KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Helsingfors, Finland, 2011-02-10 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kallelse till årsstämma 10.2.2011 kl. 8.00 EET
 

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 22 mars 2011 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Emottagande av de aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar inleds från och med kl.14.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2010

Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår, att i dividend för räkenskapsperioden 2010 utdelas 0,82 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelning är den 25 mars 2011 och styrelsen föreslår, att dividend utbetalas den 8 april 2011.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår, att styrelsemedlemmarnas arvoden bibehålls oförändrade och fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode föreslås vara
76 000 euro, vice ordförandens arvode 49 000 euro, samt övriga medlemmars arvode 38 000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämman år 2012. Därtill föreslås att det utbetalas 500 euro per styrelsemöte och utskottets möte.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår att styrelsemedlemmarnas antal kvarstår som åtta (8).

12. Val av styrelseledamöter

Efter att styrelsemedlem, kammarrådet Henry Wiklund, meddelat att han inte längre står till förfogande som bolagets styrelsemedlem, föreslår styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att styrelsens nuvarande medlemmar, minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, verkställande direktör Charlotta Tallqvist-Cederberg och filosofie magister Carola Teir-Lehtinen enligt givet samtycke återväljs för den mandatperiod som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår utskottet att verkställande direktör för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Dag Wallgren enligt sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för ovannämnda mandatperiod. Dag Wallgrens personuppgifter finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.fi.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd rimlig räkning.

14. Val av revisor

Aktieägare, som representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget, har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt givet samtycke, återväljs som revisorer. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

15. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor www.stockmanngroup.fi. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på ovannämnda internetsidor senast den 1 mars 2011. Beslutsförslagen och övriga ovannämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovannämnda internetsidor från och med den 5 april 2011.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Aktieägare som den 10 mars 2011 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 14 mars 2011 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.fi;

b) per telefon på numret 09 121 3260

c) per fax på numret 09 121 3101; eller

d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 10 mars 2011 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 17 mars 2011 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, skall det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse, den 10 februari 2011, uppgår det totala antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30 627 563 A-aktier och 40 518 437 B-aktier samt antalet röster av A-aktier till 306 275 630 och av B-aktier till 40 518 437 röster.

Avgiftsfri parkering under stämman har arrangerats för deltagare på Finlandiahusets parkeringsområde. Vänligen notera att ett utvigdningsprojekt är på gång i Finlandia-huset. Ingång M4 på Mannerheimvägens sida och ingång K4 på Karamzinstrandens sida är i bruk. Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på gården mot Mannerheimvägen.

Dörrarna till bolagsstämman öppnas kl. 14.30


Helsingfors, den 10 februari 2011

STOCKMANN OYJ ABP
STYRELSEN

 
Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.fi

 
STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka