NYA A-SERIENS AKTIER OCH B-SERIENS AKTIER REGISTRERADE

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 27.6.2008 kl. 10.30

Detta meddelande får inte offentliggöras, utdelas eller distribueras, direkt eller indirekt i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller i något annat land var detta skulle vara olagligt. Detta meddelande är inte ett erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller något annat land var detta skulle vara olagligt. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna utan registrering hos Förenta Staternas Värdepapperskommission (Securities and Exchange Commission) eller enligt ett undantag från registrering enligt Förenta Staternas värdepapperslag från 1933 (inklusive ändringar). Stockmann Oyj Abp har inte registrerat och ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra en offentlig emission i Förenta Staterna.

NYA A-SERIENS AKTIER OCH B-SERIENS AKTIER REGISTRERADE

Sammanlagt 2 017 806 nya A-seriens aktier och sammanlagt 3 591 554 nya B- seriens aktier i Stockmann Oyj Abp ("Bolaget") har idag den 27.6.2008 registrerats i handelsregistret till följd av godkännande från Bolagets styrelse den 26.6.2008 av konverteringen av 438 618 A-seriens aktier till B-seriens aktier och teckningar av 2 017 806 A-seriens aktier och 3 152 936 B-seriens aktier i Bolagets riktade emission om 5 609 360 nya aktier (den "Riktade Emissionen"). Som resultat av registreringen av konverteringen har antalet A-seriens aktier i Bolaget minskat med 438 618 aktier.

Till följd av ovannämnda registreringar, är Bolagets aktiekapital nu EUR 123 406 672 som består av 61 703 336 aktier av vilka sammanlagt 26 582 049 är A-seriens aktier och sammanlagt 35 121 287 är B-seriens aktier.

De nya A-seriens aktier och B-seriens aktier har idag den 27.6.2008 införts på investerarnas värdeandelskonton och noterats på OMX Nordiska Börsen Helsingfors.

För mer information, vänligen kontakta:

Stockmann Oyj Abp: Hannu Penttilä - Verkställande direktör +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - Ekonomidirektör +358 9 121 3351

Deutsche Bank, AG, London Branch: Edward Law +44 (0) 207 545 8000 Jonathan Miller

SEB Enskilda: David Glasspool +44 (0) 207 246 4066 Mika Laukia +358 (0) 50 561 1518

Information till journalister:

Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln, med stark expansion. Bolaget grundades år 1862 och har för tillfället 16 370 anställda. Stockmann är ett av de snabbast växande detaljhandelsbolagen i Norden med en unik position på de snabbt expanderande marknaderna i Ryssland och Baltikum. Stockmanns fyra affärsenheter är varuhusgruppen, modehandelskedjorna Lindex och Seppälä samt Hobby Hall som bedriver distanshandel. Stockmann verkar i Finland, Sverige, Norge, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien.

Viktigt meddelande:

Detta meddelande är enbart ämnat för information och det är inte ämnat för investeringsrådgivning samt det är inte heller ett erbjudande eller uppmaning till förvärvning eller teckning eller annan införskaffning eller överlåtelse av några värdepapper i något land. Med detta meddelande uppmanas ingen person att ge pengar, värdepapper eller annat vederlag och om sådant sänds som svar på informationen i detta meddelande, kommer det inte att godtas. De som överväger investering bör konsultera sina juridiska-, ekonomiska- och skatterådgivare vad gäller juridiska-, ekonomiska- och skatteärenden.

Detta meddelande får inte offentliggöras, utdelas eller distribueras, direkt eller indirekt, i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller i något annat land där detta skulle vara olagligt. Detta meddelande är inte ett erbjudande om försäljning eller emission eller uppmaning till erbjudande för försäljning eller teckning av värdepapper i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller i något annat land där ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara olagligt och meddelandet skall inte förlitas till i samband med teckningen av Emissionsaktierna eller övriga värdepapper tillhörande Bolagets kapital. Emissionsaktierna erbjuds inte till allmänheten i Förenta Staterna, Storbritannien eller annanstans.

Distribueringen av detta meddelande och erbjudande eller försäljningen av Emissionsaktierna kan i vissa länder vara begränsad. Varken Bolaget eller någondera av Arrangörerna har vidtagit åtgärder, som skulle tillåta erbjudanden av Emissionsaktierna eller innehav eller distribueringen av detta meddelande eller något annat material hänförande sig till erbjudandet eller material ämnat för publicering med hänvisning till Emissionsaktierna i något land, där sådana åtgärder i detta hänseende krävs. Bolaget och båda Arrangörerna kräver att personer som fått detta meddelande i sitt innehav är medvetna om och observerar alla sådana begränsningar.

Detta meddelande distribueras enbart till och är enbart riktat till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare, som hör till kretsen som definierats i artikel 19(5) av bestämmelsen från år 2005 ("Bestämmelsen") i Lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act) från år 2000 (Financial Promotion) eller (iii) bolag med högt förmögenhetsnivå, eller övriga personer som det lagligen kan delges till enligt artikel 49(2)(a)-(d) i Bestämmelsen (alla sådana ovannämnda personer i (i), (ii) och (iii) hänvisas till som "relevanta personer"). Värdepapperna som emitteras är enbart tillgängliga för relevanta personer och uppmaning, erbjudande eller avtal om teckning av sådana värdepapper, förvärvning eller annan inskaffning görs enbart till eller med relevanta personer. Sådana personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig till detta dokument eller något av dess innehåll.

I Medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), som har implementerat Direktivet 2003/71/EG (tillsammans med övriga implementeringsåtgärder i någon Medlemsstat, "Prospektdirektivet"), är detta meddelande enbart ämnat för och riktat till "erfarna investerare" i den Medlemsstaten i enlighet med Prospektdirektivet.

I fall att en finansiell mellanhand, såsom denna term används i artikel 3(2) i Prospektdirektivet, tecknar värdepapperna kommer en sådan finansiell mellanhand att beaktas företräda och garantera att värdepapperna som tecknats i den Riktade Emissionen inte är införskaffade för personer på en icke-diskret basis och att dessa inte har införskaffats i meningen att emittera eller sälja vidare till sådana personer i en situation som skulle ge upphov till att värdepapperna emitteras till allmänheten i en Medlemsstat i EES som implementerat Prospektdirektivet till erfarna investerare eller i situationer genom vilka det tidigare samtycket av Arrangörerna har givits till varje sådant förslaget emittering eller vidareförsäljning.

Varje investeringsbeslut att teckna Emissionsaktierna måste fattas enbart på basis av information om Bolaget som är allmänt tillgänglig. Arrangörerna är inte ansvariga för sådan information och informationen har inte självständigt verifierats av någon av Arrangörerna.

Vissa uttalanden i detta meddelande är uttalande om framtiden. Sådana uttalanden gäller enbart vid datumet för publiceringen av detta meddelande och är enbart baserade på nuvarande förväntningar och föreställningar och är till sin natur beroende av ett antal kända och okända risker och osäkerheter som skulle kunna ge upphov till att faktiska resultat och prestationer avsevärt skiljer från de förväntade framtida resultaten eller prestationerna som är uttryckta eller framgår från uttalandena om framtiden. Informationen i detta meddelande kan ändras utan meddelande och Bolaget och Arrangörerna är inte ansvariga för en offentlig uppdatering eller revidering av uttalanden om framtiden.

Detta meddelande har publicerats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarigt för detta. Ingen av Arrangörerna eller deras relevanta filialer eller agenter har inget ansvar för informationen i detta meddelande.

Varje Arrangör agerar enbart för Bolaget och ingen annan i samband med den Riktade Emissionen. Arrangörerna är inte ansvariga inför någon annan än Bolaget för givandet av försäkran till Arrangörernas kunder och inte heller för rådgivning i samband med den Riktade Emissionen eller något annat som nämnts i detta meddelande. Deutsche Bank AG är auktoriserad enligt tysk banklagstiftning (German Banking Law) (behörig myndighet: BaFin den Federala finansinspektionen) och regleras av finansinspektionen angående utövande av verksamhet i Storbritannien.

Bolaget och varje Arrangör samt deras relevanta filialer förlitar sig till sanningen i och exaktheten av de ovannämnda framställningarna, garantierna, kvittningarna och avtalen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä Verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börsen Helsingfors Centrala media

Tillbaka