Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2012-02-09 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kallelse till årsstämma 9.2.2012 kl. 8.00 EET

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 mars 2012 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Emottagande av de aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar inleds kl.12.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2011

Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår, att i dividend för räkenskapsperioden 2011 utdelas 0,50 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelning är 20.3.2012 och styrelsen föreslår, att dividend utbetalas  25.4.2012.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår, att styrelseledamöternas arvoden bibehålls oförändrade och att nettobeloppet efter avdrag av skatter fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76.000 euro, viceordförandens  arvode 49.000 euro, samt övriga ledamöters arvode 38.000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämman år 2013. Därtill föreslås att det utbetalas 500 euro per styrelsemöte och utskottets möte. Stockmann Oyj Abp svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för andra än finländska styrelsemedlemmar i enlighet med den nationella lagstiftning som respektive land förutsätter.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår att styrelseledamöternas antal kvarstår som åtta (8).

12. Val av styrelseledamöter

Efter att styrelsens vice ordförande, verkställande direktör Erkki Etola, meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelseledamot i bolaget, föreslår styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att styrelsens nuvarande ledamöter, minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren enligt givet samtycke återväljs för den mandatperiod som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår utskottet att verkställande direktör Per Sjödell enligt givet samtycke väljs till ny styrelseledamot för ovannämnda mandatperiod. Per Sjödells personuppgifter finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.fi.

13. Beslut om revisors arvode

Styrelsen föreslår att revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

14. Val av revisor

Aktieägare, som representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget, har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt givet samtycke, återväljs som revisorer. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande:
- 4 § i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och numreringen av bolagsordningen ändras på motsvarande sätt;
- ordalydelsen för 7 § (efter ändringen 6 §) ändras till att motsvara aktiebolagslagens terminologi så att hänvisning till teckning av firma ändras till hänvisning till företrädande av bolaget;
- 11 § (efter ändringen 10 §) i bolagets bolagsordning ändras att överensstämma med aktiebolagslagen så att kallelse till bolagsstämman skall publiceras tidigast tre månader innan den i aktiebolagslagen 4 kap. 2 § 2 mom. avsedda avstämningsdagen och senast tre veckor före bolagsstämman, dock minst nio dagar före nämnda avstämningsdag. Vidare föreslås paragrafen ändras så att kallelse till bolagsstämma skall publiceras i någon av styrelsen utsedd dagstidning som utkommer i Helsingforsregionen eller på bolagets internetsidor; samt
- bestämmelserna i 14 § (efter ändringen 13 §) gällande bolagsstämmans föredragningslista ändras att motsvara aktiebolagslagens terminologi.

16. Styrelsens förslag till emission av optionsrätter till Stockmann Oyj Abp:s stamkunder
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, till Stockmann Oyj Abp:s stamkunder vederlagsfritt emittera totalt högst 2.500.000 stycken optionsrätter. Det finns vägande ekonomiska skäl att emittera optionsrätter eftersom detta avser att erbjuda stamkunderna en sådan fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmann Oyj Abp:s konkurrensställning. Optionerna ges åt sådana stamkunder vars uppköp i bolag som hör till Stockmannkoncernen samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto sammanlagt uppgår till minst 6.000 euro under perioden 1.1.2012–31.12.2013. För uppköp om minst 6.000 euro ges stamkunderna vederlagsfritt 20 optioner. Därtill ges för varje hel 500 euro med vilken uppköpen överstiger 6.000 euro åt stamkunden två tilläggsoptioner. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2–29.2.2012. Teckningspriset för aktien sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de Stockmann Oyj Abp:s dividender som bestäms efter början av bestämningsperioden för teckningspriset fram till och med aktieteckningen. Teckningsperioderna för aktier är i maj 2014 och i maj 2015.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor www.stockmanngroup.fi. Stockmann Oyj Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovannämnda internetsidor senast 23.2.2012. Beslutsförslagen och övriga ovannämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovannämnda internetsidor från och med den 29.3.2012.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Aktieägare som 5.3.2012 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 9.3.2012 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.fi;
b) per telefon på numret (09) 121 3260;
c) per fax på numret (09) 121 3101; eller
d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 5.3.2012 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 12.3.2012 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PL 220, 00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse, 9.2.2012, uppgår det totala antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30.627.563 A-aktier och 41.213.266 B-aktier samt antalet röster av A-aktier till 306.275.630 och av B-aktier till 41.213.266 röster.

Avgiftsfri parkering under stämman har arrangerats för deltagare på Finlandiahusets parkeringsområde.

Dörrarna till bolagsstämman öppnas kl. 12.30


Helsingfors, den 9 februari 2012

STOCKMANN OYJ ABP
styrelsen

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850


www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


Distribution:
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka