STOCKMANNS NYA A-SERIES AKTIER OCH B-SERIES AKTIER REGISTRERADE

STOCKMANN Oyj Abp Förändringar i aktiekapital och röster 18.8.2009 klo 10.00

FÅR INTE DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG ELLER USA

STOCKMANNS NYA A-SERIES AKTIER OCH B-SERIES AKTIER REGISTRERADE

Sammanlagt 2 433 537 nya A-seriens aktier och sammanlagt 3 215 293 nya B- seriens aktier i Stockmann Oyj Abp ("Bolaget") har idag den 18.8.2009 registrerats i handelsregistret till följd av den riktade aktieemissionen mot vederlag till HTT Holding Oy Ab, som meddelades den 14.8.2009. Bolagets styrelse beslöt att emittera dessa sammanlagt 5 648 830 nya aktier med stöd av bolagsstämmans befullmäktigande som gavs 18.3.2008.

Till följd av ovannämnda registreringar uppstiger Bolagets aktiekapital till 134 704 337 euro och består av 67 352 166 aktier av vilka sammanlagt 29 015 586 är A-seriens aktier och sammanlagt 38 336 580 är B-seriens aktier.

De nya aktierna i A-serien och B-serien upptas till offentlig handel på Nasdaq OMX Helsinki Oy:s officiella börslista fr.o.m. imorgon den 19.8.2009.

För mer information, vänligen kontakta:

Stockmann Oyj Abp:

Hannu Penttilä - verkställande direktör +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - ekonomidirektör +358 9 121 3351

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Viktigt meddelande

Detta meddelande ges endast i informativt syfte och är inte ett prospekt i enlighet med tillämpliga åtgärder i syfte att implementera direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv, tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i relevanta hemmedlemsländer under ett sådant direktiv "Prospektdirektivet"). Ett prospekt, som har förberetts i enlighet med Prospektdirektivet, om den emission med företrädesrätt som hänvisas till i detta meddelande kommer att publiceras och då bli tillgängligt vid teckningsställena i Finland.

Lagstiftningen inom vissa jurisdiktioner kan begränsa distributionen av detta meddelande. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan till att köpa Stockmanns värdepapper inom någon jurisdiktion.

Kopior av detta meddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom Australien, Kanada, Japan, Hongkong eller USA. Detta meddelande är inte del av någon värvning av köpare och utgör inte något erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Dessa värdepapper får inte heller erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt USA:s värdepapperslag (U.S. Securities Act of 1933) och dess regler och bestämmelser, förutom ifall ett undantag till lagens krav på registrering blir tillämpligt. Stockmann har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av några värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har blivit eller kommer att bli godkänt i Storbritannien beträffande värdepappren. Följaktligen är detta meddelande endast riktat till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) personer som har yrkesmässig erfarenhet av ärenden angående investeringar som faller inom artikel 19(1) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order 2005") och (iii) samfund med högt nettovärde ("high net worth entities") som faller inom artikel 49(2) i Order 2005 (alla sådana personer gemensamt "relevanta personer"). Placeringar som avses i detta meddelande är endast tillgängliga för och kommer endast att företas med relevanta personer. Inga andra än relevanta personer bör vidta åtgärder p.g.a. eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Stockmann har inte gett sitt tillåtande till erbjudande av aktier eller teckningsrätter till allmänheten i någon annan medlemsstat i EES än i Finland och Sverige. Erbjudande av värdepapper till allmänheten som kan antas grunda sig på detta meddelande i någon EES-medlemsstat (förutom Finland och Sverige) som har implementerat Prospektdirektivet är endast riktat till i Prospektdirektivet avsedda kvalificerade investerare i den medlemsstaten.

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är uttalanden anknutna till framtida händelser. I detta sammanhang gäller framtidsinriktade uttalanden oftast Stockmanns förväntade framtida affärsverksamhet och finansprestanda, och innehåller ofta ord som "förvänta", "förutse", "ha för avsikt", "ämna", "planera", "tro", "söka" och "kommer att". Framtidsinriktade uttalanden baseras på aktuella förväntningar och prognoser om framtida händelser. Det förverkligade utfallet kan skilja sig väsentligt från det som har diskuterats i, eller underförståtts av, dessa framtidsinriktade uttalanden. Stockmann tar inte ansvar för att uppdatera sina framtidsinriktade uttalanden.

Nordea Bank Finland Abp och E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab agerar exklusivt för Stockmann och ingen annan angående denna emission med företrädesrätt och kommer inte att betrakta några andra som sina kunder (vare sig de mottagit detta meddelande eller inte), skyddet de erbjuder sina kunder gäller endast för Stockmann och de rådger inte någon annan än Stockmann angående emissionen med företrädesrätt eller andra ärenden som avses i detta meddelande.

Varken Nordea Bank Finland Abp eller E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab accepterar något som helst ansvar för innehållet i detta meddelande och gör ingen framställning eller garanti, uttalad eller underförstådd, för innehållet i detta meddelande, dess riktighet, fullständighet eller bestyrkande, eller för något annat uttalande som har gjorts eller påstås ha gjorts av dem, eller på deras uppdrag, i anslutning till Stockmann eller aktierna eller emissionen med företrädesrätt och ingenting i detta meddelande utgör ett löfte eller en garanti om det förgångna eller framtiden. Således frånsäger sig Nordea Bank Finland Abp och E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab allt skadestånds-, avtalsbaserat och annat ansvar (frånsett ovannämnda) som kunde aktualiseras genom detta meddelande eller vilket som helst dylikt uttalande.

Tillbaka