STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

STOCKMANN Oyj Abp Bokslutskommuniké 12.2.2010 kl. 8.00

STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

RESULTATET VÄNDE UPPÅT UNDER DET SISTA KVARTALET

Stockmanns försäljning minskade med 3,0 procent under det fjärde kvartalet och uppgick till 633,2 Me (652,8 Me år 2008). Rörelsevinsten för det fjärde kvartalet förbättrades och uppgick till 61,0 Me (58,4 Me), och resultatet före skatt var 55,8 Me (45,7 Me). Jämförelseperiodens resultat förbättras av upplösningen av den kostnadsreservering på 4,7 Me som gjordes till följd av stängningen av Smolenskajavaruhuset. Försäljningen under hela räkenskapsperioden minskade med 9,6 procent och var 2 048,2 Me (2 265,8 Me). Till den minskade försäljningen bidrog det allmänna konjunkturläget och den kraftiga nedgången av flera valutor. Försäljningssiffran för år 2008 omfattade även försäljningen i Smolenskajavaruhuset, som avslutade sin verksamhet i maj 2008, samt Hobby Halls försäljning i Baltikum, som avslutades före utgången av augusti 2009. Koncernens rörelsevinst minskade under räkenskapsperioden och var 85,3 Me (121,9 Me). I fjolårets resultat ingick försäljningsvinster av engångsnatur på 4,2 Me och kostnader på 6,0 miljoner euro som stängningen av Smolenskajavaruhuset gav upphov till. Nettofinansieringskostnaderna minskade såsom väntat och var 24,0 Me (50,1 Me). Minskningen av den latenta skatteskuld, som har bokförts till följd av en orealiserad kursförlust för ett valutalån, förbättrar räkenskapsperiodens resultat. Räkenskapsperiodens vinst var 54,0 Me (39,1 Me). Resultatet per aktie uppgick till 0,82 e (0,65 e). Styrelsen föreslår att 0,72 euro per aktie betalas ut i dividend.

Nyckeltal 10-12/2009 10-12/2008 Index

Försäljningmilj. euro633,2652,897
Omsättningmilj. euro526,3541,397
Rörelsevinstmilj. euro61,058,4104
Resultat före skattmilj. euro55,845,7122
Periodens vinstmilj. euro38,919,9195
Resultat/aktieeuro0,580,34175
20092008Index
Försäljningmilj. euro2 048,22 265,890
Omsättningmilj. euro1 698,51 878,790
Rörelsevinstmilj. euro85,3121,970
Resultat före skattmilj. euro61,371,785
Räkenskapsperiodens vinstmilj. euro54,039,1138
Resultat/aktieeuro0,820,65*125
Eget kapital/aktieeuro11,9611,24106
Kassaflöde från rörelsenmilj. euro146,8170,186
Nyckeltal
Nettoskuldsättningsgradprocent72,1107,4
Soliditetprocent44,139,0
Antal aktier, vägt medeltal,tusen st.65 99559 710*
utspätt Avkastning på sysselsatt procent 5,8 8,3 kapital, rullande 12 mån. *Omräknade på grund av nyemission år 2009

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Stockmannkoncernens försäljning minskade med 9,6 procent under räkenskapsperioden och uppgick till 2 048,2 miljoner euro (2 265,8 miljoner euro). Till den minskade försäljningen bidrog det allmänna konjunkturläget samt den kraftiga nedgången av flera valutor. Försäljningssiffran för år 2008 omfattade även försäljningen i Smolenskajavaruhuset, som avslutade sin verksamhet i maj 2008, samt Hobby Halls försäljning i Baltikum, som avslutades före utgången av augusti.

Försäljningen i Finland minskade under räkenskapsperioden med 7,6 procent och uppgick till 1 132,2 miljoner euro. Koncernens försäljning utomlands var 916,0 miljoner euro och minskade med 12,0 procent. Utan valutakursförändringarna skulle koncernens försäljning utomlands ha minskat med 7 procent. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning var 45 procent (46 procent).

Under räkenskapsperioden bokfördes försäljningsvinster för aktier på 0,3 miljoner euro (4,2 miljoner euro) i övriga rörelseintäkter.

Då den ekonomiska recessionen började få effekt hösten 2008 uppställdes som ett av koncernens mest centrala mål att bevara nivån på den relativa bruttomarginalen genom att anpassa inköpen till nivån på den förväntade minskningen av efterfrågan. Detta lyckades väl. Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet minskade med 89,3 miljoner euro och var 817,7 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 48,1 procent (48,3 procent). Seppäläs relativa bruttomarginal ökade en aning och Lindex relativa bruttomarginal låg på samma nivå som i fjol, medan varuhusgruppens och Hobby Halls relativa bruttomarginal minskade. Koncernens lagernivå sjönk med 24,2 miljoner euro till 196,1 miljoner euro. Rörelsekostnaderna minskade med 53,7 miljoner euro och avskrivningarna med 3,0 miljoner euro. Bolaget har överskridit det ursprungliga kostnadsbesparingsmålet för år 2009 på 28 miljoner euro, vilket delvis beror på förändringar i valutakurserna. Effektiverande åtgärder som syftar till kostnadsbesparingar vidtas fortsättningsvis.

Koncernens rörelsevinst minskade under räkenskapsperioden med 36,6 miljoner euro och uppgick till 85,3 miljoner euro.

Nettofinansieringskostnaderna minskade med 26,1 miljoner euro och uppgick till 24,0 miljoner euro (50,1 miljoner euro). Nettofinansieringskostnaderna ökade som en följd av upplösningen av de räntekostnader på 2,8 miljoner euro som aktiverades under byggtiden för Mannerheimvägens parkeringsanläggning, som såldes i september. Räkenskapsperiodens vinst före skatt var 61,3 miljoner euro, dvs. 10,4 miljoner euro mindre än året innan. I skatterna på 7,3 miljoner euro för räkenskapsperioden ingår en latent minskning av skatteskulden på 10,9 miljoner euro som hänför till en orealiserad kursförlust för ett valutalån samt en periodisering av skattekostnader på 18,2 miljoner euro. Fjolårets resultat belastades av skatter på 32,7 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 54,0 miljoner euro (39,1 Me).

Vinsten för det fjärde kvartalet ökade och uppgick till 38,9 miljoner euro (19,1 Me).

I augusti och september genomförde bolaget aktieemissioner där aktieantalet ökade med 9 390 617 stycken dvs. 15,2 procent samt det egna kapitalet med 137 999 253,64 euro dvs. 20,6 procent. Räkenskapsperiodens resultat per aktie var 0,82 euro (0,65 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,82 euro (0,65 euro). Det egna kapitalet per aktie var 11,96 euro (11,24 euro).

FÖRSÄLJNING OCH RESULTATUTVECKLING ENLIGT AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Varuhusgruppens försäljning minskade med 12,3 procent under räkenskapsperioden och uppgick till 1 068,9 miljoner euro. Försäljningen i Finland minskade med 8,7 procent. Utlandsverksamhetens försäljning minskade med 21,2 procent, och dess andel av gruppens försäljning var 26 procent (29 procent). Till den minskade försäljningen inom varuhusgruppen bidrog förutom förändringen i det allmänna konjunkturläget också den kraftiga försvagningen av den ryska rubeln, jämförelsesiffrorna för år 2008, som också omfattade försäljningen för Smolenskajavaruhuset som upphörde med sin verksamhet i maj 2008, samt en kraftig tillväxt i varuhusen i Baltikum under år 2008. Försäljningen i rubel från de jämförbara varuhusen i Ryssland låg på samma nivå som året innan. I februari öppnades ett varuhus i Moskva. Varuhusets verksamhet har kommit väl igång, resultatet är bättre än väntat, men ännu förlustbringande. Den relativa bruttomarginalen minskade något under räkenskapsperioden. Varuhusgruppens lagernivå minskade som planerat och var klart mindre än året innan. Varuhusgruppens rörelsevinst minskade med 29,5 miljoner euro och uppgick till 24,5 miljoner euro (54,0 miljoner euro).

Försäljningen under det fjärde kvartalet minskade med 5,4 procent och var 351,7 miljoner euro. Rörelsevinsten uppgick till 31,7 miljoner euro (34,9 miljoner euro). Som en följd av nedläggningen av Nike-franchisingbutikerna bokfördes 1,5 miljoner euro i nedläggningskostnader av engångsnatur. Jämförelseperiodens resultat förbättras av upplösningen av den kostnadsreservering på 4,7 miljoner euro som gjordes till följd av stängningen av Smolenskajavaruhuset.

Lindex

Lindex gjorde sitt bästa resultat genom tiderna i en mycket svår marknadssituation. Försäljningen i lokala valutor ökade med 5 procent under räkenskapsperioden, men på grund av att den svenska och den norska kronan försvagades minskade försäljningen i euro med 2,6 procent och var 655,1 miljoner euro (672,5 miljoner euro). Försäljningen ökade med 4,1 procent i Finland och minskade med 3,4 procent i de övriga länderna. Den relativa bruttomarginalen låg på samma nivå som föregående år. Lindex rörelsevinst under räkenskapsperioden uppgick till 62,4 miljoner euro (58,7 miljoner euro). Den svenska kronan försvagades i jämförelse med euron, vilket kalkylmässigt minskar rörelsevinsten för räkenskapsperioden med 6,8 miljoner euro. Lindex har lyckats öka sin marknadsandel på de flesta av sina huvudmarknader.

Försäljningen i lokala valutor ökade med 10 procent under det fjärde kvartalet, och försäljningen i euro ökade med 10,1 procent och uppgick till 193,3 miljoner euro. Rörelsevinsten förbättrades och uppgick till 24,4 miljoner euro, då den under motsvarande period året innan var 20,3 miljoner euro. Den svenska kronan försvagades i jämförelse med euron, vilket kalkylmässigt minskar rörelsevinsten för det fjärde kvartalet med 2,6 miljoner euro.

Seppälä

Seppäläs försäljning minskade under räkenskapsperioden med 7,9 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 168,1 miljoner euro. Försäljningen i Finland minskade med 5,1 procent. Försäljningen utomlands minskade med 13,4 procent, och dess andel av Seppäläs försäljning var 32 procent (34 procent). Försäljningen i rubel i Ryssland ökade med 15 procent. Trots priskampanjer minskade försäljningen i de baltiska länderna betydligt. Den relativa bruttomarginalen förbättrades, de fasta kostnaderna minskade och avskrivningarna ökade som en följd av Seppäläs expansion. Seppäläs lagernivå minskade som planerat och var mindre än året innan. Seppäläs rörelsevinst minskade med 6,6 miljoner euro och uppgick till 8,0 miljoner euro (14,6 miljoner euro).

Under det fjärde kvartalet minskade Seppäläs försäljning och var 46,5 miljoner euro (51,5 miljoner euro). Rörelsevinsten förbättrades och uppgick till 4,9 miljoner euro. Under motsvarande period året innan var rörelsevinsten 4,2 miljoner euro.

Hobby Hall

Hobby Halls försäljning minskade med 18,4 procent under räkenskapsperioden och uppgick till 155,9 miljoner euro (191,0 miljoner euro). Försäljningen i Finland minskade med 8,4 procent. Försäljningen utomlands minskade med 65,3 procent. På grund av olönsamhet upphörde Hobby Hall stegvis med sin verksamhet i Baltikum före utgången av augusti. Också Hobby Halls relativa bruttomarginal minskade. Hobby Halls lagernivå minskade som planerat och var klart mindre än året innan. Hobby Halls rörelseresultat minskade med 2,5 miljoner euro och uppgick till -1,7 miljoner euro (0,8 miljoner euro). Hobby Halls nedlagda verksamhet i Baltikum var anmärkningsvärt förlustbringande.

Hobby Halls försäljning i Finland minskade med 7,1 procent under det fjärde kvartalet och var 41,8 miljoner euro. Hobby Halls rörelsevinst uppgick till 1,8 miljoner euro. Under motsvarande tid året innan var rörelsevinsten 1,6 miljoner euro. I bägge siffrorna ingår förlusten för den nedlagda verksamheten i Baltikum.

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick i slutet av året till 176,4 miljoner euro, jämfört med 35,2 miljoner euro året innan.

Det program för frigörelse av kapital som tidigare tillkännagivits har verkställts genom försäljnings- och återhyrningsarrangemang samt genom avyttring av icke-strategiska innehav, vilket har frigjort kapital på totalt 84,4 miljoner euro från bestående aktiva. I detta ingår försäljningen av aktiestocken för Mannerheimvägens parkeringsanläggning, som öppnades under räkenskapsperioden. Försäljningen skedde med försäljnings- och återhyrningsarrangemang och ägde rum i september.

Under räkenskapsperioden genomförde Stockmann en riktad emission och en nyemission med aktieägares företrädesrätt till teckning. Det kapital som samlades in genom dessa uppgick till totalt 140,9 miljoner euro. För dessa emissioner betalades totalt 4,0 miljoner euro i arrangemangsarvoden och ansvarsprovisioner.

Med de medel som flöt in genom aktieemissionerna gjordes amorteringar på det långfristiga främmande kapitalet i förtid. Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid årets slut till 789,2 miljoner euro (775,7 miljoner euro), varav 786,9 miljoner euro (755,7 miljoner euro) var långfristigt. Investeringarna uppgick under räkenskapsperioden till 154,3 miljoner euro. Nettorörelsekapitalet uppgick i slutet av året till 110,6 miljoner euro, jämfört med 150,9 miljoner euro året innan.

Soliditeten ökade i och med aktieemissionerna och uppgick till 44,1 procent (39,0 procent) i slutet av året. Nettoskuldsättningsgraden var 72,1 procent (107,4 procent) i slutet av året.

Avkastningen på sysselsatt kapital var 5,8 procent (8,3 procent). Koncernens sysselsatta kapital ökade med 174,0 miljoner euro och uppgick i slutet av räkenskapsperioden till 1 640,9 miljoner euro (1 466,8 miljoner euro).

DIVIDENDER

För år 2008 utbetalades en dividend på 0,62 euro per aktie, dvs. totalt 38,0 miljoner euro, i enlighet med bolagsstämmans beslut. Stockmanns ordinarie bostadsstämma den 17 mars 2009 befullmäktigade bolagets styrelse att före den 31 december 2009 fatta beslut om att betala ut en dividend på 0,38 euro per aktie utöver den dividend som man beslutade om på bolagsstämman. Stockmanns styrelse beslutade den 14 december 2009 att inte använda den beviljade fullmakten.

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att 0,72 euro per aktie ska betalas ut i dividend för år 2009. Den föreslagna dividenden utgör 87,8 procent av resultatet per aktie.

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNSTRUKTUREN

Hobby Halls affärsverksamhet integrerades i varuhusgruppens affärsverksamhet från och med början av år 2010. Hobby Hall fortsatte som självständig affärsenhet fram till slutet av år 2009 med målet att förbättra sin lönsamhet och förbereda sig för genomförandet av integrationen under året. Som ett led i åtgärderna för att förbättra lönsamheten avslutade Hobby Hall sin verksamhet i Ryssland i början av år 2009 och lade stegvis ner verksamheten i Baltikum under året. Stockmann Oyj Abp:s dotterbolag Oy Hobby Hall Ab ska enligt planerna fusioneras med moderbolaget den 30 juni 2010. Som en följd av integreringen rapporteras tre segment år 2010.

I september sålde Stockmann hela aktiestocken i dotterbolaget Kiinteistö Oy Mannerheimintien Pysäköintilaitos. Stockmann fortsätter verksamheten i parkeringsanläggningen för varuhuset i Helsingfors genom ett återhyrningsarrangemang och använder sig av en utomstående operator.

Bolagsstrukturen för verksamheten i Ryssland har förenklats genom att ZAO Kalinka-Stockmann STP i S:t Petersburg i oktober 2009 fusionerades med sitt moderbolag, ZAO Kalinka-Stockmann i Moskva. År 2010 kommer en process att inledas för att fusionera ZAO Kalinka-Stockmann med systerbolaget ZAO Stockmann.

INVESTERINGAR

Investeringarna under räkenskapsperioden uppgick till sammanlagt 152,8 miljoner euro (182,3 miljoner euro). Efter det pågående programmet för frigörelse av kapital uppgick nettoinvesteringarna till 68,4 miljoner euro.

Varuhusgruppen

Den 13 februari 2009 öppnade Stockmann ett nytt varuhus i hyrda lokaler i köpcentret Metropolis i närheten av Moskvas centrum. Varuhusets totala yta är cirka 8 000 kvadratmeter och Stockmanns investering i objektet uppgår till 14,2 miljoner euro, varav 2,8 miljoner euro användes år 2009. Varuhusets verksamhet har kommit igång väl.

I varuhuset i Helsingfors centrum pågår ett omfattande utvidgnings- och förändringsprojekt. Varuhusets kommersiella lokaler byggs ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom att lokaler byggs om för kommersiell användning och genom nybygge. Till projektet hör dessutom nya varuhanterings- och serviceutrymmen samt en parkeringsanläggning. Den nya parkeringsanläggningen öppnades i maj och såldes i september genom försäljnings- och återhyrningsarrangemang som en del av projektet för frigörelse av kapital. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till cirka 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för utvidgningen av varuhuset uppgår efter försäljningen av parkeringsanläggningen till omkring 200 miljoner euro. I anslutning till projektet har man dessutom utfört och fortsätter att utföra omfattande reparations- och saneringsåtgärder i den gamla fastigheten. De nya och renoverade lokalerna tas i bruk stegvis. Arbetena beräknas bli färdiga stegvis före utgången av år 2010. Under räkenskapsperioden användes 42,2 miljoner euro för projektet.

Stockmann förvärvade år 2006 en cirka 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskvas järnvägsstation. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre, som har en bruttoyta på cirka 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter består av butiks- och kontorslokaler. Köpcentret kommer att inrymma ett cirka 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en underjordisk parkeringsanläggning. Totalinvesteringen beräknas uppgå till cirka 185 miljoner euro. Byggarbetena pågår och framskrider enligt tidsplanen. Byggnaden beräknas stå färdig under sommaren 2010 och den kommersiella verksamheten inledas i november 2010. Uthyrningen av lokaler till utomstående aktörer framskrider planenligt. Under räkenskapsperioden användes 35,3 miljoner euro för projektet.

Det femte varuhuset i Moskva öppnas i mars 2010 i köpcentret Golden Babylon som är beläget i stadsdelen Rostokino i norra Moskva. Varuhuset kommer att ha en försäljningsyta på cirka 10 000 kvadratmeter och Stockmanns investering i varuhuset uppgår till cirka 16 miljoner euro. Under räkenskapsperioden användes 7,7 miljoner euro för projektet.

Under räkenskapsperioden öppnades en Stockmann Beauty-butik i Finland, medan en annan stängdes. I Ryssland öppnades tre Bestsellerbutiker, medan två stängdes.

Den Nike-franchisingverksamhet som inleddes år 2007 uppfyllde inte de försäljnings- och intäktsförväntningar som ställts på den, och i slutet av året lade Stockmann ner Nikebutikerna, som det fanns sju av i Ryssland.

I Tallinn öppnades en Outletbutik i september, och Outletbutiken i Riga stängdes.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till totalt 123,2 miljoner euro.

Lindex

Under räkenskapsperioden öppnade Lindex 27 butiker: nio i Sverige, fem i Ryssland, tre i Finland och Litauen, två i Tjeckien, en i Norge, Estland och Lettland samt två på Lindex och hela Stockmannkoncernens nya marknadsområde i Slovakien. I Norge och Lettland stängdes en butik.

Franchising-samarbetspartnern öppnade sex nya Lindexbutiker i Saudiarabien och stängde en.

Eftersom nätbutiken Lindex shop online har haft god framgång i Sverige öppnade Lindex en nätbutik också för de danska kunderna i slutet av år 2009.

Lindex investeringar uppgick till totalt 22,2 miljoner euro.

Seppälä

Seppälä öppnade 14 butiker under räkenskapsperioden: fyra i Finland och Ryssland, två i Lettland och Litauen samt en i Estland och Ukraina. Två butiker i Finland, en butik i Ryssland och en butik i Litauen stängdes.

Seppäläs investeringar uppgick till totalt 4,5 miljoner euro.

Hobby Hall

Hobby Halls förnyade näthandel togs i bruk i juli.

Hobby Halls investeringar uppgick till totalt 2,5 miljoner euro.

Som en del av saneringen av den egna ekonomin lade Hobby Hall stegvis ned sin verksamhet i Baltikum före utgången av augusti på grund av olönsamhet. Också Hobby Halls butik på Tavastvägen i Helsingfors stängdes i december.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till totalt 0,4 miljoner euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Föravtalet om varuhuset i Jekaterinburg omarbetades. Stockmannkoncernens kedjebutiker har i det första skedet öppnats i de hyrda lokalerna. Målet är att öppna ett varuhus i lokalerna år 2011. Föravtalet om att öppna ett varuhus i Litauens huvudstad Vilnius hävdes.

Efter att Hobby Hall har integrerats i varuhusgruppen från och med början av år 2010 fortsätter verksamheten som en del av varuhuset under det egna varumärket. Hobby Halls kompetens inom distanshandel och de investeringar som har gjorts i denna utnyttjas genom att man bygger upp en egen distanshandel för varumärket Stockmann. Webbutiken www.stockmann.com öppnas hösten 2010, och dess profil kommer klart att skilja sig från Hobby Halls. Det kommer således att finnas tre distanshandelsvarumärken inom varuhusgruppens organisation: Hobby Hall, Stockmann och Akademiska Bokhandeln.

Lindex

Lindex fortsätter sin expansion och kommer enligt prognosen att öppna cirka 40 nya butiker år 2010, inklusive franchisingbutikerna, i första hand i Mellaneuropa och Ryssland. Lindex franchisingpartners avsikt är att expandera den välfungerande franchising-butikskedjan till Egypten och Dubai år 2010. Lindex har dessutom ingått ett franchisingavtal, enligt vilket en franchisingpartner kommer att utvidga Lindexkedjan till Bosnien- Hercegovina och dess grannländer.

Seppälä

Även Seppälä fortsätter att utöka sitt butiksnät. År 2010 öppnas totalt 5-8 nya butiker, huvudsakligen i Finland och Ryssland.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Vid utgången av år 2009 uppgick marknadsvärdet på bolagets aktiestock till 1 396,7 miljoner euro. Vid utgången av år 2008 var aktiestockens marknadsvärde 611,6 miljoner euro.

År 2009 var kursutvecklingen för Stockmannaktierna positivare än för både indexet OMX Helsinki och indexet OMX Helsinki Cap. Vid utgången av år 2009 var kursen för A-aktien 20,50 euro, medan den i slutet av år 2008 var 10,10 euro. Kursen för B-aktien var 19,00 euro, medan den i slutet av år 2008 var 9,77 euro.

Den ordinarie bolagsstämman för år 2007 befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier i en eller flera rater. Fullmakten är giltig i fem år. Som ett led i det tidigare nämnda programmet för frigörelse av kapital sålde Stockmann 336 528 aktier i serie B som bolaget har förfogat över genom offentlig handel på NASDAQ OMX Helsingfors Ab den 3 juni 2009. Aktierna såldes till investerare genom en värdepappersförmedlares försorg. Efter överlåtelsen har bolaget inga egna aktier till sitt förfogande. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att förvärva egna aktier.

Den ordinarie bolagsstämman för år 2008 befullmäktigade styrelsen att besluta om aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen i en eller flera rater. Styrelsen befullmäktigades att fatta beslut om antalet A- och B-aktier som ska emitteras. Antalet aktier som emitteras med stöd av denna fullmakt kan dock högst uppgå till 15 000 000 aktier. En aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras så att man antingen rättar sig efter aktieägares företrädesrätt till teckning eller avviker från denna (riktad emission). På basis av fullmakten har styrelsen rätt att fatta beslut om alla villkor för aktieemissioner och emission av särskilda rättigheter i enlighet med 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen. Fullmakten är giltig i högst tre år.

Med stöd av den fullmakt som bolagsstämman beviljade år 2008 riktade Stockmanns styrelse den 14 augusti 2009 en aktieemission som omfattade 2 433 537 nya aktier i A-serien och 3 215 293 nya aktier i B-serien till HTT Holding, som ägs av släkten Hartwall. Genom emissionen erhöll bolaget 96,0 miljoner euro i nytt kapital. De nya aktierna registrerades i handelsregistret den 18 augusti 2009 och upptogs som föremål för offentlig handel på Nasdaq OMX Helsingfors Ab:s börslista från och med den 19 augusti 2009.

Med stöd av den fullmakt som bolagsstämman beviljade år 2008 beslutade bolagets styrelse den 14 augusti 2009 vidare om den nyemission med aktieägares företrädesrätt till teckning som genomfördes mellan den 31 augusti och den 18 september 2009, vid vilken 1 611 977 nya aktier i A- serien och 2 129 810 nya aktier i B-serien, dvs. totalt 3 741 787 aktier, tecknades med teckningsrätter. Genom denna emission erhöll bolaget 42,0 miljoner euro i nytt kapital efter att kostnaderna har dragits av. Aktierna registrerades i handelsregistret den 28 september 2009 och upptogs som föremål för offentlig handel på Nasdaq OMX Helsingfors Ab:s börslista tillsammans med de gamla aktierna från och med den 29 september 2009.

Som en följd av de ovannämnda registreringarna ökade Stockmanns aktiekapital till 142 187 906 euro. Den 31 december 2009 uppgick Stockmanns aktiestock till 30 627 563 aktier i serie A och 40 466 390 aktier i serie B. I och med de ovannämnda emissionerna har styrelsens emissionsfullmakter använts till fullo.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att man avvikande från aktieägarnas företrädesrätt ska ge 1 500 000 optionsrätter till nyckelpersoner i Stockmann och dess dotterbolag. En avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt föreslås, eftersom optionsrätterna är en del av koncernens incitament- och lojalitetssystem för nyckelpersonerna och en viktig del av upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden. Av optionsrätterna tecknas 500 000 stycken med beteckningen 2010A, 500 000 stycken med beteckningen 2010B och 500 000 stycken med beteckningen 2010C. Tiden för teckning av aktierna är 1.3.2013-31.3.2015 med optionsrätt 2010A, 1.3.2014-31.3.2016 med optionsrätt 2010B och 1.3.2015-31.3.2017 med optionsrätt 2010C. Med en optionsrätt kan man teckna en aktie i Stockmann Oyj Abp:s B-serie, vilket innebär att man med optionsrätterna kan teckna totalt högst 1 500 000 aktier. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010 A är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2010 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010B är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2011 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent och teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010C är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-29.2.2012 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. På avstämningsdagen för respektive dividendutdelning sänks teckningspriset för en aktie som tecknas med optionsrätterna med beloppet av de dividender om vilka beslut har fattats efter att perioden för fastställande av teckningspriset började och före tecknandet av aktien. Som en följd av teckningarna kan bolagets aktiekapital öka med högst 3 000 000 euro.

ANTAL ANSTÄLLDA

År 2009 bestod koncernens personal av i genomsnitt 14 656 personer, vilket är 1 013 personer färre än året innan (15 669 personer år 2008 och 11 161 personer år 2007). Antalet anställda har under hela året minskat i förhållande till jämförelseperioden i fråga om den etablerade verksamheten. Antalet arbetstimmar har anpassats efter efterfrågan och kundströmmarna. Antalet anställda har vuxit endast i Litauen, Tjeckien och Ukraina, tack vare de nya butiker som Lindex och Seppälä har öppnat. Koncernen fick även nya medarbetare som en följd av att Lindex öppnade sina första butiker i Slovakien.

Omvandlat till heltidspersonal minskade Stockmanns genomsnittliga antal anställda med 831 personer och uppgick till 11 133 personer (11 964 personer år 2008 och 8 979 personer år 2007). Koncernens lönesumma minskade med 18,6 miljoner euro från föregående år och uppgick till 261,2 miljoner euro (279,8 miljoner euro år 2008 och 181,9 miljoner euro år 2007).

Vid utgången av år 2009 arbetade 7 683 personer utomlands. Vid utgången av året innan arbetade 8 072 personer utomlands. Andelen anställda utomlands uppgick till 52 procent (51 procent) av hela koncernens personal.

RISKFAKTORER

Förutom i Finland, Sverige, Norge, Ryssland och Baltikum idkar koncernen även affärsverksamhet i Tjeckien, Slovakien och Ukraina, där affärsverksamheten befinner sig i en inledningsfas. På Stockmannkoncernens verksamhetsområden varierar risknivån i affärsmiljön. För de baltiska ländernas del har nivån på affärsriskerna sjunkit betydligt efter att länderna blev medlemmar i Europeiska unionen. Bortsett från riskfaktorerna i anknytning till de osäkra valutakurserna och den fortsatta ekonomiska recessionen skiljer sig riskerna inte i väsentlig utsträckning från affärsriskerna i Finland. Om det svåra konjunkturläget blir långvarigt påverkar det även verksamhetsförutsättningarna för detaljhandeln i de baltiska länderna.

Affärsriskerna i Ryssland är högre än i Norden och Baltikum och verksamhetsmiljön är mer instabil på grund av bland annat affärskulturen och den outvecklade infrastrukturen i landet. Den grå ekonomins andel av framför allt importen av konsumtionsvaror är fortfarande stor, vilket för sin del bidrar till att konkurrensen snedvrids. Den ekonomiska tillväxten i landet, som har pågått länge, blev klart långsammare under den senare halvan av år 2008 och utvecklades år 2009 till en recession, som en följd av att exportinkomsterna inom energisektorn minskade och valutan devalverades. Utvecklingen av energipriset kommer att ha en väsentlig inverkan på den ekonomiska utvecklingen i Ryssland under de närmaste åren.

Att det svåra konjunkturläget kvarstår påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens alla marknadsområden. Man reagerar på situationen genom att föra kampanjer, sträva efter att optimera inköpen så att de motsvarar efterfrågan och effektivera verksamheten. Stockmanns investeringsprogram enligt den långsiktiga strategin omvärderades som en följd av finanskrisen. De investeringar som ingår i programmet har delvis senarelagts och delvis slopats helt då tillväxtutsikterna förändrades och blev avsevärt sämre än tidigare. Grundandet av nya butiker fortsätter, men enligt ett långsammare tidsschema än den ursprungliga planen. De utvidgnings- och saneringsinvesteringar som pågår i varuhuset i Helsingfors samt varuhus- och köpcenterinvesteringen Nevsky Centre i S:t Petersburg genomförs enligt planerna.

Modets andel av koncernens försäljning uppgår till ungefär hälften. Modehandeln är i stor utsträckning förknippad med den korta livslängden på produkterna och produkternas beroendeförhållande till trenderna, den säsongsbetonade försäljningen som följer av almanackan samt känsligheten för förändringar som avviker från det normala i väderleken. På dessa faktorer reagerar man som en del av den vardagliga ledningen av affärsverksamheten. Bortsett från betydande undantagssituationer bedöms dessa faktorer inte påverka koncernens försäljning eller resultat i väsentlig utsträckning.

Koncernens affärsverksamhet bygger på flexibel logistik och effektiva varuströmmar. Förseningar eller störningar i varutrafiken eller datakommunikationen kan tillfälligt ha en negativ inverkan på affärsverksamheten. Man försöker kontrollera de operativa risker som anknyter till dessa genom att utveckla ändamålsenliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt samt genom att satsa på störningsfri funktion hos informationssystemen. De operativa riskerna täcks även med försäkringar. De operativa riskerna bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på Stockmanns affärsverksamhet.

Koncernens omsättning och resultat påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta euro, den svenska kronan, den norska kronan, den ryska rubeln, US dollarn samt vissa andra valutor. Finansieringsriskerna, inklusive de risker som variationerna i räntenivån medför, kontrolleras i enlighet med den riskpolicy som har fastställts av styrelsen och bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens affärsverksamhet.

AB Lindex (publ) har genom rättegång krävt avdragsgillhet i beskattningen i Sverige för Lindexkoncernens tyska bolags förluster på cirka 70 miljoner euro. Göteborgs kammarrätt hävde det positiva beslut som AB Lindex fick i länsrätten, varvid Lindex blev tvunget att återbetala cirka 23,8 miljoner euro i skatter och räntor till beskattaren. Skattebetalningen har inte inverkat på Stockmannkoncernens resultat, eftersom Stockmann bokförde skattebetalningen inklusive räntorna som en minskning av Lindex eget kapital i förvärvskalkylen. AB Lindex överklagade kammarrättens beslut till högsta förvaltningsdomstolen i Sverige, som sommaren 2009 beslöt att låta bli att ta upp fallet till behandling. Bolagets fortsatta åtgärder i detta fall beror på slutresultatet av den nedannämnda processen om avlägsnandet av den dubbla beskattningen för AB Lindex och Lindex GmbH. AB Lindex (publ) och dess tyska dotterbolag Lindex GmbH har bett behöriga myndigheter i Tyskland och Sverige att avlägsna koncernens interna dubbla beskattning från skatteåren 1997-2004 med stöd av skatteavtalet mellan länderna samt EU:s arbitrationsavtal. Den dubbla beskattningen är en följd av Lindex GmbH:s beskattning enligt prövning, vilken ökade Lindex GmbH:s inkomster med sammanlagt 94 miljoner euro. Beroende på myndigheternas beslut kan AB Lindex få en del av eller hela den skatt, dvs. cirka 26 miljoner euro, som har betalats på basis av de påförda inkomsterna i återbäring. Skatteinverkan av kravet har inte bokförts via resultaträkningen.

Den internationella skiljedomstolen i Moskva (ICAC) avgjorde hyrestvisten om Stockmanns Smolenskajavaruhus, som var beläget i centrum av Moskva, till Stockmanns fördel. Rättegången gällde användningen av den i hyresavtalet angivna fortsatta hyresperioden på tio år. Trots detta slutade hyresvärdarna distribuera el till Stockmann, vilket ledde till att Stockmann tvingades stänga varuhuset. På grund av de kostnader och oavskrivna utgiftsrester som stängningen gav upphov till gjorde Stockmann en reservering på 14 miljoner euro i resultatet för det andra kvartalet år 2008. Stockmann inledde år 2008 en skadeståndsprocess mot hyresvärdarna för Smolenskajavaruhuset i den internationella skiljedomstolen (ICAC) i Moskva. I rättegången krävde Stockmann cirka 75 miljoner dollar i skadestånd för stängningen av varuhuset, som enligt Stockmanns ledning var avtalsstridig. Skiljedomstolen gav med sitt beslut den 14 april 2009 Stockmann rätt, men minskade skadeståndsbeloppet till cirka 7 miljoner dollar samt påförde hyresvärdarna Stockmanns rättegångskostnader. Stockmannkoncernen har inte bokfört skadeståndet via resultaträkningen. För att beslutet ska vinna laga kraft måste det fastställas i allmän domstol i Ryssland. I juli 2009 lämnade hyresvärdarna in en talan till underrätten i Moskva i vilken de yrkar på att rätten ska häva det beslut som den internationella skiljedomstolen fattade i ärendet. Moskva stads skiljedomstol och kassationsdomstol, som utgör första besvärsinstans, har upphävt den internationella skiljedomstolens beslut. Stockmann har överklagat det sistnämnda beslutet till Rysslands högsta skiljedomstol, där målet fortfarande är anhängigt.

Stockmannkoncernen är inte part i några andra pågående rättegångar av betydelse.

UTSIKTER FÖR ÅR 2010

Det utmanande konjunkturläget förväntas fortsätta under år 2010. Att förutspå konsumtionsefterfrågan är fortsättningsvis svårt, men tecken på en spirande, långsam tillväxt kan skönjas i utvecklingen av konsumtionsefterfrågan i Norden och Ryssland. Utvecklingen i Ryssland är till stor del beroende av priset på råolja. I de baltiska länderna förutspås konsumtionsefterfrågan inte öka inom den närmaste framtiden.

Försäljningen uppskattas gradvis vända i riktning mot tillväxt, och nya öppningar av affärslokaler ger fart åt försäljningen mot slutet av året. De anpassningsåtgärder som inleddes under recessionen fortsätter under år 2010. Målet är att rörelsevinsten ska vara bättre än år 2009.

Rörelseresultatet för årets första kvartal kommer p.g.a. normala säsongvariationer att uppvisa en förlust, men vara bättre än i fjol.

PRINCIPER FÖR RAPPORTERINGEN

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med standarden IAS 34. Principerna för upprättandet av rapporten och beräkningsmetoderna är desamma som i bokslutet för år 2008. Stockmannkoncernen tillämpar ändringen av standarden IAS 1 Presentation av bokslutet och standarden IFRS 8 Rörelsesegment från och med den 1 januari 2009. I bokslutskommunikén presenteras en omfattande resultaträkning i enlighet med ändringen av standarden IAS 1. De rörelsesegment i enlighet med standarden IFRS 8 som presenteras i koncernens bokslutskommuniké är desamma som de affärssegment som har presenterats tidigare och som beskrivs i koncernbokslutet för år 2008. Siffrorna är oreviderade.

Koncernbalansräkning, milj. euro 31.12.2009 31.12.2008 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar108,3112,1
Goodwill685,4646,5
Materiella anläggningstillgångar619,5587,5
Långfristiga fordringar0,61,6
Placeringar som kan säljas5,06,6
Latenta skattefordringar5,14,5
LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 423,91 358,8
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar196,1220,3
Fordringar, räntebarande44,552,2
Fordringar, räntefria86,598,4
Likvida medel176,435,2
KORTFRISTIGA TILLGÅNGAR SAMMANLAGT503,4406,2
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT1 927,41 765,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget kapital hänförligt till moderbolagets850,2689,1
aktieägare
Minoritetsintresse-0,0-0,0
EGET KAPITAL850,2689,1
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Latenta skatteskulder70,178,1
Långfristiga skulder, räntebärande786,9755,7
Avsättningar1,52,0
LÅNGFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT858,5835,7
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga skulder, räntebärande2,320,0
Kortfristiga skulder, räntefria216,4220,1
KORTFRISTIGA SKULDER SAMMANLAGT218,7240,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER SAMMANLAGT1 927,41 765,0
Nyckeltalen31.12.2009 31.12.2008
Soliditet, procent44,139,0
Nettoskuldsättningsgrad, procent72,1107,4
Kassaflöde från rörelsen per aktie, euro2,232,85*
Räntebärande nettoskuld, milj. euro568,3688,2
Antal aktier vid periodens slut, 1 000 st.71 09461 703
Emissionsjusterat antal aktier, vägt medeltal, 165 67659 710*
000 st.
Antal aktier, vägt medeltal, utspädd, 1 000 st.65,99559,710*
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro1,396,7611,6
*) Omräknade på grund av nyemission år 2009.

KASSAFLÖDESANALYS12/200912/2008
Milj.EUR
Kassaflöde från rörelsen
Räkenskapsperiodens resultat54,039,1
Justeringar
Avskrivningar och nedskrivningar58,461,4
Försäljningsvinster och -förluster från försäljning-0,3-3,5
av bestående aktiva
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader28,451,7
Ränteintäkter-4,4-1,6
Skatter7,332,7
Övriga justeringar-0,4-1,4
Förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+)av27,724,0
omsättningstillqångar Ökning (-) / minskning (+) av -1,8 75,6 försäljningsfordringar och övriga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av leverantörsskulder 7,2 -12,7 och övriga skulder
Betalda räntor-32,9-47,7
Erhållna räntor2,10,8
Betalda skatter1,4-48,3
Nettokassaflöde från rörelsen146,8170,1
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och immateriella-152,9-181,1
tillgångar Överlåtelseintäkter från materiella och 71,1 6,1 immateriella tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med likvida 0,0 -18,9 medel vid anskaffningstidpunkten Överlåtelseintäkter från dotterbolag minskad med 5,6 0,0 likvida medel vid överlåtelsetidpunkten
Överlåtelseintäkter från övriga placeringar1,80,0
Erhållna dividender0,20,1
Nettokassaflöde från investeringar-74,3-193,7
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission137,0135,2
Överlåtelseintäkter av egna aktier5,1
Upptagning av kortfristiga lån0,020,0
Återbetalning av kortfristiga lån-19,3-33,3
Upptagning av långfristiga lån200,0152,2
Återbetalning av långfristiga lån-216,2-157,3
Återbetalning av skulder för finansiell leasing-0,7
Utbetalda dividender-38,0-75,2
Nettokassaflöde från finansiering67,941,7
Nettoförändring av likvida medel140,418,1
Likvida medel vid periodens ingång35,233,2
Checkkonto med kreditlimit-0,7-14,6
Likvida medel vid periodens ingång34,518,6
Nettoökning /-minskning i likvida medel140,418,1
Inverkan av kursdifferenser1,0-2,2
Likvida medel vid periodens utgång176,435,2
Checkkonto med kreditlimit-0,5-0,7
Likvida medel vid periodens utgång175,934,5

Resultaträkning, koncernen, milj. euro 1-12/2009 1-12/2008 Förändr. % OMSÄTTNING 1,698,5 1,878,7 -10

Övriga rörelseintäkter0,34,2-94
Användning av material och-880,8-971,7-9
förnödenheter sammanlagt Kostnader av löner och -327,4 -350,5 -7 anställningsförmåner
Avskrivningar och nedskrivningar-58,4-61,4-5
Övriga rörelsekostnader-346,8-377,4-8
RÖRELSEVINST85,3121,9-30
Finansiella intäkter och kostnader-24,0-50,152
VINST / FÖRLUST FÖRE SKATTER61,371,7-15
Inkomstskatter-7,3-32,7-78
RÅKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST54,039,138
Rapport över totalresultatet1-12/20091-12/2008Förändr.
%
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST / FÖRLUST54,039,1
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser av utländska1,9-6,8
enhet Säkring av kassaflöde, minskad med -1,4 0,9 skatt
Periodens övrigt totalresultat, netto0,5-5,9
PERIODENS SUMMA TOTALRESULTAT54,533,2
Periodens summa totalresultat hänförigt
till:
Moderbolagets ägare54,533,2
Minoritetsintresse0,0-0,0
Nyckeltalen31.12.200931.12.2008Förändr.
%
Resultat per aktie, emissionsjusterad,0,820,65*26
euro Resultat per aktie, emissionsjusterad, 0,82 0,65* 25 utspädd, euro
Rörelsevinst av omsättning, procent5,06,5-23
Eget kapital per aktie, euro11,9611,246
Avkastning på eget kapital, glidande 127,06,115
mån., procent Avkastning på sysselsatt kapital, 5,8 8,3 -31 glidande 12 mån., procent Personel i medeltal, omräknad till 11,133 11,964 -7 heltidsanställda Investeringar, milj. euro 152,8 182,3 -16 *) Omräknade på grund av nyemission år 2009.

Segmentuppgifter, koncernen, milj. euro Rörelsesegmenten

Försäljning1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Varuhusgruppen1 068,91 218,9
Lindex655,1672,5
Hobby Hall155,9191,0
Seppälä168,1182,6
Segmenten sammanlagt2 048,12 265,0
Ofördelat0,10,8
Koncernen sammanlagt2 048,22 265,8
Omsättning1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Varuhusgruppen900,11 025,9
Lindex527,0540,2
Hobby Hall129,9159,6
Seppälä139,5151,9
Segmenten sammanlagt1 696,51 877,6
Ofördelat1,91,1
Koncernen sammanlagt1 698,51 878,7
Rörelsevinst1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Varuhusgruppen24,554,0
Lindex62,458,7
Hobby Hall-1,70,8
Seppälä8,014,6
Segmenten sammanlagt93,2128,0
Ofördelat-7,9-6,1
Elimineringar0,0
Rörelsevinst, koncernen sammanlagt85,3121,9
Finansiella intäkter4,41,6
Finansiella kostanader-28,4-51,7
Vinst före skatter, koncernen sammanlagt61,371,7
Avskrivningar1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Varuhusgruppen29,532,7
Lindex20,320,2
Seppälä5,54,7
Hobby Hall1,82,4
Segmenten sammanlagt57,260,1
Ofördelat1,21,3
Elimineringar
Koncernen sammanlagt58,461,4
Investeringar, brutto1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Varuhusgruppen123,2146,0
Lindex22,225,2
Hobby Hall2,53,1
Seppälä4,57,2
Segmenten sammanlagt152,4181,5
Ofördelat0,40,8
Koncernen sammanlagt152,8182,3
Tillgångar1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Varuhusgruppen702,0704,0
Lindex870,4806,0
Hobby Hall62,990,4
Seppälä119,8116,5
Segmenten sammanlagt1 755,01 716,8
Ofördelat172,348,1
Koncernen sammanlagt1 927,41 765,0
Upgifter om marknadsområden
Försäljning1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Finland 1)1 132,21 224,8
Sverige och Norge 2)548,3575,2
Baltikum, Tjeckien och Slovakien 1)154,9211,7
Ryssland och Ukraina 1)212,7254,1
Koncernen sammanlagt2 048,22 265,8
Finland, %55,2854,06
Utlandet, %44,7245,94
Omsättning1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Finland 1)948,01 021,8
Sverige och Norge 2)439,2460,2
Baltikum, Tjeckien och Slovakien 1)129,6179,8
Ryssland och Ukraina 1)181,8217,0
Koncernen sammanlagt1 698,51 878,7
Finland, %55,8154,39
Utlandet, %44,1945,61
Rörelsevinst1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Finland 1)54,371,1
Sverige och Norge 2)61,557,3
Baltikum, Tjeckien och Slovakien 1)-4,410,7
Ryssland och Ukraina 1)-26,0-17,3
Koncernen sammanlagt85,3121,9
Finland, %63,6558,38
Utlandet, %36,3541,62
Långfristiga tillgångar1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008
Finland 1)452,6460,9
Sverige och Norge 2)734,0683,6
Baltikum, Tjeckien och Slovakien 1)31,855,4
Ryssland och Ukraina 1)200,4158,9
Koncernen sammanlagt1 418,81 358,8
Finland, %31,9033,92
Utlandet, %68,1066,08
1) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall,
Seppälä 2) Lindex

Kalkyl över förändringar i egetAktieÖver Fonden för
kapital, koncernen, milj. eurokapital*kursfondsäkrings
1 - 12 / 2008instru
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG112,2186,00,5
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission11,2
Utnyttjade optioner
Emissionvinst0,0
Transaktionskostnader från eget
kapital **
Periodens summa totalresultat0,9
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12/2008123,4186,11,4
Kalkyl över förändringar i egetAktieÖver Fonden för
kapital, koncernen, milj. eurokapital*kursfondsäkrings
1 - 12 / 2009instru
ment**
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG123,4186,11,4
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission18,8
Utnyttjade optioner
Emissionvinst
Överlåtelseintäkter av egna aktier
Transaktionskostnader från eget
kapital **
Periodens summa totalresultat0,0-1,4
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12 / 2009142,2186,10,0
*Innehåller aktieemission.
** Minskad med latent skatteskuld.

Kalkyl över förändringar i egetFonden förÖvriga Om räknings
kapital, koncernen, milj. euroinbetaltfonder differenser
1 - 12 / 2008fritt eget**
kapital
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG0,044,10,0
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission
Utnyttjade optioner
Emissionvinst126,2
Transaktionskostnader från eget-2,1
kapital **
Periodens summa totalresultat0,00,0-6,8
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12/2008124,144,1-6,7
Kalkyl över förändringar i egetFonden förÖvriga Om räknings
kapital, koncernen, milj. euroinbetaltfonder differenser
1 - 12 / 2009fritt eget**
kapital
EGET KAPITAL VID PERIODENS INGÅNG124,144,1-6,7
Förändringar i eget kapital
Dividend
Nyemission
Utnyttjade optioner
Emissionvinst122,2
Överlåtelseintäkter av egna aktier
Transaktionskostnader från eget-2,9
kapital **
Periodens summa totalresultat0,01,9
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12 / 2009243,344,1-4,9
*Innehåller aktieemission.
** Minskad med latent skatteskuld.

Kalkyl över förändringar iAckumuTotaltMinoritetsTotalt
eget kapital, koncernen, milj.leradeintresse
eurovinstmedel
1 - 12 / 2008 EGET KAPITAL VID PERIODENS 250,9 593,7 0,0 593,7 INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-75,2-75,2-75,2
Nyemission11,211,2
Utnyttjade optioner2,02,02,0
Emissionvinst126,2126,2
Transaktionskostnader från-2,1-2,1
eget kapital **
Periodens summa totalresultat39,133,20,033,2
EGET KAPITAL SAMMANLAGT216,8689,10,0689,1
12/2008
Kalkyl över förändringar iAckumuTotaltMinoritetsTotalt
eget kapital, koncernen, milj.leradeintresse
eurovinstmedel
1 - 12 / 2009 EGET KAPITAL VID PERIODENS 216,8 689,1 0,0 689,1 INGÅNG Förändringar i eget kapital
Dividend-38,0-38,0-38,0
Nyemission18,818,8
Utnyttjade optioner1,41,41,4
Emissionvinst122,2122,2
Överlåtelseintäkter av egna5,15,15,1
aktier Transaktionskostnader från -2,9 -2,9 eget kapital **
Periodens summa totalresultat54,054,50,054,5
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 12 /239,4850,2850,2
2009 *Innehåller aktieemission. ** Minskad med latent skatteskuld.

Ansvarförbindelser, koncernen, milj. euro31.12.2009 31.12.2008
Inteckningar i jordområden och byggnader201,71,7
Panter0,91,4
Ansvar för justering av momsavdrag gjorda33,829,2
vid fastighetsinvesteringar Totalt 236,4 32,2 Hyrekontrakt för affärslägenhet, milj. euro Minimumhyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägenheter
Inom ett år155,6143,2
Senare än ett år625,8478,9
Totalt781,4622,1
Avgifter för leasingavtal, milj. euro
Inom ett år7,51,1
Senare än ett år19,10,9
Totalt26,62,0
Derivatkontrakt, koncernen, milj. euro
Nominellt värde
Valutaderivat296,4204,4
Elderivat3,22,5
Totalt299,6206,9
Valutakurser
Land
RysslandRUB43,154041,2830
EstlandEEK15,646615,6466
LettlandLVL0,70930,7083
LitauenLTL3,45283,4528
NorgeNOK8,30009,7500
SverigeSEK10,252010,8700

ResultaträkningQ4Q3Q2Q1
Per kvartal,2009200920092009
koncernen, milj. euro
Omsättning526,3389,3429,7353,2
Övriga rörelseintäkter0,00,00,3
Användning av material och-262,5-201,0-220,1-197,2
förnödenheter Kostnader för löner och -90,8 -74,3 -82,6 -79,7 anställningsförmåner Avskrivningar och -15,1 -14,0 -14,7 -14,6 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-96,8-82,3-84,0-83,7
Rörelsevinst (-förlust)61,017,728,6-22,0
Finansiella intäkter och-5,2-8,8-5,1-4,8
kostnader
Vinst (förlust) före skatter55,88,923,5-26,9
Inkomstskatter-17,08,0-1,43,1
Räkenskapsperiodens vinst38,916,922,0-23,8
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund0,580,270,36-0,39
Utspätt0,580,270,36-0,39
Q4Q3Q2Q1
Försäljning, milj. euro2009200920092009
Varuhusgruppen351,7225,7267,0224,5
Lindex193,3169,7169,6122,6
Hobby Hall41,830,940,243,1
Seppälä46,544,142,934,7
Ofördelat0,00,00,00,0
Koncernen633,2470,5519,7424,8
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen297,3189,8224,0189,0
Lindex155,3136,5136,598,6
Hobby Hall34,725,833,535,9
Seppälä38,436,735,628,8
Ofördelat0,50,60,10,8
Koncernen526,3389,3429,7353,2
Rörelsevinst (-förlust),
milj. euro
Varuhusgruppen31,7-1,99,2-14,5
Lindex24,418,119,70,2
Hobby Hall1,8-0,9-0,8-1,7
Seppälä4,92,93,0-2,8
Ofördelat-1,7-1,2-3,2-1,8
Elimineringar0,70,6-1,4
Koncernen61,017,728,6-22,0
Denna delårsrapport är
oreviderad.

ResultaträkningQ4Q3Q2Q1
Per kvartal,2008200820082008
koncernen, milj. euro
Omsättning541,3440,8483,3413,4
Övriga rörelseintäkter0,10,3-0,13,8
Användning av material och-273,5-224,7-242,6-231,0
förnödenheter Kostnader för löner och -92,9 -82,3 -90,2 -85,1 anställningsförmåner Avskrivningar och -14,2 -13,2 -18,7 -15,2 nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader-102,4-86,2-100,3-88,5
Rörelsevinst (-förlust)58,434,631,4-2,5
Finansiella intäkter och-12,7-12,8-13,3-11,3
kostnader
Vinst (förlust) före skatter45,721,818,1-13,8
Inkomstskatter-25,8-6,2-2,92,2
Räkenskapsperiodens vinst19,915,615,2-11,6
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund0,340,270,27-0,21
Utspätt0,340,270,27-0,21
Q4Q3Q2Q1
Försäljning, milj. euro2008200820082008
Varuhusgruppen371,8264,8306,4275,9
Lindex175,6174,9183,8138,3
Hobby Hall53,741,648,347,4
Seppälä51,550,145,235,7
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen652,8531,5583,9497,5
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen312,9223,1257,3232,7
Lindex141,0140,6147,6111,0
Hobby Hall44,934,740,439,7
Seppälä42,841,737,629,7
Ofördelat-0,30,60,40,4
Koncernen541,3440,7483,3413,4
Rörelsevinst (-förlust),
milj. euro
Varuhusgruppen34,913,54,11,5
Lindex20,315,723,8-1,2
Hobby Hall1,60,70,7-2,1
Seppälä4,25,95,1-0,6
Ofördelat-3,3-0,7-2,20,2
Elimineringar0,8-0,50,0-0,3
Koncernen58,434,631,4-2,5
Denna delårsrapport är
oreviderad.

1. TILLGÅNGAR

milj. euro31/12/200931/12/2008
Anskaffningsutgift 1.1945,3813,8
Omräkningsdifferens +/-12,2-21,0
Ökningar 1.1-30.9160,9181,6
Minskningar 1.1-30.9-153,5-29,0
Överföringar mellan posterna 1.1.-30.9.0,00,0
Anskaffningsutgift 30.9 / 31.12964,8945,4
Ackumulerade avskrivningar 1.1-245,7212,5
Omräkningsdifferens +/--3,5-2,6
Avskrivningar på minskningar70,6-25,5
Räkenskapsperiodens avskrivning-58,461,4
Ackumulerade avskrivningar 30.9 / 31.12-237,0245,7
Bokföringsvärde 1.1699,6601,3
Bokföringsvärde 30.9 och 31.12727,8699,6
Goodwill
milj. euro31/12/200931/12/2008
Anskaffningsutgift 1.1646,5720,0
Omräkningsdifferens +/-39,0-94,6
Ökningar 1.1-30.923,8
Omräkningsdifferens +/--2,8
Minskningar 1.1-30.9
Anskaffningsutgift 30.9 / 31.12685,4646,5
Ackumulerade avskrivningar 30.9 / 31.12
Bokföringsvärde 1.1646,5720,0
Bokföringsvärde 30.9 och 31.12685,4646,5
Totalt1 413,21 346,1

Definitioner på nyckeltalen

Soliditet, % = 100 x eget kapital + minoritetsintresse / balansomslutning - erhållna förskott

Nettoskuldsättningsgrad, % = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Resultat/aktie, emissionsjusterad = vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / eget kapital + minoritetsintresse (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 12.2.2010 kl. 9.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka