STOCKMANN SLUTFÖR FRAMGÅNGSRIKT DEN RIKTADE EMISSIONEN OM EUR 137,4 MILJONER TILL INSTITUTIONELLA INVESTERARE

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 24.6.2008 kl. 13.30

Detta meddelande får inte offentliggöras, utdelas eller distribueras, direkt eller indirekt i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller i något annat land var detta skulle vara olagligt. Detta meddelande är inte ett erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller något annat land var detta skulle vara olagligt. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna utan registrering hos Förenta Staternas Värdepapperskommission (Securities and Exchange Commission) eller enligt ett undantag från registrering enligt Förenta Staternas värdepapperslag från 1933 (inklusive ändringar). Stockmann Oyj Abp har inte registrerat och ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra en offentlig emission i Förenta Staterna.

STOCKMANN SLUTFÖR FRAMGÅNGSRIKT DEN RIKTADE EMISSIONEN OM EUR 137,4 MILJONER TILL INSTITUTIONELLA INVESTERARE

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" eller "Bolaget") meddelar med glädje det framgångsrika slutförandet av den riktade emissionen om upp till 5,6 miljoner nya aktier (den "Riktade Emissionen") som tillkännagavs igår. Totalt 5 609 360 nya aktier som omfattar 2 456 424 nya A-seriens aktier och 3 152 936 nya B-seriens aktier emitteras av Bolaget. Ytterligare har Bolaget ombetts konvertera 438 618 A-seriens aktier till B-seriens aktier. Till följd av denna konvertering har 2 017 806 A-seriens aktier och 3 591 554 B-seriens aktier ("Emissionsaktierna") allokerats av Deutsche Bank AG, London Branch ("Deutsche Bank") och SEB Enskilda till institutioner till ett pris av EUR 24,50 per Emissionsaktie ("Teckningspriset"). På basen av Teckningspriset är bruttoavkastningen 137,4 miljoner euro. De emitterade Emissionsaktierna motsvarar cirka 9,99 procent av Stockmanns emitterade eget kapital före den Riktade Emissionen. Villkoren för den Riktade Emissionen har bifogats till detta börsmeddelande. Bolaget kommer att lämna en ansökan om notering av Emissionsaktierna på OMX Nordiska Börsen Helsingfors ("Noteringen") och den Riktade Emissionen är villkorlig till bland annat detta. Noteringen förväntas ske och handeln med Emissionsaktierna påbörjas uppskattningsvis den 27.6.2008. Deutsche Bank och SEB Enskilda agerar som arrangörer för den Riktade Emissionen ("Arrangörerna").

För mer information, vänligen kontakta:

Stockmann Oyj Abp: Hannu Penttilä - Verkställande direktör +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppä - Ekonomidirektör +358 9 121 3351

Deutsche Bank, AG, London Branch: Edward Law +44 (0) 207 545 8000 Jonathan Miller

SEB Enskilda David Glasspool +44 (0) 207 246 4066 Mika Laukia +358 (0) 50 561 1518 Information till journalister:

Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln, med stark expansion. Bolaget grundades år 1862 och har för tillfället 16 370 anställda. Stockmann är ett av de snabbast växande detaljhandelsbolagen i Norden med en unik position på de snabbt expanderande marknaderna i Ryssland och Baltikum. Stockmanns fyra affärsenheter är varuhusgruppen, modehandelskedjorna Lindex och Seppälä samt Hobby Hall som bedriver distanshandel. Stockmann verkar i Finland, Sverige, Norge, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien.

Viktigt meddelande:

Detta meddelande är enbart ämnat för information och det är inte ämnat för investeringsrådgivning samt det är inte heller ett erbjudande eller uppmaning till förvärvning eller teckning eller annan införskaffning eller överlåtelse av några värdepapper i något land. Med detta meddelande uppmanas ingen person att ge pengar, värdepapper eller annat vederlag och om sådant sänds som svar på informationen i detta meddelande, kommer det inte att godtas. De som överväger investering bör konsultera sina juridiska-, ekonomiska- och skatterådgivare vad gäller juridiska-, ekonomiska- och skatteärenden.

Detta meddelande får inte offentliggöras, utdelas eller distribueras, direkt eller indirekt, i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller i något annat land där detta skulle vara olagligt. Detta meddelande är inte ett erbjudande om försäljning eller emission eller uppmaning till erbjudande för försäljning eller teckning av värdepapper i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller i något annat land där ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara olagligt och meddelandet skall inte förlitas till i samband med teckningen av Emissionsaktierna eller övriga värdepapper tillhörande Bolagets kapital. Emissionsaktierna erbjuds inte till allmänheten i Förenta Staterna, Storbritannien eller annanstans.

Distribueringen av detta meddelande och erbjudande eller försäljningen av Emissionsaktierna kan i vissa länder vara begränsad. Varken Bolaget eller någondera av Arrangörerna har vidtagit åtgärder, som skulle tillåta erbjudanden av Emissionsaktierna eller innehav eller distribueringen av detta meddelande eller något annat material hänförande sig till erbjudandet eller material ämnat för publicering med hänvisning till Emissionsaktierna i något land, där sådana åtgärder i detta hänseende krävs. Bolaget och båda Arrangörerna kräver att personer som fått detta meddelande i sitt innehav är medvetna om och observerar alla sådana begränsningar.

Detta meddelande distribueras enbart till och är enbart riktat till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare, som hör till kretsen som definierats i artikel 19(5) av bestämmelsen från år 2005 ("Bestämmelsen") i Lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act) från år 2000 (Financial Promotion) eller (iii) bolag med högt förmögenhetsnivå, eller övriga personer som det lagligen kan delges till enligt artikel 49(2)(a)-(d) i Bestämmelsen (alla sådana ovannämnda personer i (i), (ii) och (iii) hänvisas till som "relevanta personer"). Värdepapperna som emitteras är enbart tillgängliga för relevanta personer och uppmaning, erbjudande eller avtal om teckning av sådana värdepapper, förvärvning eller annan inskaffning görs enbart till eller med relevanta personer. Sådana personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig till detta dokument eller något av dess innehåll.

I Medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), som har implementerat Direktivet 2003/71/EG (tillsammans med övriga implementeringsåtgärder i någon Medlemsstat, "Prospektdirektivet"), är detta meddelande enbart ämnat för och riktat till "erfarna investerare" i den Medlemsstaten i enlighet med Prospektdirektivet.

I fall att en finansiell mellanhand, såsom denna term används i artikel 3(2) i Prospektdirektivet, tecknar värdepapperna kommer en sådan finansiell mellanhand att beaktas företräda och garantera att värdepapperna som tecknats i den Riktade Emissionen inte är införskaffade för personer på en icke-diskret basis och att dessa inte har införskaffats i meningen att emittera eller sälja vidare till sådana personer i en situation som skulle ge upphov till att värdepapperna emitteras till allmänheten i en Medlemsstat i EES som implementerat Prospektdirektivet till erfarna investerare eller i situationer genom vilka det tidigare samtycket av Arrangörerna har givits till varje sådant förslaget emittering eller vidareförsäljning.

Varje investeringsbeslut att teckna Emissionsaktierna måste fattas enbart på basis av information om Bolaget som är allmänt tillgänglig. Arrangörerna är inte ansvariga för sådan information och informationen har inte självständigt verifierats av någon av Arrangörerna.

Vissa uttalanden i detta meddelande är uttalande om framtiden. Sådana uttalanden gäller enbart vid datumet för publiceringen av detta meddelande och är enbart baserade på nuvarande förväntningar och föreställningar och är till sin natur beroende av ett antal kända och okända risker och osäkerheter som skulle kunna ge upphov till att faktiska resultat och prestationer avsevärt skiljer från de förväntade framtida resultaten eller prestationerna som är uttryckta eller framgår från uttalandena om framtiden. Informationen i detta meddelande kan ändras utan meddelande och Bolaget och Arrangörerna är inte ansvariga för en offentlig uppdatering eller revidering av uttalanden om framtiden.

Detta meddelande har publicerats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarigt för detta. Ingen av Arrangörerna eller deras relevanta filialer eller agenter har inget ansvar för informationen i detta meddelande.

Varje Arrangör agerar enbart för Bolaget och ingen annan i samband med den Riktade Emissionen. Arrangörerna är inte ansvariga inför någon annan än Bolaget för givandet av försäkran till Arrangörernas kunder och inte heller för rådgivning i samband med den Riktade Emissionen eller något annat som nämnts i detta meddelande. Deutsche Bank AG är auktoriserad enligt tysk banklagstiftning (German Banking Law) (behörig myndighet: BaFin den Federala finansinspektionen) och regleras av finansinspektionen angående utövande av verksamhet i Storbritannien.

Bolaget och varje Arrangör samt deras relevanta filialer förlitar sig till sanningen i och exaktheten av de ovannämnda framställningarna, garantierna, kvittningarna och avtalen.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä Verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börsen Helsingfors Centrala media

BILAGA: EMISSIONSVILLKOREN

Styrelsen för Stockmann Oyj Abp (härefter "Bolaget")har i sitt möte den 24.6.2008 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från 18.3.2008, fattat beslut om att Bolaget skall genom en riktad emission emittera maximalt 5 609 360 aktier så att maximalt 2 456 424 av A-seriens aktier och maximalt 3 152 936 av B-seriens aktier emitteras. Aktierna emitteras på följande villkor:

1. TECKNING AV AKTIERNA

Maximalt 5 609 360 aktier emitteras ("Aktierna", en enskild "Aktie") på så sätt att maximalt 2 456 424 av A-seriens aktier och maximalt 3 152 936 av B-seriens aktier emitteras. Aktierna är nya. Alla aktier erbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, till erfarna investerare såsom dessa definierats i prospektdirektivet (2003/71/EG).

2. TECKNINGSPRISET OCH DESS UPPTECKNING I BALANSRÄKNINGEN

Aktiernas teckningspris för både A-seriens Aktier och B-seriens Aktier ("Teckningspriset")är 24,50 euro per Aktie. Teckningspriset baserar sig på priset som bestämts i anbudsförfarandet, som skall anses utgöra Aktiernas gängse värde.

Från teckningspriset skall 2,00 euro upptas som höjning av aktiekapitalet och den resterande delen som höjning i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

3. TECKNINGSTIDEN OCH -PLATSEN

Teckningen av Aktierna börjar den 24.6.2008 kl. 15:00 och avslutas den 26.6.2008 kl. 11:00. Teckningen av Aktierna kommer att ske på huvudkontoret för SEB Enskilda, som fungerar som arrangör av emissionen, på adressen Unionsgatan 30, Helsingfors eller på en annan plats som bestämts av styrelsen. Teckningen av Aktierna sker så att Teckningspriset i sin helhet betalas till ett konto som anvisats av Bolaget. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.

4. BETALNINGSVILLKOR

Betalningen av Aktierna skall ske under den ovannämnda teckningstiden. Bolagets styrelse kan besluta om en förlängning av betalningstiden för Aktierna.

5. RÄTT TILL DIVIDEND OCH ÖVRIGA RÄTTIGHETER

Aktierna medför rätt till dividend och övriga rättigheter från och med registreringen av Aktierna. Aktierna emitteras i värdeandelssystemet.

6. ORSAKER TILL AVVIKELSE FRÅN FÖRETRÄDESRÄTTEN TILL TECKNING

Aktieägarnas företrädesrätt till teckning avviks från eftersom aktieemissionens avsikt är att med skäliga kostnader inskaffa marknadsbestämd finansiering för att stärka Bolagets kapitalstruktur och minska det uppkomna lånet efter förvärvet av AB Lindex samt att utvidga Bolagets ägarunderlag. Det föreligger således sådana vägande skäl som avses i aktiebolagslagen kap. 9 § 4 för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

7. ÖVER- OCH UNDERTECKNINGSTILLFÄLLEN

Bolagets verkställande direktör kan besluta om att avbryta mottagandet av teckningar vid eventuella överteckningstillfällen. Vid underteckningstillfällen kan Bolagets styrelse besluta om vem som skall ha rätt och genom vilket förfarande att teckna de Aktier, som lämnats otecknade.

Bolagets styrelse beslutar om godkännandet av de gjorda aktieteckningarna i enlighet med dessa villkor. Bolagets styrelse kan också under teckningstiden besluta om att godkänna teckningar som gjorts fram till dess. Ett meddelande om bekräftelse av godkända teckningar skickas till de som tecknat omedelbart efter att teckningen godkänts.

8. ÖVRIGA ÄRENDEN

Bolagets styrelse beslutar om övriga till aktieemissionen tillhörande ärenden och de praktiska åtgärder som orsakas därav.

Tillbaka