STOCKMANNS JÄMFÖRELSEUPPGIFTER ENLIGT IFRS

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 15.2.2005 kl. 11.45

STOCKMANNS JÄMFÖRELSEUPPGIFTER ENLIGT IFRS

Stockmann övergick från början av år 2005 i sin koncernrapportering från finländsk bokslutspraxis (Finnish Accounting Standards, FAS) till internationell bokslutspraxis (International Financial Reporting Standards, IFRS). Syftet med uppgifterna som presenteras här är att beskriva de effekter som övergången har på koncernens balans- och resultaträkning samt de viktigaste nyckeltalen. Inom Stockmann hänför sig de största verkningarna av övergången till IFRS till behandling av uppskrivningar av anläggningstillgångar, behandling av egna aktier, behandling av vissa leasing- och avbetalningskontrakt inom bilhandeln, upptagning av finansiella instrument samt segmentrapportering.

I bifogade tabell presenteras ändringar i vissa av koncernens nyckeltal som förorsakas av ibruktagningen av IFRS.

Nyckeltal 2004FAS 2004Inverkan avIFRS
övergången till2004
IFRS-standarder
Rörelsevinst71,4-1,070,4
Räkenskapsperiodens vinst, milj.euro58,21,159,3
Resultat/aktie, euro, icke utspätt1,110,021,13
Resultat/aktie, euro, utspätt1,090,021,11
Balansomslutning, milj.euro750,4-1,4749,0
Avkastning på sysselsatt kapital, procent14,30,514,8
Avkastning på eget kapital, procent11,21,012,2
Soliditet, procent65,5-3,262,3
År 2004 var balansomslutningen enligt IFRS nästan samma som balansomslutningen enligt FAS. Soliditeten enligt IFRS var 62,3 procent, dvs. 3,2 procentenheter mindre än soliditeten enligt FAS-bokslutet. Detta beror i första hand på upptagning av ackumulerade avskrivningar på uppskrivningar samt latenta skatteskulder som hänför sig till IFRS- justeringar som vid övergången minskats från eget kapital. Den främsta orsaken till ökningen av räkenskapsperiodens vinst och resultatet per aktie enligt IFRS-bokslutet är en minskning av den latenta skatteskulden. Övergången till bokslut enligt IFRS inverkar inte på koncernens kassaflöde.

Tilläggsuppgifter och jämförelseuppgifter enligt IFRS för år 2004

INNEHÅLL: Allmänt Avstämningskalkyl för balansräkning och eget kapital 31.12.2004 och 31.12.2003 Avstämningskalkyl för vinst Formler för nyckeltal

ALLMÄNT

Stockmann övergick i sin koncernrapportering från det finländska bokslutsförfarandet (FAS) till det internationella bokslutsförfarandet (IFRS) 1.1.2005. Bolaget har uppgjort en öppningsbalans enligt IFRS- standarder på övergångsdagen, dvs. 1.1.2004. Delårsrapporterna för år 2005 uppgörs i enlighet med IFRS.

Ändringen i bokslutspraxis inverkar bl.a. på följande redovisningsprinciper:

Värdering och uppskrivning av materiella anläggningstillgångar

Stockmann tillämpar vid värdering av materiella anläggningstillgångar en modell för anskaffningsutgiften i enlighet med standarden IAS 16 (Materiella anläggningstillgångar). Avvikande från bolagets tidigare redovisningspraxis har avskrivningar som motsvarar den ekonomiska verkningstiden gjorts från uppskrivningar av byggnader. I öppningsbalansen enligt IFRS-standarder på övergångsdagen har gjorts en justering i eget kapital som motsvarar ackumulerade avskrivningar. På uppskrivningar har bokförts latent skatteskuld I enlighet med IFRS.

Finansiella leasingavtal

De lånebilar och visningsbilar som används av Stockmann Auto genom leasingavtal behandlas i IFRS-rapporteringen enligt IAS 17 (Leasingavtal) standarden som anläggningstillgångar och räntebärande skuld som aktiveras i balansräkningen. I enlighet med tidigare redovisningspraxis har avtalen upptagits under leasingansvar i noterna.

Egna aktier som bolaget äger

Enligt standarden IAS 39 (Finansiella instrument) upptas inte egna aktier som bolaget äger under tillgångar i balansräkningen i IFRS-bokslutet. Eliminering av egna aktier minskar på långfristiga placeringar och eget kapital jämfört med tidigare redovisningspraxis.

Aktier som värderas till gängse marknadspris

Vid IFRS-rapportering värderas aktieinnehav i börslistade bolag till börskursen vid tidpunkten för bokslutet i enlighet med standarden IAS 39 (Finansiella instrument). Differensen mellan aktiernas börskurser och bokföringsvärden upptas under eget kapital i balansräkningen. Enligt tidigare redovisningspraxis har aktieinnehav värderats högst till anskaffningsutgiften i bokslutet.

Fordringar

Avbetalningskontrakt som överförts till finansieringsbolag inom bilhandelns kundfinansiering har behandlats enligt standarden IAS 39 (Finansiella instrument). De kontrakt vilkas samtliga risker, förmåner och bestämmanderätt inte har överförts till mottagaren av överföringen, upptas i IFRS-rapporteringen under fordringar och skulder i balansräkningen. Enligt tidigare bokslutspraxis har kontrakten upptagits som bilaga till bokslutet. Kontraktens ränteavkastning periodiseras i IFRS-rapporteringen över kontraktsperioden, då den enligt tidigare redovisningspraxis har intäktsförts i sin helhet vid tidpunkten för uppgörande av kontraktet. Avbetalningskontrakt har behandlats i enlighet med IAS 39 fr.o.m. 1.1.2004 på det sätt som möjliggörs av övergångsstandarden IFRS 1.

Derivatkontrakt och säkringsredovisning

Derivatkontrakt värderas enligt principerna för standarden IAS 39 till gängse marknadsvärde. Stockmann tillämpar i sin IFRS-rapportering säkringsredovisning enligt standarden IAS 39 för säkring av förutsedda försäljningar och köp i utländsk valuta.

Latent skatteskuld och skattefordran

Latent skatteskuld och skattefordran beräknas enligt standarden IAS 12 (Inkomstskatt) på temporära differenser mellan beskattningsvärdet och IFRS- bokföringsvärdet för alla förmögenhets- och skuldposter. De största latenta skatteposterna uppstår av utländska dotterbolags anläggningstillgångar samt uppskrivningar som ingår i balansvärdena för byggnader och tomter. Enligt tidigare redovisningspraxis har latent skattefordran och skatteskuld inte kalkylerats för nämnda differenser.

Omräkningsdifferenser

Ackumulerade omräkningsdifferenser har slagits samman med ackumulerade vinstmedel vid tidpunkten för övergång till IFRS-rapportering (1.1.2004) i enlighet med IFRS 1.

Det finländska pensionssystemet (APL)

APL har inom finländsk bokslutspraxis betraktats som ett avgiftsbestämt system. Invalidpensionsdelen i APL-försäkringen behandlas som ett avgiftsbestämt pensionsarrangemang också i IFRS-rapporteringen. APL- systemets invalidpensionsdel uppskattas vid tidpunkten för övergången ge upphov till ett kalkylerat helhetsansvar på ca 17,5 miljoner euro.

Segmentrapportering

Segmentindelningen enligt nuvarande rapportering förändras vid övergången till IFRS-rapportering på ett sådant sätt att fastighetsenheten, vars intäkter i första hand utgörs av koncernens interna hyresintäkter, avlägsnas. De fastigheter som koncernen äger har i IFRS-rapporteringen fördelats till segmenten som bedriver affärsverksamhet så att de är inkluderade i segmentets tillgångar. I segmentens resultaträkningar ersätts de tidigare interna hyrorna av avskrivningar och övriga kostnader för byggnader. Övriga rörelseintäkter har i IFRS-rapporteringen hänförts till segmenten då de tidigare endast rapporterats på koncernnivå. Segmentindelningen baserar sig på koncernens organisation och interna rapportering. De primära segmenten utgörs av varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall och Seppälä. De sekundära, geografiska segmenten är Finland, Baltikum och Ryssland.

Avstämningskalkyl för balansräkning och eget kapital 1.1.2004 och 31.12.2004

ReferMilj.euroFASInverkanIFRSFAS Inverkan avIFRS
ens31.12.av över- 1.1.2004 31.12.övergången 31.12.2
2003gången2004till IFRS004
till IFRS
1Materiella230,06,3236,3262,75,7268,4
      anläggningstill
gångar
         Immaterialla30,530,524,424,4
tillgångar
2Finansierings-28,7-21,67,028,0-21,07,1
tillgångar
3Kundfordringar0,20,20,17,47,4
         Långfristiga289,4-15,3274,1315,3-8,0307,3
tillgångar
totalt
3Kundfordringar177,8177,8169,65,5175,1
         Omsättnings-191,3191,3195,0195,0
tillgångar
4Övriga21,00,321,329,31,130,3
fordringar
5Penningmedel121,31,0122,341,441,4
         Kortfristiga511,41,3512,7435,16,6441,7
tillgångar
totalt
Tillgångar800,8-14,0786,8750,4-1,4749,0
totalt
6Räntebärande64,62,366,965,82,268,0
skulder
7Leverantörs-153,30,9154,2162,313,7176,0
skulder och
       övriga skulder
        Skatteskulder9,79,78,08,0
      som baserar sig
       på räkenskaps-
periodens
        beskattnings-
       bara inkomster
8Latent26,07,833,922,66,629,2
skatteskuld
       Skulder totalt253,711,0264,6258,722,4281,1
Differens547,1-25,0522,2491,7-23,8467,9
mellan
       tillgångar och
skulder
         Aktiekapital105,3105,3106,8106,8
         Överkursfond147,1147,1155,0155,0
9Värdeföränd-50,2-5,944,250,1-5,844,4
        ringsfond och
        övriga fonder
9Ackumulerade244,6-19,1225,5179,7-18,0161,7
vinstmedel
         Eget kapital547,1-25,0522,0491,6-23,8467,9
totalt
1. Enligt tidigare bokslutspraxis har avskrivningar inte gjorts från uppskrivning av byggnader. Från materiella anläggningstillgångar i balansräkningar som upprättats utgående från tidigare bokslutspraxis har vid tidpunkten för övergången i enlighet med IFRS-standarderna avskrivits 10,8 miljoner euro ackumulerade avskrivningar av uppskrivningar. Till materiella anläggningstillgångar har i enlighet med IFRS-standarderna tillsatts för aktier i inbördes fastighetsbolag i koncernens ägo en andel av nämnda bolags materiella anläggningstillgångar som motsvarar ägarandelen. Vid tidpunkten för övergången uppgick summan till 15,1 miljoner euro. Enligt tidigare bokslutsnormer upptogs aktier i inbördes fastighetsbolag i långfristiga placeringar. Vid tidpunkten för övergången har till materiella anläggningstillgångar även tillsatts 2,0 miljoner euro för låne- och visningsbilar som förvärvats till Stockmann Autos användning genom avtal om finansiell leasing. Motsvarande ändringar som görs i FAS- balansräkningen för år 2004 uppgår till 11,3 miljoner euro i uppskrivningar, 15,1 miljoner euro för inbördes fastighetsbolag och 1,9 miljoner euro för bilar som skaffats genom avtal om finansiell leasing.

2. I enlighet med IFRS-standarderna har vid tidpunkten för övergången från finansieringstillgångar avskrivits 6,2 miljoner euro egna aktier i bolagets ägo och 14,8 miljoner euro aktier i inbördes fastighetsbolag. Börslistade aktier i bolagets ägo har i enlighet med IAS 39 klassificerats under finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning och överförts från långfristiga tillgångar till kortfristiga tillgångar. Vid tidpunkten för övergången uppgick aktiernas bokföringsvärde till 0,5 miljoner euro. Motsvarande ändringar som görs i FAS-balansräkningen år 2004 är 6,1 miljoner euro för egna aktier och 14,8 miljoner euro för inbördes fastighetsbolag.

3. I enlighet med IAS 39 har till kundfordringar i balansräkningen i FAS- bokslutet för återstoden av år 2004 tillsatts totalt 12,9 miljoner euro till finansieringsbolag överförda avbetalningskontrakt för bilhandeln. Av kundfordringarna är 7,4 miljoner euro långfristiga kundfordringar.

4. Till övriga fordringar har i enlighet med IFRS-standarderna tillsatts 0,3 miljoner euro latenta skattefordringar av värderingen av derivatkontrakt vid tidpunkten för övergången. Till övriga fordringar har år 2004 tillsatts en resultatreglering om 0,8 miljoner euro som hänför sig till värdering av finansiella instrument samt 0,2 miljoner euro latent skattefordran av derivatkontrakt.

5. Vid tidpunkten för övergången har börslistade aktier till ett bokföringsvärde om 0,5 miljoner euro överförts till penningmedel i IFRS- balansräkningen. I FAS-balansräkningen har aktierna upptagits under långfristiga tillgångar. Ytterligare har till penningmedlen i IFRS- balansräkningen tillsatts differensen mellan aktiernas börskurs och bokföringsvärde vid bokslutstillfället som var 0,5 miljoner vid tidpunkten för övergången. Merparten av aktierna har avyttrats år 2004.

6. Till räntebärande skulder i FAS-bokslutet har tillsatts en skuld som motsvarar leasingkontrakten för låne- och visningsbilar som utnyttjas av bilhandeln genom avtal om finansiell leasing. Skulden var 2,0 miljoner euro vid tidpunkten för övergången, 1,9 miljoner euro i slutet av år 2004. Vidare har till räntebärande skulder i FAS-bokslutet tillsatts för aktier i inbördes fastighetsbolag en andel av bolagens lån som motsvarar ägarandelen. Låneandelen uppgick till 0,3 miljoner euro såväl vid tidpunkten för övergången som i slutet av år 2004.

7. I övriga skulder har i enlighet med IFRS-standarderna upptagits en resultatreglering som hänför sig till värdering av finansiella instrument, 0,9 miljoner euro vid tidpunkten för övergången och 0,5 miljoner euro år 2004. Av motsvarande skuld 12,9 miljoner euro vid utgången av år 2004, som motsvarar överförda avbetalningskontrakt inom bilhandeln, har 5,5 miljoner euro upptagits i kortfristiga skulder och 7,4 miljoner euro i långfristiga skulder.

8. I IFRS-bokslutet har till latenta skatteskulder i FAS-bokslutet tillsatts skatteskulder av uppskrivningar, skatteskulder som motsvarar differensen mellan bokförings- och beskattningsvärdet för utländska dotterbolags anläggningstillgångar samt skatteskulder som hänför sig till värderingen av finansiella instrument. De latenta skatteskulderna uppgick till 7,8 miljoner euro vid tidpunkten för övergången och till 6,6 miljoner euro vid utgången av år 2004.

9. Behandling av eget kapital

Kalkyl över ändringar i eget kapital, koncernen

Milj.euroAktieÖver-FondRe- Övriga Mino- Omräk- Ackumu-Totalt
kapi-kurs-förserv- fonderri-nings-lerade
talfondegnafond* tets- diffe-vinst-
aktieandel rensermedel
r
Eget105,3147,16,20,243,70,00,0244,6547,1
kapital 31.12.2003 Ibruktagnin g av IFRS Latent -7,5 -7,5 skatteskuld och skattefordr an Avskrivning -10,8 -10,8 ar från anläggnings tillgångar
Egna aktier-6,2-6,2
Finansiella0,3-0,9-0,6
insrument Justerat 105,3 147,1 0,0 0,2 44,1 0,0 0,0 225,4 522,0 eget kapital 1.1.2004 Teckningar 1,6 7,7 9,3 med optionsbevi s Aktieprovis 0,1 0,1 ioner Säkring av 0,6 0,6 kassaflöde Avyttrade -0,3 -0,3 placeringar
Utdelning-123,3-123,3
Omräknings-0,20,2
differenser Räkenskaps- 58,2 58,2 periodens vinst IFRS-juste- 1,1 1,1 ringar av resultatet Eget 106,8 154,8 0,0 0,2 44,3 0,0 0,2 160,4 467,9 kapital 31.12.2004 * minskad med latent skatteskuld

Kalkyl för avstämning av vinst för räkenskapsperioden 2004

Refe-Milj.euroFASInverkan avIFRS
rensövergången
till IFRS-
standarderna
       Intäkter1445,00,01445,0
10Övriga rörelseintäkter3,1-0,72,4
       Användning av material och951,50,0951,5
      tillbehör
11Avkrivningar30,20,530,7
12Övriga rörelsekostnader395,1-0,2394,9
13Finansiella intäkter12,20,813,0
       Finansiella kostnader4,40,04,4
       Vinst före skatt79,1-0,378,9
14Skatt21,0-1,419,6
       Räkenskapsperiodens vinst58,21,159,3
10. Övriga rörelseintäkter Realisationsvinster 0,7 miljoner euro i enlighet med tidigare redovisningspraxis för aktier som värderas till gängse marknadsvärde har i IFRS-rapporteringen överförts från övriga rörelseintäkter till finansiella intäkter.

11. Avskrivningar Till avskrivningar enligt tidigare redovisningspraxis har tillsatts 0,5 miljoner euro avskrivningar av uppskrivningar.

12. Rörelsekostnader Från rörelsekostnader har avdragits 0,2 miljoner euro emissionskostnader, som avdragits direkt från överkursfonden i enlighet med IFRS.

13. Finansiella intäkter 0,7 miljoner euro realisationsvinst av aktier har överförts från övriga rörelseintäkter till finansiella intäkter. Till finansiella intäkter har vidare tillsatts 0,4 miljoner euro ändring av gängse marknadsvärde på finansiella instrument och från finansiella intäkter har avdragits 0,3 miljoner euro ränteintäkter för Stockmann Autos överförda avbetalningskontrakt som intäktsförs i IFRS-rapporteringen under återstoden av kontraktsperioden.

14. Skatt Latent skatteskuld i IFRS-justeringar minskade 1,4 miljoner euro främst som en följd av ändrad skattesats i Finland och latenta skattefordringar minskade 0,1 miljoner euro.

Formler för nyckeltal

Resultat/aktie: Räkenskapsperiodens vinst dividerat med emissionsjusterat antal aktier i medeltal under perioden

Avkastning på sysselsatt kapital, procent: Vinst före skatt plus ränte- och övriga finansiella kostnader, dividerat med sysselsatt kapital, multiplicerat med 100

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minus latent skatteskuld samt övriga räntefria skulder (genomsnittligt under året)

Avkastning på eget kapital, procent: Räkenskapsperiodens vinst, dividerat med eget kapital plus minoritetsandel (genomsnittligt under året), multiplicerat med 100

Soliditet, procent: Eget kapital plus minoritetsandel, dividerad med balansomslutning minus erhållna förskott, multiplicerat med 100

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka