STOCKMANN SÄLJER SINA EGNA AKTIER SOM BOLAGET FÖRFOGAR ÖVER

STOCKMANN Oyj Abp Förändringar i återköpta aktier 3.6.2009 kl. 16.30

STOCKMANN SÄLJER SINA EGNA AKTIER SOM BOLAGET FÖRFOGAR ÖVER

Stockmanns styrelse beslöt i dag att med stöd av fullmakten från bolagsstämman 20.3.2007 att överlåta aktier bolaget förfogar över enligt följande villkor:

1. Det maximala antalet aktier som överlåts är 336.528 aktier i serie B;

2. Aktierna överlåts i en av NASDAQ OMX Helsinki Oy arrangerad offentlig handel i en eller flera avtalsaffärer till investerare vilka värdepappersförmedlaren förvärvat;

3. Priset som betalas för aktierna är gängse värde för bolgets aktie, som i den offentliga handeln bestäms av aktiens börskurs och på basen av bankirfirmans förvärvade offerter; samt

4. Aktierna betalas enligt börshandelns tillämpningsregler.

Den från aktierna erhållna köpeskillingen upptas i fonden för investerat fritt eget kapital. Aktierna överlåts som en del av bolagets tidigare offentliggjorda program för frigörelse av kapital. En överlåtelse av egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är således ett för bolaget tungt vägande ekonomiskt skäl.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka