PUBLICERING AV BÖRSPROSPEKT FÖR STOCKMANN OYJ ABP:S STAMKUNDSOPTIONER 2008

Helsingfors, Finland, 2011-05-02 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 2.5.2011 kl. 9.00 EET 

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") har publicerat ett prospekt om stamkundsoptionerna 2008. Med stöd av stamkundsoptioner kan tecknas totalt högst 1 248 739 stycken emitterade nya Stockmanns aktier i B-serien.

Finansinspektionens godkända finska språkversion av prospektet och dess svenska översättning finns fr.o.m. 2.5.2011 tillgängligt på Stockmanns internetsidor www.stockmanngroup.fi samt på arrangerarbankens Svenska Handelsbanken AB (publ), finska filialverksamhetens internetsidor www.handelsbanken.fi/stockmannsv. Prospektet finns även tillgängligt vid aktiernas teckningsställen samt vid Nasdaq OMX Helsinki Oy:s fr.o.m. 2.5.2011.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi
 

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia


Viktigt meddelande

Detta meddelande ges endast i informativt syfte och är inte ett prospekt i enlighet med tillämpliga åtgärder i syfte att implementera direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv, tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i relevanta hemmedlemsländer under ett sådant direktiv "Prospektdirektivet"). Ett prospekt, som har förberetts i enlighet med Prospektdirektivet, om den emission som hänvisas till i detta meddelande kommer att publiceras och då bli tillgängligt vid teckningsställena i Finland.

Lagstiftningen inom vissa jurisdiktioner kan begränsa distributionen av detta meddelande. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan till att köpa Stockmanns värdepapper inom någon jurisdiktion.

Kopior av detta meddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom Australien, Kanada, Schweiz, Japan, Hongkong eller USA. Detta meddelande är inte del av någon värvning av köpare och utgör inte något erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Dessa värdepapper får inte heller erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt USA:s värdepapperslag (U.S. Securities Act of 1933) och dess regler och bestämmelser, förutom ifall ett undantag till lagens krav på registrering blir tillämpligt. Stockmann har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av några värdepapper i USA. Detta meddelande är inte ett direkt eller indirekt erbjudande om att möjligen sälja eller köpa värdepapper, och värdepappren säljs inte på områden, där i frågavarande erbjudande eller försäljning av värdepapper vore lagstridigt.

Tillbaka