ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

STOCKMANN Oyj Abp Flaggningsanmälan 26.8.2009 kl. 11.50

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") meddelar att HTT Holding Oy Ab:s ("HTT Holding", i vilket bolag Hartwall Capital("Hartwall Capital") har bestämmande inflytande, ägarandel i Stockmann har överskridit flaggningsgränsen 1/10 (10%).

A. Emittent av aktier: Stockmann Oyj Abp, FO-nummer 0114162-2

B. Fullständigt namn på de anmälningsskyldiga: HTT Holding Oy Ab, FO-nummer 2279939-4 Hartwall Capital Oy, FO-nummer 0711984-8

C. Datum för transaktionen och datum då flaggningsgränsen överskreds: 24.8.2009

D. Flaggningsgräns som har överskridits: HTT Holding har förvärvat B-aktier så att dess ägarandel överskrider 1/10 (10%) av aktierna. Om HTT Holdings förbindelse som beskrivs i punkt F. realiseras kommer även dess andel av rösterna att överskrida 1/10 (10%).

E. Lämnade uppgifter: Exakt andel av aktiekapitalet och rösträtter kopplade till aktierna

Ägarandel och andel av röster efter transaktionen

AntalAntalAndel avAndel av
aktier,rösträtter,aktiekapitalet,rösträtter,
A+BA+Bprocentprocent
HTT Holding2 433 53724 335 370
Ab+4 471 293+4 471 293
Totalt6 904 83028 806 66310,258,77
Hartwall Capital äger inte aktier i Stockmann.

Stockmanns aktiekapital består av sammanlagt 67 352 166 aktier (29 015 586 aktier i A-serien och 38 336 580 aktier i B-serien).

Eventuell ägarandel och andel av röster ifall förbindelsen realiseras

AntalAntalAndel avAndel av
aktier,rösträtter,aktiekapitalet,rösträtter,
A+BA+Bprocentprocent
HTT Holding3 215 98432 159 840
Ab+6 055 661+6 055 661
Totalt9 271 64538 215 50113,0411,02
F. Tilläggsuppgifter: Därtill har HTT Holding förbundit sig till att i aktieemissionen som meddelats om 14.8.2009 teckna sådana erbjudna aktier som inte tecknas, med undantag av de erbjudna aktier för vilka aktieägare utfäst en teckningsförbindelse. Ifall HTT Holdings förbindelse skulle realiseras till fullo, skulle HTT Holdings ägarandel i Stockmann uppstiga till 13,04 procent av aktierna och 11,02 procent av rösterna efter att de emitterade aktierna registrerats i Handelsregistret uppskattningsvis 28.9.2009.

HTT Holdings förbindelser baserar sig på ett 14.8.2009 undertecknat avtal med Stockmann angående den riktade emissionen och aktieemissionen med företrädesrätt om vilken meddelades samma dag.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka