STOCKMANNS RIKTADE EMISSION OM 96,0 MILJONER EURO TILL HTT HOLDING OY AB, SOM ÄGS AV SLÄKTEN HARTWALL, OCH EMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING AV HÖGST 44,9 MILJONER EURO FÖR SAMTLIGA AKTIEÄGARE

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 14.8.2009 kl. 13.55

FÅR INTE DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG ELLER USA

STOCKMANNS RIKTADE EMISSION OM 96,0 MILJONER EURO TILL HTT HOLDING OY AB, SOM ÄGS AV SLÄKTEN HARTWALL, OCH EMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING AV HÖGST 44,9 MILJONER EURO FÖR SAMTLIGA AKTIEÄGARE

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" eller "Bolaget") har idag med HTT Holding Oy Ab ("HTT Holding"), som ägs av släkten Hartwall, undertecknat ett helhetsavtal ("Helhetstransaktion") enligt vilket Bolagets kapitalstruktur förstärks och HTT Holding blir en betydande strategisk och långvarig aktieägare i Bolaget. Genom den riktade emissionen och emissionen med företrädesrätt erhåller Bolaget cirka 140,9 miljoner euro för amortering av lånen som upptogs för förvärvet av AB Lindex. Stockmanns styrelse meddelade i samband med förvärvet av AB Lindex att dess avsikt är att förbättra soliditeten efter förvärvet av Lindex. Helhetstransaktionen förbättrar Bolagets soliditet och Bolaget uppnår sitt strategiska mål på lång sikt om en soliditet på minst 40 procent. Helhetstransaktionen samt i dess anslutning den riktade emissionen och emissionen med företrädesrätt ligger i linje med denna strategi. Genomförandet av Helhetstransaktionen har säkerställts genom att HTT Holding och vissa aktieägare i Bolaget har förbundit sig att teckna sin andel av teckningsrätter vid emissionen med företrädesrätt och därtill har HTT Holding utställt en senare beskriven teckningsgaranti gällande emissionen med företrädesrätt.

Riktad emission

Med stöd av den fullmakt som bolagsstämman beviljade 18.3.2008 riktade Bolagets styrelse idag till HTT Holding en aktieemission som omfattar 2 433 537 nya aktier i A-serien och 3 215 293 nya aktier i B-serien ("Riktad emission"). De nya aktierna motsvarar cirka 8,39 procent av Bolagets samtliga emitterade aktier och deras röster efter den Riktade emissionen. Teckningspriset för de nya aktierna är 17,00 euro för varje ny aktie i A- serien och B-serien. Teckningspriset överstiger den med B-aktiens omsättning vägda medelkursen under senaste 12 månader med ca 31,2 procent. Därtill har vid fastställande av teckningspriset beaktats Helhetstransaktionen, som förhandlats fram med HTT Holding, bestående av den riktade emissionen och emissionen med företrädesrätt för samtliga aktieägare. HTT Holding har tecknat och betalat de i den Riktade emissionen erbjudna aktierna i sin helhet. Bolaget erhöll genom den Riktade emissionen omkring 96,0 miljoner euro. Stockmann ämnar använda nettotillgångarna från den Riktade emissionen i sin helhet till amortering av lånen som upptogs för förvärvet av AB Lindex.

Aktierna som emitteras i den Riktade emissionen kommer att registreras i handelsregistret på så sätt att HTT Holding erhåller teckningsrätt i den nedan beskrivna emissionen med företrädesrätt med de aktier som idag tecknas i den Riktade emissionen. Bolaget ansöker om att aktierna upptas till föremål för offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy:s ("Helsingfors Börs") börslista och att aktierna upptas på börslistan uppskattningsvis fr.o.m. 19.8.2009. Bolaget har av Finansinspektionen erhållit tillstånd att avvika från skyldigheten att upprätta börsprospekt i samband med upptagning på listan.

Aktierna som emitterades vid den Riktade emissionen betalades i samband med teckningen och de ger samma rättigheter som Bolagets existerande aktier med ett nominellt värde på 2,00 euro. Aktierna i A-serien och B- serien ger lika ekonomiska rättigheter, men varje aktie i A-serien medför tio röster medan varje aktie i B-serien medför en röst.

Nyemission med företrädesrätt

Med stöd av den fullmakt som bolagsstämman beviljade 18.3.2008 beslutade Stockmanns styrelse idag vidare om genomförandet av en nyemission med företrädesrätt ("Nyemission med företrädesrätt") om cirka 44,9 miljoner euro.

Stockmanns styrelse beslutade att emittera högst 1 611 977 nya aktier i A- serien och högst 2 129 810 nya aktier i B-serien vid Nyemissionen med företrädesrätt, dvs. sammanlagt högst 3 741 787 nya aktier ("Aktier som erbjuds") på ett sådant sätt att Stockmanns aktieägare har företrädesrätt till teckning av nya aktier i proportion till sina innehav av aktier i Stockmann. Aktierna som erbjuds motsvarar cirka 5,26 procent av Bolagets samtliga emitterade aktier och deras röster efter den Riktade emissionen och Nyemissionen med företrädesrätt.

Teckningspriset vid Nyemissionen med företrädesrätt är 12,00 euro per Aktie som erbjuds. Teckningstiden inleds 31.8.2009 kl. 8.00 och avslutas 18.9.2009 kl. 20.00.

Teckningsrätt har aktieägare som på avstämningsdagen för Nyemissionen med företrädesrätt 19.8.2009 ("Avstämningsdagen") är antecknad som aktieägare i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy; eller för förvaltarregistrerade aktier, aktieägare för vars räkning aktierna på Avstämningsdagen är antecknade i aktieägarförteckningen. HTT Holding erhåller teckningsrätt med de aktier som man tecknar i den Riktade emissionen.

Aktieägare som är berättigade till teckning erhåller för varje A-aktie i sitt innehav på Avstämningsdagen automatiskt en (1) teckningsrätt i värdeandelsform som berättigar till teckning av nya A-aktier och som kan överlåtas fritt och för varje B-aktie i sitt innehav på Avstämningsdagen en (1) Teckningsrätt i värdeandelsform som berättigar till teckning av nya B-aktier och som kan överlåtas fritt (gemensamt "Teckningsrätt"). Innehavare av Teckningsrätt är berättigad att teckna en (1) ny A-aktie för varje adertontal (18) Teckningsrätter som ger rätt att teckna A-aktier och på motsvarande vis teckna en (1) ny B-aktie för varje adertontal (18) Teckningsrätter som ger rätt att teckna B-aktier. Bråkdelar i Aktierna som erbjuds emitteras inte.

Bolaget har inlämnat ett prospekt om Nyemissionen med företrädesrätt till Finansinspektionen för godkännande och prospektet offentliggörs uppskattningsvis 26.8.2009. Offentlig handel med Teckningsrätter för A- och B-aktier inleds i Helsingfors Börs uppskattningsvis 31.8.2009 och avslutas uppskattningsvis 11.9.2009.

Stockmann offentliggör genom ett börsmeddelande resultatet av Nyemissionen med företrädesrätt uppskattningsvis 24.9.2009.

Detaljerade villkor för Nyemissionen med företrädesrätt ingår som bilaga till detta börsmeddelande.

Under förutsättning att alla Aktier som erbjuds tecknas vid Nyemissionen med företrädesrätt, erhåller Stockmann cirka 44,9 miljoner euro vid Nyemissionen med företrädesrätt. Stockmann ämnar använda nettotillgångarna från Nyemissionen med företrädesrätt i sin helhet till amortering av lånen som upptogs för förvärvet av AB Lindex.

HTT Holding samt vissa andra aktieägare i Bolaget, vars sammanlagda andel av bolagets aktiekapital är 45,1 procent och av rösterna 56,8 procent efter den Riktade emissionen, har förbundit sig att vid Nyemissionen med företrädesrätt teckna den andel av de Aktier som erbjuds som motsvarar deras ägarandel. HTT Holding har förbundit sig att teckna eventuella Aktier som erbjuds som inte tecknas vid Nyemissionen med företrädesrätt.

Bolagets finansiella rådgivare beträffande Helhetstransaktionen är E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab. Arrangör av den riktade emissionen är E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab och huvudarrangör av Nyemissionen med företrädesrätt är Nordea Bank Finland Abp. Juridisk rådgivare för Helhetstransaktionen är Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stockmann Oyj Abp:

Hannu Penttilä - verkställande direktör +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - ekonomidirektör +358 9 121 3351

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Viktigt meddelande

Detta meddelande är reklam och inte ett prospekt i enlighet med tillämpliga åtgärder i syfte att implementera direktiv 2003/71/EG (sådant direktiv, tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i relevanta hemmedlemsländer under ett sådant direktiv "Prospektdirektivet"). Ett prospekt, som har förberetts i enlighet med Prospektdirektivet, om den emission med företrädesrätt som hänvisas till i detta meddelande kommer att publiceras och då bli tillgängligt vid teckningsställena i Finland.

Lagstiftningen inom vissa jurisdiktioner kan begränsa distributionen av detta meddelande. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan till att köpa Stockmanns värdepapper inom någon jurisdiktion.

Kopior av detta meddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom Australien, Kanada, Japan, Hongkong eller USA. Detta meddelande utgör inte och är inte del av någon värvning av köpare eller något erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Dessa värdepapper får inte heller erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt USA:s värdepapperslag (U.S. Securities Act of 1933) och dess regler och bestämmelser, förutom ifall ett undantag till lagens krav på registrerings blir tillämpligt. Stockmann har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av några värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har blivit eller kommer att bli godkänt i Storbritannien beträffande värdepappren. Följaktligen är detta meddelande endast riktat till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) personer som har yrkesmässig erfarenhet av ärenden angående investeringar som faller inom artikel 19(1) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order 2005") och (iii) samfund med högt nettovärde ("high net worth entities") som faller inom artikel 49(2) i Order 2005 (alla sådana personer gemensamt "relevanta personer"). Placeringar som avses i detta meddelande är endast tillgängliga för och kommer endast att företas med relevanta personer. Inga andra än relevanta personer bör vidta åtgärder p.g.a. eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Stockmann har inte gett sitt tillåtande till erbjudande av aktier eller teckningsrätter till allmänheten i någon annan medlemsstat i EES än i Finland och Sverige. Erbjudande av värdepapper till allmänheten som kan antas grunda sig på detta meddelande i någon EES-medlemsstat (förutom Finland och Sverige) som har implementerat Prospektdirektivet är endast riktat till i Prospektdirektivet avsedda kvalificerade investerare i den medlemsstaten.

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som är uttalanden anknutna till framtida händelser. I detta sammanhang gäller framtidsinriktade uttalanden oftast Stockmanns förväntade framtida affärsverksamhet och finansprestanda, och innehåller ofta ord som "förvänta", "förutse", "ha för avsikt", "ämna", "planera", "tro", "söka" och "kommer att". Framtidsinriktade uttalanden baseras på aktuella förväntningar och prognoser om framtida händelser. Det förverkligade utfallet kan skilja sig väsentligt från det som har diskuterats i, eller underförståtts av, dessa framtidsinriktade uttalanden. Stockmann tar inte ansvar för att uppdatera sina framtidsinriktade uttalanden.

Nordea Bank Finland Abp och E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab agerar exklusivt för Stockmann och ingen annan angående denna emission med företrädesrätt och kommer inte att betrakta några andra som sina kunder (vare sig de mottagit detta meddelande eller inte), skyddet de erbjuder sina kunder gäller endast för Stockmann och de rådger inte någon annan än Stockmann angående emissionen med företrädesrätt eller andra ärenden som avses i detta meddelande.

Varken Nordea Bank Finland Abp eller E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab accepterar något som helst ansvar för innehållet i detta meddelande och gör ingen framställning eller garanti, uttalad eller underförstådd, för innehållet i detta meddelande, dess riktighet, fullständighet eller bestyrkande, eller för något annat uttalande som har gjorts eller påstås ha gjorts av dem, eller på deras uppdrag, i anslutning till Stockmann eller aktierna eller emissionen med företrädesrätt och ingenting i detta meddelande utgör ett löfte eller en garanti om det förgångna eller framtiden. Således frånsäger sig Nordea Bank Finland Abp och E. Öhman J:or Fondkommission Finland Ab allt skadestånds-, avtalsbaserat och annat ansvar (frånsett ovannämnda) som kunde aktualiseras genom detta meddelande eller vilket som helst dylikt uttalande.

BILAGA: VILLKOR FÖR AKTIEEMISSION

Den 18 mars 2008 befullmäktigade Stockmanns ordinarie bolagsstämma Bolagets styrelse att fatta beslut om emission i en eller flera rater av aktier och/eller särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen befullmäktigades att besluta om antalet A- och B-aktier som skall emitteras. Med stöd av fullmakten kan dock antalet aktier som emitteras högst uppgå till totalt 15 000 000 aktier. Enligt befullmäktigandet kan aktieemissionen genomföras antingen i enlighet med aktieägarnas företrädesrätt till teckning eller som en riktad emission. Styrelsen befullmäktigades att fatta beslut om de övriga villkoren för aktieemissionen. Befullmäktigandet gäller högst tre (3) år. Syftet med aktieemissionen och/eller emissionen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier är att stärka Bolagets kapitalstruktur genom amortering av det främmande kapital som skaffades för förvärvet av Lindex.

Med stöd av befullmäktigandet har Bolaget genomfört riktade aktieemissioner 23-24.6.2008 (de nya aktierna registrerades i handelsregistret 27.6.2008) och 14.8.2009 (de nya aktierna registreras i handelsregistret uppskattningsvis 18.8.2009). I dessa riktade emissioner emitterades totalt 11 258 190 aktier i Bolaget.

Enligt befullmäktigandet av den ordinarie bolagsstämman har Bolagets styrelse som en del av arrangemangen i anknytning till förstärkandet av Bolagets kapitalstruktur 14.8.2009 beslutat om aktieemission mot vederlag ("Aktieemission") som grundar sig på aktieägarnas företrädesrätt till teckning, i vilken högst 1 611 977 nya erbjudna A-aktier samt högst 2 129 810 nya erbjudna B-aktier ("Erbjudna aktier") emitteras i enlighet med villkoren för denna Aktieemission.

Antalet aktier i Bolaget kan till följd av Aktieemissionen stiga från 67 352 166 aktier till högst 71 093 953 aktier. Förutsatt att alla Erbjudna aktier tecknas representerar de nya aktierna i A-serien som emitteras i Aktieemissionen cirka 5,6 procent av Bolagets aktier i A-serien som emitterats före Aktieemissionen och det röstantal dessa genererar samt cirka 5,3 procent av Bolagets aktier i A-serien och det röstantal dessa genererar efter Aktieemissionen. På motsvarande sätt representerar de nya aktierna i B-serien som emitteras i Aktieemissionen cirka 5,6 procent av Bolagets aktier i B-serien som emitterats före Aktieemissionen och det röstantal dessa genererar samt cirka 5,3 procent av Bolagets aktier i B- serien och det röstantal dessa genererar efter Aktieemissionen. De Erbjudna aktierna representerar cirka 5,6 procent av samtliga aktier i Bolaget och cirka 5,6 procent av det röstantal som samtliga aktier i Bolaget genererar före Aktieemissionen och cirka 5,3 av samtliga aktier i Bolaget och cirka 5,3 procent av det röstantal som samtliga aktier i Bolaget genererar efter Aktieemissionen.

Teckningsrätt

De nya aktierna i A- och B-serien erbjuds Bolagets ägare av aktier i A- och B-serien i samma proportion som de äger aktier i Bolaget på Aktieemissionens avstämningsdag så att var och en av Stockmanns aktieägare är berättigad att teckna en (1) ny aktie i samma aktieserie per arton (18) ägda aktier i Bolaget. Avstämningsdagen för aktieemissionen är 19.8.2009 ("Avstämningsdag").

Teckningsrätt har de aktieägare som på Avstämningsdagen för aktieemissionen är upptagna i aktieregistret som upprätthålls av Euroclear Finland Oy; eller för förvaltarregistrerade aktier, de aktieägare för vars räkning aktierna på Avstämningsdagen är antecknade i aktieägarförteckningen.

För varje A-aktie som en teckningsberättigad aktieägare äger på Avstämningsdagen får han eller hon automatiskt en (1) sådan teckningsrätt i värdeandelsform som fritt kan överlåtas och som berättigar till teckning av nya A-aktier och för varje B-aktie som han eller hon äger på Avstämningsdagen en (1) sådan Teckningsrätt i värdeandelsform som fritt kan överlåtas och som berättigar till teckning av nya B-aktier (gemensamt "Teckningsrätt").

De teckningsrättigheter som hör till aktieägarna kan inte fås och Teckningsrätten kan inte utnyttjas innan aktieägarens rätt har registrerats i värdeandelssystemet. Ägaren av sådana aktier i Bolaget som har antecknats på ett gemensamt konto har möjlighet att ansöka om registrering av sin rätt i värdeandelssystemet och få Teckningsrättigheter även efter Avstämningsdagen före utgången av Teckningstiden. Om aktieägarens rätt inte har registrerats i värdeandelssystemet vid utgången av Teckningstiden, förfaller Teckningsrättigheterna som värdelösa.

Innehavaren av Teckningsrättigheterna, dvs. aktieägaren eller en sådan person eller ett sådant samfund till vilken eller vilket teckningsrättigheterna har överförts, har rätt att teckna Erbjudna aktier i Aktieemissionen. Teckningsrättigheterna kan fritt överlåtas och är föremål för offentlig handel vid NASDAQ OMX Helsingfors Ab (Helsingfors Börs) uppskattningsvis 31.8-11.9.2009.

Om en sådan aktie i Bolaget som berättigar till Teckningsrätt har pantsatts eller berörs av någon annan begränsning, kan Teckningsrätten inte nödvändigtvis genast utnyttjas utan pantinnehavarens eller annan rättsinnehavares samtycke.

Teckningsförhållande

Med varje Teckningsrätt per artontal (18) som berättigar till teckning av A-aktier är innehavaren av Teckningsrätten berättigad att teckna en (1) ny A-aktie och på motsvarande sätt med Teckningsrätten per varje artontal (18) som berättigar till teckning av B-aktier en (1) ny B-aktie ("Teckningsförhållande"). Bråkdelarna av de Erbjudna aktierna emitteras inte.

Teckningspris

Teckningspriset för de Erbjudna aktierna är 12,00 euro per Erbjuden A- aktie och 12,00 euro per Erbjuden B-aktie.

Av det aktiespecifika Teckningspriset registreras två (2) euro i Bolagets aktiekapital och resten i Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

Teckningstid

Teckningstiden börjar 31.8.2009 kl. 8.00 och slutar 18.9.2009 kl. 20.00 ("Teckningstid"). Teckningsställena tar emot teckningsuppdrag under teckningsställenas öppettider. Stockmanns stamkundsservice i Finland tar emot teckningsuppdrag den 11 september 2009 ända tills varuhuset stänger.

De kontoförande instituten och förvaringsinstituten kan av sina kunder kräva att teckningsuppdraget ges en viss dag redan före utgången av den offentliga handeln med Teckningsrättigheter eller Teckningstiden.

Teckningsställen

Följande teckningsställen finns:

1) Nordea Bank Finland Abp:s kontor och Nordea Private Banking-enheterna i Finland. 2) Nordeas Kundbetjäning per telefon med Nordeas bankkoder mån-fre kl. 8.00-20.00, tfn 0200 3000 (betjäning på finska) och tfn 0200 5000 (betjäning på svenska)(lna/mta). Ett teckningsuppdrag som har getts via Nordeas Kundbetjäning förutsätter att tecknaren har ett giltigt avtal om bankkoder med Nordea. Företag kan inte ge teckningsuppdrag per telefon. 3) Stockmanns stamkundsservice i anslutning till varuhusen i Finland under varuhusets öppettider. I Stockmanns stamkundsservice bör teckning utföras senast 11.9.2009. I Stockmanns stamkundsservice kan utjämningshandel inte föras.

Teckningsuppdrag tas emot även av sådana kontoförande institut och värdepappersförvarare som har slutit ett avtal med Nordea Bank Finland Abp om mottagande av teckningar.

Användning av teckningsrätterna

Aktieägaren kan delta i Aktieemissionen genom att teckna Erbjudna A-aktier eller Erbjudna B-aktier med de Teckningsrättigheter som finns på hans eller hennes värdeandelskonto och betala Teckningspriset. För att aktieägaren skall kunna delta i Aktieemissionen måste han eller hon ge ett teckningsuppdrag i enlighet med förvaringsinstitutets eller det kontoförande institutets anvisningar. Om aktieägaren inte får några anvisningar om teckningen av sitt eget kontoförande institut, skall aktieägaren ge teckningsuppdraget på ett av Nordea Bank Finland Abp:s kontor. Euroclear Finland Ab:s värdeandelskontokunder bör ge teckningsuppdrag på Nordea Bank Finland Abp:s kontor.

Övriga investerare som deltar i Aktieemissionen, till exempel innehavarna av teckningsrättigheter som har köpts på Helsingfors Börs, måste ge teckningsuppdraget i enlighet med anvisningarna av sin egen värdepappersförvarare eller sitt eget kontoförande institut.

De aktieägare och de övriga investerare som deltar i Aktieemissionen och vars aktier eller Teckningsrättigheter har registrerats i förvaltarregisterförarens (eller något annat förvaringsinstituts) namn skall ge teckningsuppdraget i enlighet med förvaltarregisterförarens anvisningar.

Teckningsuppdragen skall ges skilt för varje värdeandelskonto.

Teckningen är bindande och kan inte ändras eller annulleras, med undantag av de situationer som avses i avsnittet "-Annullering av teckningar under vissa omständigheter".

Sådana teckningsrättigheter som inte har använts senast vid utgången av Teckningstiden, 18.9.2009 kl. 20.00, förfaller.

Utjämningshandel

I samband med att ett teckningsuppdrag ges har aktieägarna möjlighet att i utjämningshandeln kostnadsfritt köpa eller sälja den del av Teckningsrättigheterna som över- eller underskrider Teckningsförhållandet, med andra ord högst sjutton (17) Teckningsrättigheter. Om aktieägarens kontoförande institut eller förvaringsinstitut inte erbjuder en möjlighet till utjämningshandel, kan aktieägaren göra utjämningshandel och teckning vid Nordea Bank Finland Abp:s kontor. Utjämningshandeln med teckningsrättigheterna fortsätter högst till utgången av Teckningstiden. Utjämningshandeln kan avbrytas före utgången av Teckningstiden.

Vissa aktieägares deltagande i Aktieemissionen och teckningsgaranti

De aktier som HTT Holding Oyj Abp ("HTT Holding") tecknat i den riktade emissionen 14.8.2009 berättigar till teckningsrättigheter. HTT Holding samt vissa andra av Bolagets aktieägare, vars totala andel av bolagets aktiekapital utgör 45,1 procent och 56,8 procent av rösterna efter den Riktade emissionen, har förbundit sig att i Aktieemissionen teckna sådana andelar av de Erbjudna aktierna ("Teckningsförbindelse") som motsvarar deras ägarandel. Dessutom har HTT Holding förbundit sig till att i Aktieemissionen teckna sådana Erbjudna aktier som inte tecknas, med undantag av de Erbjudna aktier för vilka man utfäst en Teckningsförbindelse.

Erbjudande av sådana aktier som på basis av teckningsrättigheterna inte har tecknats

De erbjudna aktier som på basis av teckningsrättigheterna inte har tecknats ("Aktier som inte har tecknats") kan riktas för teckning av sådana parter som Bolagets styrelse har fattat beslut om före 24.9.2009. Bolaget strävar efter att förverkliga erbjudandet av de Aktier som inte har tecknats på följande sätt:

1) Sådana Aktier som inte har tecknats erbjuds i första hand för teckning av huvudarrangören Nordea Bank Finland Abp ("Huvudarrangör") och vidare för försäljning i offentlig handel eller på annat sätt till marknadspris så att Huvudarrangören redovisar den erhållna nettoavkastningen (försäljningspriset på de aktier som inte har tecknats minus Teckningspriset, handelskostnaden, den eventuella överlåtelseskatten och övriga kostnader) för innehavarna av de oanvända Teckningsrättigheterna, om försäljningen ger en nettoavkastning. Den eventuella nettoavkastningen utbetalas uppskattningsvis 2.10.2009. Innehavaren av en teckningsrätt kan neka till att ta emot utbetalningen för nettoavkastningen genom att meddela om detta skriftligen till sitt kontoförande institut inom Teckningstiden; och

2) i andra hand till HTT Holding i enlighet med teckningsgarantin.

Teckningen och försäljningen av de Aktier som inte tecknas är villkorliga för avtalet mellan Bolaget och Huvudarrangören, villkoren i HTT Holdings teckningsgaranti samt för marknadsförhållandena, inklusive Stockmanns aktiekurs och likviditeten av Bolagets aktier, och inga garantier finns för teckningen eller försäljningen. Av denna orsak får innehavarna av sådana Teckningsrättigheter som inte blir använda inte nödvändigtvis någon gottgörelse för de Teckningsrättigheter som inte blir använda. Bolaget, HTT Holding och Huvudarrangören kan vidta ovan nämnda åtgärder utan samtycke av innehavaren av en Teckningsrätt. Huvudarrangören är inte förpliktad att sälja de Aktier som inte tecknas och Huvudarrangören kan, med Bolagets samtycke, acceptera även erbjudanden som är lägre än marknadspriset i fråga om Aktier som inte har tecknats.

Bolagets styrelse godkänner slutgiltigt teckningarna och försäljningarna av de Aktier som inte har tecknats.

Den i värdepappersmarknadslagen förutsatta rätten till annullering av teckningar

De investerare som har tecknat Erbjudna A-aktier och/eller Erbjudna B- aktier eller gett ett teckningsuppdrag har enligt värdepappersmarknadslagen rätt att annullera sin teckning, om det i samband med Aktieemissionen publicerade prospektet ("Prospekt") kompletteras till följd av ett sådant fel som hänför sig till uppgifterna i denna som kan ha avgörande betydelse för investerarna. Användningen av annulleringsrätten förutsätter att investeraren har tecknat och/eller förbundit sig till att teckna Erbjudna A-aktier eller Erbjudna B-aktier innan kompletteringen av Prospektet har publicerats och att kompletteringen publiceras efter att Finansinspektionen har godkänt Prospektet och innan handeln med interimsaktier som motsvarar de Erbjudna A-aktierna eller de erbjudna B-aktierna inleds. De förfaranden som gör det möjligt att annullera teckningen offentliggörs i ett börsmeddelande samtidigt som den eventuella kompletteringen av Prospektet.

Offentlig handel med Teckningsrättigheterna

Teckningsrättigheterna för A- och B-aktierna kan fritt överlåtas under hela Teckningstiden. Den offentliga handeln med de Teckningsrättigheter som berättigar till teckning av A- och B-aktier på Helsingfors Börs inleds uppskattningsvis 31.8.2009 och avslutas uppskattningsvis 11.9.2009. Priset på teckningsrättigheterna för A- och B-aktierna på Helsingfors Börs fastställs enligt den förhärskande marknadssituationen. Teckningsrättigheter för A- och B-aktier kan förvärvas eller överlåtas genom att ge ett köp- eller försäljningsuppdrag till det egna förvaringsinstitutet eller kontoförande institutet eller vilken som helst förmedlare.

Handelskoden för Teckningsrättigheterna för A-aktierna är STCASU0109 och ISIN-koden FI4000003702. Handelskoden för Teckningsrättigheterna för B- aktierna är STCBSU0109 och ISIN-koden FI4000003728.

Betalning av teckningarna

Teckningspriserna på de i Aktieemissionen tecknade Erbjudna A- och B- aktierna måste betalas i sin helhet i samband med teckningen i enlighet med teckningsställets eller det aktuella förvaringsinstitutets eller kontoförande institutets anvisningar. Teckningen anses vara fullgjord först när teckningsblanketten har kommit fram till teckningsstället och Teckningspriset har betalats i sin helhet.

De Erbjudna aktier som har tecknats på basis av Teckningsgarantin måste betalas senast 24.9.2009.

Godkännande av teckningarna och publicering av resultatet

Bolagets styrelse godkänner alla teckningar som har gjorts på basis av Teckningsrättigheterna för A- och B-aktier eller utan Teckningsrättigheter och i enlighet med dessa villkor för Aktieemissionen, styrelsens beslut samt tillämpliga lagar och bestämmelser. Om Bolagets styrelse emitterar sådana Aktier som inte har tecknats för teckning av parter som man har fattat beslut om, kan styrelsen enligt eget övervägande godkänna eller avvisa teckningarna. Om godkännandet eller avvisningen av teckningarna sänds inget bekräftelsebrev.

Bolaget publicerar det slutgiltiga resultatet av Aktieemissionen i ett börsmeddelande, uppskattningsvis 24.9.2009.

Registrering av Erbjudna aktier på värdeandelskontot och handel med Erbjudna aktier

De Erbjudna A-aktier och de Erbjudna B-aktier som har tecknats i Aktieemissionen emitteras som värdeandelar i det värdeandelssystem som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. De Erbjudna A-aktier och de Erbjudna B-aktier som har tecknats på basis av användningen av Teckningsrättigheterna för A- och B-aktierna registreras på tecknarens värdeandelskonto som interimsaktier som motsvarar de Erbjudna aktierna (A- aktie: ISIN-kod FI4000003686, handelskod STCASN0109 och B-aktie: ISIN-kod FI4000003710, handelskod STCBSN0109) efter teckningen. Handeln med interimsaktier inleds den första handelsdagen efter utgången av Teckningstiden 21.9.2009. Interimsaktierna kan fritt överlåtas.

Interimsaktierna i A-serien sammanslås med Bolagets nuvarande A-aktier och interimsaktierna i B-serien med Bolagets nuvarande B-aktier (A-aktiens ISIN-kod är FI0009000236, handelskod STCAS och B-aktiens ISIN-kod FI0009000251, handelskod STCBV) när de Erbjudna A-aktierna och de Erbjudna B-aktierna har registrerats i handelsregistret. Sammanslagningen sker uppskattningsvis 28.9.2009. Erbjudna aktier kan fritt överlåtas. Handeln med Erbjudna aktier på Helsingfors Börs inleds uppskattningsvis 29.9.2009.

Aktieägarnas rättigheter

De Erbjudna A-aktierna och de Erbjudna B-aktierna berättigar till full utdelning av Bolagets eventuella dividend och genererar aktieägarens övriga rättigheter i Bolaget från och med den tidpunkt då de Erbjudna A- aktierna och de Erbjudna B-aktierna har registrerats i handelsregistret, uppskattningsvis 28.9.2009.

Avgifter och kostnader

För teckningen av de Erbjudna A-aktierna och de Erbjudna B-aktierna uppbärs ingen överlåtelseskatt eller serviceavgift. De kontoförande institut och de värdepappersförmedlare som genomför uppdrag gällande Teckningsrättigheterna kan uppbära ett förmedlingsarvode för dessa åtgärder enligt sina egna prislistor. De kontoförande instituten uppbär också en avgift för upprätthållandet av värdeandelskontot och förvaringen av aktierna enligt sin prislista.

Tillämplig lag och avgörande av meningsskiljaktigheter

På Aktieemissionen tillämpas Finlands lag. Eventuella meningsskiljaktigheter som beror på Aktieemissionen avgörs vid en behörig domstol i Finland.

Övriga frågor

Bolagets styrelse fattar beslut om övriga omständigheter och praktiska åtgärder i anknytning till emissionen av Erbjudna aktier och Aktieemissionen.

Mer information

Mer information om rättigheterna som hänför sig till Bolagets aktier presenteras i avsnittet "Aktier och aktiekapital-Aktieägarens rättigheter" och om beskattningen i avsnittet "Beskattning" i Prospektet.

Tillbaka