STOCKMANNS STYRELSE FASTSTÄLLDE DE NYA LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅLEN

STOCKMANN Oyj Abp Pressmeddelande 18.6.2008 kl. 9.50

STOCKMANNS STYRELSE FASTSTÄLLDE DE NYA LÅNGSIKTIGA EKONOMISKA MÅLEN

Stockmannkoncernens styrelse fastställde på sitt strategimöte de strategiska riktlinjerna och de ekonomiska målen för de följande fem åren. Under strategiperioden kommer koncernen att fortsätta sin starka och lönsamma tillväxt såväl i Finland som på de nuvarande och nya marknaderna utanför Finland. Förvärvet av Lindex i slutet av år 2007 skapade för koncernen ett nytt, starkt marknadsområde i Sverige och Norge, vilket samtidigt möjliggör en snabb utvidgning av Lindex affärsverksamhet till nya marknadsområden i synnerhet i Ryssland. Integreringen av Lindex har framskridit väl. Styrelsen beräknar att de skalfördelar som uppnås till följd av integreringen av Lindex kommer att uppgå till 12_15 miljoner euro per år inom de följande 2_3 åren. Största delen av detta belopp består av förbättrad bruttomarginal för hela koncernen genom att Lindex inköpskontorsnätverk i Fjärran Östern utnyttjas för hela koncernens behov.

Stockmannkoncernens långsiktiga mål fastställdes senast före förvärvet av Lindex. Den omorganiserade koncernen har som mål att på alla sina marknader uppnå en snabbare årlig tillväxt än den genomsnittliga tillväxten på marknaderna. Dessutom strävar koncernen efter att uppnå en rörelsevinstmarginal på 12 procent och en avkastning på 20 procent på sysselsatt kapital före utgången av strategiperioden år 2013. I början av perioden är avkastningen på sysselsatt kapital lägre än under tidigare år som en följd av koncernens betydande investeringsprogram.

Förvärvet av Lindex finansierades i sin helhet med lån, vilket förändrade koncernens finansiella struktur betydligt. Det strategiska målet är att koncernens soliditet ökas till minst 40 procent. Den ordinarie bolagsstämman beviljade på våren 2008 styrelsen fullmakt att öka Stockmanns aktiekapital med totalt högst 15 miljoner nya aktier under de följande tre åren. Några beslut om användningen av fullmakten har tills vidare inte fattats.

Bolagets dividendpolitik behålls oförändrad trots den starka tillväxten och det betydande investeringsprogrammet. Målet är att i dividend dela ut över hälften av den vinst som den ordinarie affärsverksamheten genererar.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka