Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2012-03-15 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 15.3.2012 kl. 17.30 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 15 mars 2012 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2011, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt att utdela en dividend på 0,50 euro per aktie för räkenskapsperioden 2011. Bolagsstämman fattade beslut om ett nytt optionsprogram för Stockmanns stamkunder samt ändringar i bolagsordningen. Dessutom fattade bolagsstämman beslut om styrelsens sammansättning och arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med förslagen.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick verkställande direktör Hannu Penttilä genom skeden och strukturella förändringar i bolagets 150-åriga historia.

Den betydande investeringsfasen under åren 2006 – 2010 stärkte bolagets konkurrenskraft inom detaljhandeln på lång sikt, trots att den samtidiga globala finanskrisen försvagade de senaste årens resultatutveckling mer än uppskattat. År 2011 uppnådde rörelsevinsten en förväntad nivå först under det sista kvartalet. Enligt Penttilä har optimismen på marknaden dock ökat under de senaste två månaderna. Stockmannkoncernens mål år 2012 är att öka både omsättningen och rörelsevinsten, förutsatt att marknadsläget inte avsevärt försämras. Även dividenden som utbetalas för år 2011, vilken översteg resultatet per aktie, påvisar för sin del bolagets tro på en positiv utveckling i framtiden.

Under år 2011 var Stockmanns investeringar ca 100 miljoner euro mindre än året innan, och de minskar fortsättningsvis under år 2012 till en nivå på uppskattningsvis 50 miljoner euro. Varuhusinvesteringarna riktas under de närmaste åren på förnyelser av varuhusen i Finland i Östra centrum, Tammerfors och Hagalund. Huvuddelen av investeringarna förverkligas av fastigheternas hyresvärdar.

Egna fastigheter i varuhusverksamheten innehar även i fortsättningen en central roll, såväl beträffande varuhuset i Helsingfors centrum som i utlandet. Speciellt i Ryssland har hyresmarknaden för detaljhandelslokaler överhettats, och en transparent fungerande hyresgäst kan inte i alla affärslokaler uppnå en vettig förtjänstlogik. Det Stockmannägda köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg är ett bra exempel på att Stockmann i en egen fastighet kan verka förnuftigt och lönsamt. Även lönsamheten beträffande lokaler som hyrs till utomstående är på en god nivå. Likaså innehar Stockmanns egna fastigheter i Estland och Lettland en viktig roll i varuhusens goda resultatutveckling. Enligt Penttilä lönar det sig för Stockmann att vara förberedd på motsvarande projekt även i framtiden.

En betydande faktor i Lindex expansion är franchiseverksamheten, med vars hjälp modekedjan kan växa till nya marknadsområden med små investeringar. Samtliga affärsenheter har inlett sin näthandel bra, och nätbutikerna kommer på lång sikt att inneha en mycket stor roll i koncernstrategin.

Dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att i dividend för räkenskapsperioden 2011 utbetala 0,50 euro per aktie. Dividenden utbetalas den 25 april 2012 till de aktieägare, som på avstämningsdagen för dividendutdelning den 20 mars 2012 är antecknade i ägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att åtta ledamöter inväljs i styrelsen. I enlighet med utskottets förslag återvaldes som styrelseledamöter verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, rektor och professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, minister Christoffer Taxell, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren. Då den långvarige styrelseledamoten Erkki Etola meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot i bolaget, valdes som ny ledamot Pocket Shop AB:s verkställande direktör Per Sjödell, som tidigare innehaft internationella direktörsuppdrag i H&M AB och Gant AB. Styrelseledamöternas mandat fortsätter till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelseledamöternas arvoden beslöts bibehållas oförändrade och de utbetalas fortsättningsvis huvudsakligen i form av aktier.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom. Som revisorsuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Revisorns arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd rimlig räkning.

Ändringar i bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt att ändra bolagsordningen på följande sätt:
- 4 § i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag togs bort, och numreringen av bolagsordningen ändrades på motsvarande sätt;
- ordalydelsen för 7 § (efter ändringen 6 §) ändrades till att motsvara aktiebolagslagens terminologi så att hänvisning till teckning av firma ändrades till hänvisning till företrädande av bolaget;
- 11 § (efter ändringen 10 §) i bolagets bolagsordning ändrades att överensstämma med aktiebolagslagen så att kallelse till bolagsstämman skall publiceras tidigast tre månader innan den i aktiebolagslagen 4 kap. 2 § 2 mom. avsedda avstämningsdagen och senast tre veckor före bolagsstämman, dock minst nio dagar före nämnda avstämningsdag. Vidare ändrades paragrafen så att kallelse till bolagsstämma skall publiceras i någon av styrelsen utsedd dagstidning som
utkommer i Helsingforsregionen eller på bolagets internetsidor; samt
- bestämmelserna i 14 § (efter ändringen 13 §) gällande bolagsstämmans föredragningslista ändrades att motsvara aktiebolagslagens terminologi.

Stamkundsoptioner år 2012

Bolagsstämman beslöt om ett nytt optionsprogram för Stockmanns stamkunder. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, emitteras vederlagsfritt totalt högst 2.500.000 stycken optionsrätter till Stockmanns stamkunder. Det finns vägande ekonomiska skäl att emittera optionsrätter eftersom detta avser att erbjuda stamkunderna en sådan fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning. Optionerna ges åt stamkunder vars uppköp i bolag som hör till Stockmannkoncernen samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto sammanlagt uppgår till minst 6.000 euro under perioden 1.1.2012–31.12.2013. För uppköp om minst 6.000 euro ges stamkunderna vederlagsfritt 20 optioner. Därtill ges för varje hel 500 euro med vilken uppköpen överstiger 6.000 euro åt stamkunden två tilläggsoptioner. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2–29.2.2012. Teckningspriset för aktien tecknad med stöd av stamkundsopitoner sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de dividender som bestäms efter början av bestämningsperioden för teckningspriset fram till och med aktieteckningen. Teckningsperioderna för aktier är i maj 2014 och i maj 2015.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman återvalde styrelsen minister Christoffer Taxell till ordförande och valde verkställande direktör Kari Niemistö till vice ordförande. Styrelsen valde minister Christoffer Taxell till utnämnings- och belöningsutskottets ordförande och till övriga ledamöter verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg och verkställande direktör Dag Wallgren.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801


www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 

Tillbaka