STOCKMANN ERHÖLL 96,4 PROCENT AV AKTIERNA I LINDEX OCH FULLFÖLJER SITT UPPKÖPSERBJUDANDE

STOCKMANN ERHÖLL 96,4 PROCENT AV AKTIERNA I LINDEX OCH FULLFÖLJER SITT UPPKÖPSERBJUDANDE. EFTER FÖRVÄRVET KOMMER STOCKMANN-KONCERNEN ATT BEDRIVA VERKSAMHET I ÅTTA LÄNDER. KALENDERÅRETS PROFORMAFÖRSÄLJNING KOMMER ATT UPPGÅ TILL CIRKA 2,3 MILJARDER EURO OCH ANTALET ANSTÄLLDA TILL KNAPPT 16 000.

Eftersom villkoren för fullföljande av Stockmann Oyj Abp:s offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i AB Lindex (publ) har uppfyllts, har Stockmann beslutat fullfölja erbjudandet. Stockmann kommer även att förlänga anmälningsperioden för erbjudandet.

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") offentliggjorde den 1 oktober 2007 ett offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") avseende samtliga utestående aktier i AB Lindex (publ) ("Lindex"). Anmälningsperioden för Erbjudandet löpte ut den 30 november 2007.

Vid utgången av anmälningsperioden hade aktieägare till sammanlagt 66 299 446 aktier i Lindex, vilket motsvarar cirka 96,43 procent av aktiekapitalet och av det totala röstetalet i Lindex, accepterat Erbjudandet.

Eftersom Erbjudandet har accepterats av aktieägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Lindex, har samtliga villkor för fullföljande av Erbjudandet uppfyllts och Stockmann har beslutat fullfölja Erbjudandet i enlighet med dess villkor. Redovisning av likvid för de aktier som lämnats in i Erbjudandet kommer att ske den 5 december 2007, vid vilket datum Lindex försäljning och resultat kommer att konsolideras med Stockmannkoncernens redovisning i proportion till Stockmann:s aktieägande. Utöver de aktier som Stockmann lämnats in i Erbjudandet, äger inte Stockmann några aktier i Lindex.

Så snart som det är praktiskt genomförbart efter att likvid har redovisats avser Stockmann att i enlighet med den svenska aktiebolagslagen inleda ett tvångsinlösenförfarande för förvärv av samtliga resterande aktier i Lindex. I samband därmed avser Stockmann att verka för en avnotering av Lindex-aktien.

Stockmann har beslutat förlänga anmälningsperioden för Erbjudandet till den 14 december 2007 kl. 12.00 (CET) för att ge resterande aktieägare i Lindex som önskar acceptera Erbjudandet möjlighet att göra det. Villkoren för Erbjudandet förblir för övrigt i kraft oförändrade så som de tidigare offentliggjorts. Redovisning av likvid för de giltiga accepter som mottagits under den förlängda anmälningsperioden beräknas kunna ske senast den 19 december 2007. Stockmann kan också komma att förvärva fler aktier i Lindex på marknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801 Heikki Väänänen, vice verkställande direktör med ansvar för varuhusgruppen, tel. +358 9 121 5230, eller Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351

Helsingfors den 3 december 2007

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Detta meddelande är inte och får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte till personer i dessa jurisdiktioner eller annars till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som erfordras enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller en inbjudan att avyttra några finansiella instrument. Investerare uppmanas att läsa erbjudandehandlingen hänförlig till Erbjudandet eftersom den innehåller viktig information om Erbjudandet.

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser finansiella instrument utgivna av Lindex och svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Det är viktigt att amerikanska aktieägare förstår att Erbjudandet är underkastat svenska lagar och regler för informationsgivning och offentliga uppköpserbjudanden, vilka kan skilja sig från de regler som tillämpas i Förenta Staterna. Stockmann kommer att agera i enlighet med Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act från 1934, med tillägg ("Exchange Act"), i den utsträckning denna är tillämplig. Stockmann avser dock att behandla Erbjudandet som ett Erbjudande på vilket det så kallade Tier II-undantaget som omnämns i Rule 14d-1 (d) i Exchange Act är tillämpligt.

Tillbaka