STOCKMANN HAR ERHÅLLIT NÖDVÄNDIGA MYNDIGHETSTILLSTÅND FÖR SITT OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE PÅ LINDEX

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") offentliggjorde den 1 oktober 2007 ett offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") avseende samtliga utestående aktier i AB Lindex (publ) ("Lindex").

Fullföljande av Erbjudandet är föremål för uppfyllandet av de villkor som anges i erbjudandehandlingen, innefattande nödvändiga myndighetstillstånd. Utöver de tidigare offentliggjorda godkännandena av de finska och estniska konkurrensmyndigheterna, har Stockmann i dag informerats om den lettiska konkurrensmyndighetens beslut enligt vilket förvärvet som avses i Erbjudandet har godkänts den 14 november 2007. Eftersom Stockmann inte är medveten om övriga erforderliga myndighetstillstånd för Erbjudandet, har ovan nämnda villkor för fullföljande av Erbjudandet uppfyllts. Fullföljande av Erbjudandet är alltjämt föremål för uppfyllande av de övriga villkor som anges i erbjudandehandlingen.

Anmälningsperioden för Erbjudandet löper till och med den 30 november 2007. Redovisning av likvid kommer att påbörjas snarast möjligt därefter. Stockmann förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Helsingfors den 21 november 2007

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Detta meddelande är inte och får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte till personer i dessa jurisdiktioner eller annars till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som erfordras enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller en inbjudan att avyttra några finansiella instrument. Investerare uppmanas att läsa erbjudandehandlingen hänförlig till Erbjudandet eftersom den innehåller viktig information om Erbjudandet.

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser finansiella instrument utgivna av Lindex och svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Det är viktigt att amerikanska aktieägare förstår att Erbjudandet är underkastat svenska lagar och regler för informationsgivning och offentliga uppköpserbjudanden, vilka kan skilja sig från de regler som tillämpas i Förenta Staterna. Stockmann kommer att agera i enlighet med Regulation 14e i U.S. Securities Exchange Act från 1934, med tillägg ("Exchange Act"), i den utsträckning denna är tillämplig. Stockmann avser dock att behandla Erbjudandet som ett Erbjudande på vilket det så kallade Tier II-undantaget som omnämns i Rule 14d-1 (d) i Exchange Act är tillämpligt.

Tillbaka