ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

STOCKMANN Oyj Abp Flaggningsmeddelande 14.8.2009 kl. 18.45

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV ÄGARANDEL I ENLIGHET MED KAPITEL 2, PARAGRAF 10 I VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" eller "Bolaget") meddelar att HTT Holding Oy Ab:s ("HTT Holding"), dotterbolag till Hartwall Capital Oy, ägarandel i Stockmann överskrider flaggningsgränsen 1/20 (5%) och eventuellt senare flaggningsgränsen 1/10 (10%) till följd av transaktionen som verkställts idag. Ändringen beror på den transaktion som Stockmann meddelat om tidigare idag.

A. Emittent av aktier: Stockmann Oyj Abp, FO-nummer 0114162-2

B. Grund för anmälan: Med ordinarie bolagsstämmans befullmäktigande den 18 mars 2008 har bolagets styrelse idag till HTT Holding verkställt en riktad emission, i vilken 2 433 537 nya A-aktier och 3 215 293 nya B-aktier emitterats ("Riktade emissionen"). De nya aktierna representerar ungefär 8,39 procent av av Bolagets samtliga emitterade aktier och deras röster efter den Riktade emissionen. Som följd av detta överskrider HTT Holdings ägarandel 1/20 (5%) av alla aktier och röster i Stockmann. Hartwall Capital Oy äger innan dagens transaktion 336 000 av Bolagets B-aktier. Hartwall Capital Oy är inte part transaktionen som meddelats idag.

Stockmanns registrerade antal aktie på dagen för denna anmälan är 61 703 336 aktier (26 582 049 aktier i A-serien och 35 121 287 aktier i B- serien). Ifall den förslagna aktieemissionen med företrädesrätt tecknas i sin helhet uppgår antalet aktier i Stockmann till 71 093 953 aktier (30 627 563 aktier i A-serien och 40 466 390 aktier i B-serien) till följd av att de emitterade aktierna registreras.

C. Fullständigt namn på den anmälningsskyldiga: HTT Holding Oy Ab, FO-nummer 2279939-4 Hartwall Capital Oy (FO-nummer 0711984-8, koncernens moderbolag)

D. Datum för transaktionen och datum då flaggningsgränsen överskreds: 14.8.2009

E. Flaggningsgräns som har överskridits: 1/20 (5%) samt eventuellt senare 1/10 (10%)

F. Lämnade uppgifter: Exakt andel av aktiekapitalet och rösträtter kopplade till aktierna

Ägarandel efter den Riktade emissionen

Antal aktier,AntalAndel avAndel av
A+Brösträtter,aktiekapitarösträtterna
A+Blet,procent
procent
Hartwall0+336.0000+336.0000,500,10
Capital Oy
HTT Holding2.433.53724.335.3708,398,39
Ab+3.215.293+3.215.293
Totalt5.984.83027.886.6638,898,49
Efter att den Riktade emissionen registrerats uppgår antalet aktier till 67 352 166 aktier (29 15 586 aktier i A-serien och 38 336 580 aktier i B- serien).

G. Tilläggsuppgifter: Därtill har HTT Holding förbundit sig till att i Aktieemissionen teckna sådana Erbjudna aktier som inte tecknas, med undantag av de Erbjudna aktier för vilka aktieägare utfäst en Teckningsförbindelse. Ifall HTT Holdings förbindelse skulle realiseras till fullo, skulle HTT Holdings ägarandel i Stockmann uppstiga till 11,27 procent av aktierna och 10,66 procent av rösterna efter att de emitterade aktierna registrerats och på motsvarande sätt den sammanlagda ägarandel av HTT Holding och Hartwall Capital Oy till 11,75 av aktierna och 10,76 procent av rösterna.

HTT Holdings förbindelse baserar sig på ett i dag undertecknat avtal med Stockmann angående den Riktade emissionen och aktieemissionen med företrädesrätt, som avslutas uppskattningsvis 29.9.2009.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka