STOCKMANNKONCERNENS PRELIMINÄRA FÖRSÄLJNING I DECEMBER OCH FÖR ÅR 2007

Stockmannkoncernens försäljning ökade med 52 procent i december och uppgick till 263 miljoner euro. Stockmann övertog kontrollen av svenska AB Lindex (publ) den 5.12.2007, och Lindex försäljningssiffror är inkluderade i koncernens siffror fr.o.m. följande dag.

Den bästa procentuella föräljningstillväxten uppnåddes av Hobby Hall, vars försäljning ökade med 34 procent. Affärsenhetens försäljning ökade med 32 procent i Finland och med 48 procent i utlandet. Försäljningsökningen bestod av justeringar från tidigare månader, härrörande från det på våren ibruktagna verksamhetsstyrningssystemet som medförde en ändring i bokföringspraxis av försäljningen, samt av en ny julkampanj. Endast en liten del av försäljningen från den nya marknaden i Ryssland bokfördes i december.

Varuhusgruppens försäljning ökade med 10 procent. Försäljningen ökade med 5 procent i Finland och med 24 procent i utlandet. Försäljningstillväxten var god inom samtliga marknadsområden i utlandet. I Ryssland backades försäljningstillväxten upp av det nya varuhuset som öppnades i Moskva i februari, samt av expansionen av Bestsellerkedjan.

Seppäläs försäljning ökade med 9 procent. Försäljningen minskade med en procent i Finland och ökade med 44 procent i utlandet. En god jämförbar försäljningsökning på samtliga marknadsområden samt expansionen av butiksnätet speciellt i Ryssland bidrog till den goda försäljningen i utlandet.

Stockmannkoncernens försäljning för hela året 2007 ökade med 13 procent och uppgick till 1 670 miljoner euro, inkluderande Lindex försäljning fr.o.m. 6.12.2007. 70 procent av försäljningen genererades i Finland och 30 procent i utlandet. Seppäläs försäljning ökade med 11 procent. Försäljningen var på samma nivå i Finland och ökade med 49 procent i utlandet. Varuhusgruppens försäljning ökade med 9 procent, en ökning på 5 procent i Finland och 21 procent i utlandet. Hobby Halls försäljning ökade med 3 procent. Försäljningen ökade med en procent i Finland och med 16 procent i utlandet.

De slutliga försäljningssiffrorna publiceras 7.2.2008 i samband med bokslutet för hela året 2007. Lindex försäljning kommer under år 2008 i de månatliga försäljningsrapporterna att publiceras utan jämförelsesiffror, eftersom Lindex inte var en del av Stockmannkoncernen under största delen av år 2007.

Försäljningen i december samt försäljningen från början av året

decemberjanuari-december
förändföränd
20072006proc.20072006proc.
MeMe07/06MeMe07/06
Varuhusgruppen Finland110,3105,14,9871,5832,24,7
Varuhusgruppen utlandet42,734,623,5346,3286,920,7
Varuhusgruppen totalt153,0139,79,51 217,7 1 119,08,8
Lindex Finland7,67,6
Lindex utlandet62,562,5
Lindex totalt70,070,0
Hobby Hall Finland15,111,531,5168,5167,20,8
Hobby Hall utlandet2,61,748,237,832,616,0
Hobby Hall totalt17,713,233,7206,3199,83,3
Seppälä Finland15,815,9-0,8123,1123,5-0,3
Seppälä utlandet6,14,243,551,634,649,2
Seppälä totalt21,920,18,5174,7158,110,5
Fastigheter + övrigt0,10,1-0,10,80,9-9,0
Finland totalt*148,9132,612,21 171,5 1 123,74,3
Utlandet totalt113,840,5180,7498,2354,140,7
Stockmann totalt*262,6173,151,71 669,7 1 477,813,0
Lindex försäljning har rapporterats fr.o.m. 6.12.2007.

* Jämförelsesiffrorna är presenterade utan försäljningen från Stockmann Auto som såldes i början av mars 2006. Om Stockmann Autos försäljning i januari-februari 2006 presenteras i jämförelsesiffrorna, är försäljningsutvecklingsprocenterna följande:

januari-december 2007 föränd proc.

Finland totalt-2,3
Stockmann totalt7,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Tillbaka