STOCKMANN DELAR UT EN TILLÄGGSDIVIDEND PÅ 1,00 EURO

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 15.11.2004 kl. 12.00

STOCKMANN DELAR UT EN TILLÄGGSDIVIDEND PÅ 1,00 EURO

Stockmann utdelar en tilläggsdividend på 1,00 euro per aktie. Hobby Hall utvecklas som en del av Stockmannkoncernen. Ekon.mag Raija Saari har utnämnts till verkställande direktör för Hobby Hall.

Stockmanns styrelse föreslår för den extra bolagsstämman, som sammankallas den 8 december, att det för den 31.12.03 avslutade räkenskapsperioden utbetalas en tilläggsdividend på 1,00 euro per aktie förutom den på våren utbetalade dividenden på 1,35 (0,90 + 0,45) euro per aktie. Den föreslagna dividendutbetalningen uppgår till totalt 52,8 miljoner euro. Styrelsen motiverar sitt förslag med bolagets goda resultatutveckling, starka finansieringsläge och höga soliditet samt med outnyttjade skatteöverskott från tidigare år.

I enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda strategiska linjedragning har olika alternativ för Hobby Halls utveckling utretts under hösten. Som resultat av detta utredningsarbete har styrelsen beslutit att fortsätta utveckla Hobby Hall som en del av Stockmannkoncernen. Hobby Halls verksamhet har kraftigt sanerats under det senaste året, och resultatet för verksamheten väntas vända uppåt under slutet av året. Försäljningen av Hobby Hall är enligt styrelsen inte ett realistiskt alternativ med villkor som tillfredställer Stockmanns krav.

Ekon.mag Raija Saari har fr.o.m. i dag utnämnts till ny verkställande direktör för Hobby Hall samt till medlem av Stockmanns ledningsgrupp. Hon har senast verkat som inköpsdirektör hos Tiimari Oy och före detta bl.a. som inköpschef inom utlandsverksamheten i Stockmanns varuhusgrupp.

Hobby Halls nuvarande verkställande direktör, Stockmannkoncernens vice verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant Henri Bucht övergår till att sköta specialuppdrag och slutar i bolagets tjänst 30.6.2005. Till verkställande direktörens suppleant har fr.o.m. 15.11.2004 utnämnts koncernens vice verkställande direktör, varuhusgruppens direktör Jukka Hienonen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Tillbaka