STOCKMANNKONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Rörelsevinsten förbättrades, resultatet per aktie ökade klart år 2010

Helsingfors, Finland, 2011-02-10 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 10.2.2011 kl. 8.00 EET

Räkenskapsperioden 2010:

Koncernens omsättning ökade med 7,3 procent och uppgick till 1 821,9 Me
(1 698,5 Me).

Rörelsevinsten ökade med 3,7 miljoner euro och uppgick till 88,8 Me
(85,1 Me).

Nettofinansieringskostnaderna uppgick till 14,6 Me (24,0 Me).

Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 78,3 Me (53,8 Me) och resultatet per aktie uppgick till 1,10 euro (0,82 euro).

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,82 euro per aktie utbetalas i dividend.

Fjärde kvartalet 2010:

Koncernens omsättning ökade med 9,6 procent och uppgick till 576,9 Me (526,3 Me).

Rörelsevinsten uppgick till 48,5 Me (60,8 Me).

Verkställande direktör Hannu Penttilä:

”Som helhet var år 2010 ett gott år för Stockmannkoncernen. Omsättningen vände uppåt i början av året och tillväxten accelererade mot slutet av året. Tillväxten påskyndades av våra historiskt betydelsefulla investeringar som stod klara i slutet av året, nämligen utvidgningen och renoveringen av Helsingforsvaruhuset samt köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg.

Varuhusgruppen utvecklades i enlighet med våra förväntningar och förbättrade sin rörelsevinst. Rörelsevinsten för Seppälä ökade också. Lindex andel av hela koncernens rörelsevinst uppgick till 62 procent även om rörelsevinsten minskade från föregående års utmärkta nivå. Lindex och Seppäläs internationella expansion fortsatte planenligt. Mindre finansieringskostnader och förändringar i skatteposter ledde till att resultatet per aktie ökade klart mer än rörelsevinsten.

Vi är försiktigt optimistiska inför den allmänna ekonomiska utvecklingen 2011, och våra investeringar som färdigställdes år 2010 påskyndar koncernens tillväxt. Vårt mål är att fortsättningsvis öka omsättningen och rörelsevinsten år 2011.”

Nyckeltal   1-12/2010 1-12/2009 Index
Omsättning milj. euro 1 821,9 1 698,5 107
Rörelsevinst milj. euro 88,8 85,1 104
Vinst före skatt milj. euro 74,2 61,1 121
Resulat/aktie, outspädd euro 1,10 0,82 134
Eget kapital/aktie euro 12,45 11,94 104
Affärsverksamhetens kassaflöde milj. euro 91,8 146,8 64
    10-12/2010 10-12/2009 Index
Omsättning milj. euro 576,9 526,3 110
Rörelsevinst milj. euro 48,5 60,8 80
Vinst före skatt milj. euro 44,3 55,6 80
Resultat/aktie, outspädd euro 0,52 0,58 90
         
Nyckeltal   12/2010 12/2009  
Nettoskuldsättningsgrad procent 87,7 72,2  
Soliditet procent 43,1 44,1  
Antal aktier, vägt medelvärde, utspädd tusen st. 71 897 65 995  
Ankastning på sysselsatt kapital, rullande 12 mån. procent 5,8 5,8  

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Återhämtningen i konsumentefterfrågan, konsumenternas förstärkta tillit och alla affärsenheters åtgärder för att förstärka sin konkurrenssituation syntes i Stockmannkoncernens omsättning (exkl. moms) under räkenskapsperioden. Omsättningen ökade med 7,3 procent och uppgick till 1 821,9 miljoner euro (2009: 1 698,5 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 4,2 procent och uppgick till 987,8 miljoner euro. Omsättningen i utlandet uppgick till 834,0 miljoner euro och ökade med 11,1 procent. Svenska och norska kronan samt ryska rubeln har under räkenskapsperioden förstärkts i förhållande till euron. Beräknat med jämförbara valutakurser skulle koncernens omsättning i utlandet ha ökat med 2,3 procent. Den utländska omsättningens andel av koncernens omsättning var 45,8 procent (44,2 procent).

Inga övriga rörelseintäkter förekom under räkenskapsperioden.

Under räkenskapsperioden ökade bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet med 91,4 miljoner euro och uppgick till 908,8 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 49,9 procent (48,1 procent). Alla affärsenheters relativa bruttomarginaler ökade jämfört med året innan. Rörelsekostnaderna ökade med 84,1 miljoner euro och avskrivningarna med 3,4 miljoner euro.

Koncernens rörelsevinst ökade under räkenskapsperioden med 3,7 miljoner euro och uppgick till 88,8 miljoner euro (85,1 miljoner euro).

Under det fjärde kvartalet ökade Stockmannkoncernens omsättning med 9,6 procent och uppgick till 576,9 miljoner euro (526,3 miljoner euro). Kvartalets bruttomarginal uppgick till 285,1 miljoner euro (263,6 miljoner euro), den relativa bruttomarginalen uppgick till 49,4 procent (50,1 procent) och rörelsevinsten uppgick till 48,5 miljoner euro (60,8 miljoner euro).

Nettofinansieringskostnaderna minskade under räkenskapsperioden med 9,4 miljoner euro och uppgick till 14,6 miljoner euro (24,0 miljoner euro). De minskade nettofinansieringskostnaderna berodde på låg räntenivå och valutakursvinster av engångskaraktär.

Räkenskapsperiodens vinst före skatt uppgick till 74,2 miljoner euro, vilket är 13,1 miljoner euro större än året innan. Räkenskapsperiodens resultat belastades av en periodisering av skattekostnader på 12,1 miljoner euro. I räkenskapsperiodens skatter ingår även en minskning på 16,3 miljoner euro av den latenta skatteskuld, som bokförts på grund av en orealiserad kursförlust för ett valutalån. Detta förbättrar resultatet. Sammanlagt förbättrade räkenskapsperiodens skatteposter räkenskapsperiodens vinst exceptionellt med 4,2 miljoner euro. Resultatet under föregående räkenskapsperiod belastades av skatter på 7,3 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 78,3 miljoner euro (53,8 miljoner euro).

Räkenskapsperiodens resultat per aktie var 1,10 euro (0,82 euro) och utspätt med inverkan av optioner 1,09 euro (0,82 euro). Det egna kapitalet per aktie var 12,45 euro (11,94 euro).

OMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING ENLIGT AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Hobby Halls affärsverksamhet övergick till varuhusgruppen från början av år 2010 och Oy Hobby Hall Ab fusionerades i moderbolaget den 30 juni 2010. Varuhusgruppens siffror för räkenskapsperioden innefattar Hobby Halls siffror och jämförelsesiffrorna har ändrats på motsvarande sätt.

Varuhusgruppens omsättning ökade med 7,7 procent om man i jämförelsesiffrorna utelämnar Hobby Halls år 2009 avvecklade affärsverksamhet i utlandet. Omsättningen uppgick till 1 099,9 miljoner euro (1 030,0 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 5,2 procent och uppgick till 826,4 miljoner euro (785,8 miljoner euro). Omsättningen tilltogs särskilt av att Helsingforsvaruhusets omfattande utvidgnings- och renoveringsprojekt stegvis slutfördes under året.

Utlandsverksamhetens omsättning i euro ökade med 16,0 procent, om man i jämförelsesiffrorna utelämnar Hobby Halls år 2009 avvecklade affärsverksamhet i utlandet. Den utländska omsättningens andel av gruppens omsättning var 24,9 procent (23,1 procent). Varuhusgruppens omsättning i Baltikum uppgick till 81,9 miljoner euro (84,5 miljoner euro) och i Ryssland till 191,7 miljoner euro (151,3 miljoner euro). Omsättningen i Ryssland ökade betydligt tack vare att försäljningen i de nya varuhusen i S:t Petersburg och Moskva inletts bra. Den ökade omsättningen gynnades också av rubelns stärkta kurs mot euron.

Till följd av den goda försäljningen och lagersituationen ökade räkenskapsperiodens relativa bruttomarginal betydligt till den hittills högsta nivån och uppgick till 42,4 procent (39,8 procent). Varuhusgruppens rörelsevinst ökade med 10,1 miljoner euro och uppgick till 32,9 miljoner euro. Kostnader i anknytning till Helsingforsvaruhusets utvidgning samt öppnandet av köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg och Stockmanns nätbutik belastar räkenskapsperiodens rörelsevinst.

Omsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 12,5 procent och uppgick till 373,4 miljoner euro (332,0 miljoner euro). Julhandeln var lyckad inom alla enheter i Finland och utlandet. Tillväxten gynnades särskilt av invigningen av köpcentret Nevsky Centre och Stockmannvaruhuset i S:t Petersburg i november. Varuhusgruppens rörelsevinst uppgick till 30,9 miljoner euro då den under motsvarande period året innan uppgick till 33,5 miljoner euro.

Lindex

Lindex omsättning uppgick till 578,7 miljoner euro under räkenskapsperioden, vilket är 9,8 procent mer än året innan (527,0 miljoner euro). Omsättningen i Finland ökade med 1,7 procent och i övriga länder med 11,0 procent. Omsättningen ökade bland annat tack vare invigningen av nya butiker särskilt i Centraleuropa och Ryssland. Den svenska och den norska kronan förstärktes i förhållande till euron vilket också ökade omsättningen.

Räkenskapsperiodens relativa bruttomarginal bibehölls på en hög nivå och uppgick till 63,1 procent (62,9 procent), men de fasta kostnaderna och avskrivningarna växte snabbare än bruttomarginalen på grund av den accelererade expansionen. Rörelsevinsten minskade särskilt i slutet av året till en följd av utvecklingen i Norden. Lindex rörelsevinst minskade med 7,3 miljoner euro under räkenskapsperioden och uppgick till 54,8 miljoner euro (62,1 miljoner euro).

Omsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 6,6 procent och uppgick till 165,6 miljoner euro (155,3 miljoner euro). Rörelsevinsten uppgick till 17,1 miljoner euro medan den var 24,2 miljoner euro under motsvarande period året innan.

Seppälä

Seppäläs omsättning ökade med 2,6 procent från föregående räkenskapsperiod och uppgick till 143,2 miljoner euro (139,5 miljoner euro). Omsättningen i Finland låg på samma nivå som året innan och ökade med 8,1 procent i utlandet. Den utländska omsättningens andel av Seppäläs omsättning var 34,1 procent (32,4 procent). Omsättningen i Ryssland ökade med 13,5 procent.

Räkenskapsperiodens relativa bruttomarginal ökade och uppgick till 59,8 procent (58,2 procent), vilket är Seppäläs högsta siffra någonsin. Tillväxten berodde framför allt på den lyckade försäljningen och lagersituationen i början av året samt på den effektiva inköpsfunktionen. Seppäläs rörelsevinst ökade med 1,0 miljon euro och uppgick till 9,0 miljoner euro (8,0 miljoner euro). Resultatet i Ryssland förbättrades medan utveckligen i Finland var sämre.

Under det fjärde kvartalet uppgick Seppäläs omsättning till 37,9 miljoner euro (38,4 miljoner euro). Rörelsevinsten uppgick till 2,8 miljoner euro (4,9 miljoner euro).

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick i slutet av året till 36,7 miljoner euro, jämfört med 176,4 miljoner euro året innan. Kassaflödet från affärsverksamheten uppgick till 91,8 miljoner euro (146,8 miljoner euro).

Under räkenskapsperioden återfinansierades merparten av det främmande kapitalet. Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid årets slut till 813,3 miljoner euro (789,2 miljoner euro), varav 521,3 miljoner euro (786,9 miljoner euro) var långfristigt. Dessutom har koncernen 343,1 miljoner euro outnyttjade långfristiga kommitterade lånelimiter. Av det främmande kapitalet är en betydande del bunden till den svenska kronan och eftersom kronan förstärkts under räkenskapsperioden har lånekapitalet som redovisas i euro ökat.

Nettorörelsekapitalet uppgick i slutet av året till 79,5 miljoner euro, jämfört med 109,3 miljoner euro året innan. Det räntefria främmande kapitalet ökade med 74,8 miljoner euro jämfört med året innan. Lagernivån var högre än året innan, vilket främst berodde på invigningen av nya varuhus och expansionen av butiksnätet samt den starka svenska kronan och ryska rubeln.

Soliditeten uppgick vid slutet av året till 43,1 procent (44,1 procent) och nettoskuldsättningsgraden (net gearing) var 87,7 procent (72,2 procent).

Avkastningen på sysselsatt kapital låg på samma nivå som året innan och var 5,8 procent. Koncernens sysselsatta kapital ökade med 59,6 miljoner euro och uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 1 699,1 miljoner euro (1 639,5 miljoner euro).

DIVIDENDER

För år 2009 utbetalades en dividend på 0,72 euro per aktie, dvs. totalt 51,2 miljoner euro, i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut.

Vid utgången av räkenskapsperioden den 31 december 2010 uppgick de vinstutdelningsbara medlen i moderbolagets balansräkning till 446,8 miljoner euro, varav räkenskapsperiodens vinst var 21,5 miljoner euro. Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att 0,82 euro per aktie utbetalas i dividend för år 2010. Den föreslagna dividenden utgör 74,5 procent av resultatet per aktie. Som dividend utbetalas enligt förslaget sammanlagt 58 339 720,00 euro. I det fria egna kapitalet lämnas 388 422 871,51 euro.

INVESTERINGAR

Under räkenskapsperioden uppgick investeringarna till sammanlagt 165,4 miljoner euro (152,8 miljoner euro).

Varuhusgruppen

Det femte Stockmannvaruhuset i Moskva öppnades den 4 mars 2010 i köpcentret Golden Babylon som ligger i norra Moskva i stadsdelen Rostokino. Varuhusets försäljningsyta är cirka 10 000 kvadratmeter och Stockmanns investering i det uppgår till 16,0 miljoner euro. Under räkenskapsperioden bands 8,0 miljoner euro i projektet. Varuhusets verksamhet har inletts enligt förväntningarna.

Det omfattande utvidgnings- och renoveringsprojektet i varuhuset i Helsingfors centrum inleddes år 2006 och slutfördes planenligt i november. Härvid utvidgades varuhusets kommersiella lokaliteter med cirka 10 000 kvadratmeter genom ombyggnad av lokaliteter till kommersiellt bruk och genom nybygge. Därtill omfattade projektet nya lokaliteter för varuhantering och service samt en parkeringsanläggning. De förnyade lokaliteterna togs i bruk stegvis. Efter utvidgningen är Helsingforsvaruhuset ett av de största i Europa och dess försäljningsyta uppgår till cirka 50 000 kvadratmeter. Under räkenskapsperioden bands 38,5 miljoner euro i projektet. Den totala investeringen för den utvidgade delen uppgick till 198 miljoner euro och därtill utfördes betydande reparations- och grundrenoveringsåtgärder i den gamla fastigheten. Det utvidgade och förnyade varuhuset är nu än mera konkurrenskraftigt långt framöver.

Stockmann köpte år 2006 en cirka 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. På denna tomt, som ligger intill metrostationen på Vosstanijaplatsen och i den omedelbara närheten av Moskvas järnvägsstation, lät Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre med en total areal av cirka 100 000 kvadratmeter. Invigningen firades den 11 november 2010. Köpcentret omfattar sammanlagt cirka 50 000 kvadratmeter butiks- och kontorslokaler. Stockmannvaruhuset på cirka 20 000 kvadratmeter som är verksamt i köpcentret, är bolagets näst största varuhus och Stockmanns flaggskepp för affärsverksamheten i Ryssland. I köpcentret finns också de till Stockmannkoncernen hörande Lindex, Seppäläs och Bestsellers butiker samt över 70 andra butiker, restauranger och tjänster. Därtill omfattar centret kontorslokaler samt en underjordisk parkeringsanläggning för cirka 560 bilar. Under räkenskapsperioden bands 61,0 miljoner euro i projektet. Totalinvesteringen uppgår till cirka 185 miljoner euro. Projektets ekonomiska slututredning pågår. Verksamheten för hela köpcentret samt det däri liggande Stockmannvaruhuset och koncernens modebutiker har inletts framgångsrikt.

Stockmannvaruhusen i Finland inledde flerkanalshandel då nätbutiken Stockmann.com öppnade i september 2010. I inledningsskedet omfattar sortimentet i den nya nätbutiken följande av varuhusens produktkategorier: dam-, herr- och barnmode, sport, heminredning och elektronik. Då den nya nätbutiken byggdes utnyttjades det kunnande inom distanshandel som skapats i Hobby Hall, som integrerats i varuhusgruppen i början av 2010 och de investeringar som där gjorts. I varuhusgruppens organisation finns nu tre separata varumärken inom distanshandel: Hobby Hall, Stockmann och Akademiska Bokhandeln.

Under räkenskapsperioden öppnades två Bestsellerbutiker i Ryssland och en stängdes. I Finland stängdes en Stockmann Beauty-butik.

I juli köpte Stockmann fastigheten intill varuhuset i Tallinn för 1,6 miljoner euro, vilket möjliggör en framtida utvidgning av varuhuset.

Under räkenskapsperioden uppgick varuhusgruppens investeringar till sammanlagt 131,1 miljoner euro.

Lindex

Under räkenskapsperioden öppnades totalt 36 Lindexbutiker. Lindex öppnade åtta egna butiker i Tjeckien, sex i Norge, fem i Ryssland, fyra i Sverige, två i Slovakien och Finland samt en butik var i Estland och Litauen. En franchisesamarbetspartner öppnade fyra Lindexbutiker i Saudiarabien och en i det nya marknadsområdet i Dubai i Förenade arabemiraten. En annan franchisepartner öppnade sina två första butiker i Bosnien-Hercegovina, som är ett nytt marknadsområde för Lindex och hela Stockmannkoncernen.

Lindex öppnade sin nätbutik Lindex Shop Online i Finland i maj. Efter räkenskapsperioden öppnade Lindex i januari 2011 sin nätbutik inom hela EU-området. Nu kan Lindex mode köpas via internet i 27 europeiska länder.

Under räkenskapsperioden stängdes två Lindexbutiker i Finland och en i Norge.

Lindex investeringar uppgick till sammanlagt 28,2 miljoner euro under räkenskapsperioden.

Seppälä

Under räkenskapsperioden öppnade Seppälä 12 butiker: sex i Ryssland, fyra i Finland och två i Estland.

Seppäläs investeringar uppgick till totalt 4,7 miljoner euro.

Övriga investeringar och förändringar i koncernstrukturen

Koncernens övriga investeringar uppgick till totalt 1,4 miljoner euro.

Bolagsstrukturen för den ryska verksamheten har förtydligats genom fusion av ZAO Kalinka-Stockmann med moderbolaget ZAO Stockmann i oktober 2010.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Stockmann öppnar ett nytt varuhus i Jekaterinburg i Ryssland i slutet av mars 2011. Varuhuset verkar i hyrda lokaliteter i Greenwich-köpcentret och försäljningsytan uppgår till cirka 8 000 kvadratmeter. Stockmann investerar cirka 14 miljoner euro i projektet.

Stockmann har undertecknat ett avtal om att utvidga varuhuset som fungerar i hyrda lokaliteter i Tammerfors. Varuhusets försäljningsyta ökar med cirka 4 000 kvadratmeter vid utvidgningen, från nuvarande 11 000 kvadratmeter till 15 000 kvadratmeter. Samtidigt byggs en förbindelse från varuhuset till en parkeringsanläggning som kommer att byggas under Hämeenkatu. Stockmanns andel av investeringen uppgår till cirka 6 miljoner euro. På grund av dröjsmål i planprocessen har målet för öppningen av det utvidgade varuhuset uppskjutits till år 2013.

Varuhusgruppens ryska lagerfunktioner flyttade till nya, ändamålsenliga hyreslokaler i nordvästra Moskva under slutet av år 2010. Det nya lagrets yta uppgår till över 10 000 kvadratmeter. Lagret är i full funktion på våren 2011. Investeringen i det nya lagret uppgår totalt till 4 miljoner euro.

Inom varuhusgruppen fattades i december 2010 om att anskaffa ett nytt styrningssystem för verksamheten. Avsikten är att starta det omfattande systemprojektet under våren 2011 och det kommer att ta flera år.

Lindex

Lindex uppskattar att butikskedjan växer med cirka 40 nya butiker år 2011, inklusive franchisebutikerna. Huvuddelen av de nya butikerna är belägna i Ryssland och Centraleuropa.

I mars öppnar Lindex sin första butik i Polen i staden Walbrzych.

Seppälä

Även Seppälä fortsätter att expandera sitt butiksnät år 2011 och öppnar 8 -12 nya butiker under året. Största delen av butikerna öppnas i Ryssland.

Övriga investeringar

Koncernens ekonomiförvaltningssystem kommer gradvis att bytas ut i samband med att varuhusgruppen förnyar sitt styrningssystem för verksamheten.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Vid utgången av år 2010 uppgick marknadsvärdet på bolagets aktiestock till 2 047,1 miljoner euro. Vid utgången av år 2009 var aktiestockens marknadsvärde 1 396,7 miljoner euro.

År 2010 var kursutvecklingen för Stockmannaktierna bättre än för både indexet OMX Helsinki Cap och indexet OMX Helsinki. Vid utgången av år 2010 var kursen för A-aktien 29,40 euro, medan den i slutet av år 2009 var 20,50 euro. Kursen för B-aktien var 28,30 euro, medan den året innan var 19,00 euro. Under rapportperioden omsattes 1,0 miljon A-aktier (0,5 miljoner) och 14,6 miljoner B-aktier (17,3 miljoner). Detta motsvarar 3,3 procent av det genomsnittliga antalet A-aktier och 36,02 procent av det genomsnittliga antalet B-aktier.

Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades i maj 2010 totalt 52 047 av B-aktier i bolaget till ett nominellt värde av 2 euro. Aktierna registrerades i handelsregistret och upptogs för offentlig handel vid Nasdaq OMX Helsinki Oy tillsammans med gamla aktier den 30 juni 2010. Till följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 104 094 euro.

Stockmann hade 30 627 563 aktier i A-serien och 40 518 437 aktier i B-serien, det vill säga totalt 71 146 000 aktier den 31 december 2010. Aktierna i A-serien medför 10 röster per aktie och i B-serien medför varje aktie en röst. Aktierna har likvärdig rätt till dividend.

Bolaget besitter inte egna aktier och styrelsen har inga gällande fullmakter att köpa egna aktier.

Stockmann hade 44 596 aktieägare i slutet av 2010, medan antalet aktieägare ett år tidigare uppgick till 43 929. Under räkenskapsperioden meddelades om en förändring bland de största aktieägarna, då rösträtten för HTT Holding Oy Ab, ett bolag i vilket Hartwall Capital Ab har bestämmanderätt, översteg 10 procent i Stockmann till följd av ett aktieköp som genomfördes den 19 januari 2010.

PERSONAL

År 2010 bestod koncernens personal av i genomsnitt 15 165 personer, vilket är 509 personer fler än året innan (14 656 personer år 2009 och 15 669 personer år 2008). Personalen ökade i synnerhet till följd av att de två nya varuhusen öppnades i Ryssland. Koncernens antal anställda ökade också som en följd av expansionen av Lindex butiksnät samt utvidgningen av Helsingforsvaruhuset.

Omvandlat till heltidspersonal ökade Stockmanns genomsnittliga antal anställda med 370 personer och uppgick till 11 503 personer (11 133 personer år 2009 och 11 964 personer år 2008). Koncernens lönesumma ökade med 26,4 miljoner euro från föregående år och uppgick till 287,6 miljoner euro (261,2 miljoner euro år 2009 och 279,8 miljoner euro år 2008). Den utökade söndagsförsäljningen inom detaljhandeln från och med den 1 januari 2010 i Finland har ökat antalet arbetstimmar och de ackumulerade lönerna.

Vid utgången av år 2010 hade koncernen 16 184 anställda (14 836). Av dessa arbetade 8 754 personer utomlands. Vid utgången av föregående år arbetade 7 683 personer utomlands. De i utlandet anställdas andel av hela personalen var 54 procent (52 procent).

Av personalen arbetade vid utgången av året 9 806 personer inom varuhusgruppen (8 729 personer vid utgången av 2009), 4 709 inom Lindex (4 464), 1 513 inom Seppälä (1 506) och 156 inom koncernförvaltningen (137).

RISKFAKTORER

Förutom i Finland, Sverige, Norge, Ryssland och Baltikum idkar Stockmannkoncernen även affärsverksamhet i Tjeckien, Slovakien och Ukraina, där affärsverksamheten befinner sig i inledningsfasen. Konjunkturläget, som håller på att återhämta sig, påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Risknivån i affärsmiljön varierar mellan koncernens verksamhetsområden. För de baltiska ländernas del har nivån på affärsriskerna sjunkit betydligt efter att länderna blev medlemmar i Europeiska unionen. Bortsett från riskfaktorerna i anknytning till återhämtningen från den ekonomiska recessionen skiljer sig riskerna i Baltikum inte i väsentlig utsträckning från affärsriskerna i Finland. Detaljhandeln har återhämtat sig långsammare i Baltikum än i Norden.

Affärsriskerna i Ryssland är högre än i Norden och Baltikum och verksamhetsmiljön är mer instabil på grund av bland annat affärskulturen och den outvecklade infrastrukturen i landet. Den grå ekonomins andel av framför allt importen av konsumtionsvaror är fortfarande stor, vilket gör att konkurrensen snedvrids. Rysslands eventuella medlemskap i Världshandelsorganisationen WTO skulle sannolikt förtydliga konkurrensläget då bland annat tullavgifterna skulle minska. Den ryska ekonomin gjorde en vändning i början av år 2010 och började växa snabbt som en följd av förhöjda energipriser. Det här förstärkte landets valuta. Utvecklingen av energipriset kommer att ha en väsentlig inverkan på den ekonomiska utvecklingen i Ryssland också under de närmaste åren.

Kinas växande roll inom hela den globala ekonomin samt den snabbt växande kinesiska hemmamarknaden har tillsammans överhettat inköpsmarknaden i Fjärran Östern. Med tanke på detaljhandeln utgör bristen på produktionskapacitet och stigande priser på råvarorna en central utmaning, eftersom de ger upphov till ett prisförhöjningstryck.

Modets andel av koncernens omsättning uppgår till ungefär hälften. Modehandeln är i stor utsträckning förknippad med den korta livslängden på produkterna och produkternas beroendeförhållande till trenderna, den säsongsbetonade försäljningen som följer av almanackan samt känsligheten för förändringar som avviker från det normala i väderleken. På dessa faktorer reageras som en del av den vardagliga ledningen av affärsverksamheten. Bortsett från betydande undantagssituationer bedöms dessa faktorer inte påverka koncernens omsättning eller resultat i väsentlig utsträckning.

Koncernens affärsverksamhet bygger på flexibel logistik och effektiva varuströmmar. Förseningar eller störningar i varutrafiken eller datakommunikationen kan ha tillfällig negativ inverkan på affärsverksamheten. De operativa risker, som anknyter till dessa, kontrolleras genom utveckling av ändamålsenliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt samt genom satsning på störningsfri funktion hos informationssystemen. De operativa riskerna täcks även med försäkringar. De operativa riskerna bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på Stockmanns affärsverksamhet.

Koncernens omsättning, resultat och balansräkning påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta euro, den svenska kronan, den norska kronan, den ryska rubeln, US-dollarn samt vissa andra valutor. Finansieringsriskerna, inklusive de risker som variationer i räntenivån medför, kontrolleras i enlighet med den riskpolicy som har fastställts av styrelsen och bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens affärsverksamhet.

UTSIKTER FÖR ÅR 2011

Den internationella ekonomin har vänt uppåt och konsumenternas förtroende bedöms fortfarande förbli på en hög nivå på Stockmanns viktigaste marknadsområden. Tillväxten på den ryska marknaden förväntas vara större än i Norden eller i övriga Europa. Också på den baltiska marknaden har situationen vänt i positiv riktning, men det är svårt att uppskatta utvecklingshastigheten.

På grund av den instabila finansmarknaden kan kraftiga förändringar i valutakurserna ändå fortgå och utvecklingen på finansmarknaden har en betydande inverkan också på den allmänna ekonomiska utvecklingen inom euroområdet.

Investeringarna för Stockmanns varuhusgrupp, som blev klara hösten 2010, inverkar på omsättningsutvecklingen med full effekt under hela år 2011. Verksamheten i Ryssland utvidgas i och med att varuhuset i Jekaterinburg öppnas i slutet av mars 2011. Flera av varuhusen i Ryssland samt Stockmanns nätbutik befinner sig dock fortfarande i inledningsskedet. Lindex och Seppälä öppnade sammanlagt 48 nya butiker under år 2010. Samma expansionstakt förväntas fortsätta år 2011.

Situationen på Fjärran Österns inköpsmarknader och bristen på produktionskapacitet orsakar ett förhöjningstryck på konsumentpriserna. Tryggandet av tillgången på varor är en central utmaning för bolaget år 2011.

Stockmannkoncernen bedömer att omsättningen fortsättningsvis ökar år 2011. Räkenskapsperiodens rörelsevinst uppskattas vara bättre än året innan. Koncernens totalinvesteringar år 2011 är klart mindre än under de senaste åren, uppskattningsvis 85 miljoner euro.

Rörelseresultatet för årets första kvartal kommer att uppvisa förlust på grund av normal säsongfluktuation.

PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV RAPPORTEN

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med standarden IAS 34. Principerna för upprättandet och beräkningsmetoderna är de samma som i bokslutet för år 2009. Siffrorna är oreviderade. Från början av år 2010 rapporterar Stockmann omsättningen utan mervärdesskatt i stället för momsbelagd försäljning. Även siffrorna för år 2009 har presenterats utan mervärdesskatt. Varuhusgruppens siffror för rapportperioden innefattar Hobby Halls siffror och jämförelsesiffrorna har ändrats på motsvarande sätt.

Koncernen uppdagade i samband med upprättandet av bokslutet år 2010 ett fel hänförligt till tidigare perioder. Felet minskade det rapporterade egna kapitalet med 1,1 miljoner euro i den ingående balansen 1.1.2009, det rapporterade resultatet år 2009 med 0,3 miljoner euro och det egna kapitalet 31.12.2009 med 1,4 miljoner euro. Jämförelsesiffrorna för år 2009 har ändrats på motsvarande sätt.

Koncernbalansräkning, milj. euro 31.12.2010 31.12.2009
     
TILLGÅNGAR    
     
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR    
Immateriella tillgångar 122,3 108,3
Goodwill 783,8 685,4
Materiella anläggningstillgångar 726,0 619,5
Långfristiga fordringar 0,8 0,6
Placeringar som kan säljas 5,0 5,0
Latenta skattefordringar 8,7 5,1
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 1 646,7 1 423,9
     
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR    
Omsättningstillgångar 240,3 196,7
Fordringar, räntebarande 41,4 44,5
Fordringar, räntefria 88,7 84,2
Likvida medel 36,7 176,4
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 407,1 501,7
     
     
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 2 053,8 1 925,7
     
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
     
EGET KAPITAL    
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 885,7 848,8
Minoritetsintresse -0,0 -0,0
EGET KAPITAL 885,7 848,8
     
LÅNGFRISTIGA SKULDER    
Latenta skatteskulder 63,8 70,1
Långfristiga skulder, räntebärande 521,3 786,9
Avsättningar 0,2 1,5
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 585,2 858,5
     
KORTFRISTIGA SKULDER    
Kortfristiga skulder, räntebärande 292,0 2,3
Kortfristiga skulder, räntefria 290,9 216,1
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT 582,9 218,4
     
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT 2 053,8 1 925,7
     
     
Nyckeltalen 31.12.2010 31.12.2009
Soliditet, procent 43,1 44,1
Nettoskuldsättningsgrad, procent 87,7 72,2
Kassaflöde från rörelsen per aktie, euro 1,29 2,23
Räntebärande nettoskuld, milj. euro 735,1 568,3
     
Antal aktier vid periodens slut, 1 000 st. 71,146 71,094
Emissionsjusterat antal aktier, vägt medeltal, 1 000 st. * 71,120 65,676
Antal aktier, vägt medeltal, utspädd, 1 000 st. * 71,897 65,995
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro 2 047,1 1 396,7
     
*) Siffrorna för 2009 har justerats med aktieemissionen år 2009.    

 

KASSAFLÖDESANALYS, IFRS Milj. euro  12/2010 12/2009
     
Kassaflöde från rörelsen    
     
Räkenskapsperiodens resultat 78,3 53,8
     
Justeringar    
Avskrivningar och nedskrivningar 61,8 58,4
Försäljningvinster och -förluster från försäljning av bestående aktiva 0,1 -0,3
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 22,8 28,4
Ränteintäkter -8,2 -4,4
Skatter -4,2 7,3
Övriga justeringar -1,1 -0,4
     
Förändringar av rörelsekapital    
Ökning (--) / minskning (+) av omsättningstillqångar -34,3 27,1
Ökning (--) / minskning (+) av försäljningsfordringar och övriga fordringar -1,1 0,4
Ökning (--) / minskning (+) av leverantörsskulder och övriga skulder 15,7 5,8
     
Betalda räntor -22,5 -32,9
Erhållna räntor 0,8 2,1
Betalda skatter -16,4 1,4
Nettokassaflöde från rörelsen 91,8 146,8
     
Kassaflöde från investeringar    
     
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -166,7 -152,9
Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar 0,7 71,1
Överlåtelseintäkter från dotterbolag minskad med likvida medel vid överlåtelsetidpunkten 0,0 5,6
Investeringar i övriga placeringar 0,1  
Överlåtelseintäkter från övriga placeringar 0,0 1,8
Erhållna dividender 0,3 0,2
Nettokassaflöde från investeringar -165,7 -74,3
     
Kassaflöde från finansiering    
     
Betalningar erhållna från emission 1,5 137,0
Överlåtelseintäkter av egna aktier   5,1
Upptagning av kortfristiga lån 236,8 0,0
Återbetalning av kortfristiga lån -50,3 -19,3
Upptagning av långfristiga lån 518,8 200,0
Återbetalning av långfristiga lån -721,8 -216,2
Återbetalning av skulder för finansiell leasing -1,5 -0,7
Utbetalda dividender -51,2 -38,0
Nettokassaflöde från finansiering -67,7 67,9
     
Nettoförändring av likvida medel -141,6 140,4
     
Likvida medel vid periodens ingång 176,3 35,2
Checkkonto med kreditlimit -0,5 -0,7
Likvida medel vid periodens ingång 175,8 34,5
Nettoökning /-minskning i likvida medel -141,6 140,4
Inverkan av kursdifferenser 2,2 1,0
Likvida medel vid periodens utgång 36,7 176,3
Checkkonto med kreditlimit -0,3 -0,5
Likvida medel vid periodens utgång 36,4 175,8

 

Resultaträkning, koncernen, milj. euro 1-12/2010 1-12/2009
     
OMSÄTTNING 1 821,9 1 698,5
     
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,3
Användning av material och förnödenheter sammanlagt -913,0 -881,0
Kostnader av löner och anställningsförmåner -361,9 -327,4
Avskrivningar och nedskrivningar -61,8 -58,4
Övriga rörelsekostnader -396,4 -346,8
RÖRELSEVINST 88,8 85,1
     
Finansiella intäkter och kostnader -14,6 -24,0
     
VINST / FÖRLUST FÖRE SKATTER 74,2 61,1
     
Inkomstskatter 4,2 -7,3
RÅKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST 78,3 53,8
     
     
     
Rapport över totalresultatet 1-12/2010 1-12/2009
     
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST 78,3 53,8
     
Övrigt totalresultat    
Omräkningsdifferenser av utländska enhet 8,5 1,7
Säkring av kassaflöde, minskad med skatt -0,9 -1,4
Periodens övrigt totalresultat, netto 7,6 0,4
     
PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT 85,9 54,1
     
Periodens summa totalresultat hänförigt till:    
Moderbolagets ägare 85,9 54,1
Minoritetsintresse 0,0 0,0
     
Nyckeltalen 31.12.2010 31.12.2009
Resultat per aktie, emissionsjusterad, euro * 1,10 0,82
Resultat per aktie, emissionsjusterad, utspädd, euro * 1,09 0,81
Rörelsevinst av omsättning, procent 4,9 5,0
Eget kapital per aktie, euro 12,45 11,94
Avkastning på eget kapital, glidande 12 mån., procent 9,0 7,0
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån., procent 5,8 5,8
Personel i medeltal, omräknad till heltidsanställda 11 503 11 133
Investeringar, milj. euro 165,4 152,8
     
*) Siffrorna för 2009 har justerats med aktieemissionen år 2009.    

 

Segmentuppgifter, koncernen, milj. euro     
     
Rörelsesegmenten    
     
Omsättning 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Varuhusgruppen 1) 1 099,9 1 030,0
Lindex 578,7 527,0
Seppälä 143,2 139,5
Ofördelat 0,0 1,9
Koncernen 1 821,9 1 698,5
     
Rörelsevinst 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Varuhusgruppen 1) 32,9 22,8
Lindex 54,8 62,1
Seppälä 9,0 8,0
Ofördelat -7,9 -7,9
Koncernen 88,8 85,1
     
Investeringar, brutto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Varuhusgruppen 1) 131,1 125,7
Lindex 28,2 22,2
Seppälä 4,7 4,5
Ofördelat 1,4 0,4
Koncernen 165,4 152,8
     
Tillgångar 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Varuhusgruppen 1) 904,4 764,8
Lindex 1 005,9 868,7
Seppälä 108,3 119,8
Ofördelat 35,2 172,3
Koncernen 2 053,8 1 925,7
     
Upgifter om marknadsområden    
     
Omsättning 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Finland 2) 987,8 948,0
Sverige och Norge 3) 480,6 439,2
Baltikum, Tjeckien och Slovakien 2) 123,7 129,6
Ryssland och Ukraina 2) 229,8 181,8
Koncernen 1 821,9 1 698,5
Finland, % 54,2 55,8
Utlandet, % 45,8 44,2
     
Rörelsevinst 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Finland 2) 44,9 54,3
Sverige och Norge 3) 57,1 61,2
Baltikum, Tjeckien och Slovakien 2) 1,0 -4,4
Ryssland och Ukrana 2) -14,2 -26,0
Koncernen 88,8 85,1
Finland, % 50,6 63,8
Utlandet, % 49,4 36,2
     
1) Hobby Hall integrerades i Varuhusgruppen i början av år 2010.    
Jämförelseupgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen.    
2) Varuhusgruppen, Lindex, Seppälä    
3) Lindex                                                                                                                         

 

Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen, milj. euro 1 - 12 / 2009 Aktie- kapital* Över- kursfond Fonden för säkringsinstrument**
EGET KAPITAL 1.1.2009 123,4 186,1 1,4
Felkorrigering      
JUSTERAT EGET KAPITAL 1.1.2009 123,4 186,1 1,4
Förändringar i eget kapital      
Dividend      
Nyemission 18,8    
Utnyttjade optioner      
Emissionvinst      
Försäljning av egna aktier      
Transaktionskostnader från eget kapital      
Periodens summa totalresultat     -1,4
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12/2009 142,2 186,1 0,0
       
       
Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen, milj. euro 1 - 12 / 2010 Aktie- kapital* Över- kursfond Fonden för säkringsinstru- ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG 142,2 186,1 0,0
Förändringar i eget kapital      
Dividend      
Nyemission 0,1    
Utnyttjade optioner      
Emissionvinst      
Periodens summa totalresultat 0,0   -0,7
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12 / 2010 142,3 186,1 -0,6
       
*Innehåller aktieemission.      
** Minskad med latent skatteskuld.      

 

Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen, milj. euro 1 - 12 / 2009 Fonden för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder Omräknings- differenser
EGET KAPITAL 1.1.2009 124,1 44,1 -6,7
Felkorrigering      
JUSTERAT EGET KAPITAL 1.1.2009 124,1 44,1 -6,7
Förändringar i eget kapital      
Dividend      
Nyemission      
Utnyttjade optioner      
Emissionvinst 122,2    
Försäljning av egna aktier      
Transaktionskostnader från eget kapital -2,9    
Periodens summa totalresultat     1,7
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12/2009 243,3 44,1 -5,0
       
       
Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen, milj. euro 1 - 12 / 2010 Fonden för inbetalt fritt eget kapital Övriga fonder Omräknings- differenser
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG 243,3 44,1 -5,0
Förändringar i eget kapital      
Dividend      
Nyemission      
Utnyttjade optioner      
Emissionvinst 1,3    
Periodens summa totalresultat     8,5
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12 / 2010 244,6 43,8 3,5

 

Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen, milj. euro 1 - 12 / 2009 Ackumu- lerade vinstmedel Totalt Minoritets- intresse Totalt
EGET KAPITAL 1.1.2009 216,8 689,1 0,0 689,1
Felkorrigering -1,1 -1,1   -1,1
JUSTERAT EGET KAPITAL 1.1.2009 215,8 688,1 0,0 688,1
Förändringar i eget kapital        
Dividend -38,0 -38,0   -38,0
Nyemission   18,8   18,8
Utnyttjade optioner 1,4 1,4   1,4
Emissionvinst   122,2   122,2
Försäljning av egna aktier 5,1 5,1   5,1
Transaktionskostnader från eget kapital   -2,9   -2,9
Periodens summa totalresultat 53,8 54,2 0,0 54,2
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12/2009 238,1 848,8   848,8
         
         
Kalkyl över förändringar i eget kapital, koncernen, milj. euro 1 - 12 / 2010 Ackumu- lerade vinstmedel Totalt Minoritets- intresse Totalt
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG 238,1 848,8 0,0 848,8
Förändringar i eget kapital        
Dividend -51,1 -51,1   -51,1
Nyemission   0,1   0,1
Utnyttjade optioner 0,3 0,3   0,3
Emissionvinst   1,3   1,3
Periodens summa totalresultat 78,3 86,1 0,0 86,1
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12 / 2010 266,0 885,7   885,7

 

Ansvarförbindelser, koncernen, milj. euro   31.12.2010 31.12.2009
Inteckningar i jordområden och byggnader   201,7 201,7
Panter   0,5 0,9
Ansvar för justering av momsavdrag gjorda vid fastighetsinvesteringar   41,4 33,8
Totalt   243,5 236,4
       
       
Hyrekontrakt för affärslägenhet, milj. euro      
Minimumhyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägenheter      
Inom ett år   174,2 155,6
Senare än ett år   651,9 625,8
Totalt   826,0 781,4
       
       
Avgifter för leasingavtal, milj. euro      
Inom ett år   7,3 7,5
Senare än ett år   12,8 19,1
Totalt   20,2 26,6
       
       
Derivatkontrakt, koncernen, milj. euro      
Nominellt värde      
Valutaderivat   517,8 296,4
Elderivat   3,2 3,2
Totalt   521,0 299,6
       
Valutakurser      
Land      
 Ryssland RUB 40,8200 43,1500
Estland EEK 15,6466 15,6466
Lettland LVL 0,7094 0,7093
Litauen LTL 3,4528 3,4528
Norge NOK 7,8000 8,3000
Sverige SEK 8,9655 10,2500

 

Resultaträkning        
Per kvartal, Q4 Q3 Q2 Q1
koncernen, milj. euro 2010 2010 2010 2010
Omsättning 576,9 420,7 451,7 372,6
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Användning av material och förnödenheter -291,7 -210,2 -220,2 -190,9
Kostnader för löner och anställnings-förmåner -102,9 -82,7 -90,4 -85,8
Avskrivningar och nedskrivningar -17,1 -15,3 -15,2 -14,2
Övriga rörelsekostnader -116,6 -94,0 -95,0 -90,8
Rörelsevinst (-förlust) 48,5 18,4 30,9 -9,2
Finansiella intäkter och kostnader -4,2 -6,6 -3,2 -0,6
Vinst (förlust) före skatter 44,3 11,9 27,8 -9,8
Inkomstskatter -7,3 1,5 -2,1 12,0
Räkenskaps-periodens vinst (förlust) 37,1 13,4 25,7 2,2
         
Resultat/aktie, euro        
Grund 0,52 0,19 0,36 0,03
Utspätt 0,52 0,18 0,36 0,03
         
Omsättning, milj. euro        
Varuhusgruppen 373,4 235,0 265,5 226,0
Lindex 165,6 149,4 148,1 115,7
Seppälä 37,9 36,8 37,7 30,8
Ofördelat 0,0 -0,5 0,5 0,1
Koncernen 576,9 420,7 451,7 372,6
         
         
Rörelsevinst
(-förlust), milj. euro
       
Varuhusgruppen 30,9 1,4 8,8 -8,2
Lindex 17,1 16,2 19,5 2,1
Seppälä 2,8 2,2 4,8 -0,9
Ofördelat -2,3 -1,4 -2,2 -2,1
Koncernen 48,5 18,4 30,9 -9,2
         

 Hobby Hall integrerades i Varuhusgruppen i början av år 2010. Jämförelseuppgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen.

Resultaträkning        
Per kvartal, Q4 Q3 Q2 Q1
koncernen,
milj. euro
2009 2009 2009 2009
Omsättning 526,3 389,3 429,7 353,2
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,3  
Användning av material och förnödenheter -262,7 -201,0 -220,1 -197,2
Kostnader för löner och anställnings-förmåner -90,8 -74,3 -82,6 -79,7
Avskrivningar och nedskrivningar -15,1 -14,0 -14,7 -14,6
Övriga rörelsekostnader -96,8 -82,3 -84,0 -83,7
Rörelsevinst
(-förlust)
60,8 17,7 28,6 -22,0
Finansiella intäkter och kostnader -5,2 -8,8 -5,1 -4,8
Vinst (förlust) före skatter 55,6 8,9 23,5 -26,9
Inkomstskatter -17,0 8,0 -1,4 3,1
Räkenskaps-periodens vinst (förlust) 38,6 16,9 22,0 -23,8
         
Resultat/aktie, euro        
Grund 0,58 0,27 0,36 -0,39
Utspätt 0,58 0,27 0,36 -0,39
         
Omsättning,
milj. euro
       
Varuhusgruppen 332,0 215,6 257,5 224,9
Lindex 155,3 136,5 136,5 98,6
Seppälä 38,4 36,7 35,6 28,8
Ofördelat 0,5 0,6 0,1 0,8
Koncernen 526,3 389,3 429,7 353,2
         
         
Rörelsevinst
(-förlust), milj. euro
       
Varuhusgruppen 33,5 -2,8 8,4 -16,2
Lindex 24,2 18,1 19,7 0,2
Seppälä 4,9 2,9 3,0 -2,8
Ofördelat -1,7 -0,5 -2,5 -3,1
Koncernen 60,8 17,7 28,6 -22,0
         

 Hobby Hall integrerades i Varuhusgruppen i början av år 2010. Jämförelseuppgifterna för år 2009 har justerats för att reflektera den nya segmentstrukturen.

1. TILLGÅNGAR    
     
milj. euro 31/12/2010 31/12/2009
Anskaffningsutgift 1.1 964,8 945,3
Omräkningsdifferens +/-- 19,3 12,2
Ökningar 1.1-30.9 165,4 160,9
Minskningar 1.1-30.9 -23,9 -153,5
Anskaffningsutgift 30.9 / 31.12 1,125,5 964,8
Ackumulerade avskrivningar 1.1 -237,0 -245,7
Omräkningsdifferens +/-- -1,5 -3,5
Avskrivningar på minskningar 23,1 70,6
Räkenskapsperiodens avskrivning -61,8 -58,4
Ackumulerade avskrivningar 30.9 / 31.12 -277,2 -237,0
Bokföringsvärde 1.1 727,8 699,6
Bokföringsvärde 30.9 och 31.12 848,3 727,8
     
Goodwill    
milj. euro 31/12/2010 31/12/2009
Anskaffningsutgift 1.1 685,4 646,5
Omräkningsdifferens +/-- 98,4 39,0
Anskaffningsutgift 30.9 / 31.12 783,8 685,4
Bokföringsvärde 1.1 685,4 685,4
Bokföringsvärde 30.9 och 31.12 783,8 685,4
     
Totalt 1 632,1 1 413,2

Definitioner på nyckeltalen                               

Soliditet, % = 100 x eget kapital + minoritetsintresse / balansomslutning - erhållna förskott      

Nettoskuldsättningsgrad, % = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital    

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar  

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen 

Resultat/aktie, emissionsjusterad = vinst före skatter - minoritetsandel – inkomstskatter / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt         

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / eget kapital + minoritetsintresse (genomsnittligt under 12 mån.)           

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)   

Rättegångar

AB Lindex (publ) har på rättslig väg krävt att Lindex-koncernens tyska bolags förluster på cirka 70 miljoner euro skulle vara avdragsgilla i den svenska beskattningen. Kammarrätten i Göteborg hävde år 2008 de positiva beslut som AB Lindex fick i länsrätten, varpå Lindex var tvunget att återbetala cirka 23,8 miljoner euro i skatter och räntor till skattetagaren. Skattebetalningen har inte inverkat på Stockmannkoncernens resultat, eftersom Stockmann bokförde skattebetalningen inklusive räntorna som en minskning av Lindex eget kapital i förvärvskalkylen. AB Lindex överklagade kammarrättens beslut till Sveriges högsta förvaltningsdomstol, Regeringsrätten, som sommaren 2009 beslöt att inte ta upp ärendet för behandling. Bolagets vidare åtgärder i ärendet beror på processen för att avlägsna AB Lindex och Lindex GmbH:s dubbelbeskattning som beskrivs nedan och på processens utgång.

AB Lindex (publ) och dess tyska dotterbolag Lindex GmbH har bett behöriga myndigheter i Tyskland och Sverige att avlägsna koncernens interna dubbla beskattning från skatteåren 1997-2004 med stöd av skatteavtalet mellan länderna samt EU:s skiljedomskonvention. Den dubbla beskattningen är en följd av Lindex GmbH:s beskattning enligt prövning, vilken ökade Lindex GmbH:s inkomster med sammanlagt 94 miljoner euro. Beroende på myndigheternas beslut kan AB Lindex få en del eller hela den skatt, dvs. cirka 26 miljoner euro, som har betalats på basis av den ovan nämnda summan. Skatteinverkan av kravet har inte bokförts via resultaträkningen.

Den internationella skiljedomstolen i Moskva (ICAC) avgjorde år 2008 hyrestvisten om Stockmanns Smolenskajavaruhus, som var beläget i centrum av Moskva, till Stockmanns fördel. Rättegången gällde användningen av den i hyresavtalet angivna fortsatta hyresperioden på tio år. Trots detta slutade hyresvärdarna distribuera el till Stockmann, vilket ledde till att Stockmann tvingades stänga varuhuset i maj 2008. Stockmann inledde år 2008 en skadeståndsprocess mot hyresvärdarna för Smolenskajavaruhuset i den internationella skiljedomstolen (ICAC) i Moskva för avtalsstridig stängning av varuhuset. Skiljedomstolen gav med sitt beslut den 14 april 2009 Stockmann rätt, och förpliktigade motparterna att utbetala Stockmann ett skadeståndsbelopp på cirka 7 miljoner dollar samt att ersätta Stockmanns rättegångskostnader. För att besluten ska vinna laga kraft måste de fastställas i allmän domstol i Ryssland. Moskva stads skiljedomstol och kassationsdomstol, som utgör första besvärsinstans, upphävde den internationella skiljedomstolens beslut. Stockmann överklagade det sistnämnda beslutet till Rysslands högsta skiljedomstol, som den 7 april 2010 beslöt att inte ta upp Stockmanns besvär till behandling. De av skiljedomstolen till Stockmanns fördel givna besluten kunde således inte verkställas i Ryssland. Beslutet påverkade inte Stockmanns resultat- eller balansräkning.
 

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fi

En konferens för press och analytiker arrangeras i dag, den 10 februari 2011 kl. 9.00 på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, i restaurangen F8 Easy. Ingång: Alexandersgatan 52 B, till höger om varuhusets huvudingång.

En telefonkonferens hålls på engelska för analytiker i dag, den 10 februari 2011 kl. 11.00. Deltagande i telefonkonferensen sker genom att ringa numret +358 (0)9 8864 8511 och vid begäran knappa in konferensnumret *657899* inklusive asterisker. Deltagarna ombeds på förhand ladda ner presentationen som finns tillgänglig från och med kl. 9.00 på bolagets internetssidor.

Stockmanns årsberättelse, som omfattar styrelsens verksamhetsberättelse, publiceras vecka 9 i tryckt form och på bolagets internetsidor. Samtidigt publiceras på internetsidan en separat utredning om förvaltnings- och styrningssystemet (Corporate Governance Statement).


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmediaTilinpäätöstiedote 2010 SWE.pdf


Tillbaka