STOCKMANNS BOKSLUTSINFORMATION 2007

BETYDANDE FÖRETAGSFÖRVÄRV STÖDER STOCKMANNS TILLVÄXTSTRATEGI

Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent år 2007 och uppgick till 1 668,3 Me (1 477,8 Me år 2006). Rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten under det fjärde kvartalet var bättre än år 2006 och uppgick till 70,8 Me (50,5 Me). Den fortlöpande verksamhetens vinst före skatt för hela räkenskapsperioden uppgick till 119,4 Me (99,4 Me). Stockmann förvärvade i december en ägarandel på 98 % av aktierna i Lindex som är en av de största modekedjorna i Nordeuropa. Stockmanns resultat per aktie var 1,59 e. Styrelsen föreslår att i dividend utdelas 1,35 euro per aktie.

Nyckeltal Fortlöpande verksamhet 1-12/2007 1-12/2006

Försäljningmilj. euro1 668,31 477,8
Omsättningmilj. euro1 398,21 239,6
Rörelsevinstmilj. euro125,299,9
Vinst före skattmilj. euro119,499,4
Resultat/aktieeuro1,591,39
Koncernen totalt
Eget kapital/aktieeuro10,6610,34
Kassaflöde från rörelsenmilj. euro119,9117,4
Gearingprocent146,9-6,3
Soliditetprocent32,674,5
Antal aktier i medeltaltusen55 60654 310
Avkastning på sysselsattprocent12,122,9
kapital, glidande 12 mån.

Rapportering

Stockmann övergick 1.1.2005 till rapportering enligt internationella bokslutsstandarder (IFRS). Bokslutsinformationen har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34. Principerna för uppgörande av bokslutet och redovisningsmetoderna är samma som i 2006 års bokslut. I rapporteringen för år 2006 har Stockmann Auto och Zara-affärsverksamheten i Ryssland behandlats som avslutade verksamheter i enlighet med standarden IFRS 5. År 2007 har förvärvet av Lindex behandlats som sammanslagning av rörelseverksamheter i enlighet med standarden IFRS 3. Siffrorna är oreviderade.

Lindex blev Stockmanns koncernbolag

Den finländska filialen till Stockmanns dotterbolag Stockmann Sverige AB förvärvade i december 97,8 procent av aktierna i den svenska modekedjan AB Lindex (publ) genom ett offentligt köpanbud. Lindex är en av de ledande modekedjorna i Norden. Bolaget har en bra lönsamhet och marknadsställning särskilt i Sverige, Norge och Finland. Ytterligare har bolaget redan verksamhet i samtliga baltiska länder samt fr.o.m. år 2007 även i Tjeckien, samt inköpskontor i sex länder. Lindex hade vid utgången av räkenskapsperioden 346 butiker och sammanlagt 4 644 anställda.

Lindex befinner sig i en likadan strategisk position som Stockmann eftersom båda bolagen söker merparten av sin tillväxt utanför hemmamarknaden. Lindex kompletterar Stockmannkoncernens affärsverksamhet och förbättrar genom det Stockmanns samtliga affärsenheters möjligheter att uppnå en snabb och lönsam tillväxt i första hand i de östeuropeiska länderna och i Ryssland. Stockmann har inlett ett projekt vars syfte är att integrera Lindex i Stockmannkoncernen. Som ett led i projektet kommer Stockmanns samtliga funktioner att genomgås på ett samlat sätt så att koncernens bästa handlingssätt och s.k. skalfördelar gradvis implementeras i hela koncernen.

Anskaffningskostnaden för Lindex hela aktiestock är 850,9 miljoner euro. Lindex balansposter har vid anskaffningstidpunkten värderats till verkligt värde, som enligt preliminära kalkyler för varumärken, kund- och leverantörsavtal samt varulager var sammanlagt 89,1 miljoner euro större än anskaffningstidpunktens bokföringsvärde 91,0 miljoner euro. 721,7 miljoner euro av anskaffningskostnaden har hänförts till goodwill. Anskaffningskostnaden presenteras i enlighet med standarden IFRS 3 i bokslutsinformationens tabellavsnitt.

Lindex har konsoliderats med Stockmannkoncernen fr.o.m. 6.12.2007. Under räkenskapsperioden bidrog Lindex till att öka Stockmannkoncernens försäljning med 68,1 miljoner euro, omsättningen med 54,7 miljoner euro och rörelsevinsten med 15,0 miljoner euro.

Enligt en proformakalkyl uppgjord i åskådliggörande syfte uppgick försäljningen för Lindex fortlöpande verksamhet under kalenderåret 2007 till 704,9 miljoner euro, omsättningen till 566,2 miljoner euro och rörelsevinsten till 70,9 miljoner euro. Om Lindex skulle ha konsoliderats i Stockmannkoncernen från början av kalenderåret skulle koncernens försäljning under räkenskapsperioden 2007 enligt en proformakalkyl ha uppgått till 2 305,1 miljoner euro, omsättningen till 1 909,7 miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst till 93,7 miljoner euro.

Den offentliga noteringen av Lindex aktier på OMX Nordiska Börsen i Stockholm upphörde 18.1.2008. Vid bokslutstidpunkten var 2,2 procent av Lindex aktier inte i Stockmanns ägo. Anskaffningskostnaden för de här aktierna kommer att uppgå till 18,4 miljoner euro och en motsvarande kortfristig, räntefri skuld har redovisats i balansräkningen. Stockmann har i januari 2008 förvärvat ytterligare 0,6 procent av Lindex aktier. Ett inlösningsförfarande har inletts i syfte att förvärva de återstående 1,6 procent av aktierna. På grund av detta har Lindex i enlighet med standarden IAS 32 konsoliderats i Stockmannkoncernen som ett helägt bolag.

Försäljning och resultat

Rörelsevinsten för koncernens fortlöpande verksamhet under det fjärde kvartalet var bättre än året innan och uppgick till 70,8 miljoner euro (50,5 miljoner euro). I resultatet ingår Lindex rörelsevinst efter anskaffningstidpunkten, 15,0 miljoner euro.

Rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten ökade under räkenskapsperioden med 25,3 miljoner euro och uppgick till 125,2 miljoner euro (99,9 miljoner euro). Den fortlöpande verksamhetens rörelsevinst inkluderade 9,7 miljoner euro intäkter av engångskaraktär. Året innan uppgick de till 5,1 miljoner euro. Resultatet förbättrades i Finland och Baltikum och försvagades i Ryssland. Koncernens resultat belastades av etableringskostnader för det nya varuhuset i Moskva, intensiva nyetableringar av Bestseller- och Seppäläbutiker samt certifikatproblem inom varutrafiken i Ryssland i början av året.

Försäljningen för Stockmannkoncernens fortlöpande verksamhet ökade med 13 procent och uppgick till 1 668,3 miljoner euro år 2007. Koncernens försäljning i utlandet uppgick till 496,8 miljoner euro, en ökning med 40 procent. Den fortlöpande verksamhetens försäljning i Finland ökade med 4 procent och uppgick till 1 171,5 miljoner euro. Utlandsförsäljningens andel av koncernens försäljning ökade från 24 procent till 30 procent. Koncernens omsättning uppgick till 1 398,2 miljoner euro och under jämförelseperioden till 1 300,7 miljoner euro. Övriga rörelseintäkter uppgick till 9,7 miljoner euro. Under jämförelseperioden uppgick övriga rörelseintäkter till 34,4 miljoner euro och de bestod till merparten av försäljningsvinster från överlåtelse av affärsverksamhet.

Bruttomarginalen för koncernens affärsverksamhet ökade under räkenskapsperioden med 79,9 miljoner euro och uppgick till 607,0 miljoner euro. Den relativa bruttomarginalen var 43,4 procent (40,5 procent ). Affärsverksamhetens relativa bruttomarginal förbättrades i varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä. Koncernens relativa bruttomarginal förbättrades också till följd av förvärvet av Lindex samt då bilförsäljningen med låg täckning, föll bort fr.o.m. början av mars 2006. Rörelsekostnaderna ökade med 54,8 miljoner euro och avskrivningarna med 4,8 miljoner euro. Koncernens rörelsevinst minskade med 4,4 miljoner euro och uppgick till 125,2 miljoner euro i huvudsak på grund av 34,4 miljoner euro i övriga rörelseintäkter under jämförelseperioden. Finansnettot ökade med 5,2 miljoner euro och uppgick till 5,7 miljoner euro (0,6 miljoner euro). Finansieringen av förvärvet av Lindex aktier med främmande kapital bidrog väsentligt till ökningen av finansnettot.

Räkenskapsperiodens vinst före skatt uppgick till 119,4 miljoner euro, dvs. 9,5 miljoner euro mindre än år 2006. De direkta skatterna uppgick till 31,1 miljoner euro, dvs. 6,8 miljoner euro större än året innan. I jämförelseperiodens resultat ingick en skattefri försäljningsvinst på 29,3 miljoner euro. Koncernens vinst under det fjärde kvartalet uppgick till 48,6 miljoner euro jämfört med 37,8 miljoner euro året innan. Räkenskapsperiodens resultat per aktie var 1,59 euro (1,93 euro) och utspätt med inverkan av optioner 1,58 euro (1,90 euro). Det egna kapitalet per aktie var 10,66 euro (10,34 euro).

Stockmanns styrelse fastställde sommaren 2006 nya långsiktiga ekonomiska mål. Målet är att före år 2011 uppnå en rörelsevinst som är 10 procent av omsättningen, en avkastning på sysselsatt kapital som är 22 procent och en försäljningstillväxt som är snabbare än tillväxten på marknaden. Som soliditetsmål uppställdes 50 procent. Under räkenskapsperioden ökade rörelsevinstprocenten för koncernens fortlöpande verksamhet och var 9 procent av omsättningen. På grund av att förvärvet av Lindex finansierades med främmande kapital minskade soliditeten och var 32,6 procent. På motsvarande sätt minskade avkastningen på sysselsatt kapital och var 12,1 procent. Som konsekvens av Lindexförvärvet kommer styrelsen under år 2008 att omvärdera de långsiktiga ekonomiska målen.

Försäljning och resultatutveckling per affärssegment

År 2007 ökade varuhusgruppens försäljning med 9 procent och uppgick till 1 218,1 miljoner euro. Försäljningen i Finland ökade med 5 procent. Utlandsförsäljningen ökade till följd av en god jämförbar försäljningsökning i varuhusen i Ryssland och Baltikum, det fjärde varuhuset som öppnades i Moskva i medlet av februari samt av de nya Bestsellerbutikerna. Importproblemen vid årets början i Ryssland gav upphov till temporär varubrist som bromsade upp försäljningsökningen i början av året. Varuhusen i Estland och Lettland uppvisade en utmärkt försäljningsutveckling. Utlandsverksamhetens försäljning ökade med 21 procent och dess andel av gruppens försäljning ökade till 28 procent (26 procent). Räkenskapsperiodens relativa bruttomarginal förbättrades. Varuhusgruppens rörelsevinst ökade märkbart och uppgick till 91,8 miljoner euro (79,5 miljoner euro). I räkenskapsperiodens resultat ingår 9,7 miljoner euro intäkter av engångskaraktär. År 2006 var motsvarande siffra 4,7 miljoner euro. Verksamheten i Finland och Baltikum uppvisade en klar resultatförbättring. Utlandsverksamhetens resultat belastades av etableringskostnader för varuhuset som öppnades i Moskva i februari och för nya Bestseller- och Nikebutiker samt av större rabatter än normalt under det andra kvartalet på grund av fördröjda förtullningar i början av året. Gruppens rörelsevinst ökade under det fjärde kvartalet och uppgick till 46,9 miljoner euro (44,3 miljoner euro).

Lindex siffror är inkluderade i koncernens siffror fr.o.m. 6.12.2007. Försäljningen för tre veckor uppgick till 68,1 miljoner euro och rörelsevinsten för samma period till 15,0 miljoner euro. Försäljningen i Lindex fortlöpande verksamhet uppgick enligt proformakalkylen under kalenderåret 2007 till 704,9 miljoner euro och rörelsevinsten till 70,9 miljoner euro.

Hobby Halls försäljning ökade med 3 procent och uppgick till 206,5 miljoner euro (199,8 miljoner euro). Försäljningen ökade både i Finland och i Baltikum. Verksamheten i Ryssland inleddes i december. Hobby Halls relativa bruttomarginal förbättrades. Näthandeln fortsatte att öka kraftigt och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Finland var 66 procent (47 procent). Näthandeln uppvisade en ökning också i Estland och dess andel av Hobby Halls distanshandel i Estland var 40 procent (33 procent). Hobby Hall tog i bruk i april ett nytt verksamhetsstyrningssystem, vilket belastade resultatet med engångskostnader samt förorsakade problem i kundbetjäningen. Efter inkörningsfasen effektiverar det nya datasystemet Hobby Halls verksamhet och rapportering samt förbättrar kundservicen. Hobby Halls rörelsevinst uppgick under räkenskapsperioden till 5,7 miljoner euro (7,1 miljoner euro). Det fjärde kvartalets rörelsevinst minskade och uppgick till 2,7 miljoner euro (3,4 miljoner euro) i första hand på grund av etableringskostnader för affärsverksamheten i Ryssland.

Seppäläs försäljning ökade med 11 procent och uppgick till 174,7 miljoner euro. Försäljningen ökade starkt i Ryssland och i Baltikum till följd av de nya butiker som öppnades i slutet av år 2006 och början av år 2007 samt av den goda jämförbara försäljningsutvecklingen. Försäljningen i utlandet ökade med 49 procent och dess andel av Seppäläs försäljning steg till 30 procent (22 procent). Den relativa bruttomarginalen förbättrades, men även fasta kostnader och avskrivningar ökade som en följd av intensiva nyetableringar särskilt i Ryssland. Seppäläs rörelsevinst under räkenskapsperioden var 20,7 miljoner euro (21,1 miljoner euro). Rörelsevinsten för det fjärde kvartalet uppgick till 8,6 miljoner euro (7,3 miljoner euro).

Finansiering och bundet kapital

Som en följd av förvärvet av Lindex aktier förändrades Stockmanns finansiella ställning och kapitalstruktur betydligt. Det räntebärande främmande kapitalet uppgick vid årets slut till 905,6 miljoner euro (23,4 miljoner euro), varav 855,4 miljoner euro (23,4 miljoner euro) var långfristigt. De likvida medlen uppgick i slutet av året till 33,2 miljoner euro, då de året innan var 59,2 miljoner euro. Investeringarna uppgick till 977,4 miljoner euro. I slutet av året uppgick nettodriftskapitalet till 193,9 miljoner euro, jämfört med 194,5 miljoner euro i slutet av år 2006. 72,1 miljoner euro utbetalades i dividend. Eget kapital uppgående till 3,1 miljoner euro erhölls från teckningar baserade på optionsprogrammet från år 2000. Soliditeten uppgick vid årets slut till 32,6 procent (74,5 procent).

Avkastningen på sysselsatt kapital var 12,1 procent (22,9 procent). Koncernens bundna kapital ökade med 909,7 miljoner euro och uppgick vid årets slut till 1 504,7 miljoner euro (595,0 miljoner euro).

Dividender

Enligt beslut av den ordinarie bolagsstämman utdelades 1,30 euro per aktie som dividend för år 2006, dvs. sammanlagt 72,1 miljoner euro. Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman en utdelning för år 2007 om 1,35 euro per aktie. Den föreslagna dividenden utgör 84,9 procent av resultatet per aktie.

Investeringar och aktuella projekt

Investeringarna år 2007 uppgick till sammanlagt 977,4 miljoner euro (125,5 miljoner euro).

I Helsingfors fortsätter det omfattande projektet för utvidgning och ombyggnad av centrumvaruhuset. Projektet innebär att varuhusets kommersiella lokaliteter byggs ut med ca 10 000 kvadratmeter genom ändring av lokaliteter till kommersiell användning och genom nybygge. Därutöver byggs helt nya utrymmen för varuhantering, service och kundparkering. Efter utvidgningen uppgår Helsingforsvaruhusets försäljningsyta till ca 50 000 kvadratmeter. Utvidgningsdelens preciserade kostnadskalkyl uppgår till omkring 190 miljoner euro. Arbetena uppskattas slutföras stegvis före hösten 2010. Lokaliteter som under byggarbetet tillfälligt varit ur försäljningsbruk, är åter i användning och varuhusets försäljningsyta är i början av år 2008 lika stor som den var innan projektet inleddes. Härefter kommer ny försäljningsyta stegvis att tas i bruk. Under år 2007 band projektet 51,6 miljoner euro. Det omfattande projektet har kunnat genomföras utan att störa varuhusets lönsamhet. Varuhusets försäljning ökade år 2007.

År 2007 öppnades Stockmann Beauty-butiker i Joensuu, Rovaniemi och Villmanstrand. Stockmann Beauty-kedjan har nu sexton butiker.

Varuhusgruppen öppnade i februari det fjärde varuhuset i Moskva i ett Mega- köpcenter i sydöstra Moskva. Varuhusets försäljningsyta är drygt 10 000 kvadratmeter. Totalkostnaden för varuhuset som byggdes i hyrda lokaliteter uppgick för Stockmanns del till 16,5 miljoner euro, varav 5,8 miljoner euro bands år 2007. Verksamheten har inletts enligt plan.

År 2007 öppnades sju nya Bestsellerbutiker i Ryssland: två butiker i S:t Petersburg samt en butik i Moskva, Kazan, Samara, Rostov vid Don och Novosibirsk. Stockmann har nu sammanlagt 18 Bestsellerbutiker i Ryssland.

I februari öppnades Stockmanns två första Nikebutiker i S:t Petersburg. Stockmann etablerade under år 2007 ännu en tredje butik i S:t Petersburg samt butiker i Nizjnij Novgorod, Novosibirsk och Rostov vid Don.

Stockmann förvärvade år 2006 en ca 10 000 kvadratmeter stor affärstomt vid huvudgatan Nevskij Prospekt i S:t Petersburg. På tomten, som är belägen vid metrostationen på Vosstanijaplatsen och i omedelbar närhet av Moskva- järnvägsstationen, låter Stockmann uppföra köpcentret Nevsky Centre. Bruttoytan uppgår till ca 100 000 kvadratmeter varav 50 000 kvadratmeter är butiks- och kontorslokaliteter. Enligt planerna skall köpcentret inrymma ett fullskaligt, ca 20 000 kvadratmeter stort Stockmannvaruhus, övrig detaljhandel, kontorslokaler samt en underjordisk parkeringsanläggning. Investeringen i varuhuset och köpcentret har ökat till följd av stigande byggkostnader, en försening av projektet och strukturförändringar i entreprenörsavtalet. Den totala investeringen uppskattas uppgå till ca 170 miljoner euro. Grundläggningsarbetena för byggnaden pågår. Målet är att öppna varuhuset och köpcentret före utgången av år 2009. Under år 2007 band projektet 24,0 miljoner euro.

Stockmann har undertecknat ett föravtal om att öppna Moskvas femte Stockmannvaruhus i hyrda lokaliteter i köpcentret Metropolis som byggs i närheten av stadens centrum. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till ca 12 miljoner euro. Målet är att öppna varuhuset före utgången av år 2008.

Stockmann har även ingått ett avtal om att öppna ett fullskaligt varuhus i hyrda lokaliteter i ett köpcentrum som för närvarande byggs i Jekaterinburg i Ryssland. Varuhuset kommer att ha en totalyta på drygt 8 000 kvadratmeter, och Stockmanns investering i projektet kommer att uppgå till ca 12 miljoner euro. Enligt planerna kommer varuhuset att öppnas år 2009.

I början av år 2008 ingick Stockmann ett föravtal om att öppna ett sjätte Stockmannvaruhus i hyrda lokaliteter i Moskva. Försäljningsytan i varuhuset som kommer att ligga i köpcentret Rostokino vilket nu byggs i norra Moskva, kommer att vara ca 10 000 kvadratmeter. Stockmanns investering i det uppgår till ca 16 miljoner euro. Enligt preliminära planer skall köpcentret stå färdigt i slutet av år 2009.

Varuhusgruppens investeringar uppgick till sammanlagt 111,5 miljoner euro.

Lindex tog vid årsskiftet i bruk en ny distributionscentral i Göteborg i Sverige som kommer att effektivera bolagets verksamhet. Distributionscentralen kommer att vara fullt verksam fr.o.m. våren 2008. I Norge har Lindex inlett ett butiksförnyelseprogram, som genomförs under följande två år och som förbättrar konkurrenskraften. Lindex siktar på att inleda verksamhet i Ryssland under andra delen av året, samt fortsätter att expandera på övriga marknadsområden. Målet är att öppna ca 20-25 nya butiker under år 2008.

Hobby Halls investeringar uppgick till 3,5 miljoner euro. Investeringarna hänförde sig i första hand till förnyelsen av verksamhetsstyrningssystemet. Hobby Hall inledde distanshandel i Litauen i februari och i Ryssland i slutet av året. Vidare kommer Hobby Hall att inleda näthandel i Sverige under år 2008.

Seppäläs investeringar uppgick till 9,3 miljoner euro. Under år 2007 öppnade Seppälä en butik i Tammerfors och Kervo i Finland, en i Pärnu i Estland samt en i Vilnius och Kaunas i Litauen. Seppälä öppnade 11 butiker i Ryssland: fyra i S:t Petersburg och en i Moskva, Samara, Nizjnij Novgorod, Jaroslavl, Voronezj, Rostov vid Don och Novosibirsk. I Finland och i Estland förnyades sammanlagt 15 butiker, av vilka en del flyttade till nya lokaliteter. År 2007 genomfördes i butikerna Finland och i Estland en förnyelse av kassasystemet, vilken blev klar i oktober. Seppälä utreder fortsättningsvis möjligheterna att inleda verksamhet i Ukraina.

De övriga investeringarna uppgick sammanlagt till 853,1 miljoner euro, varav förvärvet av Lindex utgjorde 850,9 miljoner euro.

Investeringarna år 2008 uppskattas uppgå till omkring 195 miljoner euro. De största investeringsobjekten är Helsingforsvaruhusets förnyelse- och utvidgningsprojekt samt byggnadsarbetena i köpcentret i S:t Petersburg.

Stockmann ingick 27.9.2007 ett avtal med Nordea om överflyttning av finansieringen av stamkundskontona till Nordea. Överflyttningsersättningen i enlighet med avtalet bidrog till att förbättra Stockmanns resultat. Överflyttningen av kontona lättar Stockmanns balansräkning år 2008 i medeltal med ca 65 miljoner euro. Kreditegenskaperna i Stockmanns stamkundskreditkort ändras i enlighet med de internationella MasterCard- kreditkorten under år 2008 i Finland, Estland samt i Lettland, där Stockmann inte tidigare haft stamkundskort med kredit. För Rysslands del har Stockmann i samarbete med Citibank ingått ett avtal om lanseringen av ett MasterCard-stamkundskreditkort på marknaden under våren 2008.

Aktier och aktieägare

Marknadsvärdet för bolagets aktiestock minskade under året med 368,8 miljoner euro och uppgick vid årets slut till 1 659,8 miljoner euro (2 028,6 miljoner euro).

Kurserna för Stockmannaktierna utvecklades under översiktsperioden svagare än såväl indexet OMX Helsinki som indexet OMX Helsinki Cap. I slutet av året var kursen för A-aktien 29,50 euro, då den i slutet av år 2006 var 36,40 euro. Kursen för B-aktien var i slutet av året 29,66, då den i slutet av år 2006 var 36,48 euro.

De 192 865 aktier som tecknats med Stockmanns optionsrätter från år 2000 i december 2006 infördes i handelsregistret 28.2.2007, och blev föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs tillsammans med gamla aktier 1.3.2007.

Med optionsrätter från år 2000 tecknades 238 709 aktier i mars. Av dessa infördes 18 000 aktier i handelsregistret 10.4.2007 och 220 709 aktier 14.5.2007. Aktierna blev föremål för offentlig handel på OMX Nordiska Börs Helsingfors tillsammans med gamla aktier 11.4.2007 och 15.5.2007. Till följd av teckningarna höjdes aktiekapitalet med 477 418 euro. Aktiekapitalet uppgick till 112 187 224 euro efter höjningen.

Med stöd av optionsrätterna från år 2000 var det möjligt att teckna sammanlagt 2 500 000 nya B-aktier. Med optionsrätterna tecknades under teckningstiden sammanlagt 2 499 800 B-aktier i Stockmann. Teckningstiden gick ut 1.4.2007.

Stockmann hade 24 564 243 aktier i serie A och 31 529 369 aktier i serie B 31.12.2007.

Vid utgången av år 2007 ägde Stockmann 369 560 egna B-aktier. Aktierna utgjorde 0,7 procent av hela aktiestocken och representerade 0,1 procent av det totala antalet röster. Aktiernas anskaffningspris uppgick till sammanlagt 5,6 miljoner euro.

Den ordinarie bolagsstämman år 2006 beviljade styrelsen fullmakt att besluta om att avyttra bolagets egna B-aktier i en eller flera rater. Befullmäktigandet är i kraft fem år. Bolagets styrelse har inga gällande fullmakter att öka aktiekapitalet, uppta lån mot konvertibla skuldebrev eller optionslån eller att förvärva egna aktier.

Styrelsens förslag till bolagsstämman

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen befullmäktigas besluta om aktieemission och/eller om beviljande, i en eller flera omgångar, av i 10 kapitel 1 paragraf aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen befullmäktigas att besluta om antalet A- och B-aktier som beviljas. Med stöd av detta befullmäktigande kan antalet beviljade aktier dock uppgå till totalt högst 15 000 000 aktier. Aktieemissionen och beviljandet av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan förverkligas antigen genom aktieägarnas företrädesrätt till teckning eller genom avvikelse från den (riktad emission). Fullmakten ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor för en aktieemission och de i 10 kapitlet 1 paragraf aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Fullmakten är i kraft i högst tre år fr.o.m. bolagsstämmans datum. Syftet med aktieemissionen och/eller givandet av särskilda rättigheter som berättigar till aktier är att stärka bolagets kapitalstruktur, genom att amortera det främmande kapital som Lindex förvärv gav upphov till.

Stockmann har redan två gånger verkställt ett optionsprogram riktat till stamkunderna. Såväl bolaget som stamkunderna har positiva erfarenheter av optionsprogrammen. På grund av detta föreslår styrelsen för den ordinarie bolagsstämman att programmet fortsätter så att till Stockmanns stamkunder, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, ges vederlagsfritt totalt högst 2,5 miljoner optioner. Givandet av optionsrätter avser att erbjuda stamkunderna en avsevärd förmån som belönar deras köplojalitet och samtidigt förbättrar Stockmanns konkurrensställning. Optioner ges åt stamkunder vilkas inköp, inklusive inköp med parallellkort till samma konto, uppgår till sammanlagt minst 6 000 euro under perioden 1.1.2008-31.12.2009. Åt stamkunder vars inköp är minst 6 000 euro ges vederlagsfritt 20 optioner. Därtill får stamkunden två tilläggsoptioner för varje hel 500 euro med vilken inköpen överstiger 6 000 euro. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en Stockmann Oyj Abp:s aktie i serie B. Aktiens teckningspris föreslås vara den med B-aktiens omsättning vägda medelkursen på OMX Nordiska Börs Helsingfors under tidsperioden 1.2-29.2.2008. Teckningspriset för aktier som tecknas med optionsrätterna sänks vid varje avstämningsdag för dividendutdelning med värdet av de dividender som bestämts innan aktieteckningen sker. Teckningsperioden för aktier är maj åren 2011-2012. Bolagets aktiekapital kan till följd av teckningarna öka med högst 5,0 miljoner euro.

Antalet anställda år 2007

Antalet anställda i koncernen under år 2007 uppgick i medeltal till 11 161, vilket är 1 092 fler än under jämförelseperioden (10 069 år 2006 och 10 558 år 2005). Till ökningen av antalet anställda bidrog öppnandet av det nya varuhuset i Ryssland, de nya Bestseller-, Nike- och Seppäläbutikerna i utlandet samt förvärvet av Lindex i december. Omräknat till heltidsanställda ökade medelantalet anställda vid Stockmann med 942 personer och uppgick till 8 979 personer (8 037 personer år 2006 och 8 537 år 2005). Koncernens lönesumma ökade med 14,0 miljoner euro från jämförelseperioden och uppgick till 181,9 miljoner euro (167,9 miljoner euro år 2006 och 178,3 miljoner euro år 2005).

Antalet anställda utomlands var 8 294 i slutet av december 2007. I slutet av december 2006 var antalet anställda utomlands 3 477. Andelen anställda i utlandet av det totala antalet anställda var 50 procent (32 procent).

Samhällsansvar

Samhällsansvar utgör en del av bolagets normala långsiktiga verksamhet. Stockmanns samhällsansvar riktar sig särskilt till koncernens egna anställda och miljön samt främjande av ansvarsfull importhandel.

Riskfaktorer

Stockmannkoncernens verksamhetsområde expanderade i och med förvärvet av Lindex. Koncernen idkar affärsverksamhet förutom på etablerade marknader i Finland, Ryssland och Baltikum såsom tidigare nu också i Sverige och Norge samt i Tjeckien, där affärsverksamheten håller på att inledas. Risknivån inom affärsverksamhetsmiljön på Stockmannkoncernens verksamhetsområden varierar. I Baltikum har nivån på affärsverksamhetsriskerna avsevärt minskat sedan länderna anslöt sig till Europeiska Unionen och riskerna avviker inte till några väsentliga delar från affärsverksamhetsriskerna i Finland.

Affärsverksamhetsriskerna i Ryssland är större än i de nordiska länderna eller Baltikum och verksamhetsomgivningen är mera instabil bland annat på grund av affärskulturen och landets outvecklade infrastruktur. Den grå ekonomin spelar fortfarande en stor roll särskilt inom import av konsumtionsvaror och bidrar till att förvränga konkurrensens funktionsduglighet. Verksamhetsmiljön och lagstiftningen som gäller affärsverksamhet har dock under de senaste åren utvecklats i en positiv riktning. Landets ekonomiska tillväxt har varit speciellt stark tack vare den starka tillväxt som exportintäkter från energisektorn har åstadkommit. Stockmann har mer än 18 års erfarenhet av verksamhet i den kontinuerligt föränderliga verksamhetsmiljön i Ryssland och därför uppskattas inte heller stora förändringar i affärsverksamhetsmiljön i Ryssland i väsentlig grad öka koncernens affärsverksamhetsrisk.

Modets andel av koncernens försäljning uppgår till ca 53 procent. Produkternas korta livscykel och trendberoende, säsongartade försäljning förknippad med årstiderna samt utsatthet för avvikande förändringar i vädret utgör en väsentlig del av modehandeln. Koncernen reagerar på de här faktorerna som ett led i den dagliga ledningen av affärsverksamheten. Med undantag av betydande undantagstillstånd uppskattas dessa faktorer inte väsentligt inverka på koncernens försäljning eller resultat.

Koncernens affärsverksamhet grundar sig på en flexibelt fungerande logistik och effektiva varuflöden. Dröjsmål eller störningar i varutrafiken eller datakommunikationen kan ge upphov till en kort negativ inverkan på affärsverksamheten. Man försöker kontrollera de operativa riskerna i anknytning till dem genom att utveckla ändamålsenliga reservsystem och alternativa handlingssätt samt satsa på att datasystemen fungerar störningsfritt. Även försäkringar används för att täcka operativa risker. De operativa riskerna uppskattas inte på ett väsentligt sätt påverka Stockmanns affärsverksamhet.

Koncernens omsättning och resultat påverkas av valutakursförändringar mellan koncernens rapporteringsvaluta euro, svenska kronor, norska kronor, ryska rubel, US-dollar samt vissa andra valutor. Finansiella risker, inkluderat risker relaterade till ändringar i räntenivån, hanteras i enlighet med en riskpolicy som styrelsen fastställt och de beräknas inte på ett väsentligt sätt inverka på koncernens affärsverksamhet.

AB Lindex är delaktig i en pågående rättegång, som handlar om huruvida de omkring 70 miljoner euro stora förlusterna för Lindexkoncernens bolag i Tyskland är avdragsgilla i beskattningen i Sverige. Bolaget har vunnit de tidigare rättegångarna i ärendet åren 2004/2005 och 2005/2006, men skattemyndigheten i Sverige har överklagat besluten och behandlingen av ärendet fortsätter. Lindex har bokfört ett skatteavdrag på ca 21 miljoner euro inklusive räntor som motsvarar förlusten via resultaträkningen.

Vidare har Lindex yrkat på en rättelse av beskattningen enligt prövning som gäller beskattningen i Tyskland åren 2004-2006. Värdet på rättelseyrkandet uppgår till ca 32 miljoner euro. Skatteeffekten av yrkandet har inte bokförts via resultaträkningen.

Koncernen är delaktig i en pågående rättegång gällande giltigheten av hyresförhållandet för varuhuset i Smolenskaja i centrum av Moskva efter 1.4.2008. Rättegången gäller en förlängning av hyresperioden med 10 år i enlighet med hyreskontraktet.

Stockmannkoncernen är inte delaktig i några andra betydande pågående rättegångar.

Utsikter för år 2008

Osäkerheten i den globala ekonomin samt på finans- och aktiemarknaden har ökat kraftigt under den senaste tiden. Detta har dock inte återspeglats på konsumtionsefterfrågan på Stockmannkoncernens marknadsområden i Norden, Baltikum och i Ryssland. Konsumtionsefterfrågan uppskattas uppvisa en fortsatt ökning. Tillväxten kommer att vara starkare i Baltikum och Ryssland än i Norden.

Lindex utgör en del av Stockmannkoncernen under hela år 2008. Då samtliga affärsenheters försäljning förväntas uppvisa en positiv utveckling betyder detta att koncernens försäljning ökar kraftigt. Koncernens försäljning uppskattas uppgå till ca 2,4-2,5 miljarder euro år 2008.

Rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten förväntas öka och samtliga affärsenheter förväntas förbättra sin rörelsevinst. Rörelseresultatet för det första kvartalet år 2008 kommer pga. kampanjförläggning och kalkylmässig IFRS-utgiftsbokföring av engångsnatur härrörande från Lindex förvärvet, att vara mindre än i fjol och förlustbringande. I motsvarande grad kommer vinsten för det andra kvartalet att bli betydligt bättre än år 2007. Trots att koncernens finansiella kostnader kommer att öka tydligt som en följd av förvärvet av Lindex, är målet att vinsten för år 2008 skall vara bättre än för året innan.

Balansräkning, koncernen, mn euro 31.12.07 31.12.06 TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar

    Immateriella tillg√•ngar844,56,3
    Materiella anl√§ggningstillg√•ngar476,8352,2
    Placeringar som kan s√§ljas6,56,5
    L√•ngfristiga fordringar1,7
    Latenta skattefordringar5,32,5
Långfristiga tillgångar sammanlagt1 334,8367,5
Kortfristiga tillgångar
   Oms√§ttningstillg√•ngar244,4155,0
    Fordringar, r√§nteb√§rande98,898,9
    Fordringar, r√§ntefria112,587,0
    Likvida medel33,259,2
Kortfristiga tillgångar sammanlagt488,9400,1
Tillgångar sammanlagt1 823,7767,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital593,8571,6
Minoritetsintresse0,00,0
Eget kapital sammanlagt593,8571,6
Långfristiga skulder, räntebärande855,4
Reserveringar5,3
Långfristiga skulder sammanlagt860,723,4
Latenta skatteskulder57,326,2
Kortfristiga skulder
Kortfristigta skulder, räntebärande50,1
Kortfristigta skulder, räntefria261,7146,4
Kortfristiga skulder sammanlagt311,8146,4
Eget kapital och skulder sammanlagt1 823,7767,6
Soliditet, procent32,674,5
Skuldsättningsgrad (Gearing), procent146,9-6,3
Kassaflöde från rörelsen,euro2,162,15
Räntebärande främmande kapital, mn euro773,6-134,7
Antal aktier vid periodens slut, 1000 st.56 09455 662
Emissionsjusterat antal aktier,
vägt medeltal, 1000 st.55 60654 310
Antal aktier, utspädd 1000 st.55 81555 178
Aktiestockens marknadsvärde, mn euro1 659,82 028,6
Soliditet, procent = 100 x (eget kapital + minoritetsintresse) / (balansomslutning - erhållna förskott)

Skuldsättningsgrad, procent (Gearing) = 100 x (räntebärande främmande kapital - likvida medel) / eget kapital sammanlagt

Räntebärande nettoskuld = räntebärande nettoskuld - likvida medel och räntebärande fordringar

Aktiestockens marknadsvärde = antal aktier multiplicerat med börskursen för respektive aktieslag på bokslutsdagen

Kassaflödesanalys, koncernen, mn euro 1-12/2007 1-12/2006 Kassaflöde från rörelsen Räkenskapsperiodens resultat 88,4 104,7 Justeringar

    Avskrivningar36,932,1
    F√∂rs√§ljningsvinster och -f√∂rluster-34,4
    fr√•n f√∂rs√§ljning av best√•ende aktiva
    R√§ntekostnader och √∂vriga finansiella7,02,3
    kostnader
    R√§nteint√§kter-1,3-1,8
    Skatter31,124,3
    √ñvriga justeringar1,21,7
Förändring av rörelsekapital
     F√∂r√§ndring av f√∂rs√§ljningsfordringar-11,01,7
     och √∂vriga fordringar
     F√∂r√§ndring av oms√§ttningstillg√•ngar-12,55,2
     F√∂r√§ndring av leverant√∂rsskulder och8,811,2
     √∂vriga skulder
Betalda räntor-6,5-2,5
Erhållna räntor1,31,1
Betalda skatter-23,5-28,2
Nettokassaflöde från rörelsen119,9117,4
Kassaflöde från investeringar
Investeringar i materiella och-113,2-112,2
immateriella tillgångar Investeringar i dotterbolag minskad med -852,5 -12,7 likvida medel vid anskaffningstidpunkten Överlåtelseintäkter från dotterbolag 105,0 minskad med likvida medel vid överlåtelsetidpunkten
Investeringar i övriga placeringar-0,5
Överlåtelseintäkter från materilla8,4
tillgångar Överlåtelseinkomster av övriga 0,9 placeringar
Erhållna dividender0,10,1
Nettokassaflöde från investeringar-965,6-11,0
Kassaflöde från finansiering
Betalningar erhållna från emission5,817,2
Förändring av kortfristiga lån35,5-33,3
ökning (+), minskning (-) Förändring av långfristiga lån 835,6 10,0 ökning (+), minskning (-)
Utbetalda dividender-72,1-59,5
Nettokassaflöde från finansiering804,8-65,6
Förändring av likvida medel-40,940,8
Omräkningsdifferenser av likvida medel0,4
Likvida medel vid periodens ingång59,218,4
Likvida medel33,259,2
Checkräkning med kredit-14,6
Likvida medel vid periodens utgång18,659,2

Resultaträkning1-12/2007
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning1 398,21 398,2
Övriga rörelseintäkter9,79,7
Användning av material och-791,2-791,2
förnödenheter Kostnader för löner och -224,1 -224,1 anställningsförmåner
Avskrivningar-36,9-36,9
Övriga rörelsekostnader-230,6-230,6
Rörelsevinst125,2125,2
Finansiella intäkter och kostnader-5,7-5,7
Vinst före skatter119,4119,4
Inkomstskatter-31,1-31,1
Räkenskapsperiondes vinst88,488,4
Resultat/aktie, euro1,591,59
Resultat/aktie, utspädd, euro1,581,58
Rörelsevinst av omsättning, procent9,09,0
Eget kapital/aktie, euro10,66
Avkastning på eget kapital, glidande 1215,2
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 12,1 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 8,979 8,979 heltidsanställda Investeringar 977,4 977,4

Resultaträkning1-12/2006
koncernen, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Omsättning1 239,661,11 300,7
Övriga rörelseintäkter5,129,334,4
Användning av material och-721,1-52,5-773,6
förnödenheter Kostnader för löner och -199,3 -5,4 -204,7 anställningsförmåner
Avskrivningar-31,8-0,3-32,1
Övriga rörelsekostnader-192,6-2,6-195,1
Rörelsevinst99,929,6129,5
Finansiella intäkter och kostnader-0,50,0-0,6
Vinst före skatter99,429,6128,9
Inkomstskatter-24,2-0,1-24,3
Räkenskapsperiondes vinst75,229,5104,7
Resultat/aktie, euro1,390,541,93
Resultat/aktie, utspädd, euro1,370,531,90
Rörelsevinst av omsättning, procent8,148,410,0
Eget kapital/aktie, euro10,34
Avkastning på eget kapital, glidande 1219,4
mån. procent Avkastning på sysselsatt kapital, 22,9 glidande 12 mån. procent Personal i medeltal, omräknat till 7,923 114 8,037 heltidsanställda Investeringar 125,5 125,5

Resultat/aktie, emissionsjusterad = (vinst före skatter - minoritetsandel - inkomstskatter) / emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt

Avkastning på eget kapital, glidande, 12 mån. procent = 100 x räkenskapsperiodens vinst (12 mån.) / (eget kapital + minoritetsintresse) (genomsnittligt under 12 mån.)

Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån. procent = 100 x (vinst före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader) (12 mån.) / sysselsatt kapital (genomsnittligt under 12 mån.)

SEGMENTUPPGIFTER Segmenten Försäljning, mn euro 1-12/2007 1-12/2006 Förändr. procent

Varuhusgruppen1 218,11 119,09
Lindex68,1
Hobby Hall206,5199,83
Seppälä174,7158,111
Ofördelat0,80,9-12
Fortlöpande verksamhet1 668,31 477,813
totalt
Avvecklad verksamhet74,8
Koncernen1 668,31 552,67
Omsättning, mn euro1-12/20071-12/2006Förändr.
procent
Varuhusgruppen1 025,0941,39
Lindex54,7
Hobby Hall171,7165,94
Seppälä145,1130,811
Ofördelat1,71,74
Fortlöpande verksamhet1 398,21 239,613
totalt
Avvecklad verksamhet61,1
Koncernen1 398,21 300,77
Rörelsevinst, mn euro1-12/20071-12/2006Förändr.
procent
Varuhusgruppen91,879,516
Lindex15,0
Hobby Hall5,77,1-19
Seppälä20,721,1-2
Ofördelat-7,5-8,0-7
Elimineringar-0,70,2
Fortlöpande verksamhet125,299,925
totalt
Avvecklad verksamhet29,6
Koncernen125,2129,5-3
Investeringar,
brutto, mn euro31.12.0731.12.06Förändr.
procent
Varuhusgruppen111,5115,3-3
Lindex853,1
Hobby Hall3,53,27
Seppälä9,36,152
Ofördelat0,9-100
Fortlöpande verksamhet977,4125,5679
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 977,4 125,5 679 Tillgångar, mn euro 31.12.07 31.12/06 Förändr. procent
Varuhusgruppen652,4557,917
Lindex992,9
Hobby Hall102,7104,0-1
Seppälä44,738,018
Ofördelat30,967,7-54
Fortlöpande verksamhet1 823,7767,6138
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 1 823,7 767,6 138 Skulder räntefritt, mn euro 31.12.07 31.12.06 Förändr. procent
Varuhusgruppen125,9122,03
Lindex100,8
Hobby Hall14,513,95
Seppälä11,510,95
Ofördelat71,725,8178
Fortlöpande verksamhet324,3172,688
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 324,3 172,6 88

Marknadsområden1-12/2007
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)1 171,51 171,5
Sverige och Norge 2)59,559,5
Baltikum och Tjeckien 3)194,1194,1
Ryssland 4)243,2243,2
Koncernen1 668,31 668,3
Finland, procent70,270,2
Utlandet, procent29,829,8
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)977,6977,6
Sverige och Norge 2)47,547,5
Baltikum och Tjeckien 3)165,0165,0
Ryssland 4)208,0208,0
Koncernen1 398,21 398,2
Finland, procent69,969,9
Utlandet, procent30,130,1
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)96,896,8
Sverige och Norge 2)13,913,9
Baltikum och Tjeckien 3)21,121,1
Ryssland 4)-6,6-6,6
Koncernen125,2125,2
Finland, procent77,377,3
Utlandet, procent22,722,7
Investeringar,31.12.2007
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)80,280,2
Sverige och Norge 2)847,0847,0
Baltikum och Tjeckien 3)5,15,1
Ryssland 4)45,045,0
Koncernen977,4977,4
Finland, procent8,28,2
Utlandet, procent91,891,8
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)585,2585,2
Sverige och Norge 2)975,7975,7
Baltikum och Tjeckien 3)75,875,8
Ryssland 4)187,0187,0
Koncernen1 823,71 823,7
Finland, procent32,132,1
Utlandet, procent67,967,9
1) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall
och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä Tillgångar, mn euro

Marknadsområden1-12/2006
FortlöpandeAvveckladTotalt
Försäljning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)1 123,774,81 198,6
Sverige och Norge 2)
Baltikum och Tjeckien 3)165,3165,3
Ryssland 4)188,8188,8
Koncernen1 477,874,81 552,6
Finland, procent76,0100,077,2
Utlandet, procent24,022,8
FortlöpandeAvveckladTotalt
Omsättning, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)937,561,1998,5
Sverige och Norge 2)
Baltikum och Tjeckien 3)140,6140,6
Ryssland 4)161,6161,6
Koncernen1 239,661,11 300,7
Finland, procent75,6100,076,8
Utlandet, procent24,423,2
FortlöpandeAvveckladTotalt
Rörelsevinst, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)75,27,782,9
Sverige och Norge 2)
Baltikum och Tjeckien 3)21,021,0
Ryssland 4)3,821,925,6
Koncernen99,929,6129,5
Finland, procent75,226,064,0
Utlandet, procent24,874,036,0
Investeringar,31.12.2006
brutto, mn euroFortlöpandeAvveckladTotalt
verksamhetverksamhet
Finland 1)64,064,0
Sverige och Norge 2)
Baltikum och Tjeckien 3)1,81,8
Ryssland 4)59,759,7
Koncernen125,5125,5
Finland, procent51,051,0
Utlandet, procent49,049,0
FortlöpandeAvveckladTotalt
Tillgångar, mn euroverksamhetverksamhet
Finland 1)594,8594,8
Sverige och Norge 2)
Baltikum och Tjeckien 3)69,769,7
Ryssland 4)103,1103,1
Koncernen767,6767,6
Finland, procent77,577,5
Utlandet, procent22,522,5
1) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall
och Seppälä 2) Varuhusgruppen, Lindex, Hobby Hall och Seppälä 3) Varuhusgruppen, Hobby Hall och Seppälä

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalAktie-Överkurs-Övriga
koncernen mn eurokapital*fondfonder
Eget kapital 31.12.2005109,0166,544,1
Teckningar med optionsbevis2,716,7
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder0,0
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 31.12.2006111,7183,444,1
Teckningar med optionsbevis0,52,6
Aktiearvoden
Överföring till övriga fonder0,0
Säkring av kassaflöde
Optionernas kostnadskorrigering
Utdelning
Omräkningsdifferenser
Periodens resultat
Eget kapital 31.12.2007112,2186,044,1
* innehåller aktieemission

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalFond för
verkligtOmräknings-Ackumulerade
koncernen mn eurovärde**differenservinstmedel
Eget kapital 31.12.20050,0185,7
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden0,2
Överföring till övriga fonder1,3
Utdelning-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat104,7
Eget kapital 31.12.20060,0232,3
Teckningar med optionsbevis
Aktiearvoden0,4
Överföring till övriga fonder
Säkring av kassaflöde0,5
Optionernas kostnadskorrigering1,9
Utdelning-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat88,4
Eget kapital 31.12.20070,50,0250,9
** minskad med latent skatteskuld

Kalkyl över ändringar

i eget kapitalMinoritets-
koncernen mn euroTotaltandelTotalt
Eget kapital 31.12.2005505,30,0505,3
Teckningar med optionsbevis19,519,5
Aktiearvoden0,40,4
Överföring till övriga fonder1,31,3
Utdelning-59,5-59,5
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat104,70,0104,7
Eget kapital 31.12.2006571,60,0571,6
Teckningar med optionsbevis3,13,1
Aktiearvoden0,40,4
Överföring till övriga fonder0,00,0
Säkring av kassaflöde0,50,5
Optionernas kostnadskorrigering1,91,9
Utdelning-72,1-72,1
Omräkningsdifferenser0,00,0
Periodens resultat88,40,088,4
Eget kapital 31.12.2007593,80,0593,8

Ansvarsförbindelser, 31.12.07 31.12.06 koncernen, mn euro Inteckningar i jordområden 1,7 1,7 och byggnader

Borgensförbindelser1,5
Panter0,10,1
Koncernen1,83,2
Hyreskontrakt för
affärslägen, mn euro Minimihyrorna enligt fasta kontrakt för affärslägen
Under ett år124,669,6
Efter ett år449,3351,5
Koncernen573,8421,1
Avgifter för leasingavtal
Inom ett år1,41,1
Efter ett år1,30,9
Koncernen2,82,0
Derivativavtal, koncernen,
mn euro Nominellt värde Valutaderivativavtal 7,4 Valutakurser Land Valuta 31.12.07 31.12.06
RysslandRUB35,986034,6800
EstlandEEK15,646615,6466
LettlandLVL0,69640,6972
LitauenLTL3,45283,4528
SverigeSEK9,44159,0404

Resultaträkning

per kvartal,Q4Q3Q2Q1
koncernen, mn euro2007200720072007
Fortlöpande verksamhet
Omsättning483,9308,6294,2311,4
Övriga rörelseintäkter0,09,7
Användning av material och-255,8-179,8-164,0-191,6
förnödenheter Kostnader för löner och -73,2 -47,6 -52,6 -50,8 anställningsförmåner
Avskrivningar-10,5-8,9-8,4-9,1
Övriga rörelsekostnader-73,7-50,0-55,1-51,7
Rörelsevinst70,832,114,18,2
Finansiella intäkter och-4,3-0,5-0,8-0,2
kostnader
Vinst före skatter66,531,613,38,0
Inkomstskatter-17,9-8,1-3,2-1,9
Räkenskapsperiondes vinst48,623,510,26,1
av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 48,6 23,5 10,2 6,1 Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,870,430,180,11
Utspätt0,870,420,180,11
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro Grund Utspätt Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,870,430,180,11
Utspätt0,870,420,180,11
Q4Q3Q2Q1
Försäljning, mn euro2007200720072007
Varuhusgruppen400,4275,5261,0281,2
Lindex68,1
Hobby Hall58,945,946,055,6
Seppälä51,245,443,534,6
Ofördelat0,20,20,20,2
Fortlöpande verksamhet578,8367,0350,7371,7
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 578,8 367,0 350,7 371,7 Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen336,9232,2219,6236,3
Lindex54,7
Hobby Hall49,238,238,146,2
Seppälä42,537,836,128,7
Ofördelat0,70,50,40,1
Fortlöpande verksamhet483,9308,6294,2311,4
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 483,9 308,6 294,2 311,4 Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen46,925,711,57,8
Lindex15,0
Hobby Hall2,72,5-0,91,5
Seppälä8,65,55,80,8
Ofördelat-2,4-1,1-2,1-1,8
Elimineringar0,0-0,5-0,10,0
Fortlöpande verksamhet70,832,114,18,2
totalt Avvecklad verksamhet Koncernen 70,8 32,1 14,1 8,2

Resultaträkning

per kvartal,Q4Q3Q2Q1
koncernen, mn euro2006200620062006
Fortlöpande verksamhet
Omsättning389,6281,1299,5269,4
Övriga rörelseintäkter0,40,04,7
Användning av material och-215,6-166,1-170,8-168,7
förnödenheter Kostnader för löner och -57,9 -44,2 -48,9 -48,3 anställningsförmåner
Avskrivningar-7,9-7,9-8,1-8,0
Övriga rörelsekostnader-58,1-43,0-47,7-43,7
Rörelsevinst50,519,828,70,8
Finansiella intäkter och-0,50,5-0,90,2
kostnader
Vinst före skatter50,120,427,91,1
Inkomstskatter-12,3-5,0-6,6-0,3
Räkenskapsperiondes vinst37,815,421,20,8
av fortlöpande verksamhet Avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 21,9 7,6 av avvecklad verksamhet Räkenskapsperiondes vinst 37,8 15,4 43,1 8,4 Resultat/aktie, fortlöpande verksamhet, euro
Grund0,700,290,390,01
Utspätt0,690,280,390,01
Resultat/aktie, avvecklad
verksamhet, euro
Grund-0,010,410,14
Utspätt-0,010,400,14
Resultat/aktie, totalt,euro
Grund0,700,280,15
Utspätt0,680,280,790,15
Q4Q3Q2Q1
Försäljning, mn euro2006200620062006
Varuhusgruppen363,4249,0270,8235,8
Lindex
Hobby Hall55,545,546,252,6
Seppälä45,340,240,232,4
Ofördelat0,20,20,30,2
Fortlöpande verksamhet464,4334,9357,6320,9
totalt
Avvecklad verksamhet74,8
Koncernen464,4334,9357,6395,7
Omsättning, mn euro
Varuhusgruppen305,5209,8227,4198,5
Lindex
Hobby Hall46,137,838,443,6
Seppälä37,533,233,326,8
Ofördelat0,50,20,40,5
Fortlöpande verksamhet389,6281,1299,5269,4
totalt
Avvecklad verksamhet61,1
Koncernen389,6281,1299,5330,5
Rörelsevinst, mn euro
Varuhusgruppen44,313,122,2-0,1
Lindex
Hobby Hall3,42,10,61,0
Seppälä7,35,47,60,8
Ofördelat-3,8-0,9-1,9-1,4
Elimineringar-0,60,10,20,6
Fortlöpande verksamhet50,619,828,70,8
totalt
Avvecklad verksamhet21,97,7
Koncernen50,619,850,68,5
TILLG√ÖNGAR
mn euro20072006
Anskaffningsutgift 1.1551,7500,4
Företagsförvärv 1.1-31.12154,7
Omräkningsdifferens +/--0,20,0
Ökningar 1.1-31.12125,9124,3
Minskningar 1.1-31.12-18,4-72,9
Anskaffningsutgift 31.12813,8551,7
Ackumulerade avskrivningar193,2190,2
1.1 Avskrivningar på -17,6 -29,1 minskningar Räkenskapsperiodens 36,9 32,1 avskrivning Ackumulerade avskrivningar 212,5 193,2 31.12
Bokföringsvärde 1.1310,2358,5
Bokföringsvärde 31.12601,4310,2
Goodwill
mn euro20072006
Anskaffningsutgift 1.10,5
Företagsförvärv 1.1-31.12721,7
Omräkningsdifferenser +/--1,7-0,5
Anskaffningsutgift 31.12720,0
Bokföringsvärde 1.10,5
Bokföringsvärde 31.12720,0
Totalt1 321,3358,5

FÖRVÄRVADE AFFÄRSVERKSAMHETER2007
RedovisadeVerkligaBok-
Förvärvade bolagvärden förevärdenförings-
förvärvetbokfördavärden
videfter
mn euroförvärvetförvärvet
Immateriella tillgångar
   Varum√§rken18,478,296,6
   Hyresr√§tter0,00,0
   Kundavtal2,42,4
   Leverant√∂rsavtal4,34,3
   ADB-program10,310,3
   Goodwill7,6-7,60,0
Materiella anläggningstillgångar41,141,1
Övriga finansiella tillgångar2,62,6
Latent skattefordran3,03,0
Omsättningstillgångar72,64,276,8
Försäljnings och andra fordringar14,614,6
Likvida medel9,09,0
Tillgångar sammanlagt179,281,5260,8
Latent skatteskuld1,725,026,7
Pensionsåtaganden (förmånsbestämda)3,43,4
Avsättningar2,52,5
Räntebärande skulder29,029,0
Övriga skulder69,969,9
Skulder sammanlangt106,525,0131,5
Nettotillgångar72,756,6129,3
Anskaffningsutgift850,9
Goodwill721,7721,7
Köpesumma betalad i kontant832,5
Obetalad del av köpesumman18,4
Likvida medel i anskaffat dotterbolag20,0
+ Checkkonto med kredit Kassaflödespåverkan 852,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Information för press och analytiker i dag 7.2.2008 kl. 14.00, World Trade Center, Marskis sal, Alexandersgatan 17, Helsingfors.

Tillbaka