KALLELSE TILL STOCKMANNS BOLAGSSTÄMMA

Not for release, publication or distribution in Australia, Canada, Japan or the United States.

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 18 mars 2008 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Karamzinsgatan 4. Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig vid mötesplatsen där anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30. Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig senast kl. 15.45. Under stämman har deltagarna möjlighet att parkera avgiftsfritt på Finlandiahusets parkeringsområde.

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. De ärenden som enligt aktiebolagslagen 5 kap. 3 § och 14 § i bolagsord- ningen ankommer på ordinarie bolagsstämman

2. Förslag om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om aktieemission och om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om aktieemission och om emission av i aktiebolagslagen 10 kap. 1 § avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i en eller flera rater på följande villkor.

Styrelsen bemyndigas besluta om antalet A- och B-aktier som skall emitteras. Med stöd av detta bemyndigande kan dock maximalt 15.000.000 aktier emitteras. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske antingen enligt aktieägarnas företrädesrätt till aktier eller med avvikelse därifrån (riktad emission). Styrelsen bemyndigas fatta beslut om alla villkor för aktieemission eller emission av i aktiebolagslagen 10 kap. 1 § avsedda särskilda rättigheter.

Bemyndigandet är i kraft högst tre år från dagen för bolagsstämman. Bemyndigandet upphäver inte det av bolagsstämman 20.3.2007 givna och 14.5.2007 i handelsregistret registrerade bemyndigandet att besluta om avyttring av egna aktier.

Syftet med aktieemissionen och/eller emissionen av särskilda rättigheter som berättigar till aktier är att förstärka bolagets kapitalstruktur genom att avkorta det främmande kapital som skaffats för förvärvet av AB Lindex (publ).

3. Styrelsens förslag till emission av optionsrätter till Stockmann Oyj Abp:s stamkunder

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, till Stockmann Oyj Abp:s stamkunder vederlagsfritt emittera totalt högst 2.500.000 stycken optionsrätter. Det finns vägande ekonomiska skäl att emittera optionsrätter eftersom detta avser att erbjuda stamkunderna en sådan fördel som belönar stamkundernas köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmann Oyj Abp:s konkurrensställning. Optionerna ges åt sådana stamkunder vars uppköp i bolag som hör till Stockmannkoncernen samt uppköp på basis av parallellkort som hänför sig till samma konto sammanlagt uppgår till minst 6.000 euro under perioden 1.1.2008-31.12.2009. För uppköp om minst 6.000 euro ges stamkunderna vederlagsfritt 20 optioner. Därtill ges för varje hel 500 euro med vilken uppköpen överstiger 6.000 euro åt stamkunden två tilläggsoptioner. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktie i serie B i bolaget. Aktiens teckningspris är den på grundval av B-aktiens omsättning vägda medelkursen på Helsingfors Börs under tidsperioden 1.2.- 29.2.2008. Teckningspriset för aktier som tecknas på grundval av optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de eventuella dividender som bestämts innan aktieteckningen sker. Teckningsperioderna för aktier är i maj 2011 och i maj 2012.

Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag

Bokslutshandlingarna och styrelsens ovannämnda förslag finns till aktie- ägarnas påseende fr.o.m. 10.3.2008 på bolagets huvudkontor på adressen Alexandersgatan 52 B, 8:e våningen, Helsingfors och på bolagets internetsidor www.stockmann.com. Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna.

Deltagande i bolagsstämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen 7.3.2008 har antecknats som aktieägare i bolagets förteckning över aktieägare som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab och som har anmält sig till stämman senast onsdagen den 12.3.2008 kl. 16.00.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall meddela om deltagande senast onsdagen den 12.3.2008 före kl. 16.00 på bolagets internetsidor www.stockmann.com eller per telefon på numret (09) 121 4020. Ifall en deltagare i stämman representerar aktieägare genom fullmakt ombedes deltagaren vänligen inlämna specificerade fullmakter senast 14.3.2008 på adressen Stockmann Oyj Abp, juridiska ärenden, PB 220, 00101 HELSINGFORS.

Dividendutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 2007 utdelas 1,35 euro per aktie. Dividenden för år 2007 föreslås utbetalas 2.4.2008 till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 25.3.2008 är antecknad som aktieägare i ägarförteckningen som upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår för bolagsstämman att sju medlemmar väljs till styrelsen och att styrelsens nuvarande medlemmar minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola, verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Kari Niemistö, direktör för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och kammarrådet Henry Wiklund enligt samtyckte skulle återväljas för en ny mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma.

Revisorer

Aktieägare i bolaget, vilka representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget, har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman att som ordinarie revisorer för år 2008 återväljs CGR-revisor Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Helsingfors den 7 februari 2008

Styrelsen

Tilläggsinformation: Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Stockmann plc has not registered, and does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as "relevant persons"). The securities offered are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Tillbaka