Publicering av börsprospekt för Stockmanns stamkundsoptioner 2008

Helsingfors, Finland, 2012-05-02 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") har publicerat ett prospekt om stamkundsoptionerna 2008. Med stöd av stamkundsoptioner kan tecknas sammanlagt högst 553 910 stycken nya aktier i B-serien emitterade av Stockmann. Teckningstiden börjar 2.5.2012 och går ut 31.5.2012. De oanvända optionsrätterna förfaller 31.5.2012.

Finansinspektionens godkända finska språkversion av prospektet och dess svenska översättning finns fr.o.m. 2.5.2012 tillgängligt på Stockmannkoncernens webbplats www.stockmanngroup.fi. Prospektet finns även tillgängligt vid aktiernas teckningsställen samt vid Nasdaq OMX Helsinki Oy:s reception fr.o.m. 2.5.2012.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia


Viktigt meddelande

Detta meddelande ges endast i informativt syfte och är inte ett prospekt i enlighet med tillämpliga åtgärder i syfte att implementera direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv, tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i relevanta hemmedlemsländer under ett sådant direktiv "Prospektdirektivet"). Ett prospekt, som har förberetts i enlighet med Prospektdirektivet, om den emission som hänvisas till i detta meddelande kommer att publiceras och då bli tillgängligt vid teckningsställena i Finland.

Lagstiftningen inom vissa jurisdiktioner kan begränsa distributionen av detta meddelande. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan till att köpa Stockmanns värdepapper inom någon jurisdiktion.

Kopior av detta meddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom Australien, Kanada, Schweiz, Japan, Hongkong eller USA. Detta meddelande är inte del av någon värvning av köpare och utgör inte något erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Dessa värdepapper får inte heller erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt USA:s värdepapperslag (U.S. Securities Act of 1933) och dess regler och bestämmelser, förutom ifall ett undantag till lagens krav på registrering blir tillämpligt. Stockmann har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av några värdepapper i USA. Detta meddelande är inte ett direkt eller indirekt erbjudande om att möjligen sälja eller köpa värdepapper, och värdepappren säljs inte på områden, där i frågavarande erbjudande eller försäljning av värdepapper vore lagstridigt.

Tillbaka