KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 28.2.2005 kl. 9.00

KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen 29.3.2005 klockan 16.00 i Finlandia-huset i Helsingfors, Karamzinsgatan 4. Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig på platsen. Anmälningar tas emot fr.o.m. klockan 14.30. Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig senast klockan 15.45. Under stämman har deltagarna möjlighet att avgiftsfritt parkera på Finlandiahusets parkeringsområde.

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. De ärenden som enligt 14 paragrafen i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma

2. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att paragraferna 2, 11 och 12 ändras delvis. Innehållet i ändringsförslagen är i huvudsak: - ändring av paragraf 2 i bolagsordningen så, att bolaget även kan idka restaurangverksamhet. - paragraf 11 ändras så, att den motsvarar aktiebolagslagens förändrade stadganden, enligt vilka kallelse till bolagsstämma bör publiceras senast 17 dagar före bolagsstämman. Även paragraf 12 i bolagsordningen ändras så, att den motsvarar aktiebolagslagens förändrade stadganden, enligt vilka aktieägare bör anmäla sig till bolagsstämman senast på det datum som angivits på kallelsen till bolagsstämma, vilket kan vara tidigast 10 dagar före stämman.

3. Förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår, att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att besluta om överlåtelse av högst 401 172 egna B-aktier. Den givna fullmakten bemyndigar styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att i ett eller flera partier överlåta aktier. Aktierna kan överlåtas som vederlag vid eventuella företagsköp eller andra strukturella arrangemang, brukas som en del av bolagets incitaments- och avlöningssystem, brukas som styrelsens aktievederlag eller säljas vid offentlig handel. Överlåtelse skall ske till gängse värde vid ifrågavarande tidpunkt i den offentliga handeln. Fullmakten är i kraft ett år efter bolagsstämmans beslut.

Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag

Bokslutshandlingarna finns till aktieägarnas påseende från och med 21.3.2005 på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Alexandersgatan 52 B, 8:e våningen (Christina Harjunpää). Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna.

Deltagande i bolagsstämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen 18.3.2005 antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab och som har anmält sig till stämman senast torsdagen 24.3.2005. Även aktieägare vars aktier inte har överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var registrerad i bolagets aktieregister före 28.9.1994. I detta fall skall aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har noterats i värdeandelssystemet. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela om deltagande senast torsdagen 24.3.2005 före kl. 16.00 per telefon (09) 121 4010 eller på bolagets Internetsidor www.stockmann.fi. Ifall en deltagare i stämman representerar aktieägare genom fullmakt, ombedes deltagaren vänligen inlämna specificerade fullmakter senast 24.3.2005 till adressen Stockmann Oyj Abp, Heini Köpsi, PB 147, 00381 Helsingfors.

Dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 2004 utdelas 1,00 euro per aktie. Dividenden för år 2004 föreslås utbetalas 8.4.2005 till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 1.4.2005 är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Till de aktieägare som inte har överfört sina aktiebrev till värdeandelssystemet före avstämningsdagen för dividendutdelningen, betalas dividend efter att aktierna överförts till värdeandelssystemet.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman, att sju medlemmar väljs till styrelsen och att de nuvarande styrelsemedlemmarna verkställande direktör Lasse Koivu, verkställande direktör Erkki Etola, kommunikationsdirektör Carola Teir-Lehtinen, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, minister Christoffer Taxell och kammarrådet Henry Wiklund enligt sitt samtycke, väljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Revisorerna

Styrelsen föreslår, att som ordinarie revisorer för år 2005 väljs CGR- revisor Wilhelm Holmberg och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt samtycke. Som revisorssupleant föreslås CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Helsingfors, den 15 februari 2005

Styrelsen

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka