RIKTAD AKTIEEMISSION AV UPP TILL 5,6 MILJONER AKTIER

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 23.6.2008 kl. 19.20

Detta meddelande får inte offentliggöras, utdelas eller distribueras, direkt eller indirekt i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller i något annat land var detta skulle vara olagligt. Detta meddelande är inte ett erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller något annat land var detta skulle vara olagligt. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna utan registrering hos Förenta Staternas Värdepapperskommission (Securities and Exchange Commission) eller enligt ett undantag från registrering enligt Förenta Staternas värdepapperslag från 1933 (inklusive ändringar). Stockmann Oyj Abp har inte registrerat och ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra en offentlig emission i Förenta Staterna.

RIKTAD AKTIEEMISSION AV UPP TILL 5,6 MILJONER AKTIER

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" eller "Bolaget"), det ledande nordiska varuhus- och detaljhandelsbolaget, meddelar idag att man kommer att utföra en riktad emission av upp till 5,6 miljoner aktier (den "Riktade Emissionen"), som omfattar upp till 2,456 miljoner nya A-seriens aktier och upp till 3,152 miljoner nya B-seriens aktier som motsvarar cirka 9,9 procent av Stockmanns eget kapital omedelbart före den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen kommer att göra det möjligt för Bolaget att minska de uppkomna lånen i samband med dess senaste förvärv av Lindex AB ("Lindex"), som genomfördes den 5.12.2007. Stockmanns styrelse meddelade i samband med förvärvet av Lindex att dess avsikt var att förbättra det egna kapitalet efter Lindex förvärvet. Den Riktade Emissionen är i enlighet med denna strategi.

Förvärvet av Lindex i slutet av 2007 skapade ett nytt starkt marknadsområde för koncernen i Sverige och i Norge och underlättade samtidigt den snabba expansionen av Lindex affärsverksamhet till nya marknadsområden, speciellt i Ryssland.

Den nya koncernens mål är att bevara den årliga tillväxten på alla dess marknader som snabbare än den genomsnittliga tillväxtprocenten på marknaderna, och att uppnå en 12 procents rörelsevinstsmarginal och en 20 procents avkastning från det egna kapitalet vid slutet av strategiperioden år 2013. Avkastningen från det egna kapitalet kommer i början av perioden att vara lägre än tidigare år på grund av koncernens betydande investeringsprogram.

Den Riktade Emissionen kommer att möjliggöra en förbättring av Bolagets nuvarande soliditetsgrad vilket tillsammans med framtida inkomster kommer att göra det möjligt för Bolaget att uppnå dess meddelade mål om åtminstone 40 procents soliditetsgrad.

Uppgifter om den Riktade Emissionen

Deutsche Bank AG, London branch and SEB Enskilda fungerar tillsammans som arrangörer ("Arrangörerna") för den Riktade Emissionen som kommer att genomföras som ett påskyndat anbudsförfarande som påbörjas omedelbart.

Den Riktade Emissionen förväntas avslutas senast 24.6.2008 vid slutet av bankdagen i Helsingfors och prissättning samt fördelning kommer att meddelas därefter. Tidtabellen för avslutandet av den Riktade Emissionen, prissättningen och fördelningen kan påskyndas av Arrangörerna. Priset för de nya aktierna som emitteras av Bolaget vid den Riktade Emissionen ("Emissionsaktierna") ("Teckningspriset") kommer att bestämmas vid slutet av anbudsförfarandeprocessen.

Investerare som vill delta i den Riktade Emissionen kommer att ha möjlighet att teckna antingen A-seriens aktier eller B-seriens aktier eller en kombination av dessa två. A- och B-seriernas aktier kommer att emitteras till samma Teckningspris. Investerare kommer även att få en möjlighet att konvertera till dem allokerade A-seriens aktier till B- seriens aktier. Konverteringen av aktierna kommer att ske innan aktierna tillställs investerarna och i övrigt i enlighet med Bolagets bolagsordning.

Enligt Bolagets bolagsordning kan Bolagets A-seriens aktier på begäran konverteras till B-seriens aktier. I samband med den Riktade Emissionen kommer en möjlig konvertering att ske på så sätt att B-seriens aktier som emitterats i samband med konverteringen kommer att tillställas investerarna samtidigt som övriga A-seriens aktier och i den Riktade Emissionen tecknade B-seriens aktier uppskattningsvis den 27.6.2008. A- seriens aktier som konverteras till B-seriens aktier registreras i handelsregistret och listas på Helsingfors Börs uppskattningsvis den 26.6.2008 och Arrangörerna kommer att tillställa Bolaget ett konverteringsmeddelande gällande sådana aktier. Bolagets styrelse beslutar om konverteringen av sådana aktier uppskattningsvis den 26.6.2008. Konverteringen registreras i handelsregistret och de konverterade B- aktierna listas på Helsingfors Börs uppskattningsvis den 27.6.2008.

Emissionsaktierna kommer vid teckningen att antecknas som fullt betalda och de kommer alla att ge samma rättigheter tillsammans med Bolagets nuvarande aktier som har ett nominellt värde om 2 euro ("Aktierna") inklusive rättigheten att delta i all dividendutdelning som meddelats, utförts eller betalts som berör sådana Aktier och i annan utdelning efter datumet för den Riktade Emissionen. A-seriens aktier och B-seriens aktier ger lika ekonomiska fördelar men A-seriens aktier medför 10 röster per aktie medan B-seriens aktier medför en röst per aktie. Ansökan om listning av Emissionsaktierna görs till Helsingfors Börs ("Listningen").

Redogörelse för de emitterade Emissionsaktierna i den Riktade Emissionen och Listningen beräknas ske den 27.6.2008.

Bolaget har, med vissa undantag och utan skriftligt förhandssamtycke från Arrangörerna, bundit sig till att inte under 180 dagar från och med publiceringen av detta pressmeddelande emittera, erbjuda, sälja, låna, inteckna, överlåta, avtala om försäljning, panta, skapa servitut, utge optioner eller annars överföra några aktier eller andra värdepapper eller investeringsprodukter vars värde bestäms på basis av aktiens pris.

I Medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), som har implementerat Direktivet 2003/71/EG (tillsammans med övriga implementeringsåtgärder i den Medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), är detta meddelande enbart ämnat för och riktat till "erfarna investerare" i den Medlemsstaten i enlighet med Prospektdirektivet.

Emissionsaktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Förenta Staternas värdepapperslag från år 1933 (inklusive ändringar) ("Värdepapperslagen") eller i enlighet med någon lag i någon delstat i Förenta Staterna, och dessa kan inte erbjudas, säljas eller överföras direkt eller indirekt inom Förenta Staterna förutom i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Värdepapperslagen eller i någon delstats tillämpbara värdepapperslag eller då dessa registreringskrav inte är tillämpbara.

För mer information, vänligen kontakta:

Stockmann Oyj Abp: Hannu Penttilä - Verkställande direktör +358 9 121 5801 Pekka Vähähyyppa - Ekonomidirektör +358 9 121 3351

Deutsche Bank, AG, London branch Edward Law +44 (0) 207 545 8000 Jonathan Miller

SEB Enskilda Davis Glasspool +44 (0) 207 246 4066 Mika Laukia +358 (0) 50 561 1518

Information till journalister:

Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln, med stark expansion. Bolaget grundades år 1862 och har för tillfället 16 370 anställda. Stockmann är ett av de snabbast växande detaljhandelsbolagen i Norden med en unik position på de snabbt expanderande marknaderna i Ryssland och Baltikum.

Stockmanns fyra affärsenheter är varuhusgruppen, modehandelskedjorna Lindex och Seppälä samt Hobby Hall som bedriver distanshandel. Stockmann verkar i Finland, Sverige, Norge, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien.

Viktigt meddelande

Detta meddelande är enbart ämnat för information och det är inte ämnat för investeringsrådgivning samt det är inte heller ett erbjudande eller uppmaning till förvärvning eller teckning eller annan införskaffning eller överlåtelse av några värdepapper i något land. Med detta meddelande uppmanas ingen person att ge pengar, värdepapper eller annat vederlag och om sådant sänds som svar på informationen i detta meddelande, kommer det inte att godtas. De som överväger investering bör konsultera sina juridiska-, ekonomiska- och skatterådgivare vad gäller juridiska-, ekonomiska- och skatteärenden.

Detta meddelande får inte offentliggöras, utdelas eller distribueras, direkt eller indirekt, i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller i något annat land där detta skulle vara olagligt. Detta meddelande är inte ett erbjudande om försäljning eller emission eller uppmaning till erbjudande för försäljning eller teckning av värdepapper i Förenta Staterna, Kanada, Sydafrika, Australien, Japan eller i något annat land där ett sådant erbjudande eller uppmaning skulle vara olagligt och meddelandet skall inte förlitas till i samband med teckningen av Emissionsaktierna eller övriga värdepapper tillhörande Bolagets kapital. Emissionsaktierna erbjuds inte till allmänheten i Förenta Staterna, Storbritannien eller annanstans.

Distribueringen av detta meddelande och aktieemissionen eller försäljningen av Emissionsaktierna kan i vissa länder vara begränsad. Varken Bolaget eller någondera av Arrangörerna har vidtagit åtgärder, som skulle tillåta aktieemissionen av Emissionsaktierna eller innehav eller distribueringen av detta meddelande eller något annat emissionsmaterial eller material ämnat för publicering med hänvisning till Emissionsaktierna i något land, där sådana åtgärder i detta hänseende krävs. Bolaget och båda Arrangörerna kräver att Personer som fått detta meddelande i sitt innehav är medvetna om och observerar alla sådana begränsningar.

Detta meddelande distribueras enbart till och är enbart riktat till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare, som hör till kretsen som definierats i artikel 19(5) av bestämmelsen från år 2005 ("Bestämmelsen") i Lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act) från år 2000 (Financial Promotion) eller (iii) bolag med högt förmögenhetsnivå, eller övriga personer som det lagligen kan delges till enligt artikel 49(2)(a)-(d) i Bestämmelsen (alla sådana ovannämnda personer i (i), (ii) och (iii) hänvisas till som "relevanta personer"). Värdepapperna som emitteras är enbart tillgängliga för relevanta personer och uppmaning, erbjudande eller avtal om teckning av sådana värdepapper, förvärvning eller annan inskaffning görs enbart till eller med relevanta personer. Sådana personer som inte är relevanta personer får inte agera eller förlita sig till detta dokument eller något av dess innehåll.

I Medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), som har implementerat Direktivet 2003/71/EG (tillsammans med övriga implementeringsåtgärder i någon Medlemsstat, "Prospektdirektivet"), är detta meddelande enbart ämnat för och riktat till "erfarna investerare" i den Medlemsstaten i enlighet med Prospektdirektivet.

I fall att en finansiell mellanhand, såsom denna term används i artikel 3(2) i Prospektdirektivet, tecknar värdepapperna kommer en sådan finansiell mellanhand att beaktas företräda och garantera att värdepapperna som tecknats i den Riktade Emissionen inte är införskaffade för personer på en icke-diskret basis och att dessa inte har införskaffats i meningen att emittera eller sälja vidare till sådana personer i en situation som skulle ge upphov till att värdepapperna emitteras till allmänheten i en Medlemsstat i EES som implementerat Prospektdirektivet till erfarna investerare eller i situationer genom vilka det tidigare samtycket av Arrangörerna har givits till varje sådant förslaget emittering eller vidareförsäljning.

Varje investeringsbeslut att teckna Emissionsaktierna måste fattas enbart på basis av information om Bolaget som är allmänt tillgänglig. Arrangörerna är inte ansvariga för sådan information och informationen har inte självständigt verifierats av någon av Arrangörerna.

Vissa uttalanden i detta meddelande är uttalande om framtiden. Sådana uttalanden gäller enbart vid datumet för publiceringen av detta meddelande och är enbart baserade på nuvarande förväntningar och föreställningar och är till sin natur beroende av ett antal kända och okända risker och osäkerheter som skulle kunna ge upphov till att faktiska resultat och prestationer avsevärt skiljer från de förväntade framtida resultaten eller prestationerna som är uttryckta eller framgår från uttalandena om framtiden. Informationen i detta meddelande kan ändras utan meddelande och Bolaget och Arrangörerna är inte ansvariga för en offentlig uppdatering eller revidering av uttalanden om framtiden.

Detta meddelande har publicerats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarigt för detta. Ingen av Arrangörerna eller deras relevanta filialer eller agenter har inget ansvar för informationen i detta meddelande.

Varje Arrangör agerar enbart för Bolaget och ingen annan i samband med den Riktade Emissionen. Arrangörerna är inte ansvariga inför någon annan än Bolaget för givandet av försäkran till Arrangörernas kunder och inte heller för rådgivning i samband med den Riktade Emissionen eller något annat som nämnts i detta meddelande. Deutsche Bank AG är auktoriserad enligt tysk banklagstiftning (German Banking Law) (behörig myndighet: BaFin den Federala finansinspektionen) och regleras av finansinspektionen angående utövande av verksamhet i Storbritannien.

Bolaget och varje Arrangör samt deras relevanta filialer förlitar sig till sanningen i och exaktheten av de ovannämnda framställningarna, garantierna, kvittningarna och avtalen.

Förutsättningarna för Riktade Emissionen

Förutsättningarna för den Riktade Emissionen är att arrangeringsavtalet är ovillkorligt och att det har inte avslutats i enlighet med dess villkor.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka