BESLUT VID STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Helsingfors, Finland, 2011-03-22 18:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 22.3.2011 kl. 19.00 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 22 mars 2011 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2010, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt att utdela en dividend på 0,82 euro per aktie för räkenskapsåret 2010. Bolagsstämman fattade beslut om dividendutdelning, styrelsens sammansättning och arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med förslaget.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman konstaterade verkställande direktör Hannu Penttilä att år 2010 i koncernens historia framstår som ett år då den stora investeringsfasen slutfördes. De senaste fem årens investeringar i anläggningstillgångar samt företagsförvärvet av modekedjan Lindex uppgick till sammanlagt 1,6 miljarder euro. Enligt Penttilä förbättrade investeringarna Stockmanns framtida konkurrensförutsättningar.

En av de senaste årens mest betydande investeringar var Helsingforsvaruhusets utvidgnings- och förnyelseprojekt, vilket inleddes år 2002 och slutfördes i november 2010. Efter att projektet blev färdigt, har varuhusets relativa försäljningsutveckling stigit till ledande position bland Stockmanns varuhus i Finland.

Köpcentret Nevsky Centre, som i november 2010 färdigställdes på egen tomt i S:t Petersburg, var en investering för tillväxt. Enligt Penttiläs uppskattning har investeringens gängse värde ökat betydligt sedan köpcentret öppnades.

Lindex, som förvärvades år 2007, inbringade nästan 60 % av koncernens rörelsevinst år 2010. Lindex har utomordentliga förutsättningar att fortsätta sin internationalisering, och modekedjan öppnade i mars 2011 sin första butik på sitt nyaste marknadsområde Polen. Även Seppälä har investerat i att expandera sitt butiksnät speciellt i Ryssland.

Trots investeringar och kostnader inför ibruktagandet av investeringar (ca 10 miljoner euro år 2010), har riktningen för resultatutvecklingen under år 2010 vänts uppåt. Den internationella finanskrisen flyttade dock de strategiska planerna framåt med två år. Finanskrisen är inte över, utan snabba och oväntade vändningar på marknaderna samt den senaste tidens händelser i världen kan inverka på konsumenternas beteende. Stockmann uppskattar att omsättningen och rörelsevinsten ökar år 2011. Årets första kvartal kommer i enlighet med den tidigare publicerade resultatprognosen att uppvisa förlust på grund av normal säsongfluktuation. Enligt Penttilä har koncernen fr.o.m. andra kvartalet goda möjligheter att förbättra rörelsevinsten.

Investeringarna under år 2011 samt de närmaste åren kommer att vara på en betydligt lägre nivå än under de senaste fem åren. I slutet av mars 2011 öppnas ett nytt Stockmannvaruhus i Jekaterinburg i Ryssland. De kommmande årens investeringsobjekt är bl.a. utvidgnings- och grundförbättringar i varuhusen i Tammerfors, Hagalund, Tallinn, Åbo och Riga, förnyande av varuhusens verksamhetsstyrningssystem samt expansion av modekedjorna Lindex och Seppälä. Enligt Penttilä är även öppnandet av ett nytt varuhus i centrum av Moskva möjligt, om en lämplig affärsplats hittas.

Dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att en dividend på 0,82 euro per aktie utbetalas för räkenskapsperioden 2010. Dividenden utbetalas den 8 april 2011 till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning den 25 mars 2011 är antecknade som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att åtta ledamöter inväljs i styrelsen. I enlighet med utskottets förslag återvaldes som styrelseledamöter verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Erkki Etola, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, verkställade direktör Charlotta Tallqvist-Cederberg, minister Christoffer Taxell och filosofie magister Carola Teir-Lehtinen, samt som ny ledamot Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.:s verkställande direktör Dag Wallgren. Styrelseledamöternas mandat fortsätter till slutet av följande bolagsstämma.

Styrelseledamöternas arvoden beslöts bibehållas oförändrade och fortsättningsvis utbetalas huvudsakligen i form av aktier.

Revisorer

Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom. Som revisorssuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Revisorns arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd rimlig räkning.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman återvalde styrelsen minister Christoffer Taxell till ordförande och verkställande direktör Erkki Etola till vice ordförande. Styrelsen valde minister Christoffer Taxell till utnämnings- och belöningsutskottets ordförande och till övriga ledamöter verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Charlotta Tallqvist-Cederberg och verkställande direktör Dag Wallgren.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801

www.stockmanngroup.fi


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka