.3.2004 koncernen milj. ReferFASJuste-IFRS
euroensringar
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar40,940,9
Materiella anläggningstillgångar1229,96,2236,1
Långfristiga placeringar228,7-21,67,1
Långfristiga fordringar30,71,82,5
Latent skattefordran40,80,51,4
Långfristiga tillgångar totalt301,0-13,1288,0
Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar217,3217,3
Fordringar, räntebärande3108,9108,9
Fordringar, räntefria585,81,487,2
Placeringar tillgängliga för försäljning61,11,1
Finansiella värdepapper71,371,3
Kassa och bankfordringar17,417,4
Kortfristiga tillgångar totalt500,72,4503,1
Tillgångar totalt801,7-10,6791,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital480,4-25,6454,7
Minoritetsandel0,00,0
Eget kapital totalt7480,4-25,6454,8
Långfristiga lån849,22,351,5
Latent skatteskuld1025,97,733,6
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital, räntebärande16,316,3
Kortfristigt främmande kapital, räntefritt9229,85,1234,9
Kortfristiga skulder totalt246,15,1251,2
Eget kapital och skulder totalt801,7-10,6791,1

Balansräkning IFRS 30.6.2004 koncernen,ReferFASJuste-IFRS
milj. euroensringar
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar30,530,5
Materiella anläggningstillgångar1242,76,0248,7
Långfristiga placeringar228,6-21,57,1
Långfristiga fordringar30,93,74,5
Latent skattefordran40,80,21,1
Långfristiga tillgångar totalt303,5-11,6291,9
Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar185,6185,6
Fordringar, räntebärande398,898,8
Fordringar, räntefria580,92,883,7
Placeringar tillgängliga för försäljning61,21,2
Finansiella värdepapper29,829,8
Kassa och bankfordringar15,915,9
Kortfristiga tillgångar totalt411,03,9414,9
Tillgångar totalt714,5-7,7706,9
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital502,2-24,2478,0
Minoritetsandel0,00,0
Eget kapital totalt7502,2-24,2478,0
Långfristiga lån848,92,251,1
Latent skatteskuld1023,46,930,3
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital, räntebärande16,816,8
Kortfristigt främmande kapital, räntefritt9123,27,4130,6
Kortfristiga skulder totalt140,07,4147,4
Eget kapital och skulder totalt714,5-7,7706,9
Balansräkning IFRS 30.9.2004 koncernen,ReferFASJuste-IFRS
milj. euroensringar
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar36,336,3
Materiella anläggningstillgångar1241,55,8247,3
Långfristiga placeringar228,6-21,57,1
Långfristiga fordringar30,85,56,3
Latent skattefordran40,80,21,1
Långfristiga tillgångar totalt308,0-9,9298,0
Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar237,1237,1
Fordringar, räntebärande397,897,8
Fordringar, räntefria571,34,575,7
Placeringar tillgängliga för försäljning61,31,3
Finansiella värdepapper39,739,7
Kassa och bankfordringar13,513,5
Kortfristiga tillgångar totalt459,35,7465,1
Tillgångar totalt767,3-4,2763,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital512,2-23,7488,5
Minoritetsandel0,00,0
Eget kapital totalt7512,2-23,7488,5
Långfristiga lån848,72,250,9
Latent skatteskuld1023,46,830,3
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital, räntebärande16,916,9
Kortfristigt främmande kapital, räntefritt9166,110,5176,5
Kortfristiga skulder totalt183,010,5193,5
Eget kapital och skulder totalt767,3-4,2763,1

Balansräkning IFRS 31.12.2004, koncernen,ReferFASJuste-IFRS
milj. euroensringar
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar24,424,4
Materiella anläggningstillgångar1262,75,7268,4
Långfristiga placeringar228,0-21,07,1
Långfristiga fordringar31,17,48,5
Latent skattefordran41,80,32,0
Långfristiga tillgångar totalt318,1-7,7310,3
Kortfristiga tillgångar
Omsättningstillgångar195,0195,0
Fordringar, räntebärande3102,3102,3
Fordringar, räntefria593,76,3100,1
Placeringar tillgängliga för försäljning60,00,0
Finansiella värdepapper28,728,7
Kassa och bankfordringar12,712,7
Kortfristiga tillgångar totalt432,46,4438,7
Tillgångar totalt750,4-1,3749,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital491,7-23,8467,9
Minoritetsandel0,00,0
Eget kapital totalt7491,7-23,8467,9
Långfristiga lån813,12,215,3
Latent skatteskuld1022,66,629,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigt främmande kapital, räntebärande52,752,7
Kortfristigt främmande kapital, räntefritt9170,313,6183,8
Kortfristiga skulder totalt223,013,6236,6
Eget kapital och skulder totalt750,4-1,5749,0
1. Enligt tidigare bokslutspraxis har avskrivningar inte gjorts från uppskrivning av byggnader. Från materiella anläggningstillgångar i balansräkningar som upprättats utgående från tidigare bokslutspraxis har vid utgången av år 2003 i enlighet med IFRS-standarderna avskrivits 10,8 miljoner euro ackumulerade avskrivningar av uppskrivningar. Till materiella anläggningstillgångar har i enlighet med IFRS-standarderna tillsatts för aktier i ömsesidiga fastighetsbolag i koncernens ägo en
andelav nämnda bolags materiella anläggningstillgångar som motsvarar
ägarandelen. Vid utgången av år 2003 uppgick summan till 15,1miljoner
euro. Enligt tidigare bokslutsnormer upptogs aktier i ömsesidiga fastighetsbolag i långfristiga placeringar. Vid utgången av år 2003 har till materiella anläggningstillgångar även tillsatts 2,0 miljoner euro för låne- och visningsbilar som förvärvats till Stockmann Autos användning genom avtal om finansiell leasing. Motsvarande ändringar som görs i FAS- balansräkningen kvartalsvis för år 2004 uppgår till 10,9 miljoner euro under det första kvartalet, 11,1 miljoner euro under det andra, 11,2 miljoner euro under det tredje kvartalet och 11,3 miljoner euro i uppskrivningar vid årets slut, 15,1 miljoner euro för ömsesidiga fastighetsbolag under varje kvartal. Värdet på bilar som förvärvats genom avtal om finansiell leasing uppgick vid utgången av år 2004 till 1,9 miljoner euro.

2. I enlighet med IFRS-standarderna har vid utgången av år 2003 från finansieringstillgångar avskrivits 6,2 miljoner euro egna aktier i bolagets ägo och 14,8 miljoner euro aktier i ömsesidiga fastighetsbolag har överförts till materiella anläggningstillgångar. Börslistade aktier i bolagets ägo har i enlighet med IAS 39 klassificerats under finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning och överförts från långfristiga tillgångar till kortfristiga tillgångar. Vid utgången av år 2003 uppgick aktiernas bokföringsvärde till 0,5 miljoner euro. Motsvarande ändringar som görs i FAS-balansräkningen år 2004 är 6,2 miljoner euro för egna aktier under det första och andra kvartalet samt 6,1 miljoner euro under återstoden av året, 14,8 miljoner euro för ömsesidiga fastighetsbolag euro under varje kvartal och 0,5 miljoner euro under det första, andra och tredje kvartalet samt 0,0 miljoner vid årets slut för börslistade aktier.

3. I enlighet med standarderna IAS 39 och IFRS 1 har till långfristiga kundfordringar i balansräkningen i FAS-bokslutet för återstoden av år 2004 tillsatts 1,8 miljoner euro för det första kvartalet, 3,7 miljoner euro för det andra, 5,5 miljoner euro för det tredje kvartalet och 7,4 miljoner euro vid årets slut samt till kortfristiga fordringar 1,4 miljoner euro för det första kvartalet, 2,8 miljoner euro för det andra, 4,1 miljoner euro för det tredje kvartalet och 5,5 miljoner euro vid årets slut till finansieringsbolag överförda avbetalningskontrakt för bilhandeln.

4. Till latenta skattefordringar har i enlighet med IFRS-standarderna tillsatts skattefordringar som hänför sig till värdering av finansiella instrument och till perioderingsdifferenser.

5. Till kortfristiga fordringar har vidare tillsatts även resultatregleringar som hänför sig till värdering av derivatavtal.

6. Vid utgången av år 2003 har börslistade aktier till ett bokföringsvärde om 0,5 miljoner euro överförts till placeringar tillgängliga för försäljning i IFRS-balansräkningen. I FAS-balansräkningen har aktierna upptagits under långfristiga tillgångar. Dessa aktier har värderats till gängse värde i IFRS-rapporteringen. Merparten av aktierna har avyttrats under det sista kvartalet år 2004.

7. KALKYL ÖVER ÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Kalkyl över ändringarFond
i eget kapitalAktie-Överkurs-för Reserv-Övriga
egna
koncernen, milj. eurokapitalfond aktierfond fonder*
Eget kapital 31.12.2003105,3147,16,20,243,7
Omräkningsdifferenser
Latent skatteskuld/skattefordran
Avskrivningar från
anläggningstillgångar
Egna aktier-6,2
Finansiella instrument0,3
Justerat eget kapital 1.1.2004105,3147,10,00,244,1
Teckningar med optionsbevis0,00,2
Överföring till övriga fonder0,1
Säkring av kassaflöde-0,9
Finansiella instrument0,4
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 31.03.2004105,3147,30,00,243,6
Teckningar med optionsbevis1,25,3
Överföring till övriga fonder-0,20,0
Säkring av kassaflöde0,1
Finansiella instrument0,5
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.06.2004106,5152,40,00,244,2
Teckningar med optionsbevis0,00,0
Överföring till övriga fonder0,0
Säkring av kassaflöde-0,1
Finansiella instrument0,5
Aktiearvoden
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens resultat
Eget kapital 30.09.2004106,5152,40,00,244,6
Teckningar med optionsbevis0,42,3
Överföring till övriga fonder0,00,0
Säkring av kassaflöde0,3
Finansiella instrument-0,5
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Räkenskapsperiodens resultat Eget kapital 31.12.2004 106,8 154,8 0,0 0,2 44,4 *minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringarAckumu
i eget kapitalMinoritets-Om-lerade
räknings-
koncernen, milj. euroandelDiffe-vinstmedelTotalt
renser
Eget kapital 31.12.20030,0-0,1244,7547,1
Omräkningsdifferenser0,1-0,10,0
Latent-7,5-7,5
skatteskuld/skattefordran Avskrivningar från -10,8 -10,8 anläggningstillgångar
Egna aktier-6,2
Finansiella instrument-0,9-0,6
Justerat eget kapital0,00,0225,4522,0
1.1.2004
Teckningar med optionsbevis0,3
Överföring till övriga fonder-0,10,0
Säkring av kassaflöde-0,9
Finansiella instrument0,4
Utdelning-70,5-70,5
Omräkningsdifferenser0,10,1
Räkenskapsperiodens resultat0,03,23,2
Eget kapital 31.03.20040,00,1158,2454,8
Teckningar med optionsbevis6,5
Överföring till övriga fonder0,1-0,1
Säkring av kassaflöde0,1
Finansiella instrument0,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Räkenskapsperiodens resultat0,016,416,4
Eget kapital 30.06.20040,00,1174,6478,0
Teckningar med optionsbevis0,0
Överföring till övriga fonder0,0
Säkring av kassaflöde0,10,0
Finansiella instrument0,5
Aktiearvoden0,0
Omräkningsdifferenser0,00,0
Räkenskapsperiodens resultat0,010,010,0
Eget kapital 30.09.20040,00,0184,7488,5
Teckningar med optionsbevis2,7
Överföring till övriga fonder0,0
Säkring av kassaflöde0,20,5
Finansiella instrument-0,5
Utdelning-52,8-52,8
Omräkningsdifferenser0,20,2
Räkenskapsperiodens resultat0,029,729,7
Eget kapital 31.12.20040,0-0,1161,9467,9
8. Till långfristiga lån i FAS-bokslutet har tillsatts en skuld som motsvarar finansiella leasingavtal för låne- och visningsbilar som utnyttjas av bilhandeln genom avtal om finansiell leasing. Skulden var 2,0 miljoner euro vid utgången av år 2003 och 1,9 miljoner euro i slutet av år 2004. Vidare har till långfristiga lån i FAS-bokslutet tillsatts för aktier i ömsesidiga fastighetsbolag en andel av bolagens lån som motsvarar ägarandelen. Låneandelen uppgick till 0,3 miljoner euro under alla kvartal.

9. I kortfristiga skulder har i enlighet med IFRS-standarderna upptagits en resultatreglering som hänför sig till värdering av derivatinstrument. I kortfristiga skulder har även upptagits en skuld som motsvarar överförda avbetalningskontrakt inom bilhandeln, 3,2 miljoner euro under det första kvartalet, 6,4 miljoner euro under det andra kvartalet, 9,6 miljoner euro under det tredje kvartalet och 12,9 miljoner euro vid utgången av år 2004.

10. IFRS-bokslutet har till latenta skatteskulder i FAS-bokslutet tillsatts skatteskulder av uppskrivningar, skatteskulder som motsvarar differensen mellan bokförings- och beskattningsvärdet för utländska dotterbolags anläggningstillgångar samt skatteskulder som hänför sig till värderingen av finansiella instrument. Vid utgången av år 2004 uppgick skatteskulderna till 5,5 miljoner euro för uppskrivningarna, till 0,9 miljoner euro för de utländska dotterbolagens anläggningstillgångar och till 0,2 miljoner euro för finansiella instrument.

RESULTATRÄKNINGAR

Resultaträkning, koncernen, milj. euro Resultaträkning 1.1-31.3.2004 Referens FAS Juste- IFRS ringar

Omsättning336,00,0336,0
Övriga rörelseintäkter110,00,00,0
Användning av material och tillbehör-232,90,0-232,9
Kostnader för löner och-47,80,0-47,8
anställningsförmåner
Avskrivningar12-7,3-0,1-7,5
Övriga rörelsekostnader13-46,32,5-43,9
Rörelsevinst1,62,34,0
Finansiella intäkter och kostnader143,1-2,60,5
Vinst före skatt4,8-0,34,5
Inkomstskatt15-1,40,1-1,2
Vinst efter skatt3,4-0,23,2
Minoritetsandel0,00,00,0
Nettovinst3,4-0,23,2
Resultaträkning, koncernen, milj.
euro Resultaträkning 1.1-30.6.2004 Referens FAS Juste- IFRS ringar
Omsättning684,80,0684,8
Övriga rörelseintäkter112,30,02,3
Användning av material och tillbehör-463,10,0-463,1
Kostnader för löner och-99,00,0-99,0
anställningsförmåner
Avskrivningar12-14,9-0,3-15,2
Övriga rörelsekostnader13-92,45,3-87,2
Rörelsevinst17,65,022,6
Finansiella intäkter och kostnader145,1-5,00,1
Vinst före skatt22,70,022,7
Inkomstskatt15-4,00,9-3,1
Vinst efter skatt18,70,819,6
Minoritetsandel0,00,00,0
Nettovinst18,70,819,6
Resultaträkning, koncernen, milj.
euro Resultaträkning 1.1-30.9.2004 Referens FAS Juste- IFRS ringar
Omsättning1 015,40,0 1 015,4
Övriga rörelseintäkter112,30,02,3
Användning av material och tillbehör-684,90,0-684,9
Kostnader för löner och-143,20,0-143,2
anställningsförmåner
Avskrivningar12-22,5-0,4-22,9
Övriga rörelsekostnader13-136,77,5-129,3
Rörelsevinst30,37,137,4
Finansiella intäkter och kostnader146,4-7,2-0,7
Vinst före skatt36,7-0,136,6
Inkomstskatt15-8,01,0-7,0
Vinst efter skatt28,70,929,6
Minoritetsandel0,00,00,0
Nettovinst28,70,929,6
Resultaträkning, koncernen, milj.
euro Resultaträkning 1.1-31.12.2004 Referens FAS Juste- IFRS ringar
Omsättning1 445,00,0 1 445,0
Övriga rörelseintäkter113,1-0,72,4
Användning av material och tillbehör-951,50,0-951,5
Kostnader för löner och-202,20,0-202,2
anställningsförmåner
Avskrivningar12-30,2-0,5-30,7
Övriga rörelsekostnader13-192,99,6-183,3
Rörelsevinst71,48,479,8
Finansiella intäkter och kostnader147,8-8,6-0,9
Vinst före skatt79,1-0,378,9
Inkomstskatt15-20,91,4-19,6
Vinst efter skatt58,21,159,3
Minoritetsandel0,00,00,0
Nettovinst58,21,159,3
11. Övriga rörelseintäkter

Realisationsvinster 0,7 miljoner euro under årets sista kvartal i enlighet med tidigare redovisningspraxis för aktier som värderas till gängse värde har i IFRS-rapporteringen överförts från övriga rörelseintäkter till finansiella intäkter.

12. Avskrivningar

Till avskrivningar enligt tidigare redovisningspraxis har per kvartal tillsatts 0,1 miljoner euro avskrivningar av uppskrivningar.

13. Övriga rörelsekostnader

Från rörelsekostnader har under det andra kvartalet avdragits 0,2 miljoner euro emissionskostnader, som avdragits direkt från överkursfonden i enlighet med IFRS. Från finansiella intäkter har överförts till minskning av övriga rörelsekostnader ränteintäkter på räntebärande försäljningsfordringar 2,4 miljoner euro under det första kvartalet, 2,6 miljoner euro under det andra kvartalet, 2,1 miljoner euro under det tredje kvartalet och 2,1 miljoner euro under årets sista kvartal.

14. Finansiella intäkter och kostnader

Under årets sista kvartal har 0,7 miljoner euro realisationsvinst av aktier överförts från övriga rörelseintäkter till finansiella intäkter. Till finansiella intäkter har vidare tillsatts intäkter från värdering av finansiella instrument 0,4 miljoner euro. Från finansiella intäkter har avdragits 0,3 miljoner euro ränteintäkter för Stockmann Autos överförda avbetalningskontrakt. Dessa ränteintäkter intäktsförs i IFRS- rapporteringen under återstoden av kontraktsperioden. Från finansiella intäkter har vidare avdragits ränteintäkter på räntebärande försäljningsfordringar som överförts som övriga intäkter till minskning av övriga rörelsekostnader 2,4 miljoner euro under det första kvartalet, 2,6 miljoner euro under det andra, 2,1 miljoner euro under det tredje kvartalet och 2,1 miljoner euro under årets sista kvartal.

15. Skatt

Skatterna minskar på grund av mindre latent skatteskuld i IFRS-justeringar och mindre skattefordringar främst som en följd av ändrad skattesats i Finland.

SEGMENTUPPGIFTER

Segmenten Försäljning, milj. euro 1.1- FAS Justeringar IFRS 31.3.2004

Varuhusgruppen199,60,0199,6
Stockmann Auto117,90,0117,9
Hobby Hall56,60,056,6
Seppälä28,60,028,6
Elimineringar0,20,00,2
Koncernen402,90,0402,9
Omsättning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen167,80,0167,8
Stockmann Auto96,80,096,8
Hobby Hall47,30,047,3
Seppälä23,60,023,6
Elimineringar0,50,00,5
Koncernen336,00,0336,0
Rörelsevinst, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen0,72,83,4
Stockmann Auto1,90,22,1
Hobby Hall-0,70,0-0,7
Seppälä-0,80,2-0,6
Elimineringar-2,12,60,5
Odelat2,7-3,5-0,8
Koncernen1,62,34,0
Investeringar, brutto, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen13,12,015,1
Stockmann Auto0,20,81,0
Hobby Hall0,40,00,4
Seppälä0,20,00,2
Odelat3,6-2,80,8
Koncernen17,60,017,6
Marknadsområden
Försäljning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)354,10,0354,1
Baltikum 2)27,10,027,1
Ryssland 3)21,70,021,7
Koncernen402,90,0402,9

Omsättning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)294,00,0294,0
Baltikum 2)23,30,023,3
Ryssland 3)18,60,018,6
Koncernen336,00,0336,0
Rörelsevinst, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)4,12,16,1
Baltikum 2)-2,20,3-2,0
Ryssland 3)-0,20,0-0,2
Koncernen1,62,34,0
1) varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall och Seppälä 2) varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) varuhusgruppen och Seppälä Segmenten Försäljning, milj. euro 1.1- FAS Justeringar IFRS 30.6.2004
Varuhusgruppen412,10,0412,1
Stockmann Auto244,30,0244,3
Hobby Hall103,60,0103,6
Seppälä62,10,062,1
Elimineringar0,50,00,5
Koncernen822,50,0822,5
Omsättning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen346,20,0346,2
Stockmann Auto200,30,0200,3
Hobby Hall86,30,086,3
Seppälä51,20,051,2
Elimineringar0,90,00,9
Koncernen684,80,0684,8
Rörelsevinst, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen9,45,414,9
Stockmann Auto3,12,65,7
Hobby Hall-1,70,1-1,6
Seppälä3,50,43,9
Elimineringar-2,13,11,0
Odelat5,4-6,6-1,2
Koncernen17,65,022,6
Investeringar, brutto, milj. euro
Varuhusgruppen19,13,522,6
Stockmann Auto0,52,02,6
Hobby Hall0,70,00,7
Seppälä0,60,00,6
Odelat6,9-5,51,4
Koncernen27,90,027,9
Marknadsområden
Försäljning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)720,80,0720,8
Baltikum 2)53,30,053,3
Ryssland 3)48,40,048,4
Koncernen822,50,0822,5
Omsättning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)597,60,0597,6
Baltikum 2)45,70,045,7
Ryssland 3)41,50,041,5
Koncernen684,80,0684,8
Rörelsevinst, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)20,74,425,1
Baltikum 2)-2,80,6-2,2
Ryssland 3)-0,30,0-0,3
Koncernen17,65,022,6
1) varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall och Seppälä 2) varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) varuhusgruppen och Seppälä Segmenten Försäljning milj. euro 1.1- FAS Justeringar IFRS 30.9.2004
Varuhusgruppen628,70,0628,7
Stockmann Auto339,80,0339,8
Hobby Hall149,80,0149,8
Seppälä100,20,0100,2
Elimineringar0,70,00,7
Koncernen1 219,20,01 219,2
Omsättning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen528,50,0528,5
Stockmann Auto278,40,0278,4
Hobby Hall124,50,0124,5
Seppälä82,60,082,6
Elimineringar1,30,01,3
Koncernen1 015,40,01 015,4

Rörelsevinst, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen18,58,126,6
Stockmann Auto3,92,76,6
Hobby Hall-4,50,2-4,3
Seppälä8,50,69,1
Elimineringar-4,65,30,7
Odelat8,5-9,8-1,3
Koncernen30,37,137,4
Investeringar, brutto, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen28,05,233,1
Stockmann Auto1,12,43,5
Hobby Hall0,90,00,9
Seppälä1,00,01,0
Odelat9,4-7,51,9
Koncernen40,40,040,4
Marknadsområden
Försäljning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)1 058,20,01 058,2
Baltikum 2)82,00,082,0
Ryssland 3)79,00,079,0
Koncernen1 219,20,01 219,2
Omsättning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)877,70,0877,7
Baltikum 2)70,00,070,0
Ryssland 3)67,80,067,8
Koncernen1 015,40,01 015,4
Rörelsevinst, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)33,86,139,9
Baltikum 2)-3,61,0-2,6
Ryssland 3)0,10,00,1
Koncernen30,37,137,4
1) varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall och Seppälä 2) varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) varuhusgruppen och Seppälä

Segmenten Försäljning, milj. euro 1.1- FAS Justeringar IFRS 31.12.2004

Varuhusgruppen938,80,0938,8
Stockmann Auto437,10,0437,1
Hobby Hall214,40,0214,4
Seppälä143,70,0143,7
Elimineringar0,90,00,9
Koncernen1 735,00,01 735,0
Omsättning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen789,30,0789,3
Stockmann Auto358,00,0358,0
Hobby Hall177,90,0177,9
Seppälä118,40,0118,4
Elimineringar1,50,01,5
Koncernen1 445,00,01 445,0
Rörelsevinst, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen53,010,863,7
Stockmann Auto4,22,97,0
Hobby Hall-3,10,3-2,9
Seppälä16,40,817,1
Elimineringar-7,66,1-1,4
Odelat8,6-12,4-3,8
Koncernen71,48,479,8
Investeringar, brutto, milj. euroFASJusteringarIFRS
Varuhusgruppen39,69,248,8
Stockmann Auto2,22,24,4
Hobby Hall1,20,01,2
Seppälä1,20,01,2
Odelat14,7-11,43,3
Koncernen58,90,058,9
Marknadsområden
Försäljning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)1 492,90,01 492,9
Baltikum 2)119,50,0119,5
Ryssland 3)122,50,0122,5
Koncernen1 735,00,01 735,0
Omsättning, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)1 237,90,01 237,9
Baltikum 2)102,00,0102,0
Ryssland 3)105,10,0105,1
Koncernen1 445,00,01 445,0
Rörelsevinst, milj. euroFASJusteringarIFRS
Finland 1)69,97,076,9
Baltikum 2)-1,21,40,2
Ryssland 3)2,70,02,7
Koncernen71,48,479,8
1) varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall och Seppälä 2) varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä 3) varuhusgruppen och Seppälä

ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser, koncernen, mn31.3.2004FASJuste-IFRS
euroringar
Inteckningar i jordområden och1,70,01,7
byggnader
Panter0,20,00,2
Övriga förbindelser56,7-5,251,5
Totalt58,6-5,253,4
Ansvarsförbindelser, koncernen, mn30.6.2004FASJuste-IFRS
euroringar
Inteckningar i jordområden och1,70,01,7
byggnader
Panter0,20,00,2
Övriga förbindelser52,5-8,444,1
Totalt54,4-8,446,0
Ansvarsförbindelser, koncernen, mn30.9.2004FASJuste-IFRS
euroringar
Inteckningar i jordområden och1,70,01,7
byggnader
Panter0,20,00,2
Övriga förbindelser52,2-11,640,6
Totalt54,1-11,642,5
Ansvarsförbindelser, koncernen, mn31.12.2004FASJuste-IFRS
euroringar
Inteckningar i jordområden och1,70,01,7
byggnader
Panter0,20,00,2
Övriga förbindelser39,2-14,824,4
Totalt41,1-14,826,3
JÄMFÖRELSEUPPGIFTER KVARTALSVIS

ResultaträkningFASIFRSFASIFRS
kvartalsvisQ4Q4Q3Q3
koncernen, mn euro2004200420042004
Omsättning429,7429,7330,6330,6
Övriga rörelseintäkter0,80,10,00,0
Användning av material och tillbehör-266,6 -266,6-221,8-221,8
Löner och kostnader för-58,9-58,9-44,2-44,2
anställningsförmåner
Avskrivningar-7,7-7,8-7,6-7,7
Övriga rörelsekostnader-56,2-54,0-44,3-42,1
Rörelsevinst41,142,412,714,8
Finansiella intäkter och kostnader1,3-0,11,3-0,8
Vinst före skatt42,442,214,013,9
Inkomstskatt-12,9-12,6-4,1-3,9
Vinst efter skatt29,529,710,010,0
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Nettovinst29,529,710,010,0
Nyckeltal
Resultat/aktie, emissionsjusterat0,560,580,190,18
Resultat/aktie, emissionsjusterat, utspätt0,570,560,190,19
Balansomslutning750,4749,0767,3763,1
Soliditet, procent65,562,566,864,0
Segmenten
Försäljning, mn euro
Varuhusgruppen310,2310,2216,6216,6
Stockmann Auto97,397,395,595,5
Hobby Hall64,664,646,246,2
Seppälä43,543,538,138,1
Elimineringar0,20,20,20,2
Koncernen515,8515,8396,7396,7
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen260,8260,8182,4182,4
Stockmann Auto79,579,578,278,2
Hobby Hall53,453,438,338,3
Seppälä35,835,831,431,4
Elimineringar0,20,20,40,4
Koncernen429,7429,7330,6330,6
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen34,537,19,011,7
Stockmann Auto0,30,50,70,9
Hobby Hall1,41,5-2,8-2,7
Seppälä7,88,05,15,3
Elimineringar-3,0-2,1-2,5-0,3
Odelat0,1-2,53,10,0
Koncernen41,142,412,714,8

ResultaträkningFASIFRSFASIFRS
kvartalsvisQ2Q2Q1Q1
koncernen, mn euro2004200420042004
Omsättning348,8348,8336,0336,0
Övriga rörelseintäkter2,32,30,00,0
Användning av material och tillbehör-230,2 -230,2 -232,9-232,9
Löner och kostnader för-51,2-51,2-47,8-47,8
anställningsförmåner
Avskrivningar-7,6-7,7-7,3-7,5
Övriga rörelsekostnader-46,1-43,3-46,3-43,9
Rörelsevinst15,918,61,64,0
Finansiella intäkter och kostnader2,0-0,43,10,5
Vinst före skatt17,918,24,84,5
Inkomstskatt-2,6-1,9-1,4-1,2
Vinst efter skatt15,416,43,43,2
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Nettovinst15,416,43,43,2
Nyckeltal
Resultat/aktie, emissionsjusterat0,300,320,060,05
Resultat/aktie, emissionsjusterat, utspätt0,290,310,060,05
Balansomslutning714,5706,9801,7791,1
Soliditet, procent70,367,659,957,5
Segmenten
Försäljning, mn euro
Varuhusgruppen212,4212,4199,6199,6
Stockmann Auto126,4126,4117,9117,9
Hobby Hall47,047,056,656,6
Seppälä33,533,528,628,6
Elimineringar0,30,30,20,2
Koncernen419,6419,6402,9402,9
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen178,4178,4167,8167,8
Stockmann Auto103,4103,496,896,8
Hobby Hall38,938,947,347,3
Seppälä27,627,623,623,6
Elimineringar0,50,50,50,5
Koncernen348,8348,8336,0336,0
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen8,811,50,73,4
Stockmann Auto1,23,61,92,1
Hobby Hall-1,0-0,9-0,7-0,7
Seppälä4,24,4-0,8-0,6
Elimineringar0,00,5-2,10,5
Odelat2,7-0,42,7-0,8
Koncernen15,918,61,64,0
Nyckeltal 2004 FAS 2004 Inverkan av IFRS övergången till 2004 IFRS-standarder
Rörelsevinst71,48,479,8
Räkenskapsperiodens vinst, milj.euro58,21,159,3
Resultat/aktie, euro, outspätt1,110,021,13
Resultat/aktie, euro, utspätt1,090,021,11
Balansomslutning, milj.euro750,4-1,4749,0
Avkastning på sysselsatt kapital, procent14,30,514,8
Avkastning på eget kapital, procent11,21,012,2
Soliditet, procent65,5-3,062,5
Beräkningsgrunderna för nyckeltalen

Resultat/aktie: Räkenskapsperiodens vinst dividerat med emissionsjusterat antal aktier i medeltal under perioden

Avkastning på sysselsatt kapital, procent: Vinst före skatt plus ränte- och övriga finansiella kostnader, dividerat med sysselsatt kapital, multiplicerat med 100

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minus latent skatteskuld samt övriga räntefria skulder (genomsnittligt under året)

Avkastning på eget kapital, procent: Räkenskapsperiodens vinst, dividerat med eget kapital plus minoritetsandel (genomsnittligt under året), multiplicerat med 100

Soliditet, procent: Eget kapital plus minoritetsandel, dividerad med balansomslutning minus erhållna förskott, multiplicerat med 100

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka