STOCKMANN OYJ ABP:S 2010A-OPTIONSRÄTTER - TECKNINGSPRIS, EMISSION OCH MARKNADSVÄRDE

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 28.4.2010 kl. 8.00

STOCKMANN OYJ ABP:S 2010A-OPTIONSRÄTTER - TECKNINGSPRIS, EMISSION OCH MARKNADSVÄRDE

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma fattade 16.3.2010 beslut om emission av optionsrätter till nyckelpersoner inom Stockmannkoncernen. Enligt bolagsstämmans beslut är teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010 A medelkursen för en B-aktie på NASDAQ OMX Helsinki Oy under perioden 1.2-28.2.2010 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. De årligen utbetalade dividenderna avdras från teckningspriset.

Med 2010A-optionsrätter kan man teckna totalt 500 000 aktier i Stockmann Oyj Abp:s B-serie. Teckningstiden är 1.3.2013-31.3.2015. Som en följd av teckningar som görs med 2010A-optionsrätter kan bolagets aktiekapital öka med högst 1 000 000 euro. Vid sitt möte 27.4.2010 beslutade bolagets styrelse att emittera totalt 484 000 optionsrätter 2010A med ovannämnda teckningspris i februari 2010, vägd medelkurs plus 20 procent, dvs. 26,41 euro per aktie. Efter att den i april utbetalade dividenden dragits av är teckningspriset 25,69 euro per aktie. Ej emitterade optionsrätter 2010A förblir i bolagets besittning. En del av de emitterade optionsrätterna 2010A innefattar en förpliktelse att äga aktier i bolaget.

Styrelsen fattar årligen beslut om emission av optionsrätter, våren 2010, 2011 och 2012. Emissionen av optionsrätter kan vara förknippad med särskilda villkor som kan gälla nyckelpersonernas aktieägande eller bolagets ekonomiska framgång. Målgrupp för arrangemanget är cirka 50 personer. Medlemmarna i koncernens ledningsgrupp ingår i programmets målgrupp.

Det teoretiska marknadsvärdet för en optionsrätt 2010A är 8,55 euro/optionsrätt. Det teoretiska marknadsvärdet för de emitterade 2010A-optionsrätterna är totalt ca 4,1 miljoner euro. Det teoretiska marknadsvärdet för en optionsrätt har beräknats med hjälp av Black & Scholes-modellen som används vid prissättning av optionsrätter, med följande antaganden: aktiekurs 27,28 euro, aktiens teckningspris 25,69 euro, riskfri ränta 1,96 %, optionsrätternas giltighet fem år och volatilitet 29 procent.

För medlemmarna i ledningsgruppen innefattar optionsrätterna 2010 en till optionsintäkten bunden förpliktelse att äga aktier. En medlem i koncernens ledningsgrupp ska förvärva B-aktier i bolaget med 25 procent av den eventuella bruttointäkten av optionsrätterna och äga dessa aktier tills värdet av hans eller hennes aktieinnehav motsvarar hans eller hennes bruttoårslön.

Villkoren för optionsrätterna finns på bolagets webbplats på adressen www.stockmann.com.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka