KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANN Oyj Abp Kallelse till årsstämma 12.2.2010 kl. 8.00

KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 mars 2010 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Karamzinsgatan 4. Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig vid mötesplatsen där anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30. A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av röstningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6.Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2009 Verkställande direktörens översikt

7. Fastställandet av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår, att i dividend för räkenskapsperioden 2009 utdelas 0,72 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelning är 19.3.2010 och styrelsen föreslår, att dividend utbetalas den 7.4.2010.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår, att styrelsemedlemmarnas arvoden bibehålls oförändrade och utbetalas fortsättningsvis i form av aktier. Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76.000 euro, viceordförandens arvode 49.000 euro, samt övriga medlemmars arvode 38.000 euro var för mandatperioden som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslås att var och en av styrelsemedlemmarna betalas 500 euro per styrelsemöte samt för utnämnings- och belöningsutskottets möten.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter Styrelsens utnämnings- och belöningsutskottet föreslår, att styrelsemedlemmarnas antal höjs från nuvarande sju (7) till åtta (8). 12. Val av styrelseledamöter Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår, att styrelsens nuvarande medlemmar, minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, direktör för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund, skulle enligt sitt samtycke återväljas för mandatperioden som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår utskottet att ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg enligt sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för ovannämnda mandatperiod. Charlotta Tallqvist-Cederbergs personuppgifter finns tillgängliga på bolagets webbplats.

13. Beslut om revisorns arvode Styrelsen föreslår att revisorn betalas enligt måttlig räkning.

14.Val av revisor Aktieägare i bolaget, som representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget, har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt samtycke, återväljs som revisorer. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

15. Styrelsens förslag om att ge optionsrätter till Stockmannkoncernens nyckelpersoner Styrelsen föreslår för bolagsstämman att man avvikande från aktieägarnas företrädesrätt skall ge 1 500 000 optionsrätter till nyckelpersoner i Stockmann och dess dotterbolag. En avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt föreslås, eftersom optionsrätterna är en del av koncernens incitament- och lojalitetssystem för nyckelpersonerna och en viktig del av upprätthållandet av bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden.

Av optionsrätterna betecknas 500 000 stycken med beteckningen 2010A, 500 000 stycken med beteckningen 2010B och 500 000 stycken med beteckningen 2010C. Tiden för teckning av aktierna är 1.3.2013-31.3.2015 med optionsrätt 2010A, 1.3.2014-31.3.2016 med optionsrätt 2010B och 1.3.2015-31.3.2017 med optionsrätt 2010C. Med en optionsrätt kan man teckna en aktie i Stockmann Oyj Abp:s B-serie, vilket innebär att man med optionsrätterna kan teckna totalt högst 1 500 000 aktier. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010 A är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2010 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010B är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2011 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent och teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010C är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-29.2.2012 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. På avstämningsdagen för respektive dividendutdelning sänks teckningspriset för en aktie som tecknas med optionsrätterna med beloppet av de dividender om vilka beslut har fattats efter att perioden för fastställande av teckningspriset började och före tecknandet av aktien. Som en följd av teckningarna kan bolagets aktiekapital öka med högst 3 000 000 euro.

16. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar De förslag av styrelsen och styrelsens utnämnings- och belöningsutskott som hänför sig till föredragningslistan ovan, samt denna stämmokallelse, bolagets bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s webbplats www.stockmann.com senast 22.2.2010. Styrelsens och dess utskotts förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som 4.3.2010 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 8.3.2010 klockan 16:00. Anmälan till bolagsstämman kan göras

a) på Stockmann Oyj Abp:s webbplats www.stockmann.com b) per telefon på numret 09 121 3260 c) per telefax på numret 09 121 3101 d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, skall det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PL 220, 00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i en tillfällig aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut bör senast den 11.3.2010 kl. 10.00 anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier, som vill delta i bolagsstämman, att bli införda i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning.

4. Övriga anvisningar och information Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 11.2.2010 uppgår det totala antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30.627.563 A-aktier och 40.466.390 B-aktier samt antalet röster av A-aktier till 306.275.630 och av B-aktier till 40.466.390 röster.

Avgiftsfri parkering under stämman har arrangerats för deltagare på Finlandiahusets parkeringsområde. Anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30.

Helsingfors, den 12 februari 2010 Stockmann Oyj Abp Styrelsen

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka