UNDERRÄTTELSE TILL STOCKMANN OYJ ABP:S AKTIEÄGARE OM DOTTERBOLAGSFUSION

STOCKMANN Oyj Abp Börsmeddelande 3.3.2010 kl. 9.00

UNDERRÄTTELSE TILL STOCKMANN OYJ ABP:S AKTIEÄGARE OM DOTTERBOLAGSFUSION

Stockmann Oyj Abp (org.nr. 0114162-2) och dess helägda dotterbolag Oy Hobby Hall Ab (org.nr. 0195576-5) har den 11 februari 2010 undertecknat en fusionsplan, enligt vilken Oy Hobby Hall Ab fusioneras med Stockmann Oyj Abp. Fusionsplanen har registrerats i handelsregistret den 19 februari 2010.

Enligt fusionsplanen överförs Oy Hobby Hall Ab:s tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande till moderbolaget Stockmann Oyj Abp. Inget fusionsvederlag erläggs, eftersom moderbolaget äger samtliga aktier i det överlåtande bolaget. Fusionen medför inte några ändringar i Stockmann Oyj Abp:s bolagsordning. Målet med fusionen är en förenkling av koncernstrukturen, effektivering av affärsverksamheten och minskning av administrativa kostnader. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är den 30 juni 2010. Enligt utlåtande av auktoriserad revisor (CGR-samfundet KPMG Oy Ab / CGR Henrik Holmbom) äventyrar fusionen inte betalningen av Stockmann Oyj Abp:s nuvarande skulder.

Fusionsplanen jämte bilagor och dokument avsedda i aktiebolagslagen (624/2006) kapitel 16 paragraf 11 finns tillgängliga för aktieägarna från och med i dag på Stockmann Oyj Abp:s webbplats www.stockmann.com och huvudkontor på Alexandersgatan 52 B, 00100 Helsingfors. Kopior av dessa handlingar sänds till aktieägare på begäran (förfrågningar per telefon på numret 09 121 3227 eller via e-post saara.lifflander@stockmann.com).

Om aktieägare i Stockmann Oyj Abp med sammanlagt minst fem (5) procent av bolagets aktier, inom en månad räknat från tidpunkten för offentliggörandet av denna underrättelse, skriftligen yrkar på att beslut om fusionen skall fattas av bolagsstämman, sammankallas en extra bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser. Yrkandet skall tillställas Stockmann Oyj Abp skriftligen på adressen: Stockmann Oyj Abp, Juridiska ärenden, PB 220, 00101 Helsingfors.

Helsingfors, den 3 mars 2010

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka