ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

STOCKMANN Oyj Abp Flaggningsanmälan 25.9.2009 kl. 10.45

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

Stockmann Oyj Abp meddelade den 24.9.2009 resultatet av företrädesrättsemissionen. I företrädesrättsemissionen tecknade inte HTT Holding Oy Ab ("HTT Holding"), i vilket bolag Hartwall Capital Oy ("Hartwall Capital") utövar bestämmande inflytande, några aktier på basis av den avtalade teckningsgarantin som beskrivits i flaggningsmeddelanden utgivna den 14.8.2009 och den 26.8.2009. Stockmann har mottagit meddelande om att HTT Holdings ägarandel av Stockmanns aktier således fortfarande överskrider flaggningsgränsen 10 %, men dess andel av rösterna som aktierna medför överskrider inte flaggningsgränsen 10 %. Avtalet om teckningsgaranti har utlöpt.

A. Emittent av aktier: Stockmann Oyj Abp, FO-nummer 0114162-2

B. Fullständigt namn på de anmälningsskyldiga: HTT Holding Oy Ab, FO-nummer 2279939-4 Hartwall Capital Oy, FO-nummer 0711984-8

C. Datum för transaktionen: Företrädesrättsemissionens slutliga resultat meddelades den 24.9.2009.

D. Flaggningsgräns: HTT Holding överskrider eller underskrider inte nya flaggningsgränser. HTT Holding ägarandel av aktierna i Stockmann överskrider 1/10 (10 %) av aktierna i enlighet med det som meddelats i flaggningsmeddelanden utgivna den 14.8.2009 och den 26.8.2009. Eftersom teckningsgarantin i samband med företrädesrättsemissionen inte förverkligas överstiger inte HTT Holdings andel av rösterna i Stockmann 1/10 (10 %).

E. Lämnade uppgifter: Exakt andel av aktiekapitalet och rösträtter kopplade till aktierna

Ägarandel och andel av röster efter företrädesrättsemissionen

AntalAntalAndel avAndel av
aktier,rösträtter,aktiekapitalet,rösträtter,
A+BA+Bprocentprocent
HTT Holding2 593 76825 937 680
+4 703 052+4 703 052
Totalt7 296 82030 640 73210,268,84
Hartwall Capital äger inte aktier i Stockmann.

Stockmanns aktiekapital består av sammanlagt 71 093 953 aktier (30 627 563 aktier i A-serien och 40 466 390 aktier i B-serien) efter att de nya aktierna som emitterats i företrädesrättsemissionen registreras i handelsregistret den 28.9.2009.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka