DET SLUTLIGA RESULTATET AV STOCKMANNS FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSION OCH REGISTRERING AV DE NYA AKTIERNA

STOCKMANN Oyj Abp Förändringar i aktiekapital och röster 24.9.2009 kl. 15.45

FÅR INTE DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG ELLER USA

DET SLUTLIGA RESULTATET AV STOCKMANNS FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSION OCH REGISTRERING AV DE NYA AKTIERNA

I Stockmann Oyj Abp:s företrädesrättsemission tecknades 1 592 786 nya A- aktier och 2 085 477 nya B-aktier med teckningsrätter, sammanlagt 3 678 263 aktier, (98,3 procent av alla erbjudna aktier i företrädesrättsemissionen).

De på teckningsrätterna baserade återblivande 63 524 aktierna (1,7 procent av alla i företrädesrättsemissionen erbjudna aktier) har i enlighet med företrädesrättsemissionens villkor erbjudits till huvudarrangören Nordea Bank Finland Abp för teckning och för vidare försäljning till marknadspris. Nordea Bank Finland Abp har tecknat och betalat alla återblivande aktier samt sålt dem till marknadspris. Nettoavkastningen för försäljningen utbetalas till innehavarna av de oanvända teckningsrätterna uppskattningsvis den 2.10.2009.

Interimsaktierna som representerar de aktier som tecknats på basis av teckningsrätter i företrädesrättsemissionen upptogs för offentlig handel på Helsingfors Börs den 21.9.2009.

Stockmanns styrelse har i dag den 24.9.2009 godkänt alla teckningar som gjorts på basis av teckningsrätter och Nordea Bank Finland Abp:s teckningar samt den av Nordea Bank Finland Abp genomförda försäljningen av aktierna. De sammanlagt 3 741 787 nya aktier i Stockmann som på basis av aktieemissionen ansöks om att upptas för offentlig handel kommer att registreras i handelsregistret den 28.9.2009, efter vilket de nya aktierna medför samma aktieägarrättigheter som de befintliga aktierna i Stockmann. Till följd av aktieemissionen ökar antalet aktier i Stockmann med 1 611 977 A-aktier till 30 627 563 A-aktier och med 2 129 810 B-aktier till 40 466 390 B-aktier. Aktiernas teckningspris var 12,00 euro per A-aktie och 12,00 euro per B-aktie. Stockmann erhöll genom företrädesrättsemissionen ca 45 miljoner euro före avdrag av kostnader och arvoden i samband med emissionen.

Till följd av ovannämnda registreringar stiger Stockmanns aktiekapital till 142 187 906 euro och är fördelat på sammanlagt 71 093 953 aktier.

De nya aktierna i A- och B-serien sammanslås med motsvarande befintliga aktieslag i Stockmann uppskattningsvis 28.9.2009 och upptas för offentlig handel på Nasdaq OMX Helsinki Oy:s officiella lista från och med den 29.9.2009.

För mer information, vänligen kontakta:

Stockmann Oyj Abp:

Hannu Penttilä - verkställande direktör +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - ekonomidirektör +358 9 121 3351

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Viktigt meddelande

Detta meddelande ges endast i informativt syfte och är inte ett prospekt i enlighet med tillämpliga åtgärder i syfte att implementera direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv, tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i relevanta hemmedlemsländer under ett sådant direktiv "Prospektdirektivet"). Ett prospekt, som har förberetts i enlighet med Prospektdirektivet, om den emission med företrädesrätt som hänvisas till i detta meddelande kommer att publiceras och då bli tillgängligt vid teckningsställena i Finland.

Lagstiftningen inom vissa jurisdiktioner kan begränsa distributionen av detta meddelande. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan till att köpa Stockmanns värdepapper inom någon jurisdiktion.

Kopior av detta meddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom Australien, Kanada, Japan, Hongkong eller USA. Detta meddelande är inte del av någon värvning av köpare och utgör inte något erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Dessa värdepapper får inte heller erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt USA:s värdepapperslag (U.S. Securities Act of 1933) och dess regler och bestämmelser, förutom ifall ett undantag till lagens krav på registrering blir tillämpligt. Stockmann har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av några värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har blivit eller kommer att bli godkänt i Storbritannien beträffande värdepappren. Således är detta meddelande endast riktat till (i) personer utanför Storbritannien, eller (ii) personer som har yrkesmässig erfarenhet av ärenden angående investeringar som faller inom artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") och (iii) samfund med högt nettovärde ("high net worth entities") och andra personer till vilka det lagligen kan riktas som faller inom artikel 49(2) i Ordern (alla sådana personer gemensamt "relevanta personer"). Placeringar som avses i detta meddelande är endast tillgängliga för och kommer endast att företas med relevanta personer. Inga andra än relevanta personer bör vidta åtgärder p.g.a. eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Stockmann har inte gett sitt tillåtande till erbjudande av aktier eller teckningsrätter till allmänheten i någon annan medlemsstat i EES än i Finland och Sverige. Erbjudande av värdepapper till allmänheten som kan antas grunda sig på detta meddelande i någon EES-medlemsstat (förutom Finland och Sverige) som har implementerat Prospektdirektivet är endast riktat till i Prospektdirektivet avsedda kvalificerade investerare i den medlemsstaten.

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är uttalanden anknutna till framtida händelser. I detta sammanhang gäller framtidsinriktade uttalanden oftast Stockmanns förväntade framtida affärsverksamhet och finansprestanda, och innehåller ofta ord som "förvänta", "förutse", "ha för avsikt", "ämna", "planera", "tro", "söka" och "kommer att". Framtidsinriktade uttalanden baseras på aktuella förväntningar och prognoser om framtida händelser. Det förverkligade utfallet kan skilja sig väsentligt från det som har diskuterats i, eller underförståtts av, dessa framtidsinriktade uttalanden. Stockmann tar inte ansvar för att uppdatera sina framtidsinriktade uttalanden.

Nordea Bank Finland Abp och E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab agerar exklusivt för Stockmann och ingen annan angående denna emission med företrädesrätt och kommer inte att betrakta några andra som sina kunder (vare sig de mottagit detta meddelande eller inte), skyddet de erbjuder sina kunder gäller endast för Stockmann och de rådger inte någon annan än Stockmann angående emissionen med företrädesrätt eller andra ärenden som avses i detta meddelande.

Varken Nordea Bank Finland Abp eller E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab accepterar något som helst ansvar för innehållet i detta meddelande och gör ingen framställning eller garanti, uttalad eller underförstådd, för innehållet i detta meddelande, dess riktighet, fullständighet eller bestyrkande, eller för något annat uttalande som har gjorts eller påstås ha gjorts av dem, eller på deras uppdrag, i anslutning till Stockmann eller aktierna eller emissionen med företrädesrätt och ingenting i detta meddelande utgör ett löfte eller en garanti om det förgångna eller framtiden. Således frånsäger sig Nordea Bank Finland Abp och E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab allt skadestånds-, avtalsbaserat och annat ansvar (frånsett ovannämnda) som kunde aktualiseras genom detta meddelande eller vilket som helst dylikt uttalande.

Tillbaka