Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2011

Alla tiders bästa omsättning, rörelsevinsten för Q4 ökade med 22,1 procent

Helsingfors, Finland, 2012-02-09 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 9.2.2012 kl. 8.00 EET

Oktober - december 2011:
Koncernens omsättning ökade med 8,5 procent till 626,1 miljoner euro (576,9 miljoner euro).
Rörelsevinsten uppgick till 59,3 miljoner euro (48,5 miljoner euro).

Januari - december 2011:
Koncernens omsättning ökade med 10,1 procent till 2 005,3 miljoner euro (1 821,9 miljoner euro).
Rörelsevinsten uppgick till 70,1 miljoner euro (88,8 miljoner euro).
Rapportperiodens resultat var 30,8 miljoner euro (78,3 miljoner euro).
Resultatet per aktie uppgick till 0,43 euro (1,10 euro). 
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,50 euro per aktie utbetalas i dividend.

Verkställande direktör Hannu Penttilä:
För Stockmannkoncernen var år 2011 ett år av stark omsättningstillväxt. En betydande del av tillväxten kom från den ryska marknaden, där speciellt det nya varuhuset och köpcentret i S:t Petersburg men också det nya varuhuset i Jekaterinburg och Moskvavaruhusens gynnsamma utveckling ökade omsättningen. Expansionen och framgången för modekedjan Lindex, den ökade försäljningen i det utbyggda Helsingforsvaruhuset och den goda tillväxten inom alla affärsenheter i de baltiska länderna har också bidragit till omsättningstillväxten. 

Under år 2011, särskilt under det första kvartalet, kunde omsättningstillväxten inte täcka de högre kostnaderna och avskrivningarna till följd av expansionen. Situationen förbättrades efter sommaren och fjärde kvartalets rörelsevinst var klart högre än föregående år. Under år 2011 minskade resultatet per aktie mer än rörelsevinsten på grund av resultatförbättrande engångsposter i finansiella kostnader och skatter under år 2010. Vår ambitionsnivå gällande resultatet är väsentligt högre än det vi uppnådde under år 2011 och vårt mål på lång sikt är en betydlig resultatförbättring.

Julhandeln utvecklades enligt våra förväntningar, men sikten på detaljhandelsmarknaden är fortsatt svag. Den europeiska skuldkrisen är fortfarande olöst och kan leda till osäkerhet och oväntad volatilitet på marknaden. Förutsatt att marknadsläget inte försämras och den ekonomiska situationen förblir i balans har vi goda förutsättningar till ökad försäljning och positiv resultatutveckling. Stockmann uppskattar att både omsättningen och rörelseresultatet ökar under år 2012.


Utsikter för år 2012
Det instabila läget i världsekonomin och den olösta europeiska skuldkrisen skapar en utmanande situation när det gäller att bedöma framtidsutsikterna. Sikten på detaljhandelsmarknaden är fortsatt svag. Den ryska marknaden kommer sannolikt att fortsätta att prestera bättre än de nordiska länderna, förutsatt att råoljepriset inte avsevärt sjunker från sin nuvarande nivå. Konsumentmarknadernas positiva utveckling i Baltikum förväntas fortsätta. Dock kan stor osäkerhet och lågt konsumentförtroende fortsättningsvis försvaga konsumenternas köpvilja på samtliga marknader.

Marknaden för prisvärt mode utvecklades svagt under år 2011, särskilt i Sverige. Utvecklingen förväntas att bli bättre under år 2012 jämfört med året innan. Problemen med produktionskapaciteten på inköpsmarknaderna i Fjärran Östern har lättat, och råvaru- och inköpspriserna har stabiliserats.

Stockmanns beslut att avsluta den förlustbringande Bestseller-franchiseverksamheten under år 2012 kommer att minska omsättningen i Ryssland något, men förbättrar rörelsevinsten i framtiden. Stockmann har som mål att uppnå en positiv rörelsevinst i Ryssland under år 2012, exklusive Bestsellerverksamheten.

Under år 2012 kommer Stockmann att fokusera på att dra full nytta av tidigare gjorda investeringar och eftersträvar en effektiv kapitalanvändning. Dessutom kommer uppmärksamhet att ägnas åt att förbättra kostnadseffektiviteten i alla enheter. Koncernens investeringar beräknas vara klart under avskrivningarna och totalt uppgå till cirka 50 miljoner euro under år 2012.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning och rörelsevinst blir högre än år 2011, förutsatt att marknadsläget inte avsevärt försämras. Första kvartalets rörelsevinst kommer att vara negativt på grund av normal säsongfluktuation.


Nyckeltal

  10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010
Omsättning, Me 626,1 576,9 2 005,3 1 821,9
Omsättningstillväxt, % 8,5 9,6 10,1 7,3
Relativ bruttomarginal, % 48,6 49,4 48,7 49,9
Rörelsevinst, Me 59,3 48,5 70,1 88,8
Nettofinansieringskostnader, Me 8,1 4,2 34,4 14,6
Vinst före skatt, Me 51,1 44,3 35,7 74,2
Rapportperiodens vinst, Me 45,2 37,1 30,8 78,3
Resultat/aktie, outspädd, e 0,63 0,52 0,43 1,10
Eget kapital/aktie, e     12,11 12,45
Affärsverksamhetens kassaflöde, Me 179,8 108,2 66,2 91,8
Investeringar, Me 15,7 58,2 66,0 165,4
Nettoskuldsättningsgrad, %     95,3 87,7
Soliditet, %     42,2 43,1
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     71 496 71 120
 
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.     4,1 5,8
Personal, medeltal 16 183 16 220 15 964 15 165


Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2011 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats www.stockmanngroup.fi.

Press- och analytikerträff samt telefonkonferens

En press- och analytikerträff ordnas i dag 9.2.2012 kl. 9.15 i Fazers F8 Tema-restaurang på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, adress Alexandersgatan 52.

En telefonkonferens på engelska för analytiker hålls i dag 9.2.2012 kl. 11.15. Delta i telefonkonferensen genom att ringa numret (09) 8864 8511 samt vid uppmaning knappa in mötesnumret *657899* inklusive stjärnorna. Deltagarna ombeds att på förhand ladda ner presentationen, som fr.o.m. kl. 9.15 finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:

NASDAQ OMX
Centrala massmedia

 Bokslutskommunike 2011.pdf


Tillbaka