PUBLICERING AV BÖRSPROSPEKT FÖR AKTIER SOM STOCKMANN OYJ ABP EMITTERAR MED FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

STOCKMANN Oyj Abp Prospekt/Prospekt meddelande 25.8.2009 kl. 15.15

FÅR INTE DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, JAPAN, HONGKONG ELLER USA

PUBLICERING AV BÖRSPROSPEKT FÖR AKTIER SOM STOCKMANN OYJ ABP EMITTERAR MED FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") publicerar ett prospekt om emission av 1 611 977 nya aktier i A-serien och 2 129 810 nya aktier i B-serien. Villkoren för emissionen publicerades i ett separat pressmeddelande 14.8.2009.

Den finska språkversionen av prospektet finns efter godkännande av Finansinspektionen tillgängligt på Stockmanns webbplats www.stockmann.com samt på företrädesrättsemissionens huvudarrangör Nordea Bank Finland Abp:s webbplats www.nordea.fi/sijoita från och med 26.8.2009. Prospektet finns även tillgängligt vid företrädesrättsemissionens teckningsställen samt vid Nasdaq OMX Helsinki Oy:s reception uppskattningsvis från och med 28.8.2009.

För mer information, vänligen kontakta:

Stockmann Oyj Abp:

Hannu Penttilä - verkställande direktör +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - ekonomidirektör +358 9 121 3351

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Viktigt meddelande

Detta meddelande ges endast i informativt syfte och är inte ett prospekt i enlighet med tillämpliga åtgärder i syfte att implementera direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv, tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i relevanta hemmedlemsländer under ett sådant direktiv "Prospektdirektivet"). Ett prospekt, som har förberetts i enlighet med Prospektdirektivet, om den emission med företrädesrätt som hänvisas till i detta meddelande kommer att publiceras och då bli tillgängligt vid teckningsställena i Finland.

Lagstiftningen inom vissa jurisdiktioner kan begränsa distributionen av detta meddelande. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan till att köpa Stockmanns värdepapper inom någon jurisdiktion.

Kopior av detta meddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom Australien, Kanada, Schweiz, Japan, Hongkong eller USA. Detta meddelande är inte del av någon värvning av köpare och utgör inte något erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Dessa värdepapper får inte heller erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt USA:s värdepapperslag (U.S. Securities Act of 1933) och dess regler och bestämmelser, förutom ifall ett undantag till lagens krav på registrering blir tillämpligt. Stockmann har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av några värdepapper i USA. Stockmann har inte gett sitt tillåtande till erbjudande av aktier eller teckningsrätter till allmänheten i någon annan medlemsstat i EES än i Finland och Sverige.

Detta meddelande är endast riktat till (i) personer utanför Storbritannien, eller (ii) personer som har yrkesmässig erfarenhet av ärenden angående investeringar som faller inom artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") och (iii) samfund med högt nettovärde ("high net worth entities") och andra personer till vilka det lagligen kan riktas som faller inom artikel 49(2) i Ordern (alla sådana personer gemensamt "relevanta personer"). Placeringar som avses i detta meddelande är endast tillgängliga för och kommer endast att företas med relevanta personer. Inga andra än relevanta personer bör vidta åtgärder p.g.a. eller förlita sig på detta meddelande eller dess innehåll.

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är uttalanden anknutna till framtida händelser. I detta sammanhang gäller framtidsinriktade uttalanden oftast Stockmanns förväntade framtida affärsverksamhet och finansprestanda, och innehåller ofta ord som "förvänta", "förutse", "ha för avsikt", "ämna", "planera", "tro", "söka" och "kommer att". Framtidsinriktade uttalanden baseras på aktuella förväntningar och prognoser om framtida händelser. Det förverkligade utfallet kan skilja sig väsentligt från det som har diskuterats i, eller underförståtts av, dessa framtidsinriktade uttalanden. Stockmann tar inte ansvar för att uppdatera sina framtidsinriktade uttalanden.

Nordea Bank Finland Abp och E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab agerar exklusivt för Stockmann och ingen annan angående denna emission med företrädesrätt och kommer inte att betrakta några andra som sina kunder (vare sig de mottagit detta meddelande eller inte), skyddet de erbjuder sina kunder gäller endast för Stockmann och de rådger inte någon annan än Stockmann angående emissionen med företrädesrätt eller andra ärenden som avses i detta meddelande.

Varken Nordea Bank Finland Abp eller E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab accepterar något som helst ansvar för innehållet i detta meddelande och gör ingen framställning eller garanti, uttalad eller underförstådd, för innehållet i detta meddelande, dess riktighet, fullständighet eller bestyrkande, eller för något annat uttalande som har gjorts eller påstås ha gjorts av dem, eller på deras uppdrag, i anslutning till Stockmann eller aktierna eller emissionen med företrädesrätt och ingenting i detta meddelande utgör ett löfte eller en garanti om det förgångna eller framtiden. Således frånsäger sig Nordea Bank Finland Abp och E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab allt skadestånds-, avtalsbaserat och annat ansvar (frånsett ovannämnda) som kunde aktualiseras genom detta meddelande eller vilket som helst dylikt uttalande.

Tillbaka