UTNÄMNINGS- OCH BELÖNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SAMMANSÄTTNING AV STOCKMANNS STYRELSE OCH DESS ARVODEN

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 5.2.2009 kl. 16.30

UTNÄMNINGS- OCH BELÖNINGSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SAMMANSÄTTNING AV STOCKMANNS STYRELSE OCH DESS ARVODEN

Utnämnings- och belöningsutskottet inom Stockmanns styrelse har vid sitt möte beslutat presentera följande förslag till den ordinarie bolagsstämman som sammanträder 17.3.2009:

Som styrelsemedlemsantal föreslås sju, dvs. nuvarande antal.

Utskottet föreslår, att styrelsens arvoden bibehålls oförändrade, och att de fortsättningsvis utbetalas i form av aktiearvoden. Som styrelseordförandens arvode föreslås 76 000 euro per år, som vice ordförandens arvode 49 000 euro per år och som medlemmarnas arvode 38 000 euro per år. Därutöver föreslås ett mötesarvode på 500 euro per möte. Mötesarvodet erläggs även för utskottets möten.

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman att styrelsens nuvarande medlemmar, minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, direktören för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund enligt sitt samtycke skulle återväljas för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Vid sitt konstituerande möte väljer styrelsen inom sig en ordförande och vice ordförande samt medlemmar till utnämnings- och belöningsutskottet.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka