STOCKMANNS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING OCH UTVECKLING AV RÖRELSEVINSTEN 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 8.1.2009 kl. 8.00

STOCKMANNS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING OCH UTVECKLING AV RÖRELSEVINSTEN 2008

STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING FÖR ÅR 2008 UPPGICK TILL 2 265 MILJONER EURO. FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 36 PROCENT. RÖRELSEVINSTEN FÖR DET SISTA KVARTALET OCH FÖR HELA ÅRET BLIR MINDRE ÄN ÅRET INNAN.

Stockmannkoncernens preliminära försäljning i december uppgick till 247 miljoner euro, dvs. 5,3 procent mindre än i december 2007.

Av affärsenheternas försäljning ökade Lindex försäljning med 1,7 procent jämfört med året innan. År 2007 bokfördes Lindex försäljning i Stockmannkoncernen först fr.o.m. 6.12.2007. Lindex försäljning ökade med 18,2 procent i Finland och var i euro 0,3 procent mindre i utlandet. Kalkylerad enligt lokala valutor var Lindex totalförsäljning i december 2 procent mindre än försäljningen i hela december år 2007.

Varuhusgruppens försäljning minskade med 8,6 procent. Försäljningen minskade med 2,7 procent i Finland och med 23,9 procent i utlandet. Den avsevärda minskningen av utlandsförsäljningen beror i huvudsak på att försäljningen för Stockmannvaruhuset i köpcentret Smolenski Passage i Moskva saknas till följd av att varuhuset stängdes i maj som en följd av hyresvärdens olagliga förfarande. Dessutom inverkar den minskade försäljningen för varuhusen i Baltikum och den försvagade ryska rubeln på minskningen av utlandsförsäljningen. Försäljningen för de övriga varuhusen i Moskva i december ökade i euro med 2,3 procent och räknat i lokal valuta med 8,7 procent.

Seppäläs försäljning i december minskade med 4,0 procent. Försäljningen minskade med 2,8 procent i Finland och med 7,4 procent i utlandet. I december ökade försäljningen i euro en aning i Ryssland, medan den minskade i de baltiska länderna.

Hobby Halls försäljning minskade med 5,2 procent. Försäljningen minskade med 3,2 procent i Finland och med 16,2 procent i utlandet.

Koncernens preliminära totalförsäljning för år 2008 ökade med 35,8 procent och uppgick till 2 265 miljoner euro. Orsaken till den kraftiga ökningen var att Lindex införlivades med koncernen i december 2007. Seppäläs totalförsäljning för år 2008 ökade med 4,5 procent, varuhusgruppens försäljning låg på samma nivå som året innan och Hobby Halls försäljning minskade med 7,5 procent.

I och med att konsumenternas osäkerhet ökade betydligt blev försäljningen för det sista kvartalet mindre än förväntat. Därför blir rörelsevinsten för det sista kvartalet mindre än året innan. Rörelsevinsten för hela året 2008 blir likaså mindre än år 2007.

Den svenska kronans värde i förhållande till euron har försvagats betydligt i slutet av året. Därför har den skuld i kronor som togs i samband med förvärvet av Lindex samt anskaffningspriset av Lindex respektive minskat i koncernens balansräkning. För detta skall en latent skatteskuld bokföras via resultaträkningen. Denna ökade latenta skatteskuld har ingen inverkan på kassaflödet, men inverkar minskande vid kalkylering av resultatet per aktie (EPS) för år 2008.

Stockmann offentliggör den slutliga totalförsäljningen för år 2008 i en bokslutskommuniké 13.2.2009.

Stockmann har avtalat om arrangemangen av sina långfristiga finansieringsbehov för de närmaste åren enligt ett pressmeddelande som publicerades 19.12.2008. De avtalade arrangemangen innebär att bolagets finansieringskostnader i och med en lägre räntenivå kommer att vara betydligt lägre år 2009 än år 2008.

Försäljningen i december

decemberjanuari-december
förändföränd
20082007proc.20082007proc.
MeMe08/07MeMe08/07
Varuhusgruppen107,7110,6-2,7868,0871,8-0,4
Finland Varuhusgruppen 32,5 42,7 -23,9 350,4 346,3 1,2 utlandet Varuhusgruppen 140,2 153,4 -8,6 1 218,4 1 218,1 0,0 totalt
Lindex Finland8,77,318,277,47,3957,2
Lindex utlandet60,660,8-0,3595,160,8879,0
Lindex totalt69,368,11,7672,568,1887,4
Hobby Hall Finland14,615,1-3,2157,4168,5-6,6
Hobby Hall utlandet2,32,7-16,233,638,0-11,7
Hobby Hall totalt16,917,9-5,2191,0206,5-7,5
Seppälä Finland15,315,8-2,8121,2123,1-1,5
Seppälä utlandet5,66,1-7,461,351,618,8
Seppälä totalt21,021,8-4,0182,6174,74,5
Fastigheter +0,10,18,40,80,8-6,0
övrigt
Finland totalt146,3148,9-1,71 224,81 171,54,5
Utlandet totalt101,1112,3-10,01 040,4496,8109,4
Stockmann totalt247,4261,2-5,32 265,21 668,335,8
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION NASDAQ OMX Centrala massmedia

Tillbaka