KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 13.2.2009 kl. 12.45

KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 17 mars 2009 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Karamzinsgatan 4. Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig vid mötesplatsen där anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av röstningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2008 Verkställande direktörens översikt

7. Fastställandet av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att i dividend för räkenskapsperioden 2008 utdelas 0,62 euro per aktie. Dividenden för år 2008 föreslås utbetalas 2.4.2009 till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 20.3.2009 är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab).

Därtill föreslår styrelsen, att styrelsen skulle ges fullmakt för att bestämma, enligt eftertanke och ifall det ekonomiska läget tillåter, att dessutom utdela en dividend om högst 0,38 euro per aktie. Styrelsen bör göra sitt beslut innan 31.12.2009. Enligt styrelsens beslut utdelas i så fall dividend till de aktieägare som på av styrelsen beslutna avstämningsdagen är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab). Styrelsen besluter om tidpunkt för dividendens avstämningsdag samt utbetalningsdag, ändå minst fem bankdagar fr.o.m. avstämningsdagen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman att styrelsemedlemmarnas arvoden för mandatperioden som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämman 2010 bibehålls desamma under den föregående mandatperioden: styrelseordföranden 76.000 euro, viceordförande 49.000 euro, samt övriga medlemmar 38.000 euro var. Belöningen föreslås till att betalas i form av aktier. Därtill föreslår utnämnings- och belöningsutskottet at var och en av styrelsemedlemmarna betalas 500 euro per styrelsemöte samt för utnämnings- och belöningsutskottets möten.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter Styrelsens utnämnings- och belöningsutskottet föreslår för bolagsstämman att styrelsemedlemmarnas antal kvarstår som sju.

12. Val av styrelseledamöter Styrelsens utnämnings- och belöningsutskottet föreslår för bolagsstämman att styrelsens nuvarande medlemmar, minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, direktör för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen ja kammarrådet Henry Wiklund, skulle återväljas för mandatperioden som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

13. Beslut om revisorernas arvode Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisorn betalas enligt måttlig räkning.

14. Val av revisor Aktieägare i bolaget, vilka representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget, har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman att revisorer för år 2008 återväljs CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens paragrafer 3och 5 Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningens paragraf 3 röstrestriktion, enligt vilken ingen kan använda mer än en femte del av rösterna representerade i bolagsstämman, skulle avställas. Därtill föreslår styrelsen att bolagsordningens paragraf 5 ändras så att styrelsens åldersbegränsning avställs. Enligt nuläget kan över 65 åringar inte bli invalda i styrelsen.

16. Ändring av villkor för årets 2008 stamkundsoptioner Styrelsen föreslår för bolagsstämman att årets 2008 stamkundsoptionernas villkor ändras så att täckningspriset för aktierna blir B-aktiens med omsättning vägda medelkurs på Helsingfors börs under tidsperioden 1.2.2009 - 28.2.2009. Enligt bolagsstämmans beslut år 2008, godkändes tidsperioden för bestämmandet av täckningspris att vara 1.2.2008 - 29.2.2008. Förövrigt skulle villkoren behållas oförändrade. Den allmänna nedgången på aktiemarknaderna på grund av den globala finanskrisen förhindrar optionsprogrammets förverkligande enligt nuvarande villkor. Enligt villkoren för årets 2008 stamkundsoptioner, delas med avvikelse från aktieägarnas förteckningsrätt, 2.500.000 optionsrätter vederlagsfritt till stamkunder. Förslaget att avvika från aktieägarnas förteckningsrätt motiveras genom att optionsprogrammet strävar till att belöna stamkunder för köplojalitet och således förbättra Stockmanns konkurrensställning. Varje optionsrätt berättigar att teckna en aktie i serie B i bolaget . Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendbetalning med värdet av de eventuella dividender som bestämts innan aktieteckningen sker. Teckningsperioderna för aktier är i maj 2011 och 2012. Bolagets aktiekapital kan som följd av aktieteckningarna stiga med högst 5.000.000 euro.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar De förslag av styrelsen och styrelsens utnämnings- och belöningsutskott som hänför sig till föredragningslistan ovansamt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor www.stockmann.com. Stockmann Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast 23.2.2009. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 6.3.2009 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab). Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 10.3.2009 klockan 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras

a) på Stockmann Oyj Abp:s internet-sidor www.stockmann.com b) per telefon på numret 09 121 3260 c) per telefax på numret 09 121 3101 d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Anmälan till bolagsstämman, Alexandersgatan 52 B, 00100 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Anmälan till bolagsstämman, Alexandersgatan 52 B, 00100 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman skall vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag 6.3.2009. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets internetsidor www.stockmann.com.

4. Övriga anvisningar och information På dagen för denna stämmokallelse 13.2.2009 uppgår det totala antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 26.582.049 A-aktier och 35.121.287 B-aktier samt antalet röster av A-aktier 265.820.490 och av B-aktier 35.121.287 röster.

Avgiftsfri parkering under stämman har arrangerats för deltagare på Finlandiahusets parkeringsområde. Anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30.

Helsingfors, 13. februari 2009

Stockmann Oyj Abp

Styrelsen

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka