STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I DECEMBER 2010 OCH PRELIMINÄR INFORMATION OM RESULTATET FÖR ÅR 2010

RÖRELSEVINSTEN FÖR HELA ÅRET FÖRBÄTTRAS MEN BLIR MINDRE ÄN UPPSKATTAT

Helsingfors, Finland, 2011-01-12 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.1.2011 kl. 9.00 EET

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I DECEMBER 2010 OCH PRELIMINÄR INFORMATION OM RESULTATET FÖR ÅR 2010: RÖRELSEVINSTEN FÖR HELA ÅRET FÖRBÄTTRAS MEN BLIR MINDRE ÄN UPPSKATTAT

Stockmannkoncernens preliminära omsättning i december 2010 ökade med 11,1 procent och uppgick till 228,6 miljoner euro. Varuhusgruppens omsättning ökade med 14,5 procent. Omsättningen ökade med 7,5 procent i Finland och med 41,4 procent i utlandet. Omsättningen ökade på samtliga marknader, men tillväxten var kraftigast i Ryssland, där varuhusgruppens omsättning i euro ökade med 59,8 procent. Tillväxtsiffrorna i Ryssland påverkas väsentligt av den väl inledda försäljningen i Stockmanns nya varuhus i S:t Petersburg som öppnades i medlet av november i köpcentret Nevsky Centre.

Lindex omsättning i euro ökade med 7,6 procent. Omsättningen minskade med 3,3 procent i Finland men ökade med 9,1 procent i utlandet. Tillväxten i utlandet påverkades av de förstärkta kurserna för Sveriges och Norges kronor samt en god tillväxt på de nya marknaderna i Ryssland, Tjeckien och Slovakien. Räknat i lokala valutor minskade omsättningen på marknaderna i Sverige och Norge med sammanlagt 2,8 procent.

Seppäläs omsättning minskade med 1,2 procent. Omsättningen minskade med 6,0 procent i Finland men ökade med 12,6 procent i utlandet. Omsättningen ökade på samtliga marknader i utlandet, men den mest betydande försäljningstillväxten uppnåddes i Ryssland, där Seppäläs omsättning ökade med 18,6 procent.

Stockmannkoncernens preliminära omsättning för hela året utan Hobby Halls avvecklade affärsverksamhet i utlandet ökade med 8,0 procent och uppgick till 1 823,2 miljoner euro. Omsättningen uppnådde närapå till nivån år 2008 innan den globala finanskrisen. Varuhusgruppens omsättning ökade med 7,8 procent, Lindex omsättning med 9,8 procent och Seppäläs omsättning med 2,6 procent.

Lindex och Seppäläs försäljning blev mindre än förväntat under årets sista kvartal och julhandeln. Varuhusgruppens försäljning utvecklades enligt förväntningarna. Enligt preliminär bokslutsinformation kommmer varuhusgruppen och Seppälä att förbättra sin rörelsevinst för hela år 2010 jämfört med året innan. Lindex rörelsevinst kommer däremot, som en följd av utvecklingen under det sista kvartalet, att bli mindre än det utmärkta fjolårsresultatet.

Stockmannkoncernens rörelsevinst för hela året kommer att förbättras jämfört med år 2009, men på grund av utvecklingen under årets sista kvartal, blir rörelsevinstens tillväxt mindre än den i delårsrapporten för januari-september uppskattade rörelsevinsttillväxten på 15-30 procent jämfört med året innan.

Stockmann publicerar sin bokslutskommuniké torsdagen den 10 februari 2011 kl. 8.00.


Omsättningen (exklusive moms) i december

  12/2010 Föränd. 1-12/2010 Föränd.
  Me % Me %
Varuhusgruppen Finland 108,4 7,5 826,5 5,2
Varuhusgruppen utlandet 36,8 41,4 274,9 16,6
Varuhusgruppen totalt 145,3 14,5 1 101,3 7,8
Lindex Finland 7,3 -3,3 66,8 1,7
Lindex utlandet 59,8 9,1 511,8 10,9
Lindex totalt 67,2 7,6 578,6 9,8
Seppälä Finland 11,4 -6,0 94,4 0,0
Seppälä utlandet 4,7 12,6 48,8 8,1
Seppälä totalt 16,2 -1,2 143,2 2,6
Fastigheter + övrigt 0,0   0,0  
Finland totalt 127,2 5,4 987,7 4,4
Utlandet totalt 101,4 19,2 835,5 12,6
Stockmann totalt, fortlöpande verksamhet 228,6 11,1 1 823,2 8,0
Avslutad verksamhet: Hobby Hall utlandet 0,0   0,0  
Stockmann totalt 228,6 11,1 1 823,2 7,3


Förändrings-%: förändringen jämfört med motsvarande period året innan.

Närmare information:
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. (09) 121 3351


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
NASDAQ OMX
Centrala massmedia

Tillbaka