STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2004

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 15.2.2005, kl. 11.45

STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2004

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 2,1 procent och uppgick till 1 735,0 Me (1 698,6 Me år 2004). Resultatet för den ordinarie affärsverksamheten förbättrades med 17,4 Me jämfört med året innan. Såväl varuhusgruppen som Seppälä förbättrade betydligt sina rörelsevinster och uppnådde sina bästa resultat någonsin. Bilgruppens rörelsevinst minskade. Hobby Halls rörelseresultat förbättrades men uppvisade ännu förlust. Vinsten före extraordinära poster ökade med 5,1 Me och uppgick till 79,1 Me. I motsvarande siffra för år 2004, dvs. 74,0 Me, ingick 15,4 Me övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter under år 2004 uppgick till 3,1 Me. Resultatet per aktie ökade till 1,11 euro då det året innan var 1,01 euro. Styrelsen föreslår att i dividend utdelas 1,00 euro per aktie.

Försäljningen ökade med 2,1 procent

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 2,1 procent, dvs. 36,3 miljoner euro och uppgick till 1 735,0 miljoner euro. Den utländska försäljningens andel av koncernens försäljning ökade från 11 till 14 procent. Omsättningen ökade med 2,3 procent och uppgick till 1 445,0 miljoner euro. Omsättningen per affärsenhet framgår av tabellen invid.

Resultatet förbättrades betydligt

Försäljningsbidraget för koncernens affärsverksamhet ökade med 36,1 miljoner euro och uppgick till 493,5 miljoner euro. Affärsverksamhetens relativa försäljningsbidrag förbättrades och var 34,2 procent (32,4 procent). Det relativa försäljningsbidraget förbättrades i samtliga affärsenheter. Kostnaderna för affärsverksamheten ökade med 16,7 miljoner euro. Avskrivningarna ökade med 1,4 miljoner euro. Rörelsevinsten för den ordinarie affärsverksamheten förbättrades med 18,0 miljoner euro. Finansnettot minskade med 0,5 miljoner euro. Koncernens vinst för den ordinarie affärsverksamheten före extraordinära poster ökade således med 17,4 miljoner euro.

Övriga rörelseintäkter bestod av ersättning från avyttringen av affärsverksamheten i Volkswagen-Audi-huset i Hertonäs i Helsingfors samt realisationsvinster av värdepapper och uppgick till 3,1 miljoner euro, dvs. 12,3 miljoner euro mindre än året innan. Koncernens rörelsevinst ökade med 5,7 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 71,4 miljoner euro.

Finansnettot minskade med 0,5 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 7,8 miljoner euro.

Vinsten före extraordinära poster ökade med 5,1 miljoner euro och uppgick till 79,1 miljoner euro.

De direkta skatterna uppgick till 20,9 miljoner euro, dvs. 1,4 miljoner euro mindre än året innan. Skatterna som motsvarar resultatet uppgick till 25,3 miljoner euro (20,4 miljoner euro) och förändringen i latent skatteskuld var -4,4 miljoner euro. I förändringen av den latenta skatteskulden har beaktats en sänkning av samfundsskattesatsen i Finland från 29 procent till 26 procent fr.o.m. början av år 2005.

Vinsten för räkenskapsperioden uppgick till 58,2 miljoner euro, då den året innan var 51,7 miljoner euro.

Resultatet per aktie ökade med 0,10 euro till 1,11 euro (1,01 euro året innan). Resultatet per aktie utspätt med optionernas inverkan var 1,09 euro (1,00 euro).

Det sysselsatta kapitalet minskade och uppgick i slutet av året till 557,5 miljoner euro (611,8 miljoner euro). En bidragande orsak till utvecklingen av det sysselsatta kapitalet var den planenliga minskningen av kassatillgångarna. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 14,3 procent då den året innan var 13,2 procent. Avkastningen på eget kapital ökade och uppgick till 11,2 procent jämfört med 9,6 procent. Det egna kapitalet per aktie var 9,16 euro och året innan 10,36 euro.

Utveckling av försäljning och lönsamhet per affärsenhet

Varuhusgruppens försäljning ökade med 10 procent till 938,9 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 4 procent och i utlandet med 43 procent. Försäljningen av Akademiska Bokhandelns tidningsaffärsverksamhet i juni 2003 bidrog till en minskning av försäljningen i Finland. Utlandsverksamhetens försäljning uppvisade i samtliga verksamhetsländer en snabbare utveckling än marknaden.

I Ryssland öppnades i Moskva i april varuhuset södra Mega, i juni en Zara- butik i köpcentret Marina Roscha samt i december ett varuhus och en Zara- butik i köpcentret norra Mega. Tillsammans med varuhuset i Riga, som öppnades i oktober 2003, bidrog dessa nya verksamhetsställen till utlandsverksamhetens försäljningsökning. Utlandsverksamhetens andel av gruppens försäljning uppgick till 21 procent (16 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 13,3 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 53,0 miljoner euro (39,7 miljoner euro). Resultatet belastades avsevärt av startkostnaderna för de nya varuhusen i Moskva samt för varuhuset i Riga. Avkastningen på sysselsatt kapital var 23,7 procent jämfört med 21,1 procent året innan.

Efter den exceptionellt starka försäljningsökningen som en följd av den sänkta bilskatten har bilförsäljningens tillväxt i Finland avtagit. Bilgruppens försäljning minskade med 9 procent och uppgick till 437,1 miljoner euro. Försäljningsminskningen är i sin helhet en följd av att Volkswagen-Audi-bilhuset i Hertonäs övergick till Keskos dotterbolag fr.o.m. 1.7.2004. Det avyttrade bilhusets försäljning utgjorde år 2003 omkring 22 procent av bilgruppens totala försäljning. Antalet sålda nya bilar minskade med 17 procent och antalet sålda begagnade bilar med 4 procent. Gruppens rörelsevinst minskade med 1,4 miljoner euro huvudsakligen som en följd av att gruppen avstod från Volkswagen-Audi- bilhuset i Hertonäs och uppgick till 4,2 miljoner euro (5,6 miljoner euro). Avkastningen på sysselsatt kapital var 10,2 procent jämfört med 13,2 procent året innan. Stockmann satsar fortsättningsvis starkt på en utveckling av bilhandeln och serviceverksamheten på varuhusorterna. I Finno, Esbo öppnades i början av juli Finlands första bilhus som uppfyller Audi-fabrikens rekommendationer. Bilhuset betjänar huvudstadsregionen och närliggande områden. I slutet av oktober förvärvades BMW-MINI- återförsäljaren Autotalo Jurvakainen Oy i Uleåborg.

Hobby Halls försäljning minskade med 9 procent jämfört med året innan och uppgick till 214,4 miljoner euro. Försäljningen i Finland blev 6 procent mindre än året innan. Den största bidragande orsaken till att försäljningen i Finland minskade var butikerna som lades ned i slutet av år 2003 och början av år 2004. Online-handeln uppvisade en fortsatt stark tillväxt och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Finland uppgick redan till 27 procent. Försäljningen i utlandet blev 22 procent mindre än året innan. Bidragande orsaker till detta var strängare kreditpolitik samt nedläggningen av en butik i Estland hösten 2003. Hobby Hall effektiverade lagerhanteringen och lagernivån blev 31 procent lägre under år 2004. De anställda vid Hobby Hall minskade med 155 personer under år 2004. Även om försäljningen inte uppnådde målsättningen förbättrades Hobby Halls rörelseresultat med 0,3 miljoner euro till -3,1 miljoner euro tack vare en förbättring av det relativa försäljningsbidraget samt kostnadsbesparingar. Beslut fattades om att upphöra med den förlustbringande verksamheten i Litauen före utgången av mars 2005.

Seppäläs försäljning ökade med 10 procent jämfört med året innan och uppgick till 143,7 miljoner euro. Försäljningen ökade såväl i Finland som i utlandet. I Baltikum bidrog de 4 butiker som öppnades i slutet av år 2003 och de två butiker som öppnades år 2004 i Lettland samt butiken som efter en års paus öppnades i det renoverade Viru-centret i Tallinn i Estland till en försäljningsökning. Vidare öppnade Seppälä i april 2004 sin första butik i Ryssland i Moskva och de två följande i november och december. Seppäläs rörelsevinst ökade tack vare ökad försäljning och förbättrat relativt försäljningsbidrag med hela 6,3 miljoner euro och var 16,4 miljoner euro (10,1 miljoner euro). Avkastningen på sysselsatt kapital var 127,7 procent jämfört med 58,5 procent året innan.

Finansiering

De likvida medlen uppgick vid utgången av år 2004 till 41,4 miljoner euro, då de i slutet av år 2003 var 121,3 miljoner euro.

Under året amorterades inga lån och upptogs inga nya långfristiga lån. De långfristiga lånen uppgick i slutet av december till 13,1 miljoner euro. Investeringarna band sammanlagt 59,0 miljoner euro kapital. I dividend utbetalades sammanlagt 123,3 miljoner euro. Aktieteckningar gjorda på basis av 1997 och 2000 års optioner inbringade 3,0 miljoner euro och aktieteckningar gjorda på basis av stamkundsoptioner inbringade 6,5 miljoner euro eget kapital. Vidare inbringade realisering av anläggningstillgångar sammanlagt 1,7 miljoner euro.

Soliditeten uppgick till 65,5 procent. Vid utgången av år 2003 var soliditeten 68,3 procent.

Ansvarsförbindelserna minskade från slutet av år 2003 med 19,7 miljoner euro och uppgick till 41,1 miljoner euro. Ansvaren orsakade av affärslokaliteternas hyresavtal uppgick till 456,8 miljoner euro, då de året innan var 471,1 miljoner euro.

Dividender

Enligt beslut av den ordinarie bolagsstämman utdelades i april 0,90 euro per aktie som grunddividend för år 2003 samt som tilläggsdividend 0,45 euro per aktie, dvs. sammanlagt 70,5 miljoner euro. Stockmann Oyj Abp:s extra bolagsstämma 8.12.2004 beslöt att förutom dividenden på 1,35 euro som fastställdes vid den ordinarie bolagsstämman även utdela en extra dividend på 1,00 euro per aktie. Som extra dividend utbetalades i december sammanlagt 52,8 miljoner euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att som dividend för år 2004 utbetalas 1,00 euro per aktie. Den föreslagna dividenden utgör 90 procent av resultatet per aktie.

Precisering av strategin

Stockmannkoncernens styrelse fastställde vid sin strategibehandling i juni 2004 bolagets strategi, enligt vilken koncernen under de närmaste åren växer kraftigt speciellt på den ryska marknaden. Målsättningen är att omkring en tredjedel av försäljningen samt minst en lika stor del av resultatet genereras från de baltiska och ryska marknaderna innan utgången av år 2008.

De viktigaste elementen i den utländska tillväxten är varuhusen, Seppälä samt utvidgningen av den på franchisingavtal baserade Zara-kedjan i Ryssland. En ny tillväxtmöjlighet har funnits i en utvidgning av franchisingverksamheten till att omfatta även övriga internationella brand som i olika sammanhang har visat intresse för att utnyttja Stockmanns kunnande om Ryssland. Som en del av denna strategi undertecknade Stockmann i oktober ett samarbetsavtal med den danska Bestseller-koncernen som ger Stockmann ensamrätt till återförsäljning av Bestsellers varumärken i Ryssland. Bestsellers varumärken är bl.a. Vero Moda, Only, Jack & Jones, Exit och Selected. Den första butiken som säljer Bestsellers märken öppnas i köpcentret norra Mega under våren 2005.

Under hösten 2004 utreddes olika alternativ för utveckling av Hobby Hall. Utredningsarbetet resulterade i ett beslut om att fortsätta utvecklingen av Hobby Hall som en del av Stockmannkoncernen.

Bilhandeln utvecklas som en del av Stockmann genom att speciellt utnyttja de genom stamkundsmarknadsföringen uppkomna synergieffekterna med varuhusaffärsverksamheten, samt genom att utnyttja de möjligheter till tillväxt som uppstår genom förändringen av EU:s gruppundantagsförordning. I enlighet med denna linjedragning förvärvade Stockmann i oktober hela aktiestocken i bilhuset Autotalo Jurvakainen Oy i Uleåborg som är återförsäljare för BMW och MINI. Aktiestocken övergick i Stockmanns ägo 1.11.2004. Tack vare förvärvet kan Stockmann betjäna sina kunder även inom bilhandeln på alla varuhusorter i hemlandet.

Förändringar i organisationen

Ekonom Klaus Sundström utnämndes till ny direktör för bilgruppen samt till medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp fr.o.m. 2.4.2004. Gruppens tidigare direktör Esa Mäkinen övergick i annan arbetsgivares tjänst.

Ekonomie magister Raija Saari utnämndes till ny verkställande direktör för Hobby Hall samt till medlem av Stockmannkoncernens ledningsgrupp fr.o.m. 15.11.2004. Hobby Halls tidigare verkställande direktör, Stockmannkoncernens vice verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant Henri Bucht övergick fr.o.m. samma datum till att sköta specialuppdrag och slutar i bolagets tjänst 30.6.2005. Till verkställande direktörens suppleant utnämndes fr.o.m. 15.11.2004 koncernens vice verkställande direktör, varuhusgruppens direktör Jukka Hienonen.

Utveckling av koncernstrukturen

I syfte att göra Stockmanns koncernstruktur tydligare och öka affärsverksamhetens genomskinlighet fattade styrelsen i oktober beslut om att bolagisera Stockmanns bilgrupp genom en överföring av affärsverksamheten till det av moderbolaget i sin helhet ägda dotterbolaget Stockmann Auto Oy Ab, och till dess verkställande direktör utnämndes bilgruppens direktör Klaus Sundström. Bolagiseringen förverkligades 1.1.2005.

Styrelsen fattade även beslut om att överföra dotterbolagen i Ryssland till ett finländskt holdingbolag, Oy Stockmann Russia Holding Ab, som ägs i sin helhet av moderbolaget. Överföringen av aktierna till det nya holdingbolaget förverkligades i oktober. Styrelsen fattade vidare beslut om att grunda ett av moderbolaget i sin helhet ägt finländskt finansbolag, Oy Stockmann Russia Finance Ab, som finansierar bl.a. anskaffningen av de ryska dotterbolagens anläggningstillgångar. Bolaget inledde sin verksamhet i december 2004.

Investeringar

Investeringarna under år 2004 uppgick till sammanlagt 59,0 miljoner euro (40,9 miljoner euro).

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 39,6 miljoner euro. Gruppens viktigaste investeringsobjekt var de nya varuhusen södra Mega och norra Mega som är verksamma i Moskva i lokaliteter som hyrts av Ikea. Varuhuset södra Mega öppnades i april och objektet band 12,3 miljoner euro under år 2004. Varuhuset norra Mega öppnades i december och objektet band 16,2 miljoner euro under år 2004. Båda varuhusen har en försäljningsyta på omkring 10 000 kvadratmeter. Stockmanns investeringar i dessa varuhus uppgick till sammanlagt 31,2 miljoner euro. I Moskva öppnades även två Zara-butiker, den ena i början av juni i köpcentret Marina Roscha och den andra i december i köpcentret norra Mega. I Finland öppnades år 2004 två nya butiker i kosmetikkedjan Stockmann Beauty. Efter öppningen av dem uppgår antalet butiker till åtta.

Bilgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 2,3 miljoner euro. De hänförde sig huvudsakligen till affärsverksamhetens utvidgning.

Hobby Halls investeringar uppgick till sammanlagt 1,2 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig huvudsakligen till utveckling av datasystemen.

Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 1,2 miljoner euro. Seppälä öppnade sin första butik i Ryssland i anslutning till Stockmannvaruhuset i köpcentret södra Mega i Moskva i april. Seppälä öppnade en andra butik i Ryssland i köpcentret Marino i sydöstra Moskva i november 2004 och en tredje butik i december i anslutning till Stockmannvaruhuset i köpcentret norra Mega i Moskva. Vidare öppnade Seppälä i november en ny butik i Liepaja i Lettland.

Fastighetsinvesteringarna uppgick till 13,6 miljoner euro, varav 1,7 miljoner euro gällde Audi-bilhuset i Finno, Esbo och 7,6 miljoner euro förberedelserna av utbyggandet av Helsingforsvaruhuset samt förnyandet av rulltrappor och hissar.

De övriga investeringarna uppgick till sammanlagt 1,1 miljoner euro.

Aktuella projekt

Stockmann öppnar ett varuhus omfattande ca 11 000 kvadratmeter försäljningsyta i hyrda lokaliteter i köpcentrum Jumbos nybyggnad i Vanda hösten 2005. Projektets kostnadskalkyl för Stockmanns del uppgår till ca 10 miljoner euro.

I Helsingfors är en omfattande plan för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset aktuell. Projektets uppfyllelse förutsätter en ändring av stadsplanen som även anhängiggjorts. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för varuhantering och service samt förbindelser till ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Projektets kostnadskalkyl uppgår totalt till omkring 115 miljoner euro. Arbetena uppskattas bli slutförda stegvis före utgången av år 2009.

I oktober undertecknades ett hyresavtal om öppnande av Zaras s.k. flagship- butik på en central affärsplats alldeles i kärnan av Moskva under våren 2005. Vidare har avtal ingåtts om öppnande av tre nya Zara-butiker i Moskva år 2005. I Moskva öppnas vidare 2-3 Bestseller-butiker, av vilka den första öppnas i köpcentret norra Mega våren 2005.

Seppäläs mål är att öppna fler butiker i Moskva och utvidga verksamheten till S:t Petersburg. Seppälä skall vidare inleda sin verksamhet i Litauen under våren 2005.

Övergång till bokslut enligt IFRS-förfarandet

Stockmann övergick från början av år 2005 i sin koncernrapportering från det finländska bokslutsförfarandet (FAS, Finnish Accounting Standards) till det internationella IFRS-bokslutsförfarandet (International Financial Reporting Standards). Bolaget har uppgjort en öppningsbalans enligt IFRS- standarder på övergångsdagen, dvs. 1.1.2004. Ett särskilt meddelande om övergången till IFRS ges 15.2.2005. Den första delårsrapporten som uppgjorts i enlighet med IFRS publiceras 21.4.2005. Inom Stockmann hänför sig de största verkningarna av övergången till IFRS till avskrivning av uppskrivningar av anläggningstillgångar, behandling av egna aktier, behandling av vissa leasing- och avbetalningskontrakt inom bilhandeln, upptagning av finansiella instrument samt segmentrapportering.

I bifogade tabell presenteras ändringar i vissa av koncernens nyckeltal som förorsakas av ibruktagningen av IFRS.

Balansomslutningen enligt IFRS var vid slutet av år 2004 nästan samma som balansomslutningen enligt FAS. Soliditeten enligt IFRS-bokslutet var 62,3 procent, dvs. 3,2 procentenheter mindre än soliditeten enligt FAS- bokslutet. Detta beror i första hand på upptagning av ackumulerade avskrivningar på uppskrivningar och latenta skatteskulder som hänför sig till IFRS-korrigeringar som vid övergången minskats från eget kapital. Den främsta orsaken till ökningen av vinsten och resultatet per aktie som räkenskapsperioden enligt IFRS-rapporteringen uppvisar är en minskning av den latenta skatteskulden. Övergången till bokslut enligt IFRS inverkar inte på koncernens kassaflöde.

Segmentindelningen förändras vid övergången till IFRS-rapportering på ett sådant sätt att fastighetsenheten, vars avkastning i första hand utgörs av koncernens interna hyresintäkter, avlägsnas. Fastigheterna som koncernen äger har i IFRS-rapporteringen fördelats till segmenten som bedriver affärsverksamhet så att de är inkluderade i segmentets tillgångar.

I segmentens resultaträkningar ersätts de tidigare interna hyrorna av avskrivningar och övriga kostnader för byggnader. Övriga rörelseintäkter har i IFRS-rapporteringen hänförts till segmenten då de tidigare endast rapporterats på koncernnivå.

Segmentindelningen baserar sig på koncernens organisation och interna rapportering. De primära segmenten utgörs av varuhusgruppen, Stockmann Auto, Hobby Hall och Seppälä. De sekundära segmenten är Finland, Baltikum och Ryssland.

Aktiekapital och aktier

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock ökade med 19 procent eller 185,2 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick vid utgången av december till 1 140,8 miljoner euro.

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under året bättre än såväl HEX- generalindex som HEX-portföljindex. I slutet av december var kursen för A- aktien 21,10 euro, då den i slutet av år 2003 var 18,00 euro. Kursen för B- aktien var i slutet av december 21,70 euro, då den i slutet av år 2003 var 18,30 euro.

Med Stockmanns 1997 års optioner tecknades i januari 2004 sammanlagt 20 300 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktiekapitalet höjdes med 40 600 euro som en följd av teckningarna. Aktierna regi-strerades i handelsregistret 20.2.2004 och de blev föremål för offentlig handel vid Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 5.4.2004.

Stockmann Oyj Abp:s styrelse godkände vid sina möten 12.2.2004 och 15.11.2004 aktieägares begäran om omvandling av 174 650 A-aktier i bolaget till B-aktier i enlighet med paragraf 3 av Stockmanns bolagsordning. Konverteringen av 163 000 aktier antecknades i handelsregistret 20.2.2004 och av 11 650 aktier 21.12.2004.

Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades i maj sammanlagt 600 269 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktiekapitalet höjdes med 1 200 538 euro som en följd av teckningarna. Av aktierna registrerades 597 118 i handelsregistret 30.6.2004 och 3 151 registrerades 30.8.2004. De blev föremål för offentlig handel vid Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.7.2004 och 31.8.2004.

Med Stockmanns 2000 års optioner tecknades i december sammanlagt 170 150 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktiekapitalet höjdes med 340 300 euro som en följd av teckningarna. Aktierna registrerades i handelsregistret 30.12.2004 och de blev föremål för offentlig handel vid Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 3.1.2005.

Efter konverteringar av aktier och aktieteckningar på basis av optioner uppgick antalet A-aktier 31.12.2004 till 24 564 243 och antalet B-aktier till 28 855 817.

Med Stockmanns 2000 års optioner tecknades i slutet av december ytterligare 4 900 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med ett nominellt värde om 2 euro. Aktiekapitalet höjdes med 9 800 euro som en följd av teckningarna. Stockmanns styrelse godkände teckningarna vid sitt möte 15.2.2005.

I slutet av december 2004 ägde Stockmann 406 939 egna B-aktier. Det sammanlagda nominella värdet av dessa aktier uppgår till 813 878 euro. Aktierna utgör 0,8 procent av hela aktiestocken och representerar 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 6,1 miljoner euro.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier. Styrelsen har t.o.m. den 30 mars 2005 fullmakt att överlåta de 406 939 egna B-aktier som bolaget äger.

Utvecklingen av antalet anställda

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick till 9 589, vilket är 844 fler än året innan. Ökningen av antalet anställda beror huvudsakligen på de nya varuhusen i Moskva. Omräknat till heltidsanställda i medeltal ökade antalet anställda med 744 och uppgick till 7 812.

Antalet anställda utomlands var 3 391 i slutet av december 2004. I slutet av december 2003 var antalet anställda utomlands 1 946. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda ökade från 20 procent till 31 procent.

Utsikter för år 2005

Detaljhandelns försäljning exklusive bilhandeln uppskattas öka med omkring 2 - 3 procent i Finland år 2005. Försäljningen av nya bilar beräknas minska jämfört med år 2004. Marknaderna i Ryssland och Baltikum förväntas fortsättningsvis växa snabbare än marknaden i Finland. Försäljningen år 2005 uppskattas uppgå till ca 1,9 miljarder euro.

Varuhusgruppens och Seppäläs rörelsevinst uppskattas fortsättningsvis öka från år 2004. Stockmann Autos rörelsevinst beräknas minska en aning. Hobby Halls resultat förväntas bli avsevärt bättre och börja uppvisa vinst. Målet är att koncernens vinst år 2005 är bättre än år 2004.

Helsingfors den 15 februari 2005

Stockmann Oyj Abp STYRELSEN

Omsättning

1-12/041-12/03Förändr.Förändr.
MeMe%Me
Varuhusgruppen hemlandet624,5602,222,33,7
Varuhusgruppen utlandet164,8111,053,848,5
Varuhusgruppen totalt789,3713,276,110,7
Bilgruppen358,0394,5-36,5-9,3
Hobby Hall-gruppen hemlandet148,6158,5-9,9-6,2
Hobby Hall-gruppen utlandet29,338,8-9,5-24,4
Hobby Hall-gruppen totalt177,9197,3-19,3-9,8
Seppälägruppen hemlandet105,398,86,56,6
Seppälägruppen utlandet13,08,54,654,0
Seppälägruppen totalt118,4107,311,110,4
Fastigheter + övriga21,721,00,73,2
Elimineringar-20,2-20,50,3
Hemlandet totalt1 237,91 254,6-16,6-1,3
Utlandet totalt207,1158,248,930,9
Koncernen1 445,01 412,732,32,3
Resultaträkning

1-12/041-12/03
MeMe
Omsättning1 445,01 412,7
Övriga rörelseintäkter3,115,4
Material och tjänster951,5955,3
Personalkostnader202,2194,9
Avskrivningar och nedskrivningar30,228,8
Övriga rörelsekostnader192,9183,4
Rörelsevinst71,465,7
Finansiella intäkter och kostnader7,88,3
Resultat före extraordinära poster79,174,0
Extraordinära poster
Vinst före skatter79,174,0
Inkomstskatt totalt20,922,3
Minoritetsandel0,00,0
Räkenskapsperiodens vinst58,251,7
Bruttoinvesteringar59,040,9
Procent av omsättningen4,12,9
Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q4/04 Q3/04 2/04 Q1/04

Omsättning429,7330,6348,8336,0
Övriga rörelseintäkter0,0,02,30,0
Material och tjänster266,6221,8230,2232,9
Personalkostnader58,944,251,247,8
Avskrivningar7,77,67,67,3
Övriga rörelsekostnader56,244,346,146,3
Rörelsevinst41,112,715,91,6
Finansiella intäkter och kostnader1,31,32,03,1
Vinst före extraordinära poster42,414,017,94,8
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter42,414,017,94,8
Direkta skatter12,94,12,61,4
(motsvarande vinst före skatter)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst29,510,015,43,4
Rörelsevinst

1-12/041-12/03Förändr.ROCE %ROCE %
MeMeMe20042003
Varuhusgruppen53,039,713,223,721,1
Bilgruppen4,25,6-1,410,213,2
Hobby Hall-gruppen-3,1-3,40,3-3,5-3,4
Seppälägruppen16,410,16,3127,758,5
Fastigheter13,814,5-0,810,411,4
Övriga3,115,4-12,3
rörelseintäkter Elimineringar + -15,9 -16,1 0,2 övrigt Koncernen 71,4 65,7 5,7 14,3 13,2

De kommersiella enheternas rörelsevinst baserar sig på intern redovisning.

Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och andra ansvar

Stockmann-koncernenStockmann Oyj Abp
2004200320042003
Säkerheter
Säkerheter ställda för
egna förpliktelser
  Beviljade inteckningar1,71,71,71,7
  Pantsatta värdepapper0,20,10,20,1
Totalt1,91,71,91,7
Säkerheter som ställts för
företag inom samma koncern Borgensförbindelser
  För hyresutrymmen17,816,4
  För övriga förbindelser19,317,4
Totalt37,133,8
Leasingansvar
Betalningar som förfaller3,02,95,64,8
under räkenskapsperioden 2005 Betalningar som förfaller 0,8 0,9 12,4 11,9 senare Totalt 3,9 3,8 18,0 16,7 Övriga egna ansvar Återköpsansvar för 35,4 55,3 35,4 55,3 överförda leasing- och avbetalningsavtal Totalt 35,4 55,3 35,4 55,3 Ansvarsförbindelser totalt
  Inteckningar1,71,71,71,7
  Panter0,20,10,20,1
  Borgensförbindelser37,133,8
  Övriga ansvar39,259,153,472,0
Totalt41,160,892,4107,5
Koncernens derivativavtal

31.12.200431.12.2003
MeMe
Nominellt värde
Valutaderivativavtal86,911,7
  Räntederivativavtal35,035,0
Marknadsvärde
Valutaderivativavtal1,0-0,1
  Räntederivativavtal-0,5-0,9
Personal i medeltal, omräknat till heltidsanställda

1-12/04 1-12/03 Förändr.

Varuhusgruppen5 6014 782819
Bilgruppen740776-36
Hobby Hall-gruppen608704-96
Seppälägruppen75970950
Företagsledning och administration104977
Koncernen7 8127 068744
BALANSRÄKNING31.12.200431.12.2003
AKTIVAMeMe
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter9,110,3
Koncernaffärsvärde0,5
Affärsvärde0,00,0
Övriga utgifter med lång verkningstid13,714,7
Förskottsbetalningar och pågående projekt1,25,4
Immateriella tillgångar totalt24,430,5
Materiella tillgångar
Jord- och vattenområden17,817,8
Byggnader och konstruktioner143,7133,0
Maskiner och inventarier57,859,8
Övriga materiella tillgångar36,310,0
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar7,09,5
Materiella tillgångar totalt262,7230,0
Placeringar
Egna aktier6,16,2
Övriga aktier och andelar21,922,4
Placeringar totalt28,028,7
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT315,2289,2
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter195,0191,3
Omsättningstillgångar totalt195,0191,3
Långfristiga fordringar
Kundfordringar0,10,2
Lånefordringar0,00,1
Övriga fordringar1,00,5
Långfristiga fordringar totalt1,10,9
Latenta skattefordringar1,80,8
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar169,6177,7
Övriga fordringar15,76,5
Resultatregleringar10,713,1
Kortfristiga fordringar totalt196,0197,3
Fordringar totalt198,9199,0
Finansiella värdepapper28,7101,8
Kassa och banktillgodohavanden12,719,5
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT435,2511,6
TOTALT750,4800,8

BALANSRÄKNING31.12.200431.12.2003
PASSIVAMeMe
EGET KAPITAL
Aktiekapital106,8105,3
Överkursfond155,0147,1
Fond för egna aktier6,16,2
Reservfond0,20,2
Övriga fonder43,843,7
Vinst från tidigare räkenskapsperioder121,5192,9
Räkenskapsperiodens vinst58,251,7
EGET KAPITAL TOTALT491,7547,1
Minoritetsandel0,00,0
FRÄMMANDE KAPITAL
Latent skatteskuld22,626,0
Långfristigt främmande kapital
Lån från penninginrättningar13,148,6
Långfristigt främmande kapital totalt13,148,6
Kortfristigt främmande kapital
Lån från penninginrättningar35,0
Leverantörsskulder93,892,2
Övriga skulder46,040,5
Resultatregleringar48,246,4
Kortfristigt främmande kapital totalt223,0179,0
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT258,7253,7
TOTALT750,4800,8
Kassaflödesberäkning, koncernen

20042003
MeMe
AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Erhållna betalningar för försäljning1 420,51 416,9
Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter2,52,3
Betalda rörelsekostnader-1 319,7-1 333,2
Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella103,385,9
poster och skatter Betalda räntor och betalningar för -4,7 -3,8 affärsverksamhetens övriga finansiella kostnader
Erhållna räntor från rörelsen11,811,0
Betalda direkta skatter-23,9-20,9
Affärsverksamhetens kassaflöde före extraordinära86,472,2
poster AFFÄRSVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE (A) 86,4 72,2 INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE Investeringar i materiella och immateriella -57,1 -41,0 tillgångar Överlåtelseinkomster för materiella och immateriella 0,5 36,6 tillgångar
Investeringar i övriga placeringar0,00,0
Överlåtelseinkomster av övriga placeringar1,20,4
Erhållna dividender på investeringar0,60,3
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE (B)-54,7-3,8
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE
Beviljade lån, ökning (-), minskning (+)0,10,1
Teckning med stöd av optionsbevis9,516,4
Kortfristiga lån, ökning (+), minskning (-)1,7-0,9
Upptagna långfristiga lån13,6
Amortering av långfristiga lån-1,0
Erlagda dividender och övrig vinstutdelning-123,0-45,8
FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE (C)-111,7-17,6
Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+),-79,950,8
minskning (-)
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början121,370,5
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut41,4121,3

I bifogade tabell presenteras ändringar i vissa av koncernens nyckeltal som förorsakas av ibruktagningen av IFRS.

Nyckeltal 2004FAS 2004Inverkan avIFRS
övergången2004
till IFRS-
standarder
Rörelsevinst71,4-1,070,4
Räkenskapsperiodens vinst, milj.euro58,21,159,3
Resultat/aktie, euro, icke utspätt1,110,021,13
Resultat/aktie, euro, utspätt1,090,021,11
Balansomslutning, milj.euro750,4-1,4749,0
Avkastning på sysselsatt kapital, procent14,30,514,8
Avkastning på eget kapital, procent11,21,012,2
Soliditet, procent65,5-3,262,3

Helsingfors den 15 februari 2005

Stockmann Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

Distribution Helsingfors Börs Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 15.2.2005 klockan 14.30, World Trade Center, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka