STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2008

STOCKMANN Oyj Abp Bokslutskommuniké 13.2.2009 kl. 12.45

STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2008

ETT MÅTTLIGT RESULTAT I SVÅRA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN

Under det fjärde kvartalet ökade Stockmanns försäljning med 13 procent och uppgick till 652,8 Me (578,8 Me år 2007), rörelsevinsten för motsvarande period minskade och uppgick till 58,4 Me (70,8 Me). Under hela räkenskapsperioden ökade Stockmannkoncernens försäljning med 36 procent och uppgick till 2 265,8 Me (1 668,3 Me). Koncernens rörelsevinst minskade under räkenskapsperioden och var 121,9 Me (125,2 Me). Nettofinansieringskostnaderna ökade enligt planerna till följd av förvärvet av Lindex. I och med att svenska kronan försvagades bokfördes på valutalånets icke-realiserade kursvinst en latent skatteskuld om 27,2 miljoner euro som dock inte inverkar på kassaflödet. Av dessa orsaker förblev räkenskapsperiodens vinst mindre än året innan och uppgick till 39,1 Me. Resultatet per aktie var 0,67 e (1,59 e). Resultatet per aktie skulle vara 1,13 euro utan ökningen i den latenta skatteskulden till följd av den svagare svenska kronan. Styrelsen föreslår att i dividend utdelas 0,62 euro per aktie. Styrelsen föreslår dessutom att styrelsen befullmäktigas att senast 31.12.2009 enligt prövning, förutom den tidigare nämnda dividenden som fastställs av bolagsstämman, besluta om utbetalning av dividend om bolagets ekonomiska situation så tillåter, dock högst 0,38 euro per aktie.

Nyckeltal10-1210-12
2008200720082007
Försäljningmilj. euro652,8578,82 265,81 668,3
Omsättningmilj. euro541,3483,91 878,71 398,2
Rörelsevinstmilj. euro58,470,8121,9125,2
Resultat före skattmilj. euro45,766,571,7119,4
Resultat/aktieeuro0,340,870,671,59
Resultat/aktie utan deneuro1,13
latenta skatteskulden som
förorsakats av den
försvagade svenska kronan
Eget kapital/aktieeuro11,2410,66
Kassaflöde från rörelsenmilj. euro170,1119,9
Nettoskuldsättningsgradprocent107,4146,9
Soliditetprocent39,032,6
Antal aktier,tusen st.58 60955 606
utspätt vägt medeltal
Avkastning på sysselsattprocent8,312,1
kapital, glidande 12 mån.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 36 procent år 2008 och uppgick till 2 265,8 miljoner euro (1 668,3 miljoner euro). Den starka tillväxten uppkom till följd av att Lindex slogs samman med koncernen i december 2007. Seppäläs försäljning ökade, varuhusgruppens försäljning låg på samma nivå som året innan och Hobby Halls försäljning minskade.

Försäljningen i Finland ökade med 5 procent och uppgick till 1 224,8 miljoner euro. Koncernens försäljning i utlandet uppgick till 1 041,0 miljoner euro, en ökning med 110 procent. Försäljningsökningen i utlandet exklusive Lindex var 2 procent. Orsaken till att försäljningsökningen i utlandet minskade var att varuhuset i köpcentret Smolenski Passage i Moskva stängdes i maj till följd av ett olagligt förfarande från hyresvärdarna samt att svenska kronan, norska kronan och ryska rubeln försvagades i förhållande till euron. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning ökade från 30 procent till 46 procent.

De övriga rörelseintäkterna uppgick till 4,2 miljoner euro (9,7 miljoner euro året innan) och härrörde från försäljningen av en obebyggd tomt och vissa aktier.

Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet ökade med 300,1 miljoner euro och uppgick till 907,0 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 48,3 procent (43,4 procent). Den främsta orsaken till att koncernens relativa bruttomarginal förbättrades var att Lindex siffror slogs samman med koncernens siffror. Den relativa bruttomarginalen för Lindex var den högsta någonsin. Den relativa bruttomarginalen för Hobby Hall ökade medan Seppäläs relativa bruttomarginal låg på samma nivå som året innan och den relativa bruttomarginalen för varuhusgruppen minskade något. Rörelsekostnaderna ökade med 273,2 miljoner euro och avskrivningarna med 24,5 miljoner euro.

Till räkenskapsperioden hänför sig kostnader på 6,0 miljoner euro för stängningen av Smolenskajavaruhuset. Resultatinverkan av stängningen var totalt 14 miljoner euro då även de allmänna kostnaderna som hänförts till de övriga enheterna efter stängningen samt den uteblivna täckningen beaktas.

Koncernens rörelsevinst minskade under räkenskapsperioden med 3,3 miljoner euro och uppgick till 121,9 miljoner euro.

Nettofinansieringskostnaderna ökade med 44,4 miljoner euro och uppgick till 50,1 miljoner euro (5,7 miljoner euro). Nettofinansieringskostnaderna ökade i första hand till följd av kostnaderna för främmande kapital i anknytning till förvärvet av Lindex.

Räkenskapsperiodens vinst före skatt uppgick till 71,7 miljoner euro, dvs. 47,7 miljoner euro mindre än året innan. De direkta skatterna uppgick till 32,7 miljoner euro, dvs. 1,6 miljoner euro mer än året innan. I och med att svenska kronan försvagades, bokfördes för den icke-realiserade kursvinsten på valutalånet som tagits för förvärvet av Lindex en latent skatteskuld om 27,2 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst uppgick till 39,1 miljoner euro (88,4 Me).

Vinsten för det fjärde kvartalet minskade och uppgick till 19,1 miljoner euro (48,6 Me).

Räkenskapsperiodens resultat per aktie var 0,67 euro (1,59 euro) och utspätt med inverkan av optioner 0,67 euro (1,58 euro). Beräknat exkl. ökningen av den latenta skatteskulden på 27,2 miljoner euro till följd av den försvagade svenska kronan var räkenskapsperiodens resultat per aktie 1,13 euro. Det egna kapitalet per aktie var 11,24 euro (10,66 euro).

FÖRSÄLJNING OCH RESULTATUTVECKLING PER AFFÄRSSEGMENT

Varuhusgruppen

Varuhusgruppens försäljning förblev på samma nivå som året innan och uppgick till 1 218,9 miljoner euro. Försäljningen i Finland var på samma nivå som året innan. Utlandsverksamhetens försäljning ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum samt av de nya Bestsellerbutikerna, men å andra sidan minskade stängningen av Smolenskajavaruhuset i Moskva försäljningen. Försäljningen för utlandsverksamheten ökade med en procent och dess andel av gruppens försäljning var 29 procent (28 procent).

Den relativa bruttomarginalen för räkenskapsperioden minskade, vilket berodde på en aktiv priskampanj som riktades till stamkunderna i slutet av året i syfte att upprätthålla försäljningsvolymen. Varuhusgruppens rörelsevinst minskade och uppgick till 54,0 miljoner euro (91,8 miljoner euro). I rörelsevinsten för året innan ingår intäkter av engångskaraktär på 9,7 miljoner euro. På räkenskapsåret bokfördes sammanlagt 6,0 miljoner euro i kostnader för stängningen av Smolenskajavaruhuset. Resultatinverkan av stängningen var totalt 14 miljoner euro då även de allmänna kostnaderna som hänförts till de övriga enheterna efter stängningen samt den uteblivna täckningen beaktas.

Rörelsevinsten för det fjärde kvartalet uppgick till 34,9 miljoner euro (46,9 miljoner euro).

Lindex

Under räkenskapsperioden uppgick Lindex försäljning till 672,5 miljoner euro. Jämfört med pro forma-beräkningen för år 2007, som gjorts upp för motsvarande period, minskade försäljningen med 5 procent, vilket berodde på valutakursändringarna. Kalkylerat i lokala valutor var försäljningen på samma nivå som året innan, men Lindex ökade sin andel på bolagets huvudsakliga marknadsområde, Sverige. Lindex rörelsevinst uppgick till 58,7 miljoner euro. Rörelsevinsten belastades av de till Lindex förvärvet tillhörande och enligt IFRS-redovisningen gjorda avskrivningarna och en kostnadsbokföring av engångskaraktär av omsättningstillgångarna, vilka uppgick till totalt 6,5 miljoner euro. Lindex operativa resultat räknat i lokala valutor var det bästa någonsin. Svenska kronan och norska kronan försvagades i jämförelse med euron vilket minskar räkenskapsperiodens rörelsevinst kalkylmässigt med 2,7 miljoner euro. Lindex pro forma- rörelsevinst för år 2007 uppgick till 70,9 miljoner euro. I koncernens resultat för år 2007 uppgick rörelsevinsten för Lindex, som förvärvats i december, till 15,0 miljoner euro.

Rörelsevinsten för det fjärde kvartalet uppgick till 20,3 miljoner euro. Svenska kronan och norska kronan försvagades i jämförelse med euron vilket minskar det fjärde kvartalets rörelsevinst kalkylmässigt med 2,6 miljoner euro.

Hobby Hall

Försäljningen för Hobby Hall minskade med 7 procent under räkenskapsperioden och uppgick till 191,0 miljoner euro (206,5 miljoner euro). Merparten av Hobby Halls försäljning består av elektronikprodukter, vilkas totalmarknad har minskat samtidigt som de har uppvisat en allmän sjunkande prisutveckling. Försäljningen minskade både i Finland och i utlandet, men den relativa bruttomarginalen för Hobby Hall ökade. Hobby Halls rörelsevinst minskade med 4,9 miljoner euro och uppgick till 0,8 miljoner euro (5,7 miljoner euro). Den försvagade rörelsevinsten under räkenskapsperioden berodde på den minskade försäljningen och på att verksamheten i Ryssland var förlustbringande. Beslut fattades om att upphöra med verksamheten i Ryssland från och med början av år 2009.

Under det fjärde kvartalet uppgick Hobby Halls rörelsevinst till 1,6 miljoner euro (2,7 miljoner euro).

Seppälä

Seppäläs försäljning ökade under räkenskapsperioden med 4 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till 182,6 miljoner euro. Försäljningen minskade i Finland med 2 procent, men ökade kraftigt i Ryssland där ökningen berodde på de nya butikerna och en god jämförbar försäljningsutveckling. Försäljningen i utlandet ökade med 19 procent och dess andel av Seppäläs försäljning steg till 34 procent (30 procent). Den relativa bruttomarginalen låg på samma nivå som året innan. På grund av en intensiv nyetablering ökade de fasta kostnaderna och avskrivningarna snabbare än bruttomarginalens tillväxt. Därför minskade Seppäläs rörelsevinst med 6,1 miljoner euro och uppgick till 14,6 miljoner euro (20,7 miljoner euro).

Under det fjärde kvartalet ökade Seppäläs försäljning med en procent till 51,5 miljoner euro. Försäljningen minskade 2 procent i Finland och ökade 8 procent i utlandet. Rörelsevinsten uppgick till 4,2 miljoner euro (8,6 miljoner euro).

FINANSIERING OCH BUNDET KAPITAL

De likvida medlen uppgick i slutet av året till 35,2 miljoner euro, jämfört med 33,2 miljoner euro året innan.

Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid årets slut till 775,7 miljoner euro (905,6 Me), varav 755,7 miljoner euro (855,4 miljoner euro) var långfristigt. I juni genomförde Stockmann en aktieemission på 137,4 miljoner euro till institutionella investerare. Med de medel som aktieemissionen gav avkortade Stockmann det långfristiga lån som tagits i anslutning till förvärvet av AB Lindex (publ). Under översiktsperioden uppgick investeringarna till 182,3 miljoner euro. Nettodriftskapitalet uppgick i slutet av året till 150,9 miljoner euro, jämfört med 193,9 miljoner euro i slutet av år 2007. Nettodriftskapitalet minskade i första hand på grund av minskade varulager och att kapital frigjordes från varuhusgruppens försäljningsfordringar. I dividend utbetalades 75,2 miljoner euro.

Vid årets slut var soliditeten 39,0 procent (32,6 procent). Nettoskuldsättningsgraden var 107,4 procent (146,9 procent) vid utgången av året.

Avkastningen på sysselsatt kapital för de senaste 12 månaderna var 8,3 procent (12,1 procent). Koncernens sysselsatta kapital minskade med 37,8 miljoner euro och uppgick vid räkenskapsperiodens slut till 1 466,8 miljoner euro (1 504,7 miljoner euro).

Den lånefinansiering som Stockmann förhandlat i samband med förvärvet av Lindex behövde återfinansieras före 30.9.2009. Stockmann avtalade 19.12.2008 om ett lånefinansieringspaket på 1 000 miljoner euro med Varma, Nordiska Investeringsbanken NIB samt bankkonsortiet Nordea, Pohjola, Handelsbanken och Danske Bank. Finansieringspaketet består av delar, vilkas maturiteter är 7, 5 och 3 år. Avsikten med lösningen är att säkerställa genomförandet av Stockmanns viktigaste investeringar under de närmaste åren, bland annat utvidgnings- och saneringsprojektet i Helsingforsvaruhuset samt varuhus- och köpcenterprojektet Nevsky Centre i S:t Petersburg samt finansieringen av koncernens löpande verksamhet. Till följd av den lägre räntenivån som orsakats av den internationella finanskrisen samt tack vare den nya finansieringslösningen uppskattas Stockmanns finansieringskostnader år 2009 bli klart lägre än år 2008.

DIVIDENDER

Enligt beslut av den ordinarie bolagsstämman utdelades 1,35 euro per aktie som dividend för år 2007, dvs. sammanlagt 75,2 miljoner euro. Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att som dividend för år 2008 utbetalas 0,62 euro per aktie. Den föreslagna dividenden utgör 93 procent av resultatet per aktie. Styrelsen föreslår dessutom, att styrelsen befullmäktigas att senast 31.12.2009 enligt prövning, förutom den tidigare nämnda dividenden som fastställs av bolagsstämman, besluta om utbetalning av dividend om bolagets ekonomiska situation så tillåter, dock högst 0,38 euro per aktie.

FÖRVÄRVET AV LINDEX

Den finländska filialen till Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige AB förvärvade 97,8 procent av aktierna i den svenska modekedjan AB Lindex (publ) i december 2007 och återstoden av aktierna under år 2008. Anskaffningsutgiften för Lindex hela aktiestock är 851,7 miljoner euro. Lindex balansposter har värderats till verkligt värde vid anskaffningstidpunkten, som enligt slutliga kalkyler för varumärken, kund- och leverantörsavtal samt varulager var sammanlagt 89,1 miljoner euro större än anskaffningstidpunktens bokföringsvärde 91,0 miljoner euro.

Kammarrätten i Göteborg hävde i maj de positiva beslut som Lindex erhållit från länsrätten gällande avdragsgillheten i Sveriges beskattning under åren 2004/2005 och 2005/2006 för förluster på cirka 70 miljoner euro från Lindexkoncernens bolag i Tyskland. Lindex har överklagat kammarrättens beslut till regeringsrätten. Enligt kammarrättens beslut var Lindex tvunget att återbetala 23,8 miljoner euro skatter och räntor till skattemyndigheten. Skatten inklusive räntorna som har återbetalats ökade koncernens goodwill med 23,8 miljoner euro, vilket inte inverkar på koncernens resultat.

746,2 miljoner euro av anskaffningskostnaden har hänförts till goodwill. Av goodwill har 656,2 miljoner euro hänförts till affärssegmentet Lindex, 65 miljoner euro till affärssegmentet Seppälä och 25 miljoner euro till affärssegmentet varuhus. Goodwill är i svenska kronor och på grund av den försvagade valutan uppgick dess värde till 646,5 miljoner euro vid räkenskapsperiodens slut.

Vid nedskrivningstestet upptäcktes inga tecken på nedskrivning för något av affärssegmenten. Anskaffningskostnaden för affärsverksamheten presenteras i enlighet med standarden IFRS 3 i bokslutsinformationens tabelldel.

NYA LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅL

Koncernens strategi och långsiktiga mål uppdaterades efter förvärvet av Lindex. Stockmannkoncernens styrelse fastställde vid sitt strategimöte 18.6.2008 de strategiska riktlinjerna och de ekonomiska målen för koncernen för de följande fem åren.

Koncernens reviderade mål är att på alla sina marknader uppnå en snabbare årlig tillväxt än den genomsnittliga tillväxten på marknaderna. Dessutom strävar koncernen efter att uppnå en rörelsevinstmarginal på 12 procent och en avkastning på 20 procent på sysselsatt kapital vid utgången av strategiperioden år 2013. I början av perioden kommer avkastningen på sysselsatt kapital att minska till följd av koncernens betydande investeringsprogram. Det strategiska målet är vidare att koncernens soliditet ökas till minst 40 procent.

Bolagets dividendutdelningspolicy behölls oförändrad trots den starka tillväxten och det intensiva investeringsprogrammet. Målet är att i dividend dela ut över hälften av den vinst som den ordinarie affärsverksamheten genererar, dock med beaktande av den finansiering som den växande verksamheten kräver.

INVESTERINGAR

Investeringarna under år 2008 uppgick till sammanlagt 182,3 miljoner euro (977,4 miljoner euro). Bruttoinvesteringarna under år 2009 uppskattas uppgå till sammanlagt omkring 150 miljoner euro.

Varuhusgruppen

Stockmann öppnade den 13 februari 2009 ett nytt varuhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis i närheten av Moskvas centrum. Varuhusets totalyta är cirka 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet uppgår till cirka 12 miljoner euro varav 11,4 miljoner euro var bundet under år 2008. Efter att Smolenskajavaruhuset blev tvunget att stänga sina dörrar till följd av ett olagligt förfarande från hyresvärdarnas sida har Stockmann åter fyra varuhus öppna i Moskva.

I varuhuset i Helsingfors centrum pågår ett omfattande utvidgnings- och förändringsprojekt. De nya lokaliteterna tas i bruk stegvis. Varuhusets kommersiella lokaliteter byggs ut med ungefär 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Kostnadskalkylen för utvidgningen uppgår till omkring 250 miljoner euro. I anslutning till projektet har man dessutom utfört och kommer vidare att utföra omfattande reparations- och saneringsåtgärder i den gamla fastigheten. Den nya parkeringsanläggningen, utrymmena för varuhantering samt fler nya försäljningslokaliteter tas i bruk under år 2009. Arbetena utförs stegvis och beräknas vara slutförda före utgången av år 2010. Under räkenskapsperioden band projektet 67,1 miljoner euro.

Stockmann förvärvade år 2006 en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt invid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. Tomten är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen. På tomten låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre med en bruttoyta på ca 100 000 kvadratmeter, varav cirka 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaler. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, annan detaljhandel, kontorslokaler samt en parkeringsanläggning under jorden. Totalinvesteringen beräknas uppgå till omkring 185 miljoner euro. Det slutgiltiga byggnadstillståndet beviljades i början av mars, och de egentliga byggarbetena pågår. Byggnadens grundsten murades den 17 oktober 2008. Enligt den nuvarande tidtabellen kommer byggnaden att stå färdig under sommaren 2010 och den kommersiella verksamheten kommer enligt planerna att inledas före utgången av år 2010. Under räkenskapsperioden var 27,4 miljoner euro bundet i projektet.

Stockmann öppnade två nya Nikebutiker och en Bestsellerbutik i Ryssland.

Stockmanns stamkundskort med kredit förnyades i Finland till ett internationellt MasterCard-kreditkort fr.o.m. april. I Lettland, där Stockmann inte tidigare haft ett stamkundskort med kredit, togs de nya korten i bruk i slutet av år 2008 och i Estland i början av år 2009. Kortreformen bygger på ett avtal mellan Stockmann och Nordea, enligt vilket finansieringen av stamkundskontona övergår till Nordea. I Ryssland lanserades i mars 2008 Stockmanns MasterCard-stamkundskort med kredit i samarbete med Citibank. Stockmann har sammanlagt cirka 1,7 miljoner stamkunder i Finland, Ryssland och Baltikum.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 146,0 miljoner euro.

Lindex

Lindex investeringar uppgick till sammanlagt 25,2 miljoner euro. De hänförde sig till öppnandet och moderniseringen av butiker samt till den nya distributionscentral i Göteborg, som togs i bruk vid årsskiftet 2007-2008 och som verkat med full effekt sedan våren.

I augusti öppnade Lindex sin första butik i Ryssland, i S:t Petersburg. Under år 2008 öppnade Lindex vidare fyra butiker i Norge, tre i Sverige och två butiker i Finland, Estland, Litauen och Tjeckien. Två butiker stängdes i Sverige och en butik i Finland.

Kedjan av Lindexbutiker utvidgades till Saudiarabien när franchisingpartnern Delta International Establishment öppnade sina första fem butiker där under hösten. Franchisingpartnern gör butiksinvesteringarna, anställer personalen och ansvarar för hela detaljförsäljningsverksamheten.

Hobby Hall

Hobby Halls huvudkontor flyttade i september till nya hyrda lokaliteter i Helsingfors. Det förnyade telefonsystemet och butikernas förnyade kassasystem förbättrar Hobby Halls kundservice. Hobby Halls investeringar uppgick till sammanlagt 3,1 miljoner euro.

Seppälä

Under år 2008 öppnade Seppälä sju butiker i Ryssland, fem i Finland samt tre i Estland och Litauen. Stockmannkoncernens verksamhet utvidgades i slutet av oktober till Ukraina då den första Seppäläbutiken i landet öppnades i Charkiv. Vidare förnyades 12 butiker i Finland enligt det nya butikskonceptet. En butik i Finland stängdes.

Seppäläs investeringar uppgick till sammanlagt 7,2 miljoner euro.

Övriga investeringar

Koncernens övriga investeringar uppgick till sammanlagt 0,8 miljoner euro.

NYA PROJEKT

Varuhusgruppen

Stockmann har föravtal om öppnande av ett varuhus i hyrda lokaliteter som för närvarande byggs i Jekaterinburg i Ryssland, i norra Moskva samt i Litauens huvudstad Vilnius. På grund av konjunkturnedgången omvärderas genomförandet av de här projekten och tidpunkten för dem.

Lindex

Lindex kommer enligt egen uppskattning att fortsätta expandera år 2009 och öppna omkring lika många nya butiker som år 2008. Antalet franchisingbutiker växer också med ungefär tio.

Hobby Hall

Hobby Halls förnyade näthandel kommer att tas i bruk år 2009. Affärsverksamheten i Ryssland lades ned från början av år 2009.

Seppälä

År 2009 öppnar Seppälä 8-12 nya butiker, av vilka hälften i Ryssland och hälften i de övriga länderna där Seppälä har verksamhet.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock uppgick vid utgången av år 2008 till 611,6 miljoner euro. Vid utgången av år 2007 var aktiestockens marknadsvärde 1 659,8 miljoner euro.

Under år 2008 var kursutvecklingen för Stockmannaktierna svagare än för såväl indexet OMX Helsingfors Cap som indexet OMX Helsingfors. I slutet av år 2008 var kursen för A-aktien 10,10 euro, då den i slutet av år 2007 var 29,50 euro. Kursen för B-aktien var i slutet av år 2008 9,77 euro, då den i slutet av år 2007 var 29,66 euro.

Med Stockmanns stamkundsoptioner tecknades i maj sammanlagt 364 Stockmann Oyj Abp:s B-aktier. Aktierna registrerades i handelsregistret 26.6.2008 och de blev föremål för offentlig handel på Helsingforsbörsen tillsammans med gamla aktier 27.6.2008. Som en följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 728 euro.

Den ordinarie bolagsstämman 2008 befullmäktigade styrelsen att besluta om aktieemission och om utfärdande av särskilda rättigheter, som enligt 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen berättigar till aktier, i en eller flera rater. Styrelsen befullmäktigades att besluta om antalet A- och B-aktier som skall emitteras. Med stöd av denna fullmakt kan antalet aktier som skall emitteras dock uppgå till högst totalt 15 000 000. Aktieemission och beviljande av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras antingen med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt till teckning eller med avvikelse från denna (riktad emission). På grundval av fullmakten har styrelsen rättighet att besluta om alla villkor för aktieemission och för beviljande av sådana särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen. Fullmakten är i kraft i högst tre år.

I enlighet med den av bolagsstämman beviljade fullmakten fattade styrelsen beslut om en riktad aktieemission som genomfördes 23.6.2008 och som omfattade 5 609 360 nya aktier. I emissionen tecknades 2 456 424 A-aktier i Stockmann Oyj Abp och 3 152 936 B-aktier i Stockmann Oyj Abp, alla till priset 24,50 per aktie. 438 618 tecknade A-aktier omvandlades till B- aktier. Till följd av teckningarna och ändringarna registrerades 2 017 806 A-aktier och 3 591 554 B-aktier i handelsregistret 27.6.2008, och de blev föremål för offentlig handel på Helsingforsbörsen tillsammans med de gamla aktierna 27.6.2008. Efter den riktade emissionen kan ännu 9 390 640 aktier tecknas på grundval av fullmakten.

Till följd av ovan nämnda registreringar steg Stockmanns aktiekapital till 123 406 672 euro. Stockmann hade 26 582 049 aktier i serie A och 35 121 287 aktier i serie B 31.12.2008.

I slutet av år 2008 ägde Stockmann 364 321 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,6 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,5 miljoner euro.

Den ordinarie bolagsstämman för år 2007 befullmäktigade styrelsen att besluta om överlåtelsen av bolagets egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft i fem år. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att förvärva egna aktier.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman som sammanträder 17.3.2009 att röstantalsbegränsningen som ingår i bolagsordningens 3:e paragraf, enligt vilken ingen under bolagsstämman får rösta med mer än en femtedel av de röster som är företrädda på bolagsstämman, stryks. Styrelsen föreslår ytterligare att bolagsordningens 5:e paragraf ändras så, att åldersbegränsningen för val av styrelsemedlem stryks. För tillfället kan en person som fyllt 65 år inte inväljas i styrelsen.

Styrelsen föreslår vidare för bolagsstämman, att villkoren för stamkundsoptionerna från år 2008 ändras så, att teckningspriset för aktier tecknade på basis av optioner är bolagets B-akties medelkurs på Helsingforsbörsen under perioden 1.2.2009-28.2.2009 vägd med aktiens omsättning. Enligt de av bolagsstämman år 2008 godkända villkoren för stamkundsoptionerna var bestämningsperioden för teckningspriset 1.2.2008-29.2.2008. I övrigt skulle villkoren för optionsrätterna bibehållas oförändrade.

ANTALET ANSTÄLLDA

Antalet anställda i koncernen i medeltal uppgick under år 2008 till 15 669, vilket är 4 508 fler än under jämförelseperioden (11 161 personer år 2007 och 10 069 personer år 2006). Antalet anställda ökade i synnerhet till följd av förvärvet av Lindex i december 2007. Därtill ökade antalet anställda i de övriga affärsenheterna stadigt. Omräknat till heltidsanställda ökade medelantalet anställda med 2 985 personer och uppgick till 11 964 (8 979 personer år 2007 och 8 037 personer år 2006). Koncernens lönesumma ökade med 97,8 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 279,8 miljoner euro (181,9 miljoner euro år 2007 och 167,9 miljoner euro år 2006).

Antalet anställda utomlands var 8 072 vid utgången av år 2008. I slutet av år 2007 var antalet anställda utomlands 8 294. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 51 procent (50 procent).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN

Stockmann utvecklar distanshandeln

Stockmann offentliggjorde 9.1.2009 sitt strategiska mål att Hobby Hall integreras i varuhusgruppens affärsverksamhet från och med början av år 2010. Hobby Hall fortsätter sin verksamhet som en självständig affärsenhet fram till slutet av år 2009 och har som mål att förbättra lönsamheten och förbereda sig för integrationen under året. Som ett led i åtgärderna som syftar till att förbättra Hobby Halls lönsamhet avslutades distanshandeln i Ryssland från och med början av år 2009.

Till direktör för varuhusgruppens distanshandel utnämndes fr.o.m. 1.1.2010 Raija-Leena Söderholm, som senast arbetat som inköpsdirektör för varuhusgruppen. Söderholm antog posten som verkställande direktör för Hobby Hall redan fr.o.m. 1.2.2009 och inledde förberedelserna av integrationen. Hon deltar också i Stockmannkoncernens ledningsgrupps arbete fram till slutet av år 2009.

RISKFAKTORER

Koncernen idkar affärsverksamhet förutom i Finland, Sverige, Norge, Ryssland och Baltikum nu också i Tjeckien och Ukraina, där affärsverksamheten är i inledningsskede. Risknivån i affärsverksamhetsmiljön på Stockmannkoncernens verksamhetsområden varierar. I Baltikum har nivån på affärsverksamhetsriskerna avsevärt minskat sedan länderna anslöt sig till Europeiska Unionen och riskerna, med undantag av riskfaktorerna som hänför sig till osäkra valutakurser och en fortsatt recession i ekonomierna, avviker inte till några väsentliga delar från affärsverksamhetsriskerna i Finland. Den starka svängningen av den ekonomiska tillväxten i en negativ riktning kan även inverka på detaljhandelns verksamhetsförutsättningar i Baltikum.

Affärsverksamhetsriskerna i Ryssland är större än i de nordiska länderna eller Baltikum och verksamhetsomgivningen är mera instabil bland annat på grund av affärskulturen och landets outvecklade infrastruktur. Den grå ekonomin spelar fortfarande en stor roll särskilt inom import av konsumtionsvaror och den bidrar till att förvränga konkurrensens funktionsduglighet. Verksamhetsmiljön och lagstiftningen som gäller affärsverksamheten har dock under de senaste åren utvecklats i en positiv riktning. Den ekonomiska tillväxten i landet som fortsatt länge avtog klart mot slutet av år 2008 till följd av mindre exportinkomster inom energisektorn och valutadevalveringen. Utvecklingen av energipriset inverkar på ett väsentligt sätt på den ekonomiska utvecklingen i Ryssland under de närmaste åren.

Den globala konjunkturnedgången inverkar på konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens alla marknadsområden. Den minskade efterfrågan inverkar också på Stockmanns försäljning och lönsamhet. Stockmann reagerar på situationen genom att upprätthålla försäljningsnivån, driva kampanjer och försöka optimera inköpen så att de motsvarar efterfrågan och genom att effektivera verksamheten. Som en följd av finanskrisen måste Stockmann omvärdera investeringsprogrammet enligt koncernens långsiktiga strategi. Det är sannolikt att man blir tvungen att dels skjuta upp investeringar som ingår i programmet, dels avstå från dem helt sedan tillväxtutsikterna väsentligt försämrats. Den pågående utvidgnings- och saneringsinvesteringen i Helsingforsvaruhuset samt varuhus- och köpcenterinvesteringen Nevsky Centre i S:t Petersburg förverkligas planenligt.

Modets andel av koncernens försäljning uppgår till ca hälften. Produkternas korta livscykel och trendberoende, den säsongartade försäljningen förknippad med årstiderna samt utsattheten för avvikande förändringar i vädret utgör en väsentlig del av modehandeln. Koncernen reagerar på de här faktorerna som ett led i den dagliga ledningen av affärsverksamheten. Med undantag av betydande undantagstillstånd uppskattas dessa faktorer inte väsentligt inverka på koncernens försäljning eller resultat.

Koncernens affärsverksamhet grundar sig på en flexibelt fungerande logistik och effektiva varuflöden. Dröjsmål eller störningar i varutrafiken eller datakommunikationen kan ge upphov till en kort negativ inverkan på affärsverksamheten. Man försöker kontrollera de operativa riskerna i anknytning till dem genom att utveckla ändamålsenliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt samt satsa på att datasystemen fungerar störningsfritt. Även försäkringar används för att täcka operativa risker. De operativa riskerna uppskattas inte på ett väsentligt sätt påverka Stockmanns affärsverksamhet.

Koncernens omsättning och resultat påverkas av valutakursförändringar mellan koncernens rapportvaluta euro, svenska kronor, norska kronor, ryska rubel, US dollar samt vissa andra valutor. Finansiella risker, inklusive risker relaterade till ändringar i räntenivån, hanteras i enlighet med en riskpolicy som styrelsen fastställt, och de uppskattas inte på ett väsentligt sätt inverka på koncernens affärsverksamhet.

AB Lindex (publ) är delaktig i en ofullbordad rättegång i regeringsrätten som handlar om huruvida de omkring 70 miljoner euro stora förlusterna för Lindexkoncernens bolag i Tyskland är avdragsgilla i beskattningen i Sverige. Lindex har betalat de skatter och räntor som är föremål för tvisten, sammanlagt 23,8 miljoner euro år 2008 och de har bokförts så att de ökar Lindex goodwill. Eventuella skatter och räntor som återbördas som resultat av rättegången bokförs via resultaträkningen.

Vidare har Lindex yrkat på en rättelse av beskattningen enligt prövning som gäller beskattningen i Tyskland åren 2004_2006. Värdet på rättelseyrkandet uppgår till cirka 32 miljoner euro. Skatteinverkan av detta krav har inte bokförts via resultaträkningen.

Stockmann har inlett en rättsprocess mot hyresvärdarna för Smolenskajavaruhuset i den internationella skiljedomstolen (ICAC) i Moskva. Stockmann kräver cirka 75 miljoner US dollar i skadestånd för den olagliga stängningen av varuhuset.

Stockmannkoncernen är inte delaktig i några andra betydande pågående rättegångar.

UTSIKTER FÖR ÅR 2009

Konjunkturnedgången har snabbt och häftigt spridit sig till den globala ekonomin. Konsumtionsefterfrågan har försämrats på Stockmanns alla marknadsområden, och det är mycket svårt att förutspå hur efterfrågan kommer att utvecklas.

Det är sannolikt att ekonomierna på Stockmanns samtliga marknadsområden uppvisar en konjunkturnedgång under året och att tillväxten är negativ. Utvecklingen i Ryssland är i hög grad beroende av energipriset.

Särskilt under det första och andra kvartalet 2009 kommer försäljningssiffrorna att vara mindre än året innan, eftersom detaljhandeln uppvisade en snabb försäljningsutveckling på alla marknader ännu i början av år 2008. Under årets slut förväntas försäljningen uppvisa en proportionell förbättring jämfört med året innan eftersom försäljningssiffrorna jämförs med siffrorna för år 2008 som redan hade försvagats. Rörelsevinsten för årets första kvartal kommer att vara negativ och svagare än året innan.

Stockmann har inlett åtgärder för att anpassa verksamheten till förhållandena med mindre efterfrågan. Finansieringskostnaderna kommer att vara klart mindre än under år 2008. Målet är ett positivt kassaflöde efter nettoinvesteringar och att bibehålla lönsamheten på en god nivå också under år 2009.

PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDET AV BOKSLUTET

Bokslutsinformationen har upprättats enligt standarden IAS 34. Principerna för upprättandet av bokslutet och beräkningsmetoderna är de samma som i bokslutet för år 2007. Siffrorna är oreviderade.

Balansräkning, koncernen, milj. euro 31.12.08 31.12.07 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 758,5 844,5 (hänvisning 1.2) Materiella anläggningstillgångar 587,5 476,8 (hänvisning 1.2)

    Placeringar som kan säljas6,66,5
    Långfristiga fordringar1,61,7
    Latenta skattefordringar4,55,3
Långfristiga tillgångar sammanlagt1 358,81 334,8
Kortfristiga tillgångar
    Omsättningstillgångar220,3244,4
    Fordringar, räntebärande52,298,8
    Fordringar, räntefria98,4112,5
    Likvida medel35,233,2
Kortfristiga tillgångar sammanlagt406,2488,9
Tillgångar sammanlagt1 765,01 823,7
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital689,1593,8
Minoritetsintresse0,00,0
Eget kapital sammanlagt689,1593,8
Långfristiga skulder, räntebärande755,7855,4
Avsättningar2,05,3
Långfristiga skulder sammanlagt757,7860,7
Latenta skatteskulder78,157,3
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande20,050,1
Kortfristigta skulder, räntefria220,1261,7
Kortfristiga skulder sammanlagt240,1311,8
Eget kapital och skulder sammanlagt1 765,01 823,7
Soliditet, procent39,032,6
Nettoskuldsättningsgrad procent107,4146,9
Kassaflöde från rörelsen,euro2,902,16
Räntebärande främmande kapital, milj. euro688,2773,6
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.61 70356 094
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.58 60955 606
Antal aktier, utspädd 1000 st.58 60955 815
Aktiestockens marknadsvärde, milj. euro611,61 659,8
Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Nettoskuldsättningsgrad, procent = 100 x räntebärande finansiella nettoskulder / eget kapital

Räntebärande nettoskuld = räntebärande skulder - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Kassaflödesanalys, koncernen, milj. euro 1-12/2008 1-12/2007 Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat 39,1 88,4 Justeringar

    Avskrivningar61,436,9
    Försäljningsvinster och -förluster från-3,5
    försäljning av bestående aktiva
    Räntekostnader och övriga finansiella51,77,0
kostnader
    Ränteintäkter-1,6-1,3
    Skatter32,731,1
    Övriga justeringar-1,41,2
Förändring av rörelsekapital
     Förändring av försäljningsfordringaroch75,6-11,0
övriga fordringar
     Förändring av omsättningstillgångar24,0-12,5
     Förändring av leverantörsskulder och-12,78,8
övriga skulder
Betalda räntor-47,7-6,5
Erhållna räntor0,81,3
Betalda skatter-48,3-23,5
Nettokassaflöde från rörelsen170,1119,9
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och immateriella-181,1-113,2
tillgångar
Överlåtelseintäkter från materialla tillgångar6,1
Investeringar i dotterbolag minskad med likvida-18,9-852,5
medel vid anskaffningstidpunkten
Erhållna dividender0,10,1
Nettokassaflöde från investeringar-193,7-965,6
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission135,25,8
Förändring av kortfristiga lån-30,135,5
ökning (+), minskning (-) Förändring av långfristiga lån 11,7 835,6 ökning (+), minskning (-)
Utbetalda dividender-75,2-72,1
Nettokassaflöde från finansiering41,7804,8
Förändring av likvida medel18,1-40,9
Likvida medel vid periodens ingång33,259,2
Omräkningsdifferenser av likvida medel-2,20,4
Checkräkning med kredit vid periodens ingång-14,6
Likvida medel35,233,2
Checkräkning med kredit vid periodens utgång-0,7-14,6
Likvida medel vid periodens utgång34,518,6

ResultaträkningFörändr.
koncernen, milj. euro1-12/20081-12/2007procent
Omsättning1 878,71 398,234
Övriga rörelseintäkter4,29,7-57
Användning av material och-971,7-791,223
förnödenheter Kostnader för löner och -350,5 -224,1 56 anställningsförmåner
Avskrivningar-61,4-36,967
Övriga rörelsekostnader-377,4-230,664
Rörelsevinst (-förlust)121,9125,2-3
Finansiella intäkter och kostnader-50,1-5,7777
Vinst (förlust) före skatter71,7119,4-40
Inkomstskatter-32,7-31,1
Räkenskapsperiondes vinst (förlust)39,188,4-56
Resultat/aktie, euro0,671,59
Resultat/aktie, utspädd, euro0,671,58
Rörelsevinst av omsättning, procent6,59,0
Eget kapital/aktie, euro11,2410,665
Avkastning på eget kapital, glidande 126,115,2-60
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 8,3 12,1 -31 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 11 964 8 979 33 heltidsanställda Investeringar 182,3 977,4 -81

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, milj. euro 1-12/2008 1-12/2007 Förändr. procent

Varuhusgruppen1 218,91 218,10
Lindex672,568,1887
Hobby Hall191,0206,5-7
Seppälä182,6174,74
Ofördelat0,80,8-5
Koncernen2 265,81 668,336
Omsättning, milj. euro1-12/20081-12/2007Förändr.
procent
Varuhusgruppen1 025,91 025,00
Lindex540,254,7888
Hobby Hall159,6171,7-7
Seppälä151,9145,15
Ofördelat1,11,7-37
Koncernen1 878,71 398,234
Rörelsevinst (förlust), milj. euro1-12/20081-12/2007Förändr.
procent
Varuhusgruppen54,091,8-41
Lindex58,715,0291
Hobby Hall0,85,7-86
Seppälä14,620,7-30
Ofördelat-6,1-7,5-18
Elimineringar0,0-0,7-95
Koncernen121,9125,2-3
Investeringar,
brutto, milj. euro31.12.200831.12.2007Förändr.
procent
Varuhusgruppen146,0111,531
Lindex25,2853,1-97
Hobby Hall3,13,5-10
Seppälä7,29,3-23
Ofördelat0,8
Koncernen182,3977,4-81
Tillgångar, milj. euro31.12.200831.12.2007Förändr.
procent
Varuhusgruppen704,0652,48
Lindex806,0992,9-19
Hobby Hall90,4102,7-12
Seppälä116,544,7161
Ofördelat48,130,956
Koncernen1 765,01 823,7-3
Skulder räntefria,31.12.200831.12.2007Förändr.
milj. europrocent
Varuhusgruppen121,9125,9-3
Lindex99,4100,8-1
Hobby Hall16,614,514
Seppälä10,711,5-7
Ofördelat51,671,7-28
Koncernen300,2324,3-7

Marknadsområden Förändr.

Försäljning, milj. euro1-12/20081-12/2007procent
Finland 1)1 224,81 171,55
Sverige och Norge 2)575,259,5867
Baltikum och Tjeckien 1)211,7194,19
Ryssland 3)254,1243,24
Koncernen2 265,81 668,336
Finland, procent54,170,2
Utlandet, procent45,929,8
Förändr.
Omsättning, milj. euro1-12/20081-12/2007procent
Finland 1)1 021,8977,65
Sverige och Norge 2)460,247,5868
Baltikum och Tjeckien 1)179,8165,09
Ryssland 3)217,0208,04
Koncernen1 878,71 398,234
Finland, procent54,469,9
Utlandet, procent45,630,1
Förändr.
Rörelsevinst, (-förlust)1-12/20081-12/2007procent
milj. euro
Finland 1)71,196,3-26
Sverige och Norge 2)57,314,4298
Baltikum och Tjeckien 1)10,721,1-49
Ryssland 3)-17,3-6,6163
Koncernen121,9125,2-3
Finland, procent58,476,9
Utlandet, procent41,623,1
Förändr.
Investeringar, brutto, milj. euro31.12.200831.12.2007procent
Finland 1)104,680,230
Sverige och Norge 2)19,4847,0-98
Baltikum och Tjeckien 1)8,95,175
Ryssland 3)49,545,010
Koncernen182,3977,4-81
Finland, procent57,48,2
Utlandet, procent42,691,8
Förändr.
Tillgångar, milj. euro31.12.200831.12.2007procent
Finland 1)689,5585,218
Sverige och Norge 2)752,7975,7-23
Baltikum och Tjeckien 1)108,275,843
Ryssland 3)214,6187,015
Koncernen1 765,01 823,7-3
Finland, procent39,132,1
Utlandet, procent60,967,9
1) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall
och Seppälä 2) Lindex 3) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall och Seppälä

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalAktie-Överkurs-Övriga
koncernen milj. eurokapital*fondfonder
Eget kapital 31.12.2006111,7183,444,1
Teckningar med optionsbevis0,52,6
Aktiearvoden
Överföring till övriga fonder0,0
Säkring av kassaflöde
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 31.12.2007112,2186,044,1
Teckningar med optionsbevis0,00,0
Nyemission11,2
Aktiearvoden
Emissionskostnader
Säkring av kassaflöde
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 31.12.2008123,4186,144,1
* innehåller aktieemission

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalFond förFonden för
verkligtinbetaltOmräknings-
fritt
koncernen milj. eurovärde**kapitaldifferenser
Eget kapital 31.12.20060,00,00,0
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden
Överföring till övriga fonder
Säkring av kassaflöde0,5
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser0,0
Periodens resultat
Eget kapital 31.12.20070,50,00,0
Teckningar med optionsbevis
Nyemission126,2
Aktiearvoden
Emissionskostnader-2,1
Säkring av kassaflöde1,0
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser-0,1-6,8
Periodens resultat
Eget kapital 31.12.20081,4124,1-6,7
** minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalMinori-
Ackumuleradetets-
koncernen milj. eurovinstmedelTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2006232,3571,60,0571,6
Teckningar med3,13,1
optionsbevis
Aktiearvoden0,40,40,4
Överföring till övriga0,00,0
fonder
Säkring av kassaflöde0,50,5
Optionernas1,91,91,9
kostnadskorrigering
Utdelning-72,1-72,1-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,00,0
Periodens resultat88,488,488,4
Eget kapital 31.12.2007250,9593,80,0593,8
Teckningar med0,00,0
optionsbevis
Nyemission137,4137,4
Aktiearvoden0,10,10,1
Emissionskostnader-2,1-2,1
Säkring av kassaflöde1,01,0
Optionernas1,91,91,9
kostnadskorrigering
Utdelning-75,2-75,2-75,2
Omräkningsdifferenser-6,9-6,9
Periodens resultat39,139,10,039,1
Eget kapital 31.12.2008216,8689,10,0689,1

Ansvarsförbindelser, koncernen, milj. 31.12.2008 31.12.2007 euro

Inteckningar i jordområden och byggnader1,71,7
Panter1,00,1
Ansvar för justering av momsavdrag48,2
gjorda vid fastighetsinvesteringar Koncernen 50,9 1,8 Hyreskontrakt för affärslägen, milj. 31.12.2008 31.12.2007 euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år143,2124,6
Efter ett år478,9449,3
Koncernen622,1573,8
Avgifter för leasingavtal31.12.200831.12.2007
Inom ett år1,11,4
Efter ett år0,91,3
Koncernen2,02,8
Derivativavtal, koncernen, milj. euro31.12.200831.12.2007
Nominellt värde
Valutaderivativaten204,467,8
Elderivaten2,51,5
Koncernen206,969,3
Valutakurser
LandValuta 31.12.200831.12.2007
RysslandRUB41,283035,9860
EstlandEEK15,646615,6466
LettlandLVL0,70830,6964
LitauenLTL3,45283,4528
SverigeSEK10,87009,4415

Resultaträkning

per kvartal,Q4Q3Q2Q1
koncernen, milj. euro2008200820082008
Fortlöpande verksamhet
Omsättning541,3440,8483,3413,4
Övriga rörelseintäkter0,10,3-0,13,8
Användning av material och-273,5-224,7-242,6-231,0
förnödenheter Kostnader för löner och -92,9 -82,3 -90,2 -85,1 anställningsförmåner
Avskrivningar-14,2-13,2-18,7-15,2
Övriga rörelsekostnader-102,4-86,2-100,3-88,5
Rörelsevinst (-förlust)58,434,631,4-2,5
Finansiella intäkter och-12,7-12,8-13,3-11,3
kostnader Vinst (förlust) före 45,7 21,8 18,1 -13,8 skatter
Inkomstskatter-25,8-6,2-2,92,2
Räkenskapsperiondes vinst19,915,615,2-11,6
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund0,340,270,27-0,21
Utspätt0,340,270,27-0,21
Q4Q3Q2Q1
Försäljning, milj. euro2008200820082008
Varuhusgruppen371,8264,8306,4275,9
Lindex175,6174,9183,8138,3
Hobby Hall53,741,648,347,4
Seppälä51,550,145,235,7
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen652,8531,5583,9497,5
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen312,9223,1257,3232,7
Lindex141,0140,6147,6111,0
Hobby Hall44,934,740,439,7
Seppälä42,841,737,629,7
Ofördelat-0,30,60,40,4
Koncernen541,3440,7483,3413,4
Rörelsevinst, milj. euro
Varuhusgruppen34,913,54,11,5
Lindex20,315,723,8-1,2
Hobby Hall1,60,70,7-2,1
Seppälä4,25,95,1-0,6
Ofördelat-3,3-0,7-2,20,2
Elimineringar0,8-0,50,0-0,3
Koncernen58,434,631,4-2,5

Resultaträkning

per kvartal,Q4Q3Q2Q1
koncernen, milj. euro2007200720072007
Fortlöpande verksamhet
Omsättning483,9308,6294,2311,4
Övriga rörelseintäkter0,09,7
Användning av material och-255,8-179,8-164,0-191,6
förnödenheter Kostnader för löner och -73,2 -47,6 -52,6 -50,8 anställningsförmåner
Avskrivningar-10,5-8,9-8,4-9,1
Övriga rörelsekostnader-73,7-50,0-55,1-51,7
Rörelsevinst (-förlust)70,832,114,18,2
Finansiella intäkter och-4,3-0,5-0,8-0,2
kostnader Vinst (förlust) före 66,5 31,6 13,3 8,0 skatter
Inkomstskatter-17,9-8,1-3,2-1,9
Räkenskapsperiondes vinst48,623,510,26,1
(förlust) Resultat/aktie, euro
Grund0,870,430,180,11
Utspätt0,870,420,180,11
Q4Q3Q2Q1
Försäljning, milj. euro2007200720072007
Varuhusgruppen400,4275,5261,0281,2
Lindex68,1
Hobby Hall58,945,946,055,6
Seppälä51,245,443,534,6
Ofördelat0,20,20,20,2
Koncernen578,8367,0350,7371,7
Omsättning, milj. euro
Varuhusgruppen336,9232,2219,6236,3
Lindex54,7
Hobby Hall49,238,238,146,2
Seppälä42,537,836,128,7
Ofördelat0,70,50,40,1
Koncernen483,9308,6294,2311,4
Rörelsevinst, milj. euro
Varuhusgruppen46,925,711,57,8
Lindex15,0
Hobby Hall2,72,5-0,91,5
Seppälä8,65,55,80,8
Ofördelat-2,4-1,1-2,1-1,8
Elimineringar0,0-0,5-0,10,0
Koncernen70,832,114,18,2

1. TILLGÅNGAR

milj. euro31.12.2008 31.12.2007
Anskaffningsutgift 1.1813,8551,7
Omräkningsdifferens +/--21,00,0
Företagsförvärv 1.1-31.12154,7
Omräkningsdifferens +/--0,2
Ökningar 1.1-31.12181,6125,9
Minskningar 1.1-31.12-29,0-18,4
Anskaffningsutgift 31.12945,4813,8
Ackumulerade avskrivningar 1.1212,5193,2
Omräkningsdifferens +/--2,60,0
Avskrivningar på minskningar-25,5-17,6
Räkenskapsperiodens avskrivning61,436,9
Ackumulerade avskrivningar 31.12245,7212,5
Bokföringsvärde 1.1601,3358,5
Bokföringsvärde 31.12699,6601,3
Goodwill
milj. euro31.12.200831.12.2007
Anskaffningsutgift 1.1720,0
Företagsförvärv 1.1-31.12721,7
Omräkningsdifferenser +/--94,6-1,7
Ökningar 1.1-31.1223,8
Omräkningsdifferenser +/--2,8
Anskaffningsutgift 31.12646,5720,0
Bokföringsvärde 1.1720,0
Bokföringsvärde 31.12646,5720,0
Totalt1 346,11 321,3
2. FÖRVÄRVADE AFFÄRSVERKSAMHETER, 2007 Förvärvandet av Lindex, precisering av den preliminära anskaffningsutgiftskalkylen per 31.12.2008 Förvärvade bolag
Milj. euroRedovisadeVerkligaBokförings-
värden förevärdenvärden
förvärvetbokfördaefter
vidförvärvet
förvärvet
Immateriella tillgångar
   Varumärken18,478,296,6
   Hyresrätter0,00,0
   Kundrelationer2,42,4
   Leverantörsrelationer4,34,3
   ADB-program10,310,3
   Goodwill7,6-7,60,0
Materiella anläggningstillgångar41,141,1
Övriga finansiella tillgångar2,62,6
Latent skattefordran3,03,0
Omsättningstillgångar72,64,276,8
Försäljnings och andra fordringar14,614,6
Likvida medel9,09,0
Tillgångar sammanlagt179,281,5260,8
Latent skatteskuld1,725,026,7
Pensionsåtaganden3,43,4
Avsättningar2,52,5
Checkräkning med kreditlimit29,029,0
Övriga skulder69,923,893,7
Skulder sammanlangt106,548,8155,3
Nettotillgångar72,732,7105,4
Anskaffningsutgift851,7
Goodwill746,2746,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 13.2.2009 kl. 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka