OFFENTLIGGÖRANDE AV ERBJUDANDEHANDLING MED ANLEDNING AV STOCKMANNS REKOMMENDERADE UPPKÖPSERBJUDANDE AVSEENDE SAMTLIGA AKTIER I LINDEX

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") offentliggjorde den 1 oktober 2007 ett offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") avseende samtliga utestående aktier i AB Lindex (publ) ("Lindex"). Styrelsen i Lindex har enhälligt rekommenderat Erbjudandet.

Stockmann har idag offentliggjort en erbjudandehandling med anledning av Erbjudandet. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på www.stockmann.com, www.summa.fi samt www.seb.se och tillhandahålls även av SEB, telefon: (0)8 639 2750.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln kommer att distribueras till samtliga aktieägare i Lindex vars innehav är direktregistrerade hos VPC den 26 oktober 2007.

Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 29 oktober 2007 till och med den 30 november 2007. Redovisning av likvid kommer att påbörjas snarast möjligt därefter. Stockmann förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Fullföljande av Erbjudandet är föremål för uppfyllande av de villkor som anges i erbjudandehandlingen, innefattande godkännande från konkurrensmyndigheter. Utöver den finska konkurrensmyndighetens godkännande, offentliggjort den 24 oktober 2007, har Stockmann informerats om att den estniska konkurrensmyndigheten genom beslut den 25 oktober 2007 godkänt förvärvet enligt Erbjudandet. Övriga godkännanden som erfordras för fullföljande av Erbjudandet förväntas erhållas senast i november 2007.

Summa Capital Oy är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Stockmann vad avser både svensk och finsk rätt i samband med Erbjudandet.

Helsingfors den 26 oktober 2007

STOCKMANN OYJ ABP

Hannu Penttilä Verkställande direktör

DISTRIBUTION OMX Nordiska Börs Helsingfors Centrala massmedia

Detta meddelande är inte och får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte till personer i dessa jurisdiktioner eller annars till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som erfordras enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller en inbjudan att avyttra några finansiella instrument. Investerare uppmanas att läsa erbjudandehandlingen hänförlig till Erbjudandet eftersom den innehåller viktig information om Erbjudandet.

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser finansiella instrument utgivna av Lindex och svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Det är viktigt att amerikanska aktieägare förstår att Erbjudandet är underkastat svenska lagar och regler för informationsgivning och offentliga uppköpserbjudanden, vilka kan skilja sig från de regler som tillämpas i Förenta Staterna. Stockmann kommer att agera i enlighet med Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act från 1934, med tillägg ("Exchange Act"), i den utsträckning denna är tillämplig. Stockmann avser dock att behandla Erbjudandet som ett Erbjudande på vilket det så kallade Tier II-undantaget som omnämns i Rule 14d-1 (d) i Exchange Act är tillämpligt.

Tillbaka