KALLELSE TILL STOCKMANN OYJ ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 17.11.2004 kl. 9.00

KALLELSE TILL STOCKMANN OYJ ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till extra bolagsstämma, som hålls onsdagen den 8 december 2004 klockan 12.00 i Finlandia-husets kongressflygel (Mannerheimvägen 13 e, 00100 Helsingfors). Utöver förhands anmälning bör aktieägare anmäla sig på platsen. Anmälningar tas emot fr.o.m. klockan 10.30.

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Extra dividendutdelning Styrelsen föreslår för extra bolagsstämman att det förutom dividenden som fastställdes vid den ordinarie bolagsstämman 30.3.2004 delas ut en tilläggsdividend på 1,00 euro per aktie som baserar sig på balansräkningen för räkenskapsperioden som avslutades 31.12.2003.

Om bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om tilläggsdividend, utbetalas dividenden till aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 13.12.2004 är antecknad i bolagets förteckning över aktieägare som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Styrelsen föreslår att tilläggsdividendens utbetalningsdag är 20.12.2004.

Till de aktieägare, som inte överfört sina aktiebrev till värdeandelssystemet senast på dividendutdelningens avstämningsdag, utbetalas dividenden efter att aktierna överförts till värdeandelssystemet.

Styrelsens förslag finns till aktieägarnas påseende fr.o.m. 29.11.2004 på bolagets huvudkontor, Alexandersgatan 52 B, 8:e våningen, Helsingfors (Christina Harjunpää). Kopior på dokumenten sänds till aktieägare som ber om dem.

Rätt att deltaga Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare som 26.11.2004 antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab och som anmält sig till stämman senast 3.12.2004.

Även aktieägare vars aktier inte överförts till värdeandelssystemet har rätt att delta i bolagsstämman, förutsatt att aktieägaren var registrerad i bolagets aktieregister före 28.9.1994. I detta fall skall aktieägaren vid bolagsstämman uppvisa aktiebrev eller annan utredning om att äganderätten till aktierna inte har noterats i värdeandelssystemet.

Anmälning Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela om deltagande senast 3.12.2004 före kl. 16.00 per telefon (09) 121 2300 eller e-post bolagsstamma@stockmann.fi. Ifall en deltagare i stämman representerar aktieägare genom fullmakt, ombeds deltagaren vänligen inlämna specificerade fullmakter senast 7.12.2004 till adressen Stockmann Oyj Abp, Petra Laakso, PB 147, 00381 Helsingfors.

Helsingfors, den 15 november 2004

STYRELSEN

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka