BOKSLUTSINFORMATION 2002

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 12.2.2003, kl. 12.45

BOKSLUTSINFORMATION 2002

FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE, RESULTATET FÖRBÄTTRADES BETYDLIGT

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 2,9 % och uppgick till 1 582,3 mn euro. Vinsten före extraordinära poster ökade med 34,0 % och var 68,6 mn euro. Seppälägruppens, bilgruppens och varuhusgruppens resultat förbättrades märkbart. Hobby Hall-gruppens resultat blev mindre än året innan. Resultatet per aktie var 0,97 euro, då det året innan var 0,68 euro. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade med 2,8 %-enheter och uppgick till 12,6 %. Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie år 2002 är 0,70 e/aktie och därtill 0,20 e/aktie för 140-årsjubileumet, dvs. sammanlagt 0,90 e/aktie.

Försäljningen ökade med 2,9 procent

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 2,9 procent eller 44,7 miljoner euro och uppgick till 1 582,3 miljoner euro. Omsättningen ökade med 33,4 miljoner euro, dvs. 2,6 procent och uppgick till 1 315,3 miljoner euro. Omsättningen per affärsgrupp framgår av tabellen invid.

Resultatet förbättrades

Stockmanns relativa försäljningsbidrag för affärsverksamheten ökade med 1,3 procentenheter och uppgick till 33,4 procent. Koncernens försäljningsbidrag för affärsverksamheten var 438,9 miljoner euro, dvs. 27,0 miljoner euro större än året innan. Rörelsekostnaderna ökade med 12,9 miljoner euro och avskrivningarna med 0,4 miljoner euro.

Rörelsevinsten ökade med 15,6 miljoner euro och uppgick till 61,9 miljoner euro. Rörelsevinsten var 4,7 procent av omsättningen jämfört med 3,6 procent av omsättningen året innan.

Övriga rörelseintäkter bestod av vinster från försäljning av fastigheter och aktier. De uppgick till 8,8 miljoner euro då de året innan var 7,0 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 6,7 miljoner euro.

Vinsten före extraordinära poster ökade med 17,4 miljoner euro och uppgick till 68,6 miljoner euro. Eftersom extraordinära poster saknades var vinsten före skatt lika stor.

De direkta skatterna ökade med 2,5 miljoner euro till 18,9 miljoner euro som en följd av det bättre resultatet.

Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 49,7 miljoner euro, jämfört med 34,8 miljoner euro föregående år.

Resultatet per aktie ökade med 43 procent och var 0,97 euro. Året innan var det 0,68 euro.

Avkastningen på sysselsatt kapital ökade med 2,8 procentenheter till 12,6 procent och avkastningen på eget kapital med 2,7 procentenheter till 9,6 procent tack vare snabbare omsättning av kapitalet och bättre resultat.

Det egna kapitalet per aktie var 10,21 euro och året innan 9,85 euro.

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock ökade med 14,1 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 710,1 miljoner euro.

Utvecklingen av försäljning och lönsamhet per grupp

Varuhusgruppens försäljning ökade med 7 procent och uppgick till 811,1 miljoner euro. Utlandsverksamhetens andel av gruppens försäljning var 15 procent. Till den ökade försäljningen bidrog dels varuhuset i Uleåborg som invigdes i september 2001, dels Zara-butiken som invigdes i april 2002. Tack vare fortsatt bättre relativt försäljningsbidrag och god kostnadskontroll blev varuhusgruppens resultat bättre såväl i Finland som utomlands. Rörelsevinsten ökade med sammanlagt 5,6 miljoner euro och uppgick till 39,7 miljoner euro. Resultatet var åter det bästa som gruppen någonsin uppnått. Avkastningen på sysselsatt kapital var 21,0 procent, dvs. 2,0 procentenheter större än året innan.

Även bilgruppen uppvisade ett resultat som var bättre än någonsin tidigare. Bilgruppens rörelsevinst ökade med 2,1 miljoner euro jämfört med året innan och uppgick till 5,4 miljoner euro, trots att försäljningen minskade med 3 procent till 398,9 miljoner euro. Den minskade försäljningen berodde på avståendet från Mitsubishi-Skoda-enheterna i Åbo och huvudstadsregionen åren 2001 och 2002. En god utveckling av försäljningsbidraget och minskade kostnader bidrog till en ökning av rörelsevinsten. Avkastningen på sysselsatt kapital var 13,5 procent, dvs. 8,1 procentenheter bättre än året innan.

Hobby Hall-gruppens försäljning uppgick till 237,1 miljoner euro, dvs. samma nivå som året innan. Gruppens rörelsevinst minskade med 3,9 miljoner euro och var 0,5 miljoner euro. Nedgången av rörelsevinsten kan till största delen förklaras med en retroaktiv återbäring av mervärdesskatt på 2,6 miljoner euro som ingick i rörelsevinsten för föregående år. Det jämförbara försäljningsbidraget ökade tack vare en ändring av försäljningsstrukturen. Trots en klar ökning av kreditförluster uppvisade de totala kostnaderna en måttlig ökning. Avkastningen på sysselsatt kapital var 0,5 procent jämfört med 4,7 procent året innan.

Hobby Hall-gruppen inledde i oktober 2002 ett program vars mål är att förbättra lönsamheten genom kostnadsbesparingar på omkring 6 miljoner euro under år 2003. Besparingarna skall uppnås genom en strömlinjeformning och effektivering av verksamheten. I enlighet med sparprogrammet utfördes en nedskärning av personalen med 80 personer, av dessa uppsades 59. Ytterligare omvandlades 34 personers anställningsförhållande till deltidsanställning. Åtgärderna som hänförde sig till personalen genomfördes till största delen i början av 2003.

Seppälägruppens försäljning ökade såväl i Finland som Estland. Som en följd av avslutandet av affärsverksamheten i Sverige minskade den totala försäljningen dock med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 132,7 miljoner euro. Gruppens rörelsevinst ökade med 8,6 miljoner euro och uppgick till 10,4 miljoner euro. Det relativa försäljningsbidraget uppvisade en klar förbättring. I rörelsevinsten för året innan ingick 5,2 miljoner euro förlust för affärsverksamheten i Sverige som avslutades i februari 2002. Avkastningen på sysselsatt kapital var 52,4 procent eller 44,9 procentenheter bättre än året innan.

Utvecklingen av rörelsevinsten och avkastningen på sysselsatt kapital per affärsgrupp framgår av tabellen invid.

Finansieringssituationen

De likvida medlen uppgick vid räkenskapsperiodens slut till 70,5 miljoner euro jämfört med 25,6 miljoner euro året innan.

Under året amorterades lån med 7,9 miljoner euro. Nya långfristiga krediter upptogs inte. De långfristiga krediterna uppgick i slutet av året till 35,8 miljoner euro. Bruttoinvesteringarna uppgick under året till sammanlagt 25,8 miljoner euro.

Två fastigheter som utnyttjas av Hobby Hall avyttrades i juni till Nordea Livförsäkring Finland Ab för 32,2 miljoner euro. I december avyttrades Stockmanns aktier i Pitäjänmäen Kiinteistöt Oy till Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma-Sampo för 10,8 miljoner euro. Aktierna utgör 19,5 procent av bolagets hela aktiestock. Hobby Hall och Stockmann fortsätter sin verksamhet som hyresgäster i de avyttrade fastigheterna. Kapitalet som frigjordes vid avyttringen av fastigheterna användes för amortering av både kortfristigt och långfristigt främmande kapital.

I dividend utbetalades sammanlagt 30,6 miljoner euro.

Soliditeten var i slutet av året 69,7 procent (69,5 procent i slutet av år 2001).

De totala ansvarsförbindelserna ökade med 3,7 miljoner euro från slutet av år 2001 och uppgick till 68,4 miljoner euro.

Ändringar i koncernledningen

Varuhusgruppens direktör, ekonomie magister Jukka Hienonen utnämndes till koncernens vice verkställande direktör fr.o.m. 1.1.2003. Hienonens operativa ansvarsområde som direktör för varuhusgruppen bibehölls oförändrat.

Som Stockmanns andra vice verkställande direktör och som enligt aktiebolagslagen åsyftad ställföreträdare för verkställande direktören fortsätter i sin nuvarande position Hobby Halls verkställande direktör, ekonomie magister Henri Bucht.

Utdelning

I dividend för år 2001 utbetalades 0,60 euro per aktie, eller sammanlagt 30,6 miljoner euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen per aktie år 2002 är 0,70 euro per aktie och därtill en extra utdelning om 0,20 euro per aktie bolagets 140-årsjubileum till ära, dvs. sammanlagt 0,90 euro per aktie. Dessa utgör tillsammans 92,8 procent av resultatet per aktie.

Investeringar

Investeringarna uppgick till sammanlagt 25,8 miljoner euro, dvs. 5,3 miljoner euro mindre än året innan.

Det viktigaste investeringsobjektet under år 2002 var varuhuset i Riga, vars byggnadsarbeten inleddes på våren. Under året bands 4,9 miljoner euro i målet och Stockmanns totalinvestering kommer att uppgå till ca 24,0 miljoner euro. Byggnaden kommer att stå färdig planenligt hösten 2003.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 10,1 miljoner euro.

Varuhuset i Moskva utvidgades på våren med 1 500 kvadratmeter försäljningsyta genom att hyra en extra våning i varuhusfastigheten. Efter utvidgningen är varuhusets sammanlagda försäljningsyta 6 500 kvadratmeter. Akademiska Bokhandelns affär i Helsingfors centrum utvidgades under sommaren. Utvidgningen omfattar en extra våning med ungefär 500 kvadratmeter ny försäljningsyta.

I början av april öppnades i Helsingfors i hyrda lokaliteter en Zara-butik som fungerar enligt franchisingprincipen. De första butikerna i Stockmann Beauty-kosmetikkedjan öppnades i oktober 2002 i köpcentrum Jumbo i Vanda och i köpcentrum Trio i Lahtis.

Bilgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 0,6 miljoner euro.

Hobby Hall-gruppens investeringar uppgick till sammanlagt 3,2 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig till utvecklandet av datasystem, de nya butikerna i Hertonäs i Helsingfors och Rocca al Mare i Tallinn samt utvidgningen av butiken i Rosendal i Vanda.

Seppälägruppens investeringar uppgick till sammanlagt 0,6 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig till största delen till förnyandet av butiksnätet.

Aktuella projekt

Stockmann undertecknade i augusti ett föravtal om öppnandet av ett varuhus omfattande 11 000 kvadratmeter i hyrda lokaliteter i köpcentrum Jumbos nybyggnad i Vanda. Enligt planerna skall varuhuset stå färdigt år 2005.

Stockmann undertecknade vidare i augusti ett föravtal om öppnande av ett fullskaligt varuhus med 8 000 kvadratmeter totalyta i hyrda lokaliteter i centrum av S:t Petersburg år 2005.

Stockmanns styrelse godkände i september en plan på utvidgnings- och förändringsarbeten i Helsingforsvaruhuset. Enligt planen utvidgas varuhusets kommersiella lokaliteter med ungefär 10 000 kvadratmeter dels genom förändring av nuvarande ytor till kommersiella lokaliteter, dels genom nybygge. Därutöver får varuhuset helt nya utrymmen för varuhantering och underhåll samt förbindelser till ny kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets totala försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Värdet på investeringen uppgår till ca 90 miljoner euro. Enligt en preliminär uppskattning skall arbetet som helhet färdigställas år 2007. Planen ingår i ett mer omfattande projekt för utveckling av Helsingfors centrum, som bl.a. har som målsättning att ändra Centralgatan till gågata. Projektets uppfyllelse förutsätter en ändring av stadsplanen som även anhängiggjorts. Vid projektet binds år 2003 sammanlagt omkring 2 miljoner euro som till största delen består av planeringsutgifter.

Den spanska Inditex-koncernen och Stockmann undertecknade i oktober 2002 ett avtal som ger Stockmann franchisingrättigheterna till Zara för Ryska federationens område.

Det viktigaste investeringsobjektet under 2003 kommer fortsättningsvis att vara varuhuset i Riga, vars byggnadsarbeten inleddes våren 2002. Projektet binder under år 2003 omkring 15 miljoner euro.

Varuhusgruppens övriga investeringar inkluderar bl.a. öppnandet av Zara- butiker i köpcentret Mega i Moskva, i Östra centrum i Helsingfors samt i anslutning till Åbovaruhuset under våren samt invigningen av nya Stockmann Beauty-butiker.

Hobby Hall genomförde i slutet av år 2002 en provmarknadsföring av postorderförsäljning i Litauen och verksamheten inleddes i landet i februari 2003.

Seppälä öppnar hösten 2003 sina första butiker i Lettland.

Investeringarna år 2003 kommer att uppgå sammanlagt till ca 43 miljoner euro.

Aktiekapital och aktier

Antalet aktier i bolaget var i slutet av år 2002 sammanlagt 51 384 061, varav 24 868 893 A-aktier och 26 515 168 B-aktier.

I slutet av år 2002 ägde Stockmann 163 000 egna A-aktier och 250 000 egna B-aktier. Aktiernas nominella värde är sammanlagt 826 000 euro och de representerar 0,8 procent av samtliga aktier och 0,7 procent av samtliga röster. Aktierna har förvärvats under år 2000.

Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att höja aktiekapitalet, inte heller att uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Stockmanns C-optionsrätter för 1997, 180 000 stycken, upptogs på Helsingfors Börs huvudlista fr.o.m. 11.4.2002.

Under teckningstiden 2.5.2002 - 31.5.2002 tecknades med Stockmanns stamkundsoptioner sammanlagt 1 084 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier med det nominella värdet av 2 euro. Som en följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 2 168 euro. Efter höjningen uppgår aktiekapitalet till 102 768 122 euro. Aktierna antecknades i handelsregistret 18.6.2002 och de blev föremål för handel på Helsingfors Börs 19.6.2002.

Antalet anställda

I slutet av december 2002 hade Stockmann 8 917 anställda eller 134 fler än i slutet av föregående år.

Under år 2002 hade Stockmann i medeltal 8 313 anställda eller 229 personer fler än året innan, då antalet anställda i medeltal var 8 084. Omräknat till heltidsanställda i medeltal ökade antalet anställda med 171 personer och var 6 752 personer. Omräknat till heltidsanställda i medeltal ökade antalet anställda i moderbolaget med 52 personer och var 4 256 personer.

I slutet av år 2002 arbetade 1 387 personer, dvs. 16 procent av det totala antalet anställda, i enheterna utomlands. I slutet av föregående år arbetade 1 281 personer, dvs. 15 procent av personalen, i enheterna utomlands.

Utsikter för år 2003

Detaljhandelsförsäljningen i Finland exklusive bilhandeln väntas år 2003 öka med cirka 3 procent. Bilhandelns försäljning förväntas även öka som en följd av besluten om skattesänkning. Marknaden i Ryssland och Baltikum förväntas fortsättningsvis öka snabbare än marknaden i Finland. Stockmannkoncernens försäljningstillväxt beräknas vara snabbare än tillväxten på marknaden.

Försäljningen år 2003 uppskattas uppgå till drygt 1,7 miljarder euro. Målet är att vinsten före extraordinära poster år 2003 skall vara bättre än år 2002.

Helsingfors den 12 februari 2003

Stockmann Oyj Abp STYRELSEN

Omsättning

1-12/021-12/01Förändr.Förändr.
MeMe%Me
Varuhusgruppen
  I hemlandet579,4545,0634,4
  Utomlands99,988,51311,4
Varuhusgruppen totalt679,3633,5745,8
Bilgruppen328,3337,2-3-8,9
Hobby Hall-gruppen198,1200,2-1-2,1
Seppälägruppen109,2111,1-2-1,9
Fastigheter + övriga24,224,010,3
Elimineringar-23,7-23,90,2
Koncernen1 315,31 281,9333,4
Resultaträkning

1-12/021-12/01
MeMe
Omsättning1 315,31 281,9
Övriga rörelseintäkter8,87,0
Material och tjänster876,4870,1
Personalkostnader184,9179,0
Avskrivningar och nedskrivningar28,928,5
Övriga rörelsekostnader172,0165,0
Rörelsevinst61,946,3
Finansiella intäkter och kostnader6,74,9
Resultat före extraordinära poster68,651,2
Extraordinära poster
Vinst före skatter68,651,2
Inkomstskatt totalt18,916,4
Minoritetsandel0,00,0
Räkenskapsperiodens vinst49,734,8
Bruttoinvesteringar25,831,1
Procent av omsättningen2,02,4
Resultaträkning per kvartal, koncernen, Me

Q1/02 Q2/02 Q3/02 Q4/02

Omsättning297,6319,2306,7391,8
Övriga rörelseintäkter1,77,10,00,0
Material och tjänster207,5212,1207,6249,2
Personalkostnader43,745,440,755,1
Avskrivningar7,27,37,17,3
Övriga rörelsekostnader41,641,341,547,6
Rörelsevinst-0,720,29,732,7
Finansiella intäkter och kostnader2,01,01,52,2
Vinst före extraordinära poster1,421,211,234,8
Extraordinära poster0,00,00,00,0
Vinst före skatter1,421,211,234,8
Direkta skatter0,46,13,39,1
(motsvarande vinst före skatter)
Minoritetsandel0,00,00,00,0
Periodens vinst1,015,07,925,7
Rörelsevinst

1-12/021-12/01Förändr.ROCE %ROCE %
MeMeMe20022001
Varuhusgruppen39,734,15,621,019,0
Bilgruppen5,43,22,113,55,4
Hobby Hall-gruppen0,54,4-3,90,54,7
Seppälägruppen10,41,78,652,47,5
Fastigheter16,416,20,211,210,7
Övriga8,87,01,8
rörelseintäkter Elimineringar + -19,3 -20,4 1,1 övrigt Koncernen 61,9 46,3 15,7 12,6 9,8

De kommersiella enheternas rörelsevinst baserar sig på intern redovisning.

Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och andra ansvar

Stockmann-koncernenStockmann Oyj Abp
2002200120022001
Säkerheter
Skulder mot vilka
inteckningar i fastigheter ställts som säkerhet
  Pensionslån 31.121,01,31,01,3
  Beviljade inteckningar1,81,81,81,8
Inteckningar ställda som1,81,81,81,8
säkerhet totalt Övriga säkerheter ställda för egna förpliktelser
  Beviljade inteckningar1,71,71,7
  Pantsatta värdepapper0,10,10,10,1
Totalt1,81,81,80,1
Säkerheter som ställts för
företag inom samma koncern
  Borgensförbindelser1,40,6
Totalt1,40,6
Säkerheter ställda för
intressebolag
  Borgensförbindelser0,50,5
Totalt0,50,5
Leasingansvar
Betalningar som förfaller0,60,40,20,3
under räkenskapsperioden 2003 Betalningar som förfaller 0,8 0,5 0,3 0,4 senare Totalt 1,4 1,0 0,6 0,7 Övriga egna ansvar Återköpsansvar för 63,5 59,7 63,5 59,7 överförda leasing- och avbetalningsavtal Totalt 63,5 59,7 63,5 59,7 Ansvarsförbindelser totalt
  Inteckningar3,43,43,41,8
  Panter0,10,10,10,1
  Borgensförbindelser0,51,40,6
  Övriga ansvar64,960,764,060,4
Totalt68,464,769,063,3
Koncernens derivativavtal

31.12.200231.12.2001
MeMe
Nominellt värde
Valutaderivativavtal11,430,3
  Räntederivativavtal80,070,0
Marknadsvärde
Valutaderivativavtal0,0-0,3
  Räntederivativavtal-0,80,3
Personal i medeltal, omräknat till heltidsanställda

1-12/02 1-12/01 Förändr.

Varuhusgruppen4 4594 263196
Bilhandelsgruppen741790-49
Hobby Hall-gruppen75568867
Seppälägruppen705749-44
Företagsledning och administration92911
Koncernen6 7526 581171
BALANSRÄKNING31.12.200231.12.2001
AKTIVAMeMe
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter9,810,9
Koncernaffärsvärde0,00,2
Affärsvärde0,10,1
Övriga utgifter med lång verkningstid24,822,9
Förskottsbetalningar och pågående projekt1,61,8
Immateriella tillgångar totalt36,335,9
Materiella tillgångar
Jord- och vattenområden20,224,9
Byggnader och konstruktioner146,9169,6
Maskiner och inventarier63,172,5
Övriga materiella tillgångar0,10,1
Förskottsbetalningar och pågående anskaffningar6,10,7
Materiella tillgångar totalt236,4267,8
Placeringar
Egna aktier6,26,2
Övriga aktier och andelar22,535,6
Placeringar totalt28,741,8
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT301,4345,5
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter188,9165,6
Omsättningstillgångar totalt188,9165,6
Långfristiga fordringar
Kundfordringar0,50,4
Lånefordringar0,20,9
Övriga fordringar0,5
Långfristiga fordringar totalt0,71,9
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar169,1169,0
Lånefordringar
Övriga fordringar11,713,2
Resultatregleringar10,37,4
Kortfristiga fordringar totalt191,2189,6
Fordringar totalt191,8191,5
Finansiella värdepapper56,66,2
Kassa och banktillgodohavanden13,919,5
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT451,2382,7
TOTALT752,7728,2

BALANSRÄKNING31.12.200231.12.2001
PASSIVAMeMe
EGET KAPITAL
Aktiekapital102,8102,8
Överkursfond133,1133,1
Fond för egna aktier6,26,2
Reservfond0,10,1
Övriga fonder43,743,7
Vinst från tidigare räkenskapsperioder189,2185,2
Räkenskapsperiodens vinst49,734,8
EGET KAPITAL TOTALT524,8505,9
Minoritetsandel0,00,2
OBLIGATORISKA RESERVERINGAR1,8
FRÄMMANDE KAPITAL
Latent skatteskuld23,325,9
Långfristigt främmande kapital
Lån från penninginrättningar35,042,7
Pensionslån0,81,0
Långfristigt främmande kapital totalt35,843,7
Kortfristigt främmande kapital
Pensionslån0,30,2
Leverantörsskulder81,762,8
Övriga skulder41,353,1
Resultatregleringar45,534,6
Kortfristigt främmande kapital totalt168,7150,7
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT227,8220,3
TOTALT752,7728,2

Helsingfors den 12 februari 2003

Stockmann Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

Distribution Helsingfors Börs Centrala massmedia

Informationstillfälle i dag 12.2.2003 klockan 14.30, World Trade Center, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka