ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

STOCKMANN Oyj Abp Flaggningsanmälan 18.8.2009 kl. 17.50

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

Stockmann har i dag av Föreningen Konstsamfundet r.f mottagit en anmälan i enlighet med kapitel 2, paragraf 9 i värdepappersmarknadslagen, enligt vilken andelen av de av Konstsamfundet rf kontrollerade bolaget KSF Media Holding Ab Stockmann Oyj Abp:s aktiekapital har underskridit gränsen på 10 procent i samband med registreringen av aktiekapitalhöjningen 18.8.2009. Samtidigt har deras andel av rösterna i bolaget underskridigt gränsen på 15 procent.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 18.8.2009

3-6. Den exakta andelen av Stockmann Oyj Abp:s aktiekapital och röstmängd

FO-nummerAntal aktierAndel av
A+Baktiekapitalet,
procent
Föreningen0200196-35.433.9688,07
Konstsamfundet r.f.
KSF Media Holding Ab0195717-0939.3051,39
Totalt6.373.2739,46
FO-nummerAntal aktierAndel av rösterna,
A+Bprocent
Föreningen0200196-35.433.96812,18
Konstsamfundet r.f.
KSF Media Holding Ab0195717-0939.3051,91
Totalt6.373.27314,09
Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 4.434.289 och B-aktiernas antal är 1.938.984, varpå den sammanräknade andelen av röstmängden är 9,46 procent av aktierna och 14,09 procent av rösterna.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka